You, the petitioner

Updates

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

2016-07-08

**Al het actuele nieuws!**

Al het actuele nieuws mbt de mogelijke sluiting kunt u vinden op onze FB pagina:

https://www.facebook.com/houdhuisartsenpostroosendaalopen/ .

Leefbaar Tynaarlo stelt vragen aan College B&W

De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft aan het college vragen gesteld. Zij hebben de volgende vragen gesteld: "De fractie wil weten de reden dat getwijfeld wordt aan de wenselijkheid dat in de zomerperiode de al meer dan 15 jaar aanwezige poffertjeskraam in 2017 geen vergunning meer wordt verleend, Welk onderzoek wordt bedoeld in de aan de ondernemer gestuurde brief waarin wordt gesproken van een herziening standplaatsbeleid en wat is daar de aanleiding voor geweest? En kan ook na 2017 een standplaatsvergunning worden verleend, zo ja onze dank daarvoor, zo neen, wat is daar de reden van?".

Petitie + bezwaarschrift aangeboden aan de gemeente Utrecht

Beste buurtgenoten,

Vandaag (donderdag 8 juni) heb ik met hulp van Egbert de Jongh, Joris-Jan Berens & Marco Denterink een bezwaarschrift tegen de sportschool bij de gemeente ingediend, tezamen met de petitie. In totaal hebben 41 direct omwonenden (en belanghebbenden) mij gemachtigd het bezwaar mede namens hen in te dienen en hebben 969 Oog in Al-ers de petitie ondertekend (stand 8 juni).

+Read more...

Een geweldig resultaat. Dank allen voor jullie steun! En dank aan hen die hebben aangeboden te willen helpen. Ik kan echter niet reageren omdat ik om privacy redenen jullie emailadres niet kan inzien.

Als je vragen hebt, schroom niet een privebericht te sturen. Ik zal jullie via deze site op de hoogte houden van het verdere verloop.

Het bezwaarschrift is te downloaden via: https://we.tl/APZXUKu3qP (tot 16 juni)

Ondertekenen van de petitie blijft overigens mogelijk.

iedere ouder heeft nu weer een zeer summiere uitleg gekregen met wederom geen cijfers met betrekking tot de woensdagmiddag, hoeveel gezinnen hebben dit genoteerd? Wat is er gedaan met de vraag over het kinderdagverblijf? Is er een correctie gedaan op de verkeerde interpretatie van de enquête etc etc etc. Kortom nog steeds vol vragen.

+Read more...

De verzoeken tot inzagen in de stukken van de MR zijn tot nu toe niet gehonoreerd. We moeten het van de MR met het laatste schrijven vanuit de directie doen. Daarnaast is het verzoek vanuit ons om in gesprek te gaan met de ouder geleding van de MR negatief beantwoord en willen zij geen gesprek met ons. Kortom geen openheid van zaken terwijl juist een orgaan als de MR duidelijkheid en openheid dient na te streven zeker in een dergelijke kwestie als veranderingen in schooltijden.

We blijven hiervoor gaan. Tekend u ook de petitie?

2016-06-09 | Petition Zeg NEE tegen woensdag tot 2

Verenig u bij SEBA

De Stichting Erfpachtersbelang Amsterdan SEBA is het centrale verzamelpunt voor erfpachters die zich verzetten tegen onredelijke canonverhogingen. De Stichting procedeert voor u als u donateur wordt, maar u kunt ook volstaan met een gratis aanmelding voor de nieuwsbrief.

+Read more...

Aan een duidelijker te vinden meldpunt wordt gemeld, maar nu zoekt u op de homepage ergens halverwege naar de zin "Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden." Doen! Samen staan we sterk.

Volgende voorlichtingsbijeenkomst is in de Rivierenbuurt

Op donderdag 30 juni a.s. vindt om 19.30 uur in het Huis van de Wijk in de Rijnstraat 115 een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de laatste ontwikkelingen en over de knelpunten in de bestaande erfpachtregeling, die vernieuwing van het stelsel noodzakelijk maken. Laat u hier informeren, want uw belangen komen zwaar in het gedrang als de Amsterdamse politiek niet voor een radicale koerswending kiest.

Eerste ronde besluitvorming in de gemeenteraad

Op 15 juni a.s. komt het eerste deel van de besluitvorming over eeuwigdurende erfpacht in de Commissie Ruimtelijke Ordening aan de orde.

+Read more...

De week erna in de Gemeenteraad. Het is goed om hier naartoe te gaan! De stukken staan op de website onder agendapunt 11. U kunt ook in de raadscommissie op 15 juli 3 minuten inspreken. De procedure vindt u hier. Aan de orde is de wijze van invoering van eeuwigdurende erfpacht bij nieuwe uitgiften (nieuwbouw) en vooral de nieuwe Algemene Bepalingen, die ook van toepassing worden als u eind van dit jaar (?) akkoord zou gaan met het aanbod om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dan moet de gemeente dat aanbod eerst nog wel betaalbaar maken. Maar het is wel van belang om zich nu te laten horen bij de vaststelling van die Algemene Bepalingen 2016, want die kans komt niet terug. Er zijn heel veel kritiekpunten mogelijk bij deze Algemene Bepalingen. De hoofdzaak is dat de erfpachters hier op geen enkele wijze beschermd worden tegen willekeur van de kant van hun monopolistische tegenpartij, de grootgrondbezitter gemeente. Het canonpercentage en de grondprijs worden eenzijdig vastgesteld (artikel 7)! Als er sprake is van bestemmingswijziging of splitsing van het onroerend goed (artikel 20) is de erfpachter aan de heidenen overgeleverd. U kunt grasduinen in de Nota van beantwoording op de Inspraakreacties bij de stukken om uw 3 minuten te vullen met steekhoudende kritiek. Variaties op hetzelfde thema: de erfpachter wordt niet beschouwd als gelijkwaardige contractpartij, maar als melkkoe. Door uw stem te laten horen, geeft u aan dat u zich niet als willig vee naar de slachtbank laat leiden.

Antwoord NOC*NSF op petitie 'Butter moet naar Rio'

Lees de gehele reactie van NOC*NSF via onderstaande link:

https://runhedwigrun.com/2016/06/09/antwoord-van-nocnsf-op-petitie-butter/.

2016-06-09 | Petition Butter moet naar Rio