You, the petitioner
Red museum het schip

Red Museum Het Schip

14,776 signatures

Amsterdam School Museum Het Schip, the museum of architecture, art and public housing, is threatened in its existence. This unique museum is located in the recently beautifully restored public housing complex Het Schip from 1919, designed by Michel de Klerk.

Petition

We

admirers of the Amsterdam School and interested in the history of social housing

 

observe

  • that based on performance, planning and budget, the AFK advised a positive sum of €435.000

  • that, due to a lack of funds, only €287,115 could be allocated

  • that, if the basic exploitation of € 435,000 per year is not covered, other funds will no longer be able to support the museum for the realisation of exhibitions and activities and the maintenance of the digital platform Wendingen, the online database of the Amsterdam School.

  • The continuation of the museum is guaranteed by granting the missing amount (€147,885 per year).

  • This beautiful cultural heritage is a visiting card for Amsterdam. The museum serves a broad target audience of national and international visitors and helps carrying out the policy spreading tourism across the city.

 

and request

the ‘college van burgemeester en wethouders’ (executive board of the municipality) to allocate the entire positively assessed amount to the museum.

The answer

Museum het Schip met bijzondere cultuurhistorische waarde gered

(in English below banner)

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten uitvoering aan motie 1412 te geven en een passend bedrag vrij te maken voor Museum Het Schip (en het Amsterdamse Bostheater), omdat het hier gaat om instellingen met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Het zijn plekken die alleen tot hun recht komen met een passende programmering, waarmee ze een breed publiek bereiken.

Museum Het Schip is wereldberoemd. Het is gehuisvest in een prachtig woningbouwcomplex in de Spaarndammerbuurt, dat werd ontworpen door Michel de Klerk. Het museum vertelt een veelheid aan verhalen, en maakt bezoekers deelgenoot van een rijke geschiedenis. Verhalen, niet alleen over ontwerpen, stenen en bouwen, maar ook over sociale geschiedenis. Over woningbouw en volkshuisvesting, waarvan het denken hand in hand ging met idealen als het streven naar gelijkheid en naar verheffing. Het is een plek waar het verleden zich verbindt met het heden. Museum Het Schip vervult daarnaast een netwerkfunctie over bouwen in de stijl van de Amsterdamse school. Er worden vele schoolklassen rondgeleid. Het museum werkt onder andere samen met musea in Duitsland en Japan en weet zich gesteund door bijvoorbeeld de Getty Foundation in Los Angeles.

Voor Museum Het Schip geldt dat het AFK de aanvraag als realistisch en passend heeft beoordeeld. De gevraagde subsidie is gedeeltelijk toegekend, omdat het budget voorde discipline erfgoed binnen het budget voor het Kunstenplan niet toereikend is. Het college heeft besloten een aanvullend budget toe te kennen aan Museum het Schip voor de periode 2021-2024 van gemiddeld circa € 150.000 per jaar en de uitvoering hiervan in handen te stellen van het AFK. Het college heeft besloten een aanvullend budget toe te kennen aan Museum het Schip voor de periode 2021-2024 van gemiddeld circa € 150.000 per jaar en de uitvoering hiervan in handen te stellen van het AFK.

Bron: Raadsvergadering 8 april 2021, notulen, p. 37

REACTIE PETITIONARIS

De petitie is ten einde.

U heeft tezamen met ruim 14.750 anderen uw steun betuigd aan Museum Het Schip in de tijd dat het museum dat heel hard nodig heeft. Dat heeft resultaat gehad! Mede door uw toedoen heeft de meerderheid in de Gemeenteraad van Amsterdam een motie is aangenomen om het ontbrekende subsidiebedrag van Museum Het Schip voor de komende vier jaar aan te vullen. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws! Maar we zijn er nog niet. Hoewel de basis nu is gedekt, blijft het een uitdaging om het museum in tijden van Corona draaiende te houden. We kunnen uw steun dus nog steeds goed gebruiken!

Donatie 
U kunt ons helpen met een donatie. Dit kan via deze link, u wordt dan doorgeleid naar een betaalmodule. U kunt ook een bedrag naar keuze overmaken naar rekeningnummer NL17 INGB 0005 0833 87 ten name van Museum Het Schip, onder vermelding van 'donatie'.

Online aanbod U kunt zich natuurlijk ook opgeven voor één van onze online activiteiten om nu al in lockdowntijd toch te kunnen genieten van al het moois dat De Amsterdamse School te bieden heeft.

Webshop 
En natuurlijk is 24/7 onze webshop vol mooie boeken en souvenirs geopend. Dus wilt u graag iets doen? Bestel dan bijvoorbeeld het thuisworkshop pakket Batikken!

En last but not least kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte te blijft van nieuws, persberichten, tentoonstellingen en alle activiteiten die wij voor u organiseren.

Nogmaals hartelijk dank! Met vriendelijke groet,

Alice Roegholt en Josee Roël (directie Museum Het Schip) 
Marcel Westhoff (petitionaris)

banner

THE ANSWER

The City Council of Amsterdam has decided to implement motion 1412 and to make an appropriate amount available for Museum Het Schip (and the Amsterdamse Bostheater), because these are institutions with a special cultural-historical value. They are places that only come into their own with an appropriate programme that reaches a broad public.

Museum Het Schip is world famous. It is housed in a beautiful housing complex in the Spaarndammerbuurt that was designed by Michel de Klerk. The museum tells a multitude of stories, and allows visitors to share in a rich history. Stories not just about designing, bricks and mortar, but also about social history. About housing construction and public housing, whose thinking went hand in hand with ideals such as the pursuit of equality and elevation. It is a place where the past connects with the present. Museum Het Schip also fulfils a network function on building in the style of the Amsterdam School. Many school classes are given guided tours. The museum collaborates with museums in Germany and Japan and is supported by the Getty Foundation in Los Angeles, for example.

For Museum Het Schip, the AFK assessed the application as realistic and appropriate. The requested subsidy has been partially granted because the budget for the heritage discipline within the budget for the Kunstenplan is insufficient. The Municipal Executive has decided to allocate an additional budget to Museum het Schip for the period 2021-2024 of approximately €150,000 per year on average and to entrust the implementation of this to the AFK. The Municipal Executive has decided to grant an additional budget to the Museum the Ship for the period 2021-2024 of an average of approximately €150,000 per year and to entrust its implementation to the AFK.

Source: Council meeting 8 April 2021, minutes, p. 37

END OF ANSWER

REPLY FROM PETITIONER

The petition is over.

Together with more than 14,750 others, you have expressed your support for Museum Het Schip during a time when the museum desperately needs it. That has paid off! Partly because of your actions, the majority in the City Council of Amsterdam has passed a motion to supplement the missing subsidy amount from Museum Het Schip for the next four years. This of course is fantastic news! But we are not there yet. Although the basics are now covered, keeping the museum running in these Corona times remains a challenge. So we can still use your support!

Donation You can help us with a donation. This can be done via this link, you will then be redirected to a payment module. You can also transfer an amount of your choice to account number NL17 INGB 0005 0833 87 in the name of Museum Het Schip, stating "donation".

Online offer You can of course also sign up for one of our online activities to enjoy all the beauty that The Amsterdam School has to offer in lockdown time.

Online store And of course our webshop is open 24/7 full of beautiful books and souvenirs. So would you like to do something? Order the home workshop package Batik for example!

And last but not least, you can sign up for our neswletter so that you can stay informed about news, press releases, exhibitions and all activities that we organize for you.

Once again thank you very much! Kind regards,

Alice Roegholt and Josee Roël (management Museum Het Schip) Marcel Westhoff (petitioner)

END OF REPLY

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2021-05-01 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Marcel Westhoff 
Organisation:
Wendingen, platform voor de Amsterdamse School 
Website:

History

Signatures

Updates

Museum het Schip met bijzondere cultuurhistorische waarde gered

(in English below banner)

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten uitvoering aan motie 1412 te geven en een passend bedrag vrij te maken voor Museum Het Schip (en het Amsterdamse Bostheater), omdat het hier gaat om instellingen met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Het zijn plekken die alleen tot hun recht komen met een passende programmering, waarmee ze een breed publiek bereiken.

Museum Het Schip is wereldberoemd.

+Read more...

Het is gehuisvest in een prachtig woningbouwcomplex in de Spaarndammerbuurt, dat werd ontworpen door Michel de Klerk. Het museum vertelt een veelheid aan verhalen, en maakt bezoekers deelgenoot van een rijke geschiedenis. Verhalen, niet alleen over ontwerpen, stenen en bouwen, maar ook over sociale geschiedenis. Over woningbouw en volkshuisvesting, waarvan het denken hand in hand ging met idealen als het streven naar gelijkheid en naar verheffing. Het is een plek waar het verleden zich verbindt met het heden. Museum Het Schip vervult daarnaast een netwerkfunctie over bouwen in de stijl van de Amsterdamse school. Er worden vele schoolklassen rondgeleid. Het museum werkt onder andere samen met musea in Duitsland en Japan en weet zich gesteund door bijvoorbeeld de Getty Foundation in Los Angeles.

Voor Museum Het Schip geldt dat het AFK de aanvraag als realistisch en passend heeft beoordeeld. De gevraagde subsidie is gedeeltelijk toegekend, omdat het budget voorde discipline erfgoed binnen het budget voor het Kunstenplan niet toereikend is. Het college heeft besloten een aanvullend budget toe te kennen aan Museum het Schip voor de periode 2021-2024 van gemiddeld circa € 150.000 per jaar en de uitvoering hiervan in handen te stellen van het AFK. Het college heeft besloten een aanvullend budget toe te kennen aan Museum het Schip voor de periode 2021-2024 van gemiddeld circa € 150.000 per jaar en de uitvoering hiervan in handen te stellen van het AFK.

Bron: Raadsvergadering 8 april 2021, notulen, p. 37

REACTIE PETITIONARIS

De petitie is ten einde.

U heeft tezamen met ruim 14.750 anderen uw steun betuigd aan Museum Het Schip in de tijd dat het museum dat heel hard nodig heeft. Dat heeft resultaat gehad! Mede door uw toedoen heeft de meerderheid in de Gemeenteraad van Amsterdam een motie is aangenomen om het ontbrekende subsidiebedrag van Museum Het Schip voor de komende vier jaar aan te vullen. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws! Maar we zijn er nog niet. Hoewel de basis nu is gedekt, blijft het een uitdaging om het museum in tijden van Corona draaiende te houden. We kunnen uw steun dus nog steeds goed gebruiken!

Donatie 
U kunt ons helpen met een donatie. Dit kan via deze link, u wordt dan doorgeleid naar een betaalmodule. U kunt ook een bedrag naar keuze overmaken naar rekeningnummer NL17 INGB 0005 0833 87 ten name van Museum Het Schip, onder vermelding van 'donatie'.

Online aanbod U kunt zich natuurlijk ook opgeven voor één van onze online activiteiten om nu al in lockdowntijd toch te kunnen genieten van al het moois dat De Amsterdamse School te bieden heeft.

Webshop 
En natuurlijk is 24/7 onze webshop vol mooie boeken en souvenirs geopend. Dus wilt u graag iets doen? Bestel dan bijvoorbeeld het thuisworkshop pakket Batikken!

En last but not least kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte te blijft van nieuws, persberichten, tentoonstellingen en alle activiteiten die wij voor u organiseren.

Nogmaals hartelijk dank! Met vriendelijke groet,

Alice Roegholt en Josee Roël (directie Museum Het Schip) 
Marcel Westhoff (petitionaris)

banner

THE ANSWER

The City Council of Amsterdam has decided to implement motion 1412 and to make an appropriate amount available for Museum Het Schip (and the Amsterdamse Bostheater), because these are institutions with a special cultural-historical value. They are places that only come into their own with an appropriate programme that reaches a broad public.

Museum Het Schip is world famous. It is housed in a beautiful housing complex in the Spaarndammerbuurt that was designed by Michel de Klerk. The museum tells a multitude of stories, and allows visitors to share in a rich history. Stories not just about designing, bricks and mortar, but also about social history. About housing construction and public housing, whose thinking went hand in hand with ideals such as the pursuit of equality and elevation. It is a place where the past connects with the present. Museum Het Schip also fulfils a network function on building in the style of the Amsterdam School. Many school classes are given guided tours. The museum collaborates with museums in Germany and Japan and is supported by the Getty Foundation in Los Angeles, for example.

For Museum Het Schip, the AFK assessed the application as realistic and appropriate. The requested subsidy has been partially granted because the budget for the heritage discipline within the budget for the Kunstenplan is insufficient. The Municipal Executive has decided to allocate an additional budget to Museum het Schip for the period 2021-2024 of approximately €150,000 per year on average and to entrust the implementation of this to the AFK. The Municipal Executive has decided to grant an additional budget to the Museum the Ship for the period 2021-2024 of an average of approximately €150,000 per year and to entrust its implementation to the AFK.

Source: Council meeting 8 April 2021, minutes, p. 37

END OF ANSWER

REPLY FROM PETITIONER

The petition is over.

Together with more than 14,750 others, you have expressed your support for Museum Het Schip during a time when the museum desperately needs it. That has paid off! Partly because of your actions, the majority in the City Council of Amsterdam has passed a motion to supplement the missing subsidy amount from Museum Het Schip for the next four years. This of course is fantastic news! But we are not there yet. Although the basics are now covered, keeping the museum running in these Corona times remains a challenge. So we can still use your support!

Donation You can help us with a donation. This can be done via this link, you will then be redirected to a payment module. You can also transfer an amount of your choice to account number NL17 INGB 0005 0833 87 in the name of Museum Het Schip, stating "donation".

Online offer You can of course also sign up for one of our online activities to enjoy all the beauty that The Amsterdam School has to offer in lockdown time.

Online store And of course our webshop is open 24/7 full of beautiful books and souvenirs. So would you like to do something? Order the home workshop package Batik for example!

And last but not least, you can sign up for our neswletter so that you can stay informed about news, press releases, exhibitions and all activities that we organize for you.

Once again thank you very much! Kind regards,

Alice Roegholt and Josee Roël (management Museum Het Schip) Marcel Westhoff (petitioner)

END OF REPLY

2021-04-10

Toch subsidie voor museum Het Schip en Amsterdamse Bostheater

Het Amsterdamse Bostheater en museum Het Schip krijgen de komende vier jaar toch subsidie van de gemeente Amsterdam. Dat heeft cultuurwethouder Touria Meliani donderdag in Amstelveen bekendgemaakt.

+Read more...
2021-04-08

Voortgangsbericht

Het is hartverwarmend hoeveel morele steun er uit alle delen van de wereld is gekomen. Dit heeft er mede toe geleid dat door de meerderheid in de Gemeenteraad van Amsterdam een motie is aangenomen om het ontbrekende bedrag van Museum Het Schip aan te vullen!

Daarnaast hebben we meer goed nieuws! Gelukkig kunnen we de expositie over de Duitse utopist en volkshuisvester Bruno Taut verlengen.

+Read more...

We hebben alle bruikleengevers uit Nederland, Duitsland en Japan bereid gevonden om deze expositie t/m 31 mei 2021 door te laten lopen. De volgende expositie over grafisch vormgeefster Fré Cohen zal dan in september 2021 openen.

Als gevolg van de corona en het achterblijven van de inkomsten, blijven extra bijdragen zeker welkom. Dat kan bijvoorbeeld via een bestelling in onze webshop of door steun te verlenen in de vorm van een financiële bijdrage.

Als u persoonlijk op de hoogte wilt blijven van ons aanbod van lezingen, excursies en de nieuwe vorm van Covidproof personeelsuitjes, kunt u aansluiten op onze maandelijkse nieuwsbrief.

Wij wensen u fantastisch 2021 toe en hopen van harte u dit jaar in een van onze musea of bij een van onze (digitale) activiteiten te mogen ontmoeten!

Alice Roegholt en Josee Roël (directie Museum Het Schip) Marcel Westhoff (petitionaris)

2021-01-06