You, the petitioner
Kruispunt 1 %28002%29

Nu een tunnel in Hazerswoude-Dorp

1,089 signatures

Het verkeer op de Gemeneweg gaat met 50% groeien. De gemeente stelt voor om met kleine maatregelen het knelpunt Dorpsstraat op te lossen. Het hele dorp krijgt daar last van. Een tunnel voor het doorgaande verkeer is de enige duurzame oplossing . Die is veilig, schoon en maakt het dorp weer heel.

Petition

We

Inwoners Hazerswoude-Dorp e.o.

 

observe

Het voorstel van de gemeente om het knelpunt op de Dorpsstraat op te lossen levert alleen maar ellende op:

 • files op de N209 worden veel langer
 • Dorpsstraat oost wordt veel te druk
 • inwoners moeten enorm omrijden
 • er komt een overbodige rondweg om Weidelanden
 • het knelpunt met landbouw- en vrachtverkeer wordt niet opgelost

Kortom: doorgaand verkeer krijgt vrij baan, inwoners en bedrijven zijn de klos. En dit nutteloze pakket kost 10 miljoen!

 

and request

 • om NU samen met de inwoners een onderzoek te starten naar een tunnel, zoals ook gevraagd door het Dorpsoverleg
 • deze tunnelvariant in de plannen op te nemen als maatregel voor de korte termijn en de beschikbare gelden daarvoor in te zetten
 • daarmee de knelpunten definitief en duurzaam op te lossen.

The answer

Op de lange baan

De tunnel als oplossing is op de langere baan geschoven. Eerst kleine maatregelen.

Bron: Raadsvergadering 18 februari 2021 (video)

REACTIE PETITIONARIS

Nú een tunnel in Hazerswoude Dorp.

Het einde van deze petitie komt in zicht. Op 18 februari is de petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Er zijn 1089 steunbetuigingen opgehaald. In korte tijd een mooi resultaat. Daarvoor onze grote dank. Het voorstel van de gemeente Alphen aan den Rijn was om met kleine maatregelen het knelpunt Dorpsstraat op te lossen. Het hele dorp krijgt daar last van. Een tunnel voor het doorgaande verkeer is de enige duurzame oplossing . Die is veilig, schoon en maakt het dorp weer heel. Dat was en is ons streven. De uitslag van de raadsvergadering was dat de raad het grotendeels eens was dat de tunnel een goede oplossing is. Alleen is dit op langere baan geschoven. Een kort verslag van de raadsvergadering staat hier onder ter info.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

Voor ons als Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude Boskoop e.o. is deze petitie afgesloten. Maar de strijd is nog niet gestreden.

Want momenteel loopt er nog een petitie: https://stopn207zuid.petities.nl

Deze is opgezet door omwonenden, agrariërs, gebruikers van het Bentwoud en samenwerkingsverband van verenigingen 'het Molenberaad' Vereniging Natuurbehoud Groenpoort is ook aangesloten bij het Molenberaad. Zij vragen u om ook deze petitie te ondertekenen.

Deze petitie wordt aangeboden aan Provinciale Staten met als doel de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan minimaal op te schorten tot de tunnel in Hazerswoude-Dorp, een goede oeververbinding bij de Gouwe en de Bodegravenboog zijn aangelegd.. Dan nogmaals oordelen of de plannen van N207 zuid nog nodig zijn.

Wij hopen dat u ook deze petitie steunt en ons desgevraagd steunt in het bereiken van voornoemde doelen.

Kort verslag raadsvergadering 18 februari 2021

Er werden amendementen ingediend, welke zijn aangenomen door de raad. In het amendement wordt voorgesteld in de nadere uitwerking van het besluit over de lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp te zoeken naar een verdere optimalisering van de maatregelen waarbij zoveel mogelijk verkeersstromen in verschillende richtingen op het kruispunt in stand worden gehouden, zoals het behouden van de rechtsaf beweging vanuit het noorden. Tevens wordt voorgesteld de landschappelijke inpassing van de nieuwe lokale wegen en benodigde aanpassingen aan de huidige infrastructuur in participatie met de inwoners vorm te geven. De motie roept het college op bij de provincie te blijven aandringen op het terugdringen van het doorgaand verkeer op de N209 en om met de provincie te bespreken:

 1. Om onderzoek te doen naar een alternatieve ontsluiting aan de noordkant van Zoetermeer richting A4 (N206/N209)
 2. Inwoners te betrekken bij een onderzoek naar een onderdoorgang/tunnelbak/tunnel bij het kruispunt in Hazerswoude-Dorp
 3. Eerder het onderzoek eerder uit te voeren naar deze maatregelen:
 • het aanleggen van meer dan de twee getekende aansluitingen van bestaande wegen op de nieuwe zuidwestelijke ontsluitingsweg
 • over zwaar bestemmingsverkeer en het te zijner tijd (na Corona) op basis van geactualiseerde modellen uitvoeren van een nieuwe analyse van de verkeersstromen rondom Hazerswoude Dorp
 • om de beplanting in eventueel aan te leggen groenstroken langs de nieuwe weg om Weidelanden, te laten leveren door de kwekerijen uit Greenport regio Boskoop, voor zover dit mogelijk is binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Door alle fracties wordt geconstateerd dat een oplossing voor de verkeersproblematiek waar iedereen zich in kan vinden, niet haalbaar is. Gezocht moet worden naar een zo breed mogelijk draagvlak, waarbij het van belang is samen met inwoners op te trekken en de verdere inrichting vorm te geven. Het antwoord van dhr. Van Velzen nav de amendementen en voorstellen vanuit de Cie RED Wethouder Van Velzen zal de eerder deze avond aangeboden petitie waarin verzocht wordt haast te maken met een tunnel in Hazerswoude-Dorp onder de aandacht brengen van de gedeputeerde.

De meeste fracties lijken zich hierin te kunnen vinden. Participatie bij de verdere uitwerking van de maatregelen is erg belangrijk en zullen we serieus oppakken. Participatie betekent echter niet dat alle wensen kunnen worden ingewilligd.

Wat betreft het rechtsaf slaan vanuit het noorden gaat de wethouder zijn best doen: het betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Mogelijke snelheidsverlaging Gemeneweg wordt besproken met gedeputeerde. Zwaar verkeer: het verkeersbesluit verbiedt vrachtverkeer door de Dorpsstraat. Afwikkeling van landbouwverkeer wordt nader bekeken, een en ander afhankelijk van de komst van een landbouwweg.

Wat betreft het verkeersmodel: het verkeersmodel is een regionaal model. Het is niet bekend of en wanneer zo'n dergelijke update/nieuw model er komt. De huidige modellen lopen tot 2035.

Wat betreft het verzoek van meer aantakkingen: dit punt wordt meegenomen in de verdere optimalisatie van de verkeersmaatregelen. De verkeersveiligheid is uiteraard punt van aandacht, zeker wat betreft aansluiting op de wijken. Desgevraagd laat de wethouder weten dat het rapport van de gemeente Zoetermeer over de resultaten N206 Zoetermeer/A12-N209 rond 3 maart a.s. wordt verwacht.

EINDE REACTIE

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Alphen aan den Rijn 
Petition desk:
Closing date:
2021-03-29 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
F. Verbij 
Organisation:
http://www.natuurbehoudgroenpoort.nl/ 

History

Signatures

Updates

Op de lange baan

De tunnel als oplossing is op de langere baan geschoven. Eerst kleine maatregelen.

Bron: Raadsvergadering 18 februari 2021 (video)

REACTIE PETITIONARIS

Nú een tunnel in Hazerswoude Dorp.

Het einde van deze petitie komt in zicht.

+Read more...

Op 18 februari is de petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Er zijn 1089 steunbetuigingen opgehaald. In korte tijd een mooi resultaat. Daarvoor onze grote dank. Het voorstel van de gemeente Alphen aan den Rijn was om met kleine maatregelen het knelpunt Dorpsstraat op te lossen. Het hele dorp krijgt daar last van. Een tunnel voor het doorgaande verkeer is de enige duurzame oplossing . Die is veilig, schoon en maakt het dorp weer heel. Dat was en is ons streven. De uitslag van de raadsvergadering was dat de raad het grotendeels eens was dat de tunnel een goede oplossing is. Alleen is dit op langere baan geschoven. Een kort verslag van de raadsvergadering staat hier onder ter info.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

Voor ons als Natuurbehoud Groenpoort Hazerswoude Boskoop e.o. is deze petitie afgesloten. Maar de strijd is nog niet gestreden.

Want momenteel loopt er nog een petitie: https://stopn207zuid.petities.nl

Deze is opgezet door omwonenden, agrariërs, gebruikers van het Bentwoud en samenwerkingsverband van verenigingen 'het Molenberaad' Vereniging Natuurbehoud Groenpoort is ook aangesloten bij het Molenberaad. Zij vragen u om ook deze petitie te ondertekenen.

Deze petitie wordt aangeboden aan Provinciale Staten met als doel de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan minimaal op te schorten tot de tunnel in Hazerswoude-Dorp, een goede oeververbinding bij de Gouwe en de Bodegravenboog zijn aangelegd.. Dan nogmaals oordelen of de plannen van N207 zuid nog nodig zijn.

Wij hopen dat u ook deze petitie steunt en ons desgevraagd steunt in het bereiken van voornoemde doelen.

Kort verslag raadsvergadering 18 februari 2021

Er werden amendementen ingediend, welke zijn aangenomen door de raad. In het amendement wordt voorgesteld in de nadere uitwerking van het besluit over de lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp te zoeken naar een verdere optimalisering van de maatregelen waarbij zoveel mogelijk verkeersstromen in verschillende richtingen op het kruispunt in stand worden gehouden, zoals het behouden van de rechtsaf beweging vanuit het noorden. Tevens wordt voorgesteld de landschappelijke inpassing van de nieuwe lokale wegen en benodigde aanpassingen aan de huidige infrastructuur in participatie met de inwoners vorm te geven. De motie roept het college op bij de provincie te blijven aandringen op het terugdringen van het doorgaand verkeer op de N209 en om met de provincie te bespreken:

 1. Om onderzoek te doen naar een alternatieve ontsluiting aan de noordkant van Zoetermeer richting A4 (N206/N209)
 2. Inwoners te betrekken bij een onderzoek naar een onderdoorgang/tunnelbak/tunnel bij het kruispunt in Hazerswoude-Dorp
 3. Eerder het onderzoek eerder uit te voeren naar deze maatregelen:
 • het aanleggen van meer dan de twee getekende aansluitingen van bestaande wegen op de nieuwe zuidwestelijke ontsluitingsweg
 • over zwaar bestemmingsverkeer en het te zijner tijd (na Corona) op basis van geactualiseerde modellen uitvoeren van een nieuwe analyse van de verkeersstromen rondom Hazerswoude Dorp
 • om de beplanting in eventueel aan te leggen groenstroken langs de nieuwe weg om Weidelanden, te laten leveren door de kwekerijen uit Greenport regio Boskoop, voor zover dit mogelijk is binnen de kaders van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Door alle fracties wordt geconstateerd dat een oplossing voor de verkeersproblematiek waar iedereen zich in kan vinden, niet haalbaar is. Gezocht moet worden naar een zo breed mogelijk draagvlak, waarbij het van belang is samen met inwoners op te trekken en de verdere inrichting vorm te geven. Het antwoord van dhr. Van Velzen nav de amendementen en voorstellen vanuit de Cie RED Wethouder Van Velzen zal de eerder deze avond aangeboden petitie waarin verzocht wordt haast te maken met een tunnel in Hazerswoude-Dorp onder de aandacht brengen van de gedeputeerde.

De meeste fracties lijken zich hierin te kunnen vinden. Participatie bij de verdere uitwerking van de maatregelen is erg belangrijk en zullen we serieus oppakken. Participatie betekent echter niet dat alle wensen kunnen worden ingewilligd.

Wat betreft het rechtsaf slaan vanuit het noorden gaat de wethouder zijn best doen: het betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Mogelijke snelheidsverlaging Gemeneweg wordt besproken met gedeputeerde. Zwaar verkeer: het verkeersbesluit verbiedt vrachtverkeer door de Dorpsstraat. Afwikkeling van landbouwverkeer wordt nader bekeken, een en ander afhankelijk van de komst van een landbouwweg.

Wat betreft het verkeersmodel: het verkeersmodel is een regionaal model. Het is niet bekend of en wanneer zo'n dergelijke update/nieuw model er komt. De huidige modellen lopen tot 2035.

Wat betreft het verzoek van meer aantakkingen: dit punt wordt meegenomen in de verdere optimalisatie van de verkeersmaatregelen. De verkeersveiligheid is uiteraard punt van aandacht, zeker wat betreft aansluiting op de wijken. Desgevraagd laat de wethouder weten dat het rapport van de gemeente Zoetermeer over de resultaten N206 Zoetermeer/A12-N209 rond 3 maart a.s. wordt verwacht.

EINDE REACTIE

2021-04-08

petitie wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn

1067 handtekeningen zijn er verzameld voor de petitie Nu een tunnel in Hazerswoude-Dorp. Daarvoor dank.

+Read more...

Het kunnen er nog meer worden dus blijf vooral de link delen.

Op 18 februari worden deze aangeboden aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. U kunt het live volgen op:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/alphenaandenrijn/28c8b7aa-5fae-41bb-b1c9-a2ba13d47cb3

2021-02-15

877 handtekeningen

de petitie leeft onder de bewoners.

dank voor alle steunbetuigingen. de link mag nog steeds gedeeld worden. gaan we over de 1000 handtekeningen?.

2021-02-04