U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Voormalig Caland Lyceum gaat definitief tegen de vlakte

Uit een artikel in het Algemeen Dagblad van 26 januari 2017 blijkt dat, ondanks de cultuurhistorische waarde, het voormalige Caland Lyceum definitief wordt gesloopt. Volgens dit artikel steunt een raadsmeerderheid het voorstel van wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, CDA) om het pand van de Wolfert Dalton school te vervangen door nieuwbouw.

+Lees meer...

Dit bleek tijdens de commissievergadering van 25 januari. Tot teleurstelling van onder meer coalitiepartij D66, wist de Jonge te voorkomen dat een alternatief renovatieplan wordt opgesteld. Te duur, aldus de Jonge, en bovendien zijn de leerlingen volgens hem niet gebaat bij nog meer oponthoud. De Jonge hoopt dat de in het gebouw verwerkte kunst van Louis van Roode (een reusachtig betonreliëf en een glas-in-loodraam) behouden kan blijven in het nieuwe onderkomen.

U-OV: Laan van Chartroise is gevaarlijk

Zelfs U-OV waarschuwt buschauffeurs voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de Laan van Chartroise. Dat blijkt uit een mededeling in Nieuwsbuzz, het personeelsblad van U-OV:

"De verkeerssituatie aldaar maakt het niet makkelijk voor bussen om een fietser te passeren en zorgt regelmatig voor gevaarlijk situaties.

+Lees meer...

Rij je door deze straat, probeer hier dan rekening mee te houden."

Onderhandelingen AVW definitief mislukt!

Minister biedt personeel geen enkel perspectief op een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord!

Gisteren, 26 januari 2017, is er een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) gehouden. Tot grote teleurstelling van de Centrales van Overheidspersoneel (CVO’s) is in deze vergadering formeel bevestigd dat de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen mislukt zijn.

Afspraak met wethouder

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Inmiddels hebben wij een afspraak kunnen maken met wethouder van Oort op 9 februari. In dit gesprek zullen we de petitie overhandigen.

+Lees meer...

Met schriftelijke handtekening erbij zitten wij nu boven de 1700. Ook zijn wij bezig om de veelgehoorde klachten in kaart te brengen. Wij maken hier een rapport van op en ook dit zullen wij op 9 februari overhandigen aan de wethouder. Daarna word dit meegenomen in de raadsvergadering. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Let op: u kunt online tot en met 7 februari tekenen. Kent u mensen die nog niet hebben getekend? Verwijs ze dan naar deze petitie.

Vriendelijke groeten van, Johan Verduijn& Cinthia van den Biggelaar

27-01-2017 | Petitie Weg met de oranje afvalzakken

Petitie zal dinsdag 31 januari aan de Kamercommissie van VWS worden aangeboden

De petitie zal rond half twee a.s dinsdag aan de vaste Kamercommissie worden aangeboden. Wij zijn verheugd dat we deze kans krijgen en voor Nederland kunnen pleiten dat er hier voldoende tandartsen worden opgeleid.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Vaartjes

Aanbieding petitie 'Blijf af van mijn tandarts' d.d.

+Lees meer...

31 januari 2017 Brief derden - Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) te Amsterdam Zuidoost – 18 januari 2017 Verzoek ANT tot aanbieding petitie 'Blijf af van mijn tandarts' d.d. 31 januari 2017 - 2017Z00590

een link

26-01-2017 | Petitie Blijf af van mijn tandarts

Artikel in het Stadsblad

Het Stadsblad Utrecht (editie Noord-Midden) heeft een artikel over de petitie geplaatst. Je vind het op pagina 7 van de krant van woensdag 25 januari.

+Lees meer...

Het is geschreven door Roberto Cancian. Mocht je het gemist hebben, hieronder de tekst van het artikel:

Petitie in Ondiep

Even de weg oversteken naar school zorgt voor steeds meer risico's en gevoel van onveiligheid in de Utrechtse wijk Ondiep. Bewoners zijn daarom een petitie gestart omdat er in hun ogen door de gemeente te weinig wordt gedaan en het op de Laan van Chartroise, de weg waar het vooral om gaat, steeds drukker wordt.

"Wij willen niet wachten tot het een keer fout gaat", geeft Sonja de Hair aan. Zelf woont ze in de Laan van Chartroise en iedere dag houdt ze haar hart vast. "Zelf heb ik drie kinderen waar ik me zorgen om maak, maar het gaat me om de hele buurt. Auto's rijden veel te hard, scooters scheuren over de stoep en stadsbussen die met de achterkant uitzwaaien, nemen soms een groep fietsers bijna mee. Zelf heb ik al eens snel weg moeten springen omdat ze niet in de gaten hebben wat ze doen."

Het ongeduld van de mensen speelt ook mee. "Een scooter wil niet wachten tot de bus weer optrekt wanneer die mensen laat uitstappen en kiest de route over de stoep. Wanneer er dan net een kind met een bal uit een tuin komt lopen, dan schrik je, omdat het vaak maar net goed gaat", zegt de bezorgde bewoonster. Dat is helaas niet altijd het geval. Er zijn de afgelopen jaren al ongelukken gebeurd, in 2012 zelfs met dodelijke afloop. Om kinderen van (groot)ouders veilig over te laten steken, zijn bewoners een petitie gestart. "Het liefst zou ik een dag filmen, dan weet je niet wat je ziet. Een herinrichting van de straat is echt gewenst. Overstekende kinderen en fietsers die gewoon op de weg fietsen, moeten altijd voorrang krijgen."

Behandeling windmolens in raadsvergadering 31 januari 2017

Op 26 januari 2017 is onderstaande tekst als eerste voortgangsbericht verzonden naar alle ondertekenaars van deze petitie die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden.

Beste bewoners van Kruiskamp, Engelen en Maaspoort,

Meer dan 200 adressen in de Kruiskamp en ruim 1.000 in Engelen spraken zich uit tegen de plaatsing van 4 zéér grote windturbines op en rond de Rietvelden.

+Lees meer...

Inmiddels weten we, dat als we nu niet handelen er nog veel meer komen dan die 4. Er staan er 20 gepland voor de hele omgeving Den Bosch.

DINSDAG 31 JANUARI 19.00u beslist de gemeenteraad over het energietransitie-programma 2017 – 2020 waarin ook deze 4 windturbines staan.
De geplande turbines van Heineken, BCTN, Barten en fam. Pennings zijn hier onderdeel van. Dus wanneer het voorstel wordt aangenomen zijn de windturbines op deze plek ook aangenomen. Als bewonersplatform zijn we volop in gesprek met raadsleden en politieke partijen. Er komt een motie om Windpark De Rietvelden eruit te knippen en apart te behandelen. Daar is steun van de meerderheid van de raad voor nodig, op deze avond stemmen zij! En daar is uw hulp voor nodig: we moeten massaal aanwezig zijn en laten weten dat er géén draagvlak is bij de direct omwonenden (dit is namelijk een voorwaarde voor plaatsing, zo schrijft de gemeente in haar stukken). De vergadering is openbaar.

Dr. van Manen, huisarts te Engelen, zal inspreken over het onderwerp laagfrequent geluid en gezondheid.

Als de motie wordt ondersteund, dan kunnen we in gesprek met betrokken partijen voor alternatieve vormen van duurzame energie waaronder misschien ook windturbines maar dan op een andere plaats of eventueel op zee. Bedrijven hebben nu de lusten en de omwonenden de lasten. We willen onze verantwoordelijkheid voor klimaatneutraal Den Bosch niet ontlopen en laten onze betrokkenheid zien. We willen een oplossing die past bij een gezonde leefomgeving. Er zíjn alternatieven, daarover zijn we al in gesprek met de politiek en later het bedrijfsleven onder het motto: “Energieneutraal is een gezamenlijk verhaal “.

KOMT ALLEN NAAR HET BESTUURSCENTRUM Achter het Stadhuis 5-7 dinsdag a.s. om 19:00 uur.

Deel dit bericht! Samen staan we sterk! Namens de bewonersgroep NEE tegen Windpark de Rietvelden

Voor meer informatie op Facebook: https://www.facebook.com/Tegen-windmolens-bij-Engelen https://www.facebook.com/NEEWindmolensDeRietvelden

Schriftelijke vragen aan de gemeenteraad.

Christine Eskes, gemeenteraadslid van het CDA heeft aan het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld.

Geacht college, De Straatweg in Hillegersberg is een mooie, lange weg. Helaas leent dit zich ook voor verkeersgedrag van een minder mooie aard.

+Lees meer...

Zo is de snelheid te hoog en worden zebrapaden stelselmatig genegeerd. Bovendien is er sprake van een onoverzichtelijk kruispunt met de Kleiweg dat tot gevaarlijke situaties leidt. Eind vorige maand lanceerde een bezorgde omwonende dan ook een petitie waarin wordt gevraagd om veilige oversteekplaatsen op de Straatweg. Deze petitie is ondertussen al zo’n 380 keer ondertekend. De initiatiefnemers worden overstelpt met reacties van omwonenden en ouders van kinderen die de school in de buurt bezoeken. Veel van deze mensen hebben incidenten of bijnaincidenten meegemaakt bij het oversteken. Wat ons betreft is dit een duidelijk en breed gedragen verzoek vanuit de buurt en wij hebben naar aanleiding hiervan dan ook de volgende vragen: 1. Bent u bekend met deze petitie en de hierin geuite zorgen over de verkeersveiligheid op de Straatweg? 2. Bent u bereid op korte termijn met omwonenden in gesprek te gaan over de ervaren onveiligheid van oversteekplaatsen op de Straatweg en samen met hen te kijken naar oplossingen hiervoor? 3. Is het mogelijk om in de tussentijd de verkeershandhaving op de Straatweg te versterken?

We zijn benieuwd naar de antwoorden van het College. Hopelijk word de petitie tijdens het wachten nog vaak gedeeld en getekend!