U, de petitionaris

Updates

Woonbond: corporaties moeten meer doen om huren betaalbaar te houden

De Woonbond vindt het goed dat er normen komen voor het passend toewijzen van huurwoningen, waardoor minder mensen in een te duur huurhuis terecht komen. Vandaag stuurde minister Blok dit voorstel naar de Eerste en Tweede Kamer.

+Lees meer...

Wel is de Woonbond van mening dat de norm direct in moet gaan, omdat veel te veel mensen nu in een te dure huurwoning wonen. Nu is er een overgangstermijn van drie jaar om aan de norm voor passend toewijzen te voldoen. Dat betekent dat huurders met een laag inkomen nog 3 jaar een veel te dure woning krijgen toegewezen, met armoede tot gevolg. De norm wordt dat corporaties aan minstens 95 procent van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een huis moeten toewijzen met een huur tot aan de 'aftoppingsgrens'. Boven die grens wordt geen of maar weinig huurtoeslag verstrekt. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar 575,87 euro, voor grotere gezinnen 618,24 euro. In 2008 verviel de plicht voor corporaties om passend toe te wijzen. Corporaties spraken de intentie uit om lage inkomens betaalbaar te blijven huisvesten, maar dit bleek niet voldoende om het aantal dure toewijzingen in te perken. Nu krijgen corporaties tot 2018 om hun achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen. Het aantal te dure toewijzingen is de afgelopen jaren verdrievoudigd van 11 procent in 2009 tot 31 procent in 2013. 400.000 hurende huishoudens zitten in een te dure woning. Corporaties die nu nog niet aan de norm voldoen krijgen tot 2018 de tijd om de achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen. Daarna kan de toezichthouder corporaties bij achterblijvende resultaten een boete opleggen. ‘Maar er moet meer gebeuren om huren betaalbaar te houden. De jaarlijkse huurverhoging is  veel te hoog.’ Stelt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. De huren zijn de afgelopen twee jaren gemiddeld bijna tien procent gestegen. Het is opvallend dat corporaties in de sociale sector de huren harder hebben verhoogd dan particulieren. (4,7% tegenover 3,8% in 2014). ‘Verhuurders en het kabinet hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor betaalbare huren. Passend toewijzen is daarbij erg belangrijk. Maar tegelijkertijd de huren jaarlijks enorm laten stijgen, dat is dweilen met de kraan open.’ Voor het derde jaar op rij kunnen de huren vér boven inflatie stijgen. De Woonbond is een campagne begonnen tegen de enorme huurstijging. Binnen twee weken tekenden meer dan 10.000 mensen de petitie op stophuurverhoging.nl.

06-02-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging

NOS: Petitie van Amsterdamse taxichauffeurs tegen Uber

NOS: Amsterdamse taxichauffeurs hebben bij de gemeente een petitie ingediend. Ze vinden dat ook chauffeurs van de taxidienst Uber gecontroleerd moeten worden door de politie..

06-02-2015 | Petitie Stop Uberpop TTO Amsterdam

Raad Asten stemt vóór mestfabriek; petitie gaat door naar provincie

Een meerderheid van de gemeenteraad van Asten heeft dinsdagavond 3 februari besloten om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven aan de provincie Brabant voor de bouw van een grote mestfabriek van 80.000 ton aan de Dijkstraat in Asten. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ voelt zich gesteund door de ruim 300 handtekeningen die binnen een week onder de petitie zijn gezet en gaat daarom door met petitie.

+Lees meer...

Het is de bedoeling de petitie op 6 maart aan te bieden aan Provinciale Staten van Brabant. Tijdens behandeling in de gemeenteraad bleek dat de drie coalitiepartijen CDA, Algemeen Belang en Leefbaar Asten het voorstel van het college steunden om geen bedenkingen kenbaar te maken bij de provincie. De oppositiepartijen D66 - Hart voor Asten, PGA/PvdA en VVD dachten daar anders over en stemden tegen. Deze fracties hadden als enige oog en oor voor de bezwaren en onrust die er onder de inwoners bestaat tegen deze mestfabriek. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ roept alle inwoners van Asten, Lierop en omgeving op om actief mee te werken aan het behoud van een leefbare, gezonde leefomgeving door vrienden en kennissen op te roepen om de petitie te ondertekenen en tot een succes te maken.  

Teken de petitie 'Geen mestfabriek in Asten'
04-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Astense raad oordeelt over uitbreiding mestverwerker

De Astense gemeenteraad oordeelt dinsdag 3 februari over de uitbreidingsplannen van mestverwerker Kovemi aan de Dijkstraat in Asten, zo meldt het ED. De gemeenteraad moet volgens een voorstel van het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de volgende beslispunten: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verlenen betreffende de door Kovemi B.V. ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding van de mestbewerking aan Dijkstraat 72 in Asten; In het geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanmerken als definitieve verklaring van geen bedenkingen. De initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ vindt dat de gemeenteraad - gelet op het grote aantal handtekeningen dat inmiddels onder deze petitie is gezet - géén verklaring van geen bedenkingen mag verlenen. Voorts beschouwt de initiatiefgroep het grote aantal adhesie betuigingen onder deze petitie als een 'voorlopige zienswijze' die de gemeenteraad, het college én de provincie niet zomaar kan en mag negeren. De ondertkenenaars zijn het duidelijk oneens met het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor de uitbreiding van de mestbewerking aan Dijkstraat 72 in Asten.  .

03-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Bericht aan raadsleden gemeente Asten

Geachte raadsleden, zoals U inmiddels gehoord, dan wel zelf gezien hebt, hebben wij als verontruste inwoners van Asten, Lierop en directe omgeving, 5 dagen geleden een petitie opgestart waarin wij onze zorg uiten over de komst van een mestfabriek aan de Dijkstraat in Asten. Tot op heden (maandag 2 februari) is de petitie 280 keer ondertekend. Circa 50% van de ondertekenaars wonen in Asten, 25% in Lierop en de overige 25% zijn woonachtig in de directe omgeving van deze plaatsen.

+Lees meer...

(Voor de goede orde hebben wij de tekst van de petitie als bijlage meegestuurd.) De aangehaalde cijfers in de tekst komen rechtstreeks uit de MER-rapportage en/of ruimtelijke onderbouwing en zijn, zoals U zelf kunt constateren, een veelvoud van de cijfers zoals vermeld in het ED-artikel van vrijdag 30 januari j.l. waarin de te verwachten overlast gemakshalve wordt teruggeschroefd tot ‘promotionele proporties’. Wij laten de petitie overigens voorlopig doorlopen, zodat U ook op een wat langere termijn kennis kunt nemen van het ongenoegen dat onder de bevolking leeft over deze onverteerbare besluitvorming, waarbij een overheid opnieuw voorrang geeft aan een niet duurzame economie boven het welzijn van haar burgers. Wij vertrouwen er echter op, dat U als raad deze verkeerde ontwikkeling in de Peel alsnog wilt en kunt keren. Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ (Dit bericht is maandag 2 februari naar alle raadsleden in Asten gezonden)        

02-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Megamestfabriek op Radio 1

  Donderdag 29 januari is op Radio 1 aandacht geschonken aan de plannen voor de megamestfabriek in Landhorst. Aan het woord kamen Giel Dekkers, woordvoerder van actiegroep ‘Stop mestfabriek Landhorst en Johan van Duijnhoven uit Venhorst.

+Lees meer...

Aan bod kwamen ook Frans Meulenmeesters (MACE), het Boekelse raadslid Jeanne van Eert (DOP) en Henk van Gerven (Tweede Kamerlid SP).

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-programma/2463/2015-01-29

Eerste positieve reactie op de flyers

Er zijn de afgelopen week flyers uitgedeeld met de vraag of er vrijwilligers zijn om te helpen. De eerste reacties zijn binnen via de email. Het online formulier is nog niet gebruikt, maar we hopen ook daar reacties op te krijgen.  .

29-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

450! Handtekeningen en afspraak met gemeente

Er zijn inmiddels inmiddels al ca. 360 handtekeningen geplaatst bij de COOP, Jumbo en Zus&Zo.

+Lees meer...

Tel daarbij de 85 online handtekeningen op en we komen al tot ca. 450 handtekeningen. Dat heeft zeker geholpen bij het tot stand komen van de afspraak met de wethouder op 14 februari. De positieve en constructieve reactie van de gemeente is goed samengevat in de zinnen uit de ontvangen mail: Verder kunnen we meteen dan een vervolgafspraak maken voor het verder doorspreken en uitwerken van uit te voeren maatregelen. Ik heb ook nog gekeken naar een alternatieve datum. Echter dan schuiven we door in de tijd en wordt het uitvoeren van maatregelen lastiger. Ook de betrokkenheid van de wijk heeft een positief effect. We zullen het laatste nieuws op deze petitie site bijhouden, zodat iedereen op de hoogte kan blijven.

30-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos