U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Politie gaat jagen op gevluchte veroordeelden

De politie gaat maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat veroordeelde criminelen hun straf niet ontlopen. Er worden speciale teams opgezet. De politie heeft vooral voortvluchtigen op het oog die een straf hebben gekregen van 90 dagen of meer of mensen die zijn veroordeeld voor zeden- en geweldsmisdrijven.

+Lees meer...

Het gaat om mensen die hun proces in vrijheid moeten afwachten en zich vervolgens verschuilen voor politie en justitie. Ook personen die niet terugkeren van verlof vallen onder deze groep. In totaal gaat het om 15.696 veroordeelden met openstaande vrijheidsstraffen. Bijna 13.000 van hen zijn opgenomen in het Opsporingsregister, waarin mensen staan van wie de woon- of verblijfplaats bij de politie niet bekend is. Ruim eenderde van de groep is veroordeeld voor diefstal of inbraak. In 43 procent van de 15.696 zaken gaat het om een openstaande straf van minder dan 1 maand, in 80 procent staat een vrijheidsstraf open van minder dan 3 maanden en in 4 procent een straf van 1 jaar of meer.

Nu al banen weg bij noordelijke gevangenissen

De Grittenborgh in Hoogeveen HOOGEVEEN - Per 1 maart verdwijnen al tientallen banen bij de gevangenissen in Hoogeveen, Veenhuizen en Ter Apel. Dat meldt de Hoogeveense burgemeester Karel Loohuis. Alle tijdelijke arbeidscontracten worden stopgezet.

+Lees meer...

Gevangenen zullen verhuizen naar andere gevangenissen met vaste arbeidsplaatsen. De bezuiniging op personeel loopt vooruit op het reorganisatieplan voor alle gevangenissen dat staatssecretaris Fred Teeven van Justitie nog aan de Tweede Kamer moet voorleggen. De Hoogeveense burgemeester Karel Loohuis hoorde het slechte nieuws gisteravond van de directeur en een lid van de ondernemingsraad van de Hoogeveense gevangenis de Grittenborgh. In de Grittenborgh gaan 50 cellen dicht, dat kost 40 tijdelijke arbeidskrachten hun baan. Volgens Loohuis gaat het hele Huis van Bewaring dicht, dat is een kwart van de hele gevangenis. In Veenhuizen moet gevangenis Bankenbosch in 2014 helemaal dicht en in Ter Apel moeten 32 cellen sluiten. De gevangenen worden overgeplaatst naar gevangenissen met veel vast personeel in Leeuwarden en Almelo. De Hoogeveense burgemeester vindt de handelswijze van Justitie onacceptabel; 'hier kun je niet op reageren want het gaat op 1 maart al gebeuren. Bovendien blijven we bij ons standpunt dat er geen baan in het Noorden gemist kan worden'.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/nu-al-banen-weg-bij-noordelijke-gevangenissen

Geen snel besluit bezuinigingen gevangenissen

Geplaatst: 18:39 uur, dinsdag 26 februari 2013   Minister Blok van Wonen en Rijksdiensten is niet van plan snel te beslissen over de bezuinigingen op gevangenissen en andere rijksdiensten in het Noorden. De PvdA vroeg de minister dinsdag om binnen twee maanden zijn plannen per provincie bekend te maken. De Tweede Kamer zou dan nog een kans hebben om de plannen van de minister te wijzigen als er teveel bezuinigd wordt op gebieden met een zwakke werkgelegenheid.Minister Blok antwoordde dat hij pas in de zomer met zijn plannen kan komen.

+Lees meer...

Hij zegde de Kamer wel toe dat hij rekening zou houden met zwakkere regio’s zoals Noord-Nederland. Het CDA wilde dat de minister nu al compenserende maatregelen belooft voor regio’s die te hard getroffen worden door de bezuinigingen. Minister Blok weigert dat echter.

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=118455

13.000 veroordeelden voortvluchtig

   Den Haag -  Bijna 13.000 veroordeelden lopen op dit moment vrij rond, terwijl ze eigenlijk in de cel zouden moeten zitten. Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven zullen strengere maatregelen gaan nemen om dit aantal te verminderen.     Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie Foto: ANP Opstelten en Teeven schrijven aan de tweede kamer dat elke eenheid van de Nationale Politie een team krijgt dat voortvluchtigen moet opsporen.

+Lees meer...

De prioriteit ligt bij verdwenen daders van zeden- en geweldsmisdrijven. Ook komen er meer mogelijkheden om paspoorten te laten vervallen of afgifte te weigeren. Het grootste gedeelte van de huidige 13000 voortvluchtigen is veroordeeld voor diefstal of inbraak en moet een straf van minder dan drie maanden uitzitten. Veroordeelden die hun proces in vrijheid mogen afwachten zijn vaak verdwenen op het moment dat ze veroordeeld worden. Daarnaast keren gevangenen soms niet terug van verlof.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21324396/__13.000_veroordeelden_vrij__.html

Vestigingsdirectie niet op ramkoers met HDJI, alvast bezuinigen voor de troepen uit.

De directie Gevangeniswezen heeft na overleg met de vestigingsdirecteuren besloten een aantal maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfsvoering en capaciteit met als doel daarmee een bezuiniging te realiseren.   De maatregelen op een rijtje Stoppen alle externe inhuur vanaf 1 maart 2013; dit gaat gepaard met concentreren van leegstand Per direct tijdelijke aanstellingen niet langer omzetten naar vaste aanstelling Onderzoek invoeren van het arrestantenregime   Besluiten directie GW op personeelsgebied Op maandag 4 februari heeft de directie GW twee besluiten genomen op het gebied van personeel. Allereerst moet alle externe inhuur van vestigingen per 1 maart 2013 worden beëindigd. Ook is op 4 februari 2013 besloten dat tijdelijke aanstellingen per direct niet langer omgezet mogen worden naar een vaste aanstelling.

+Lees meer...

Dit betekent dat tijdelijke aanstellingen worden verlengd met wederom een tijdelijke aanstelling of worden beëindigd. Door deze maatregelen bezuinigt het gevangeniswezen op haar personeelskosten.   Concentreren leegstand Een middel om het vertrek van de externen op te vangen is het concentreren van leegstand. Hierdoor ontstaat personele ruimte. Concentreren van leegstand kan alleen in een periode van onderbezetting. Op dit moment is daar met name sprake van in de Huizen van Bewaring. Het concentreren van leegstand op een afdeling kan tot gevolg hebben dat er in een vestiging geen werk meer is voor vaste DJI medewerkers. Deze kunnen mogelijk op detacheringsbasis werkzaamheden verrichten in een andere vestiging waar behoefte is aan personeel. Daarmee kan de DJI medewerker de kwaliteiten inzetten daar waar dit het hardste nodig is en is werving of inhuur niet nodig. Voor de regio Noord is besloten de leegstand tijdelijk te concentreren in de PI Ter Apel (halve afdeling HVB 32 cellen) en in de PI Hoogeveen (afdeling 4: HVB, 50 cellen). De personele consequenties van deze maatregel worden deze week geïnventariseerd en voorkomende knelpunten zullen zoveel mogelijk regionaal worden aangepakt.Vanaf dinsdag 26 februari zal er een opnamestop gelden voor deze afdelingen. Over overplaatsingen van gedetineerden zullen ook deze week regionale afspraken worden gemaakt.   Arrestantenregime De directie GW heeft besloten te onderzoeken of toch vervroegd een sober regime voor arrestanten ingevoerd kan worden. Na overleg in de regio-overleggen wordt uitgegaan van de volgende locaties voor arrestanten in 2013: Grave, Lelystad, Nieuwegein, Middelburg, Dordrecht, Alphen, Heerhugowaard/Alkmaar. Er is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige PLK. In 2014 is DC Alphen, voor een groot deel van deze doelgroep, beschikbaar.     Vervolgstappen De komende periode worden vanuit de afdeling Individuele Zaken de volgende stappen gezet: Onderzoeksopdracht naar de vestigingsdirecteuren van de betreffende locaties. De productspecificatie arrestanten wordt voor advies verstuurd aan de GOR GW. De regeling Selectie Plaatsing en Overplaatsing van Gedetineerden (SPOG) wordt aangepast. Er worden afspraken gemaakt met de politie, het CJIB en DV&O over het vervoer van arrestanten. De penitentiaire landkaart 2013 wordt aangepast.

Bom onder het gevangeniswezen

Geplaatst door Lilian Helder op 22 februari, 2013 - 13:59 © Jeroen van der Meijde Op dit moment staat het kabinet aan de vooravond om een groot deel van de gevangenissen in Nederland te sluiten. Als de berichten kloppen, zullen 11 van de 29 penitentiaire inrichtingen worden gesloten. Kortgezegd komt dit erop neer dat staatssecretaris Teeven alleen  nog een paar megagevangenissen in de Randstad wil houden.

+Lees meer...

Gevangenissen in de provincies, van noord tot zuid, zullen hun deuren moeten sluiten. Hiermee draait Teeven het gevangeniswezen rigoureus de nek om. De problemen die daarbij komen kijken zijn niet te overzien.   Dit beleid staat haaks op het standpunt van het Kamerlid Teeven. Nog niet zo lang geleden pleitte de voormalig crimefighter namelijk met ferme taal tégen het sluiten van gevangenissen. Daarnaast vond hij het het absoluut onaanvaardbaar dat criminelen, zoals hij zelf letterlijk zei “thuis voor de televisie hun straf uit kunnen zingen, met een biertje in de hand”. Hoe staatssecretaris Teeven zijn ruggengraat zo snel kon verliezen is mij een raadsel, wel weet ik dat dit nu juist het plan is wat hij in het kader van de bezuinigingen op het gevangeniswezen gelanceerd heeft. Veroordeelde criminelen die hun straf nog niet uitgezeten hebben zullen met een klein flikkerend enkelbandje door staatssecretaris Teeven naar huis gestuurd gaan worden. Dan hebben we nog niet het aantal veroordeelde criminelen meegenomen, zo’n 15.000, die hun gevangenisstraf nog moeten uitzitten. Deze mensen lopen kriskras door heel Nederland rond. En verder moet in het achterhoofd worden gehouden dat wanneer de overheid zijn criminaliteitscijfers presenteert er alleen naar de geregistreerde criminaliteit wordt gekeken. Uit een onlangs verschenen onderzoek van rechtseconoom Ben van Velthoven ‘Economie van misdaad en straf’ bleek dat het strafrisico in Nederland erg laag is. Het strafrisico is het product van de pakkans en de strafmaat. Er lopen dus duizenden, zo niet tienduizenden criminelen rond die maar op één plek thuishoren, en dat is de gevangenis. De dreigende sluiting van gevangenissen past dan ook totaal niet in de door Opstelten en Teeven aangekondigde ‘stevige aanpak’ van criminaliteit.  Afgelopen weken heb ik veel gevangenissen door het hele land bezocht, waaronder de prachtige koepelgevangenis in Arnhem, de PI in Vught met haar diverse vormen (EBI, ISD, LFPZ, ZISZ), de PI Middelburg met het arrestantencomplex en de PI Haaglanden waar de Nederlandse overheid graag internationaal mee wil scoren wegens de samenwerking met het  Internationaal Strafhof. Het sluiten van deze gevangenissen zou pure kapitaalvernietiging zijn, en  dan hebben we het nog niet eens over alle hardwerkende, betrokken medewerkers die als gevolg van deze plannen hun baan zullen verliezen. Deze hardwerkende mensen verdienen respect en moeten niet op straat worden gezet door een staatssecretaris die zijn rug niet recht houdt. Op deze manier legt staatsecretaris Teeven met zijn plannen een gigantische bom onder het gevangeniswezen.   Blijkbaar is dit de nieuwe koers van staatssecretaris Teeven:  Ben je illegaal in Nederland, heb je een valse identiteit en gelogen over je verleden? Oom Fred regelt een Kinderpardon en een verblijfsvergunning voor de hele familie.  Ben je crimineel maar zit je liever thuis op de bank in plaats van in de gevangenis? Oom Fred regelt een enkelband voor je. Ben je een hardwerkende gevangenismedewerker die zijn steentje bijdraagt aan de beveiliging van de maatschappij? Dan regelt oom Fred niets voor je. Dan zet oom Fred je op straat. -Lilian Helder, Tweede Kamerlid PVV, woordvoerder veiligheid en justitie.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/bom-onder-het-gevangeniswezen?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=8ab76a2532-nb&utm_medium=email

Al 50.000 handtekeningen onder petitie Huuralarm

De petitie Huuralarm is nu al meer dan 50.000 keer ondertekend, 36.000 keer via petities.nl en 14.000 keer op papier. Op 5 maart wordt de petitie met alle handtekeningen aan de Eerste Kamer overhandigd.

+Lees meer...

Het verzet tegen de huurmaatregelen van Rutte 2 is bijzonder groot. Het totale aantal handtekeningen onder de petitie komt op 5 maart ver boven de 50.000 uit. Vooral de handtekeningen op papier stromen nu binnen bij de Woonbond. Op 22 februari stond de teller bij petities.nl op ruim 36.000 en zijn er ruim 14.000 handtekeningen op papier verzameld. In het hele land zamelen huurders handtekeningen in. Soms sturen huurdersorganisatie en corporatie samen een brief aan huurders met een oproep om te ondertekenen, soms doet de huurdersorganisatie dit zelf. In verschillende plaatsen zijn er actiebijeenkomsten, vaak samen met de corporatie en de plaatselijke politiek. Ook individuele huurders verzamelen handtekeningen, door deuren, bibliotheken of ouderensociëteiten langs te gaan. Anderen voeren vooral digitaal actie en roepen via sociale media en e-mail op om te tekenen. Huurders lokaal in actie Veel huurdersorganisaties en verhuurders zoeken de publiciteit om het Huuralarm bekend te maken. Voorbeeld van een geslaagde actie is die van de huurders en verhuurders in Kennemerland. Uit de krantenberichten waarvoor zij wisten te zorgen wordt duidelijk dat de kabinetsplannen de huurders in deze regio hard gaan raken. In bijna al die artikelen wordt de petitie Huuralarm genoemd, wat voor veel handtekeningen uit die regio zorgt. Ook in de Noord-Hollandse regio West-Friesland voeren huurders succesvol actie. Zo stond Huurdersvereniging De Driehoek afgelopen weekend met een Huuralarmstand in 3 lokale winkelcentra, waarbij zo’n 1000 handtekeningen werden opgehaald Lokale publiciteit Talloze huurders sturen ingezonden brieven naar hun lokale nieuwsblad.  Huurdersvereniging Hoogvliet riep op 7 februari in Weekblad Hoogvliet op om politici te mailen en ook bij hen bezwaar te maken tegen de huurplannen. “De in-box van hun e-mail moet overlopen van bezwaren” schrijft de deze huurdersvereniging. Corporatie de Goede Woning legde samen met haar huurdersvereniging in Het Streekblad Zoetermeer van 7 februari uit waarom zij actie voeren tegen de kabinetsplannen, met daarbij een grote foto van de corporatiedirecteur en de voorzitter van de huurdersvereniging. Huurplannen nog altijd dramatisch Het zwaartepunt in alle publiciteit ligt op de mega-huurverhogingen die huurders te wachten staan. Door het woonakkoord van minister Blok met ChristenUnie, SGP en D66 zijn de scherpste kantjes van de huurplannen af, maar voor huurders pakken ze nog steeds dramatisch uit. De huren stijgen ieder jaar met 4 tot 6,5 %. Met een laag inkomen is 4% nauwelijks op te brengen. Door jaarlijks 6,5% huurstijging raken ook middeninkomens in de knel. En waar moeten huurders heen op het moment dat ze zijn weggepest uit hun woning? “In onze regio zijn er geen betaalbare alternatieven”, zegt Huurdersvereniging Geertruidenberg in BN De Stem van 18 februari. “Zeker niet bij een corporatie als WSG, die in de verkoop gaat.“

Nederlandse Woonbond

Inbreng Bionext voor Tweede Kamer-debat over Kwekersrecht

  Zeist, 21 februari 2013   Geacht kamerlid,   In verband met het Algemeen Overleg over biotechnologie en kwekersrecht op woensdag 27 februari wil Bionext, de ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, graag onderstaande punten bij u onder de aandacht brengen. 1. Samenloop octrooirecht en kwekersrecht Octrooi- en kwekersrecht staan al enkele jaren hoog op de politieke agenda.

+Lees meer...

De Tweede Kamer heeft de problemen die ontstaan door de huidige toepassing van het octrooirecht onderkend en heeft meerdere malen aangedrongen op actie. Ook bij zaadbedrijven, landbouworganisaties en andere maatschappelijke organisaties is een breed draagvlak om de privatisering van planten- en dierenrassen die nu gaande is, een halt toe te roepen. Dé oplossing voor de huidige problematiek in de plantenveredeling, te weten een volledige kwekersvrijstelling binnen het octrooirecht, vraagt om aanpassing van de Europese Bio-octrooirichtlijn. Hiervoor is een breed draagvlak nodig binnen Europa en dit is onvermijdelijk een langdurig proces. Daarom vindt Bionext het van groot belang dat er parallel ook aan andere, korte termijnoplossingen wordt gewerkt zoals geschetst in het rapport van de heer Trojan. De evaluatie van de Europese Bio-octrooirichtlijn vormt een uitgelezen kans om de huidige problematiek aan de orde te stellen en aan te dringen op een spoedige aanpassing van de Richtlijn. Volgens Bionext zou de regering daar dan ook volop op moeten inzetten. In de aangenomen motie Koopmans (nr.32 637-5) van 16 februari 2012 wordt de beperkte kwekersvrijstelling genoemd als opmaat naar een volledige kwekersvrijstelling en wordt de regering opgeroepen om “op politiek niveau steun te werven onder EU lidstaten voor een kritische evaluatie van de Bio-octrooirichtlijn en zich actief in te zetten voor een adequate aanpassing van deze richtlijn.” Tijdens het rondetafelgesprek van 21 november 2012 is door juridische experts bevestigd dat de volledige kwekersvrijstelling heel goed mogelijk is binnen het Trips verdrag van de WTO. Bionext vindt het zorgelijk dat staatssecretaris Dijksma in haar brief van 15 februari jl.aan de Kamer het niet meer heeft over de beperkte kwekersvrijstelling als opmaat naar een volledige kwekersvrijstelling. Hoewel verschillende acties in gang zijn gezet spreekt uit de hele brief weinig gevoel van urgentie. Dit terwijl het Europese Octrooi Bureau onlangs nog heeft aangekondigd dat ze van plan is om op korte termijn een tiental octrooien te verlenen op eigenschappen van klassiek veredelde planten. Indien de regering daadwerkelijk wil bereiken dat een volledige kwekersvrijstelling wordt opgenomen in de Bio-octrooirichtlijn is een meer pro-actieve houding noodzakelijk. Bionext vraagt u dan ook om bij de staatssecretaris aan te dringen op vervolgstappen en haar te vragen welke concrete acties zij gaat ondernemen om meer internationaal draagvlak te krijgen voor de benodigde aanpassing van de Bio-octrooirichtlijn. 2. Openbaarheid locatie veldproeven Bionext is zeer teleurgesteld over de Beleidsregel met betrekking tot de openbaarheid van veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen (GGO’s). In februari 2009 bepaalde het Europese Hof van Justitie al dat de locatie van veldproeven met GGO’s niet geheim mag blijven. De Franse en Nederlandse overheid hadden het Hof gewaarschuwd dat een precieze plaatsaanduiding ertoe kan leiden dat actievoerders de gewassen vernielen.Volgens het EU-Hof laat de EU-richtlijn over GG)'s (2001/18) echter geen ruimte voor een uitzondering wegens openbare orde (vernielen van veldproeven) of binnenlandse moeilijkheden. Volgens Bionext blijkt uit deze uitspraak dat de exacte locatie van veldproeven altijd openbaar gemaakt moet worden. In de Beleidsregel wordt echter onderscheid gemaakt tussen zogenaamde categorie 1 veldproeven en veldproeven in de categorie 2 en 3. Alleen voor categorie 1-veldproeven wordt de exacte locatie in de vergunningaanvraag bekend gemaakt. Bionext vindt dit om verschillende redenen opmerkelijk. In de eerste plaats is de categorie indeling een Nederlandse (COGEM) uitvinding die op geen enkele manier terugkomt in de uitspraak van het Europese Hof. Deze indeling wordt gemaakt op basis van de “geschatte risico’s” van de ingebrachte genen voor de menselijke gezondheid of het milieu en zegt dit dus niets over het risico op uitkruising. Voor een boer maakt het niet uit of zijn product besmet wordt door een gentechgewas uit de categorie 1,2, of 3. De economische schade blijft gelijk. Bovendien is bij veldproeven altijd sprake van een nog niet toegelaten gentechgewas dat niet in de voedselketen terecht mag komen. Voor telers, in de omgeving van de veldproeven, is het van groot belang om te weten waar de proefvelden precies liggen zodat ze zelf (extra)maatregelen kunnen nemen om besmetting van hun GGO-vrije gewassen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door een ander gewas te telen of hun bouwplan aan te passen.Het belang hiervan is alleen maar toegenomen nadat de overheid heeft besloten dat er voor categorie 2 en 3 veldproeven geen verplichte isolatieafstanden meer nodig zijn. Dit kan er in de praktijk toe leiden dat er pal naast een biologische boer een veldproef plaatsvindt zonder dat deze ondernemer daarvan op de hoogte is. Bionext roept u daarom op om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat de exacte locatie van alle veldproeven openbaar wordt gemaakt.  3. Vrijstelling cisgenese Bionext is geen voorstander van het vrijstellen van cisgenese van de GGO-wetgeving. Wetenschappelijk gezien bestaat er geen twijfel over dat cisgene gewassen GGO’s zijn. Om te bepalen of cisgenese wel of niet uitgezonderd mag worden van de GGO-wetgeving wordt door de regering alleen bekeken of de producten van deze modificatietechniek niet meer risico’s zullen kennen dan “equivalente producten” van klassieke veredeling. Afgezien van de vraag of het überhaupt mogelijk is om dit vooraf vast te stellen, wordt hiermee de hele GGO-discussie ten onrechte teruggebracht tot een veiligheidkwestie. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de ethische, ecologische en sociaal economische bezwaren tegen GGO-technieken en de toepassing daarvan in de landbouw. Indien cisgenese wordt vrijgesteld van de GGO-wetgeving, is het in de ogen van de wetgever geen GGO-techniek meer en vallen rassen die met deze techniek gemaakt zijn niet meer onder de etiketteringsplicht. Daardoor zijn ze niet langer herkenbaar voor consumenten en producenten als zijnde GGO’s. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de keuzevrijheid van consumenten en producenten. In een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer van 15 oktober 2012 wordt voorgesteld om de keuzevrijheid voor de biologische telers te waarborgen “ indien zij van bepaalde nieuwe veredelingstechnieken (zoals cisgenese) geen gebruik willen maken.” Dit vraagt volgens Bionext echter minstens om een aanpassing van de Europese Verordening voor de biologische landbouw (834/2007). Daar komt bij dat keuzevrijheid een recht is van alle producenten en consumenten. Bionext pleit er daarom voor om cisgenese niet vrij te stellen van de GGOwetgeving en door middel van een onafhankelijke risicoanalyse en monitoring, case by case te bepalen welke risico's aan het gebruik van een bepaalde toepassing zitten. Op basis daarvan kan vervolgens een meer gedifferentieerde toelatingsprocedure worden ingevoerd. Indien cisgenese of andere nieuwe veredelingtechnieken toch worden vrijgesteld van de GGO-wetgeving, roept Bionext de overheid op om voor die technieken de keuzevrijheid voor alle producenten en consumenten te waarborgen. Bijvoorbeeld door producenten te verplichten de gebruikte techniek op het etiket of op een openbare website te vermelden.  Hoogachtend, Maaike Raaijmakers projectleider gentechvrije landbouw