U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut: Petities.nl levert burger meeste op als inspraaktraject

Via RTL Nieuws en NRC kreeg een onderzoek van het Rathenau Instituut naar 'burgerinspraak via digitale weg' aandacht. In veel gevallen wordt niet aan de eisen voldaan, maar bij Petities.nl is de burger wel voldaan zegt onderzoekster Iris Korthagen.

Wij streven er dan ook naar dat petities een antwoord krijgen, een belangrijke eis. Dat lukt vooral goed als gemeenten meedoen op Petities.nl met een petitieloket en een actief meewerkende griffie die goed in de gaten houdt of petities naar de gemeenteraad gaan en antwoord krijgen.

Vraag uw gemeente of ze ook een petitieloket neemt!. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou mee moeten doen.

Onderzoekt u dit namens uw gemeente? Neem dan contact op met de leverancier van uw raadsinformatiesysteem. Die kan u goed helpen met het opnemen van petities in het werkproces voor de griffie. Zie ook de griffiers.nl-nieuwsbrief van 1 december 2017.

Het Rathenau Instituut doet 6 aanbevelingen in een 'bericht aan het parlement'.

 1. Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit.
 2. Wees helder over het proces en doel.
 3. Geef feedback aan de deelnemers.
 4. Doe meer dan handtekeningen verzamelen.
 5. Mobiliseer op maat: online en offline.
 6. Herhaal en verbeter.

Zo gaat Petities.nl hiermee om:

 • Verbind het proces aan een concrete agenda of besluit

Met hulp van griffie (als de gemeente mee doet) wordt een petitie verbonden aan een vergadering of besluit dat gaat over het onderwerp van de petitie.

 • Wees helder over het proces en doel

Het doel van een petitie is een antwoord krijgen op de vraag in de petitie. De vorm van de vraag is vrij en in reactie op die vraag kunnen er allerlei acties volgen: crowdfunding, organiseren, belanghebbenden dialoog, klankbord-groep, van alles.

 • Geef feedback aan de deelnemers.

Het antwoord op een petitie gaat per e-mail naar alle ondertekenaars. Gegarandeerd als er een aangesloten griffie is, maar met hulp van de petitionaris soms ook zonder.

 • Doe meer dan handtekeningen verzamelen

Na het bevestigen van een ondertekening worden er extra vragen gesteld aan de ondertekenaar. Ongeveer 10% gaat daar op in (donatie, meehelpen)

 • Mobiliseer op maat: online en offline

Vooral lokale petities hebben vaak ook een fysieke component. Langs de deuren, op straat, etc. Dit is aan de petitionaris en ondertekenaars.

 • Herhaal en verbeter

Sinds 2005. Meer dan 10.000 petities.

11-01-2018

Buurtvereniging De Peelse Loop schrijft brief

Aan het gemeentebestuur van Gemert-Bakel Postbus 10.000 5420 DA Gemert Gemert, 29 april 2014     Onderwerp: Noord-Om   Geacht gemeentebestuur,   Op 18 februari 2014 is een informatiebijeenkomst gehouden over de Noord-Om. Naar aanleiding van deze bijeenkomst en uw verslag over de bijeenkomst  vragen wij, buurtvereniging de Peelse Loop, bewoners van Doonheide en Gemert uw aandacht voor het volgende: KWALITEIT De voorbereidingen voor de Noord-Om lopen al geruime tijd.

+Lees meer...

Wij constateren dat gedurende de voorbereidingen allerlei verzachtende kwaliteitsonderdelen voor de Noord-Om worden geschrapt. Voorbeelden zijn: de verdiepte aanleg van de weg en de ongelijkvloerse kruising met de weg Gemert-Handel. Het laatste treurige dieptepunt is het ter discussie stellen van een oversteek voor de Onze Lievevrouwensteeg met de Noord-Om. Wij hebben niet het gevoel dat onze belangen serieus worden genomen. De Noord-Om is van grote invloed op onze leefomgeving. Op basis van vertrouwen dat er serieus rekening zou worden gehouden met onze belangen hebben wij, bewoners van de wijk Doonheide Noord, fors geïnvesteerd in kavels, huizen en tuinen.  Wij verzoeken u om ook rekening te houden met onze belangen en om deze vanaf nu wel serieus te nemen.  AFSPRAKEN Tijdens voorgaande overlegmomenten met de gemeente hebben wij afspraken gemaakt. Wij verzoeken u deze afspraken te respecteren. Gemaakte afspraken zijn onder meer: Geen hogere geluidbelasting dan 48 decibel. Aanleg van een aarden wal met een hoogte van3 mboven de as van de weg ten zuiden van de Noord-Om.     Op 9 april 2014 schreef mevrouw Van de Akker: “Het akoestisch model wordt niet ter beschikking gesteld. Er kan eventueel wel een toelichting worden gegeven door een deskundige, als daar behoefte aan is”. Zonder akoestisch model worden wij niet in staat gesteld de resultaten van het onderzoek te  verifiëren, ook dit onderschrijft het gevoel van niet serieus genomen te worden. Wij maken graag gebruik van het voorstel voor een toelichting en verzoeken u op korte termijn een afspraak met een deskundige in te plannen. Wij verzoeken u de uitnodiging via ondergetekenden  en het bestuur van de buurtvereniging de Peelse Loop te laten lopen. Daarnaast verzoeken wij u de afspraak na 19.00 uur te plannen. PEELSE LOOP De Peelse Loop is een belangrijk onderdeel van onze wijk en is van groot belang voor onze buurt. Op 27 februari 2014 is een bijeenkomst georganiseerd over de inrichting van de Peelse Loop. Door u is onze deelname aan een bijeenkomst over inrichting van de Peelse Loop actief geweigerd. Bij overleg over deze weigering  hebben wij het belang van de Peelse loop voor de wijk onderstreept. Hierbij hebben we nadrukkelijk gemeld dat wij betrokken wensen te worden bij de planvorming over de Peelse Loop.  Wij verzoeken u de bewoners te betrekken bij de planvorming. Wij zouden het betreuren als ter hoogte van onze wijk  (her-) inrichtingsplannen voor de Peelse Loop worden gemaakt zonder onze inbreng serieus hierbij te betrekken. NATUURCOMPENSATIE Bij realisatie van de Noord-Om treedt er schade op aan de natuur. Deze schade moet wettelijk worden gecompenseerd. Uw standpunt is om een stuk reeds gemaakte natuur achter Handel op te voeren als compensatie voor de schade als gevolg van de Noord-Om. Tijdens bovengenoemde informatiebijeenkomst hebben wij aangegeven dat wij dit geen goede compensatie vinden. Als nabij de kern Gemert en onze wijk natuur wordt beschadigd, vinden wij dat die natuur ten bate van onze wijk moet worden teruggebracht en niet ergens achter Handel waar al veel bos en natuur is. Ook ontvangen wij graag een onderbouwing dat de compensatie volgens uw plan aan de wettelijke eisen voldoet. Wij denken dat uw plan namelijk hieraan niet voldoet. Tijdens bovengenoemde informatie-bijeenkomst hebben wij opmerkingen geplaatst over natuurcompensatie. Deze opmerkingen staan niet in het door u opgestelde verslag. Wij verzoeken u het verslag op dit onderdeel te corrigeren. OVERSTEEK ONZE LIEVEVROUWENSTEEG Het belang van een oversteek van de Onze Lievevrouwensteeg over de Noord-Om is groot. Aanleg van de Noord-Om zonder een oversteek voor de Onze Lievevrouwensteeg accepteren wij niet. Wij organiseren activiteiten voor een oversteek. Hierover ontvangt u  nog verdere informatie. Daarnaast willen wij deze onderbouwing op een goede en volledige manier kunnen uitvoeren. Echter wordt er ons weinig tijd hiervoor geboden. Op 25 april wordt ons gevraagd om voor 29 april de noodzaak vanuit de wijk aan te tonen. U zult begrijpen dat dit gezien de korte termijn niet lukt. Op 25 april hebben wij daarom mevrouw van de Akker bericht op welke wijze wij de onderbouwing aan het opzetten zijn en dat de gestelde termijn van 29 april niet haalbaar is. Wij verzoeken om  een langere termijn. Op 29 april ontvangen we een mail van mevrouw Van de Akker dat er vanuit de zijde van de provincie geen uitstel mogelijk is en dat we zoveel mogelijk op 5 mei moeten aanleveren. Ook voor dit onderdeel geldt wederom dat we niet serieus worden genomen.    MER In de diverse overleggen die hebben plaats gevonden wordt telkens verwoord dat de noodzaak van de aanleg van de Noord-Om komt vanuit de provinciale afwikkeling van het verkeer. Echter de genoemde afwikkeling stagneert in de omliggende gemeenten. In de MER van 2008-2009 is alleen beoordeeld op het  totaalbeeld van de regio, maar wat zijn de gevolgen anno 2014 met de kennis van nu? Het MER-rapport moet  volgens ons dan ook geactualiseerd worden  naar de huidige inzichten en de huidige wetgeving om te kunnen dienen als onderbouwing voor het op te stellen  bestemmingsplan. RANDWEG BOEKEL Gezien het feit dat er een relatie is tussen de Noord-Om en de randweg Boekel en het feit dat deze randweg tot onbepaalde tijd is opgeschort, lijkt  het volgens ons relevant om het tijdspad van de Noord-Om gelijke tred te laten houden met de randweg Boekel. Het oplossend vermogen voor deze weg wordt ter discussie gesteld (zie brief Provincie Noord-Brabant  10-02-14 document nr. 3538665). Voor de komende tijd wordt een planstudie gestart naar het nut en de effecten van kleinschalige maatregelen in de bebouwde kom van Boekel. De resultaten van deze planstudie komen 1 mei  gereed.  Graag willen wij een beargumenteerd standpunt van de Gemeente in deze kwestie. Een kopie van deze brief sturen wij aan de leden van de buurtverenigingen de Peelse Loop en Doonheide. Ons correspondentieadres is:  het Bestuur van de buurtvereniging de Peelse Loop, p/a Moeder-kruid 8, 5422 EG Gemert.   Hoogachtend, Het bestuur van de buurtvereniging de Peelse Loop Voorzitter   Secretaris   Namens bewoners van Doonheide-Noord P. van den Elsen P. Verbruggen F. Donkervoort H. Hellings P. van Mil

ajaxstraat AD (algemeen dagblad Rotterdam)

De Rotterdamse Amanda den Hartog wil dat de naam Ajaxstraat verdwijnt uit haar stad. In een digitale petitie vraagt de Feyenoord-supporter of de verbinding in de wijk 110 Morgen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek niet een andere naam kan krijgen dan die van de Amsterdamse voetbalrivaal.

+Lees meer...

  Ajaxstraat in Rotterdam kan écht niet Lees ook 'Ajaxstraat hoort niet in Rotterdam' Het verzoek is doorgespeeld aan de gemeentelijke straatnamencommissie in Rotterdam, die vandaag bij elkaar komt.'Wij vinden het niet oké om een Ajaxstraat in Rotterdam te hebben. Wij verzoeken de straatnamencommissie deze naam te wijzigen,' schrijft Astrid, die zelf niet in de Ajaxstraat woont, maar deze bij toeval ontdekte. 'Een Ajaxstraat hoort niet thuis in Rotterdam,' gaat ze verder. De indienster zegt te spreken namens Rotterdammers, Feyenoord-supporters, mensen met een hart voor 010 en anderen.Sommige Feyenoord-fans en Rotterdammers nemen het woord Ajax liever niet in de mond en spreken van 'die club uit 020'. Veel supporters stonden in 2005 te juichen toen de Ajaxflat - de enige in Nederland - werd gesloopt. Hoewel de huizen verdwenen, ging de straatnaam niet verloren. Twee jaar later begon de bouw van nieuwe woningen als onderdeel van een grote opknapbeurt van de wijk 110 Morgen.Een bewoner van de Ajaxstraat noemt het verzoek overdreven. 'Het is een prima naam, niemand heeft er last van. Andere mensen vinden het ingewikkeld, de bewoners niet.'Kijk hieronder naar een reportage die ADtv in 2007 in de Ajaxstraat in Rotterdam maakte.

30-04-2014 | Petitie AJAXSTRAAT MOET WEG!

Aannemersfederatie ondersteunt brede coalitie

De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft zich als eerste grote organisatie aangesloten bij de brede coaltie die de petitie ondersteunt. De federatie is een landelijke koepel van 18 brancheorganisaties die samen ruim 1.800 bedrijven vertegenwoordigen, met een totale omzet van 3,6 miljard euro en een arbeidsvolume van 40.000 werkzame personen..

Petitie over naar Mijn bieb moet blijven!

Beste ondertekenaars van de petitie 'Ik ondersteun de bibliotheek', Deze petitie gaat verder onder 'Mijn bieb moet blijven. Iedere gemeente een bibliotheek.

+Lees meer...

Heeft u deze petitie ondertekend? Ga naar het manifest www.mijnbiebmoetblijven.nl: • Teken de petitie http://www.mijnbiebmoetblijven.nl.• En like de Facebookpagina https://www.facebook.com/mijnbiebmoetblijven.

29-04-2014 | Petitie Ik steun de bibliotheek

Petitie afgesloten

Beste ondertekenaars van de petitie 'Ik ondersteun de bibliotheek', Deze petitie gaat verder onder 'Mijn bieb moet blijven. Iedere gemeente een bibliotheek.

+Lees meer...

Heeft u deze petitie ondertekend? Ga naar het manifest www.mijnbiebmoetblijven.nl: • Teken  de petitie http://www.mijnbiebmoetblijven.nl.• En like de Facebookpagina https://www.facebook.com/mijnbiebmoetblijven.

29-04-2014 | Petitie Ik steun de bibliotheek

Aanbieding

Een uitgebreidere versie van deze petitie zal worden aangeboden op 13 mei 2014 aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer om 13.30 uur door verschillende organisaties uit de isolatiesector (SBVN, VENIN, Klimaatbureau HIER, Natuur en Milieu en Greenpeace.Deze Online-petitie zal doorgaan totdat het doel is bereikt en de wensen zijn gehonoreerd. .

De cavernes zijn veroorzaakt door de AKZO

De cavernes zijn veroorzaakt door de AKZO : niet de olie opslag natuurlijk. Ik kon het niet meer wijzigen in de petitie helaas....

27-04-2014 | Petitie Geen olie onder Enschede

Buurtbewoners gaan in actie

De afgelopen weken heeft een afvaardiging van de buurtvereniging De Peelse Loop vergaderd over de komst van de rondweg de Noord-om. De in de planvorming aangegeven geluidsoverlast, natuurcompensatie en de fietsbrug voor de Lievevrouwensteeg waren hierbij onderwerp van gesprek. De belangrijkste zaken op een rijtje: - er moet een fietsbrug komen voor de Lievevrouwensteeg - de geluidsoverlast voor direct omwonenden op de Doonheide mag niet boven 48 dB komen - de veronderstelde natuurcompensatie is ruilhandel   .