U, de petitionaris

Nieuws

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

01-07-2017

Petities.nl met marktkraam op bevrijdingsfestival Het Vrije Westen

Bezoekt u toevallig het bevrijdingsfestival Het Vrije Westen in het Westerpark in Amsterdam op 5 mei? Daar staat Petities.nl met een marktkraam op de bevrijdingsmarkt in de marge van al het feest, op het plein langs de kade. U kunt er terecht voor alle vragen over petities.nl!.

03-05-2016

Tussenstand totaal aantal ondertekeningen

In aanvulling op de website zijn er ook nog meer dan 3000 handtekeningen op papier opgehaald. U kunt de totale tussenstand volgen op www.wijdemeren2020.nl/petitie .

Einddatum Petitie verlengd

De einddatum van de Petitie wordt met twee maanden verlengd tot 31 juli 2016.

Bankie vondelpark Petitie Komt

Het forderd gestaag.

E-mail aan Bestuurscommissie Centum

Geachte leden van de Bestuurscommissie Centrum,

Ik wil u met klem verzoeken de nu voorliggende aanvragen voor de herbestemming tot hotel van vier brugwachtershuisjes in Stadsdeel Centrum zeer kritisch te bekijken. Dit in het licht van Stad in Balans en de herziening van het hotelbeleid.

+Lees meer...

Onderaan deze email vindt u de informatie over de betreffende brugwachtershuisjes. Omdat het in het centrum nog slechts gaat om aanvragen is er wellicht nog ruimte om dit in uw bestuurscommissievergadering te bespreken.

De stand van zaken is deze: - in 2009 is er een motie aangenomen om als gevolg van de automatisering van de Amsterdamse bruggen te inventariseren om a. welke huisjes het ging en b. een prijsvraag uit te schrijven voor de herbestemming;

  • in 2011 is door architectenbureau Space & Matter het hotelplan SWEETS bedacht. Dit heeft geleid tot een tentoonstelling in ARCAM;

  • In 2012 is de voortgang van dit project in de Gemeenteraad besproken en heeft de raad geoordeeld dat het hotelconcept SWEETS en de bijbehorende tentoonstelling de invulling van de herbestemming was. Daarbij is voorbij gegaan aan de strekking van de motie uit 2009 en is niet in voldoende mate onderzocht welke alternatieven er ook nog zijn. Deze gang van zaken heeft er bovendien voor gezorgd dat de Amsterdammer geen enkele rol van betekenis heeft gespeeld in het onderzoek naar de herbestemming. Ook is er in de nu te volgen kruimelprocedures nauwelijks ruimte voor inspraak en participatie;

  • In 2014 heeft het college de voortgang van het hotelplan SWEETS nogmaals in TKN aan de raad voorgelegd. Sindsdien staat het op de agenda van de commissie VVL als belangrijk onderwerp om te bespreken. Een contract met Lloyd Hotel is nog niet gesloten;

  • Op dit moment geldt er voor stadsdeel centrum een hotelstop en bovendien heeft wethouder K. Ollongren de publieke belofte gedaan dat, indien er geen draagvlak is gemeten onder bewoners voor de komst van een hotel, dit hotel er niet komt.

Dit kan er alleen maar toe leiden om u te vragen deze vier vergunning op dit moment niet uitsluitend tot hotel te vergunnen. Wellicht is er de mogelijkheid om deze aanvragen om te vormen tot een aanvraag voor meerdere functies. Waarmee er ruimte wordt gecreëerd voor mogelijk uitstel van de besluitvorming of een andere besluitvorming.

Het is tenslotte maar zeer de vraag of een hotel in deze vorm op dit moment echt wenselijk is. Bovendien is er geen draagvlakmeting gedaan. Waarbij ik wil opmerken dat het heel vreemd zou zijn om nu vrije planologische ruimte te creëren voor een hotelontwikkeling terwijl het college naarstig op zoek is naar het beperken van de vrije planologische ruimte voor hotelontwikkelingen.

Het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie West heeft op 12 april jl. vijf besluiten genomen om vijf brugwachtershuisjes de hotelbestemming te geven. Deze vergunningen zijn nog niet onherroepelijk. Eerder heeft men in bestemmingsplan Noorderpark de bestemmingen voor brugwachtershuisjes in zowel hotel als maatschappelijke doeleinden gewijzigd.

Henk van Dijk

BIJLAGE Brugwachtershuisjes in Centrum aanvraag 21 maart 2016

Hortusbrug 0239, Muiderstraat/Nwe. Herengracht, (Bij Hortus) OLO-2272737 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970216/aanvraag-8/

Amstelschutsluis 0101 Amstel/Sluis. (Bij Carré) OLO-2272661 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970206/aanvraag/

Kortjewansbrug 0487 Prins Hendrikkade/Schippersgracht (Bij Arcam) OLO-2272813 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970239/aanvraag-19/

Walter Suskindbrug 0237 Amstel/Nwe. Herengracht (Bij Hermitage) OLO-2272493 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@968355/aanvraag-8/

Verdringing banen

Het is niet bedoeling dat je zorg doet, die door gekwalificeerde mensen gedaan wordt, waar voor een diploma of heel veel ervaring nodig is. Nee het gaat om kleine dagelijkse huishoudelijke bezigheden, welke de wmo cliënt door ziekte of veel stress, even geen tijd voor heeft of niet kan opbrengen.

+Lees meer...

Bijvoorbeeld je laat voor hem/ haar even de hond uit, je doet even de afwas / doet de was / maakt huis schoon of kookt even voor hem/haar. Even winkelen of even administratie bijwerken ofwel de dagelijkse bezigheden van iedere huishouding.

01-05-2016 | Petitie Beloning voor vrijwilligers

Dank u wel !

Ik wil iedereen bedanken voor het tekenen van de petitie, deze zal meegenomen worden door de vrijzinnige politieke partij. Norbert Klein heeft een initiatiefwet ingediend.

+Lees meer...

Deze zal op den duur in de kamer behandeld gaan worden. Er staan in heel Nederland partijen op die het Basisinkomen omarmen. Laten we er met z`n allen voor zorgen dat dit lukt. Wordt lid van de vrijzinnige partij.

nogmaals bedankt voor uw inbreng

Artikel in Het Parool over alternatieve oplossingen voor erfpacht

Zie http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-jaagt-erfpachters-hun-huis-uit~a4291149/ .