U, de petitionaris

Nieuws

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Toogdag: Veenhuizen in actie tegen exit Justitie

  De toekomst van Veenhuizen staat op het spel nu het Ministerie van Justitie en Veiligheid dreigt het unieke kolonie- en gevangenisdorp te gaan verlaten. De Drentse afdeling van de Bond Heemschut organiseert daarom samen met de Stichting Het Drentse Landschap, de vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Stichting Drents Monument en de Stichting Veenhuizen Cultuur en Toerisme op 9 maart een Toogdag onder het motto ‘Wij komen op voor Veenhuizen.’Tijdens de Toogdag zijn er tal van activiteiten, die het historische belang en de schoonheid van Veenhuizen en omgeving nog eens laten zien.

+Lees meer...

Het programma van de dag en een lijst van excursies zijn bijgevoegd. Ook het programma van het symposium in het Verenigingsgebouw is bijgevoegd. Voor het symposium is aanmelding nog mogelijk. Ook de ondernemers van Veenhuizen laten zich zien met activiteiten en speciale aanbiedingen. De dag wordt besloten met het aanbieden van een Appel voor Veenhuizen aan drie Drentse Kamerleden.

http://www.tourpress.nl/nieuws/3/Bestemmingen/24124/Veenhuizen-in-actie-tegen-exit-Justitie

Petitie voor staatssecretaris Teeven

  ASSEN - Zo'n vijftig medewerkers van justitiële instellingen bieden morgen een petitie aan tegen het uitgelekte bezuiningsplan van staatssecretaris Teeven. Als gevolg daarvan staan ook arbeidsplaatsen op de tocht in Veenhuizen en Hoogeveen. De petitie wordt in Den Haag in ontvangst genomen door de hoofddirecteur en de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

+Lees meer...

De petitie is ondertekend door meer dan zesduizend medewerkers en is een initiatief van de vakbonden. In de petitie wordt gevraagd om passend werk in de regio's en eerlijk verdeeld over het land.

http://www.rtvemmen.nl/regionieuws/Petitie-voor-staatssecretaris-Teeven/8231

tussenstand totaal ondertekeningen 1538

04-03-2013 | Petitie Bushaltes terug op Vredenburg

Hoop op sociaal akkoord voor gevangenbewaarders

Hoop op sociaal akkoord voor gevangenbewaarders   maandag 4 maart 2013, 07:57 58 keer beluisterd Duur: 02:47 Audio Zo'n vijftig gevangenbewaarders reizen vandaag af naar Den Haag om daar een petitie met zesduizend handtekeningen aan te bieden aan de hoofddirecteur van alle justitiële inrichtingen. Het personeel is bezorgd over het plan van staatssecretaris Teeven om een derde van alle gevangenissen in Nederland te sluiten.

+Lees meer...

Gevangenisbewaarders bieden petitie aan

Gevangenisbewaarders bieden petitie aan Geplaatst: 10:12 uur, maandag 4 maart 2013   Zo'n vijftig cipiers gaan maandag naar Den Haag om daar een petitie met zesduizend handtekeningen aan te bieden aan de hoofddirecteur van alle justitiële inrichtingen. Het personeel is bezorgd over het plan van staatssecretaris Teeven om een derde van alle gevangenissen in Nederland te sluiten. De petitie is een initiatief van de vakbonden.

+Lees meer...

In de petitie wordt gevraagd om passend werk in de regio's en eerlijk verdeeld over het land.

http://rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=118630

Hantekens finzenispersoniel

Hantekens finzenispersoniel   4 maart, 2013 - 12:48 Meiwurkers fan alle finzenissen yn Nederlân biede moandei in petysje mei goed 6000 hantekens oan yn De Haach. De petysje wurdt oanbean oan de haaddirekteur fan de Tsjinst Justysjele Ynrochtingen en de heechste amtner fan it ministearje fan Justysje.

+Lees meer...

Oanlieding fan de petysje is in útlekt besunigingsplan fan minister Teeven fan Justysje. Dêryn stiet dat 11 fan de 29 finzenissen yn Nederlân ticht moatte. Oer in moanne wurdt bekend hokker finzenissen dat binne.

http://www.omropfryslan.nl/nijs/hantekens-finzenispersoniel

Positionpaper P.I. Hoogeveen

Flexibel - ProFessioneel - betrouwbaarP.I. HoogeveenP.I.

+Lees meer...

Hoogeveen flexibele, professionele en betrouwbare ketenpartner in het NoordenDe Penitentiaire Inrichting Hoogeveen, voorheen P.I. De Grittenborgh, is eind jaren tachtig gebouwd als onderdeel van grootschalige nieuwbouw binnen het Nederlandse gevangeniswezen. Er verblijven ongeveer 260 gedetineerden en er werken ruim 200 mensen uit praktisch alle Drentse gemeenten en zelfs van over de provinciegrens. Het is een relatief nieuw gebouw dat letterlijk en figuurlijkmidden in de samenleving staat. Het is omringd door woningbouw en zorgvoorzieningen. De betrokkenheid met de samenleving komt tot uiting in diverse toonaangevende preventie- en resocialisatieprojecten en leer- en stageplekken voor mbo- en hbo-studenten.Flexibele capaciteit De P.I. Hoogeveen bestaat uit een Huis van Bewaring, een gevangenis en een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). De capaciteit van de inrichting is 262 eenpersoonscellen en is uit te breiden naar tweepersoonscellen. Zo ontstaat flexibiliteit in capaciteit waardoor schommelingen in het aanbod van gedetineerden eenvoudig en relatief goedkoop zijn op te vangen. De afgelopen jaren heeft de inrichting laten zien snel in te kunnen spelen op die wisselende capaciteitsvraag. De gevangenis kan voorzien in de totale regionale behoefte aan huisvesting van alle veroordeelden, met uitzondering van terroristen.Unieke reputatieOp het terrein van gedetineerden met een lange straf en diegenen die extra zorg nodig hebben, heeft de P.I. Hoogeveen eenonderscheidende reputatie opgebouwd. Veel gedetineerden zijn plegers van drugsgerelateerde delicten en zijn verslaafd. Een deel van het personeel is opgeleid om die groep adequaat te begeleiden. Ook heeft de P.I. Hoogeveen een extra zorgvoorziening voor gedetineerden die zich op een reguliere afdeling onvoldoende kunnen ontwikkelen en extra zorg nodig hebben in een kleinere setting.Het personeel is daarvoor speciaal opgeleid. In een dergelijke veilige en beschermde omgeving zijn meer mogelijkheden tot observatie, stabilisatie en motivatie voor vervolgzorg of behandeling. Flexibel 2Professioneel 3Kennis over veelplegers Het personeel in de P.I. Hoogeveen bezit veel kennis over veelplegers. De mogelijkheden van gedetineerden om zich zodanig teontwikkelen dat ze niet terugvallen in crimineel gedrag worden optimaal benut. De Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) boektgoede resultaten op dat gebied. Er wordt aansluiting gezocht in de maatschappij door ketenpartners – zoals welzijnsinstellingen enwoningcorporaties – al tijdens detentie bij het programma te betrekken. Werk is ook een belangrijke factor om te voorkomen datgedetineerden weer terugvallen in crimineel gedrag. Er zijn gedetineerden van de ISD-afdeling die werken bij bedrijven buiten deinrichting. Het zijn vooral die gedetineerden die een goede kans maken om niet weer terug te keren in het justitiële circuit. Werken buiten de deurHoomark in Hoogeveen, producent van verpakkingen en cadeaupapier, heeft regelmatig gedetineerden van de P.I. Hoogeveen aan het werk in het bedrijf. “Zij worden ingezet in de logistiek en het magazijn”, zegt algemeen directeur Joost Bogers. “Op de werkvloer worden ze geaccepteerd als gewone collega’s.” Hoewel Hoomark op bepaalde tijden heel goed extra handen kan gebruiken omdat de branche forse seizoenspieken kent, vindt Bogers het vooral belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan de re-integratie van gedetineerden. “We helpen graag omdat we dat maatschappelijk van groot belang vinden.”ArbeidsmarktDe gedetineerdenzorg in de P.I. Hoogeveen is door kennis en ervaring van een hoogstaand niveau. Dat geldt voor de medische zorg, de psychosociale zorg en de gedetineerdenzorg. Belangrijke pijlers van de zorg zijn educatie, vorming, sport en arbeid. Het programma biedt mogelijkheden om met gedetineerden te werken aan een toekomst buiten de criminaliteit. Arbeid is daarbij een belangrijk aspect. Gedetineerden leren belangrijke vaardigheden om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. In de P.I. Hoogeveen verrichten ze productiearbeid voor externe opdrachtgevers. Daarnaast werken zorgvuldig geselecteerde gedetineerden bij externe werkgevers. Een andere vorm van arbeid is kostenbesparend werk in de inrichting. Gedetineerden werken in een klussenploeg en maken grote delen van het gebouw schoon. Ook hier bestaat de mogelijkheid om een vakdiploma te behalen, zodat de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Regionalisering is ook hier belangrijk. Dat geldt voor regionale opdrachtgevers maar ook voor de kansen van gedetineerden op de regionale arbeidsmarkt.6Onze klanten zijn altijd ‘thuis’Dat is het unieke uitgangspunt voor Wim Annen, directeur van Alwica Penitentiaire Shops (APS) en typisch Hoogeveense ondernemer; hard werken gecombineerd met lef.APS heeft op franchisebasis winkels in 37 van de 55 penitentiaire inrichtingen in Nederland. Wim Annen begon elf jaargeleden met een gevangeniswinkel in De Grittenborgh in Hoogeveen, nu nog steeds de pilotvestiging van APS.In Hoogeveen worden nieuwe ideeën aan de praktijk getoetst. Deze vestiging is de enige die APS zelf exploiteert.“Toen we begonnen werden nog veel gevangeniswinkels door kleine ondernemers gerund. Zij lieten de verkopen aan de gedetineerden via de bewaarders lopen”, zegt Annen. “Het was een onoverzichtelijke situatie. Wij hebben er een professionele organisatie van gemaakt en een jaar na de start zijn we met franchising begonnen.” Sinds kort is er een APSopleidingsprogramma dat bijdraagt aan een goede terugkeer in de maatschappij. Zo biedt de winkel stagetrajecten voor gedetineerden, kunnen ze werken in de winkel en uiteindelijk een certificaat behalen.Regionalisering Regionalisering is sinds ongeveer vier jaar een belangrijk uitgangspunt bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen. Dat heeft te makenmet de betrokkenheid van de leefomgeving van gedetineerden bij hun resocialisatie en de beschikbaarheid van nazorg al tijdensdetentie. Nazorg blijkt van groot belang bij de terugkeer van de gedetineerde in de samenleving. De afgelopen jaren hebben de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en de P.I. Hoogeveen veel geïnvesteerd in ketensamenwerking. Regionaleketensamenwerking was een belangrijk uitgangspunt van het project modernisering gevangeniswezen (MGW), waarin recent miljoeneneuro’s zijn geïnvesteerd. Alle medewerkers van de P.I. Hoogeveen zijn in dat kader opgeleid en getraind om gedetineerden temotiveren om een toekomst zonder criminaliteit op te bouwen. 98% van de gedetineerden uit Drenthe die een nazorgtraject ontvingen,kregen een identiteitsbewijs en voor 95% heeft men onderdak kunnen regelen. Deze groep gedetineerden komt vooral uit Emmen (37,5%) en Assen (27%); uit Hoogeveen komt ‘slechts’ 13,3%. BetrouwbaarP.I. Hoogeveen 7Zet iemand met een blauwe vuilniszak buiten en je hebt een probleem“Als je iemand met een blauwe vuilniszak buitenzet, heeft de maatschappij een probleem.” Dat is de stellige overtuiging van een medewerker van de P.I. Hoogeveen. “De nazorg staat in de gevangenis op een hoog peil”, benadrukt hij.“We hebben hier een enorme drive om gedetineerden na hun straf goed te laten terugkeren in de maatschappij. En we hebben veel goede contacten buiten de gevangenis om dat te kunnen doen.” “Zo hebben we recent een vrachtwagenchauffeur uit de regio, die anderhalf jaar bij ons moest zitten, begeleid en geholpen.Hij was alles kwijt: identiteitsbewijs, baan, woning en vrouw en kinderen. Zijn rijbewijs en chauffeursdiploma verliepen.Met het CBR hebben we ervoor kunnen zorgen dat ze verlengd werden. Daarna zijn we in overleg gegaan met de woningcorporatie, want als je na detentie geen dak boven je hoofd hebt val je meestal binnen een paar dagen terug in je oude gedrag. Onderdak is dus cruciaal. De volgende stap was om in ieder geval de band met zijn kinderen te herstellen.Daarvoor hebben we een speciale ‘vader-kindruimte’ waar vader en kind elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast hebben we contact opgenomen met de voormalige werkgever. Hij wilde uiteindelijk de man wel terughebben. Onze vrachtwagenchauffeur is inmiddels vrij en kan weer aan de slag bij zijn oude baas.” Terugdringen recidiveHet programma modernisering gevangeniswezen (MGW) is gericht op terugdringing van de recidive met 25% in 2020. Het terugdringenvan recidive is een belangrijke kostenbesparende factor. Het verblijf van een gedetineerde in detentie kost ongeveer 200 euro per dag.Die directe kosten, ongeveer 70 duizend euro per jaar per gedetineerde, worden bespaard als de gedetineerde niet weer terugkeert in detentie. Een belangrijk bijkomend effect is de maatschappelijke schade die hierdoor wordt beperkt. Als MGW slaagt, dan bespaartdat de maatschappij honderden miljoenen euro’s. Het is een ombuigingsoperatie die enkele jaren geleden is ingezet, die nog nietgeheel is afgerond en waar we net de eerste vruchten van beginnen te plukken. Vooral op de afdeling met veelplegers worden in dat opzicht goede resultaten geboekt.Flexibel 10Ja ik vond het ook leuk dat je gewoon met die jongens in gesprek kon wezen zonder dat echteen bewaker op 1 meter afstand sta. Je had beetje vrijheid met ze en iedereen kon eerlijk zijn tegen over elkaar en dat sprak me aan. alleen weet ik 1 ding zekker ik zal daar nooit terechtkomen.. na wat ik gezien heb en gehoord. ohwja ik denk dat het heel goed is voor de jeugt als ze dit in het echt zien en meemaken hoe het is binnen de muren van een gevannenis dat hoeftdan niet alleen de grittenborg te zijn. het is leerzaam indrukwekkend en het schrikt zekker af voor de jeugt om de criminalietijd in tegaan...groetjes frankWaarschuwing uit de bajesNog beter is het om te voorkomen dat jongeren afglijden in crimineel gedrag. Het preventieproject van de P.I. Hoogeveen ‘Waarschuwing uit de bajes’ is een samenwerkingsproject met gemeenten, jongerenwerk en het Veiligheidshuis. Hang- en probleemjongeren worden geconfronteerd met de mogelijke consequenties van crimineel gedrag. Daarbij worden ook gedetineerden betrokkendie met de jongeren in gesprek gaan om een realistisch beeld te schetsen van het verblijf in een penitentiaire inrichting en devergaande gevolgen die dat heeft voor hun leven. Een jongere over zijn bezoek aan de P.I. Hoogeveen in het kader van ‘Waarschuwing uit de bajes’.Professioneel 11Korte detentieDe afgelopen jaren heeft de P.I. Hoogeveen regelmatig grote groepen arrestanten opgevangen. Per jaar gemiddeld ongeveer 1700waarvan een deel vanwege de goede bereikbaarheid van de P.I. van buiten de regio komt. Arrestanten verblijven meestal kort indetentie. Het is daarbij van belang dat vooral de screening en de intake goed gebeurt. Het is een bewerkelijke groep gedetineerden,die veel van de medewerkers vraagt. Niet alleen van executieve medewerkers, maar ook van specialisten van ondersteunende diensten.Steeds weer toonde de P.I. Hoogeveen zich ook hierin een flexibele, professionele en bovenal betrouwbare ketenpartner. Moderne en goed bereikbare inrichtingEr is de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in personeel, organisatie maar ook in het gebouw. Er zijn recent veel langetermijninvesteringen gedaan. De brandveiligheid is op orde gebracht en ten aanzien van de beveiliging zijn de omtrekbeveiliging en deinterne systemen vernieuwd. Het gebouw is steeds up to date gehouden. Sluiting zou ook wat dat betreft kapitaalvernietiging betekenen.Bovendien is de bereikbaarheid van de P.I. Hoogeveen uitstekend. Het ligt dicht aan de snelweg. Gedetineerden kunnen snel heen enweer naar bijvoorbeeld de rechtbank. Ook met openbaar vervoer is de P.I. Hoogeveen goed en gemakkelijk bereikbaar, wat vooralvan belang is voor bezoekers van gedetineerden. De locatie in het zuiden van Drenthe maakt dat de Hoogeveense gevangenis een snelle verbinding heeft met de Randstad. Zo kan de rest van het land door de Hoogeveense instelling goed worden bediend en gedetineerden uit het Noorden kunnen in hun eigen regio hun straf uitzitten, wat uitermate belangrijk is voor een succesvolle resocialisatie. Betrouwbaar 14WerkgelegenheidEen bezuiniging realiseren door goed geoutilleerde inrichtingen te sluiten, betekent weer een grote slag voor de werkgelegenheid in Drenthe. De afgelopen jaren zijn al veel banen bij rijksdiensten in Drenthe verdwenen. Tussen 2000 en 2011 is het aantal rijksbanen –na een aanvankelijke kleine groei – afgenomen met 25%, waarvan ongeveer 350 in het gevangeniswezen. Na het vertrek van de Belastingdienst en De Nederlandse Bank uit Hoogeveen is de P.I. Hoogeveen nog de enige rijksdienst. De P.I. Hoogeveen is ooit gebouwd met gelden uit het stimuleringsfonds werkgelegenheid. In dat licht bezien en het feit dat Drenthe nog steeds kampt met een achterblijvende werkgelegenheid, zou het een zeer vreemde beslissing zijn om de P.I. Hoogeveen te sluiten. De werkloosheidspercentages per december 2012 zijn zorgwekkend; Nederland heeft als gemiddeld werkloosheidspercentage 7,3%, Drenthe zit hoger met 9,2% werklozen en de gemeente Hoogeveen ‘scoort’ met 13,2% het hoogst in Drenthe (bron: UWV). Flexibel, professioneel en betrouwbaarDe P.I. Hoogeveen is een zeer goed bereikbaar in Zuidwest-Drenthe gelegen compacte inrichting, die in de strafrechtketen bekendstaat als een flexibele, professionele en betrouwbare ketenpartner. De inrichting kan snel inspelen op de vraag om kwalitatief goede detentiecapaciteit en zo bijdragen aan de veiligheid in de samenleving. Naast de kerntaken, het opsluiten en resocialiseren vangedetineerden, vervult de inrichting een belangrijke regionale functie. In de regio is een sterke keten opgebouwd, waarbij de menselijke maat cruciaal is. Eén schakel uit de keten buiten de regio plaatsen, juist in een proces waar de regionale functie zo doorslaggevend is voor het succes, zal de keten verbreken. Naast ketenpartner in de strafrechtketen biedt de P.I. Hoogeveen ook veel indirectewerkgelegenheid en draagt bij aan scholing en professionalisering van studenten uit de regio en soms zelfs van daarbuiten.Er zijn recent veel langetermijninvesteringen gedaan op allerlei terreinen. Sluiting betekent directe kapitaalvernietiging en heeft grote negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt en de sociaal-economische situatie in de regio.ColofonDit is een uitgave van de P.I. Hoogeveen(ondernemingsraad, actiecomité en directie),Veiligheidshuis en gemeente Hoogeveen. Januari 2013

http://www.regiohoogeveen.nl/download/positionpaperGrittenborgh.pdf

Positionpaper P.I. Hoogeveen