You, the petitioner

Updates

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Gehele omgevingsplan Overvecht

Hallo,

Inmiddels heb ik, en u wellicht ook, het wijkbericht ontvangen over het omgevingsplan voor geheel Overvecht. Ik zelf heb alleen voor mijn omgeving (omtrent omgeving centrum) het duidelijk op papier staan en het globaal voor de wijk gelezen in het Dreefnieuws.

+Read more...

Online kunt u voor geheel Overvecht zien wat de bedoeling is: www.utrecht.nl/omgevingsvisieovervecht . In het kort komt het neer op:

5000 nieuwe woningen, dus ministens 10.000 nieuwe bewoners in heel Overvecht, een wijk die al de nodige (sociale) problematiek heeft. - Dus nog meer hoogbouw in een wijk met al veel hoogbouw. - Nog meer mensen op een klein oppervlakte, wat met zich mee kan brengen dat er minder verbondenheid komt met de wijk. Mensen zullen de schijnbaar betaalbare woningen gebruiken als opstap naar een andere geliefdere woning en minder verbonden zijn met de wijk. - Sociale en medische voorzieningen zullen nog drukker worden. - Het bedrijventerrein is alleen voor bedrijven, niet voor woningen, terwijl daar m.i. prima een woonplek gecreëerd kan worden, met sociale voorzieningen. - In het centrum lijkt er toch ook sprake van te zijn dat huidige woningen aan de overkant van het winkelcentrum gesloopt gaan worden. Aangezien er staat dat er nieuwe woningen gebouwd gaan worden (verdichten). Ik heb gevraagd of ik dit goed begrepen heb, maar nog geen antwoord op ontvangen. LET WEL: het lijkt het plan te zijn, dit is nog niet zeker. - Voor nieuwe woningen zal groen moeten wijken, ondanks dat er continu aangegeven wordt dat de wijk groener gemaakt gaat worden. Bij het plan van het winkelcentrum is het groen dat er komt ook alleen voor de nieuwe bewoners en niet voor de mensen die in de omgeving wonen.

Ze willen het centrum autoluw maken; bussen, fietsers en voetgangers genieten de voorkeur. Daarnaast worden veel straten in de wijk een 15km of 30km zone, en zullen parkeerplaatsen weggehaald worden waar dat kan. - De Zamenhofdreef en Carnegiedreef worden een busbaan. Even als een stuk van de Einsteindreef richting de Marnixlaan. Voor veel gezinnen in Overvecht is de bus te duur. Je hebt een lange reistijd doordat je veelal moet overstappen om op je bestemming te komen. - Nu kunnen artsen, politie etc. vrijstelling krijgen om over straten te rijden waar auto's niet mogen rijden, echter denk ik wel dat hun aanrijdtijd om op een plaats van bestemming te komen zal toenemen. Dit doordat overige straten drukker zullen zijn met auto's omdat deze nu allemaal via dezelfde route Overvecht uit moeten door het afsluiten van straten voor auto's. - Het afsluiten van verbindingen in de wijk voor auto's, betekent dat de Noordelijke Randweg nog drukker wordt, dan deze al is. Ook overige straten zullen drukker worden en files zullen gaan toenemen. Ook worden winkels en supermarkten minder goed bereikbaar. - Hoe willen ze gaan zorgen dat automobilisten zich aan de nieuwe maximum snelheid van 15 of 30 km/u gaan houden? Op sommige plekken worden de straten nu al als racebaan gebruikt. De politie heeft niet de mankracht om hier op te gaan controleren. - Door het verdwijnen van parkeerplekken kan het zo zijn dat mensen eerst tien minuten moeten lopen voor ze bij hun auto zijn. Voor mensen die een (lichte) fysieke beperking hebben, is dit niet haalbaar. 's Avonds laat van of naar je auto moeten lopen (als vrouw zijnde) voelt onveilig. Persoonlijk vind ik het al niet fijn als ik bij mij op de parkeerplaats al een stukje moet lopen naar de deur. - Al met al voorzie ik juist minder veiligheid doordat de wijk minder plekken krijgt om eruit te komen en de maximum snelheid zal m.i. regelmatig overtreden worden, zoals nu ook het geval is.

In 2040 is Overvecht een duurzame en klimaatbestendig wijk. - Ze willen plekken groener maken, maar vergeten dat met de vele hoogbouw warmte en smog lang zullen blijven hangen in de wijk. - Ze willen inzetten op duurzame energie: stoppen met aardgas en het gebruik van zonnepanelen (direct overgenomen uit de Dreefnieuws, die zin lijkt niet te kloppen en ik ga er vanuit dat ze bedoelen dat juist wél zonnepanelen gebruikt dienen te worden). Hoe moeten flats die er al staan (omgeving winkelcentrum) zonnepanelen gaan gebruiken als torenhoge flats het (zon)licht gaan ontnemen? Hiermee worden juist deze bewoners op kosten gejaagd doordat ze meer elektriciteit moeten gaan gebruiken door lampen eerder aan te doen vanwege ontnomen daglicht, maar ook 's winters meer moeten gaan stoken omdat ze minder warmte van de zon binnen gaan krijgen, wat niet duurzaam is.

En dit alles moet dus 10 tot 15 jaar gaan duren, waardoor alle huidige bewoners in deze periode veel (geluids)overlast zullen ondervinden.

Raadsvoorstel ingetrokken

Op dinsdag 23 april heeft het college het raadsvoorstel ingetrokken. Dank aan alle ondertekenaars van de petitie en speciale dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze zaak.

Omdat het Nassaucollege in een brief d.d.

+Read more...

22 april heeft aangegeven alleen naar de Brinkhof te willen als het permanente huisvesting betreft, is de verwachting dat er op termijn een nieuw voorstel komt dat hieraan voldoet. Wat ons betreft is het van het grootste belang dat dit in overleg met gebruikers, bedrijven en omwonenden gebeurt, dat er een goed participatieproces vooraf is en dat er goed onderzoek gedaan wordt naar alternatieven, voor zowel de Hekakker en het Dr. Nassaucollege.

We gaan er vanuit dat we nu weer gezamenlijk verder kunnen met de toekomstvisie voor de Brinkhof en het integrale dorpsplan Norg.

Hierbij het bericht: Geachte leden van de gemeenteraad en geachte plaatsvervangende commissieleden,

Op 4 april 2024 heeft het college uw raad het raadsvoorstel “Besluit tijdelijke huisvesting Dr. Nassau College in en nabij MFA De Brinkhof” aangeboden. Dit raadsvoorstel staat voor woensdag 24 april aanstaande op de agenda voor de oordeelsvormende raadsvergadering.

Wij stellen u voor raadsvoorstel aanstaande woensdag niet te behandelen.

Aanleiding hiervoor zijn de volgende ontwikkelingen: Gisteren heeft NassauVincent, het schoolbestuur van het Dr. Nassau College Norg, aan het college laten weten op dit moment geen beslissing te kunnen nemen over tijdelijke huisvesting in De Brinkhof. De verhuizing van het Dr. Nassaucollege naar een tijdelijke locatie in en nabij De Brinkhof is onlosmakelijk onderdeel van het voorliggend raadsvoorstel De toekomstvisie voor Brinkhof en Brinkhofweide vertraagt; hierover bent u afgelopen vrijdag geïnformeerd De voorgestelde inhuizing leidt tot maatschappelijke onrust. Het niet behandelen van het voorstel geeft ons de tijd en ruimte om met de belanghebbenden verder in gesprek te gaan en mogelijk tot een aangepast besluit te komen.

Vervolg In de komende weken gaan we het gesprek aan met belanghebbenden. Wij streven ernaar u over de uitkomsten voor de zomer te informeren.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen ook de belanghebbenden informeren over ons voorstel om het raadsvoorstel niet te behandelen.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Kirsten Ipema Wethouder

2024-04-23 | Petition Hart voor de Brinkhof

Dank voor uw steun!

Vanavond, om 18:50 uur, vlak voor aanvang van de raadsvergadering in Nederweert, gaan John Janssen, lid van de SP, en Marieke Manders, lid van GroenLinks, deze petitie aanbieden aan de burgemeester als voorzitter van de raad.

Maar liefst 1012 mensen hebben deze petitie ondertekend: - 846 mensen (84%) uit de gemeente Nederweert - 94 mensen (9%) uit de gemeente Weert - 72 mensen (7%) van elders/onbekend

Van de 846 ondertekenaars uit de gemeente Nederweert komen - 632 mensen uit de kern van Nederweert - 111 mensen uit Ospel - 4 mensen uit Ospeldijk - 56 mensen uit in Budschop - 38 mensen uit Nederweert Eind - 5 mensen uit Leveroy

Bij agendapunt 8 neemt de gemeenteraad een beslissing over het voornemen van het college om beide fiets-/wandelbruggen te schrappen uit het project N266-N275. U kunt de vergadering volgen om te zien wat de raad beslist!.

Help ons bij de advocaatkosten voor beroep tegen DNB (die niet wil handhaven tegen overmatige monitoring)

Update petitie recht op bankrekening en minder monitoring

Beste ondertekenaars van de petitie,

Sinds u uw steun betuigde aan de petitie hebben we als stichting Human Rights in Finance.EU niet stilgezeten. Wij hebben een consultatiereactie ingestuurd aan het Ministerie van Financiën waarin we heel nadrukkelijk een recht op bankrekening bepleiten.

+Read more...

U kunt meer daarover lezen in dit artikel op onze website of de reactie zelf. Uiteraard hebben we dit ook onder de aandacht van de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer gebracht.

We hebben ondersteuning geboden aan klanten die momenteel in de knel komen door banken die hun buitenlandse rekening kwijtraken en contact gehad met diverse belangengroepen die opkomen tegen etnisch profileren bij banken. Voor internationaal gebruik hebben we ook een Engelstalige mini-cursus mensenrechten op de website gezet, waarin uitgelegd wordt dat bedrijven niet verplicht kunnen worden mensenrechten te schenden en het recht hebben om dat niet te doen.

Tenslotte hebben we, nadat we via de televisie opmerkten dat het raar was dat op onze brief geen uitnodiging kwam, met de Nederlandse Vereniging van Banken mogen spreken over onze wensen voor menselijke maat in het betalingsverkeer. Het was een prettig en aangenaam gesprek, maar het resultaat was nihil. Onze Stichting blijft van mening verschillen over allerlei belangrijke zaken. Banken willen bijvoorbeeld niet stoppen met het gezamenlijke transactie monitoring Nederland initiatief (TMNL). Ook TMNL zélf legt een AVG-verzoek daartoe naast zich neer.

Dat neemt niet weg dat dit initiatief wettelijk gezien verboden is, omdat het kwalificeert als verboden uitbesteding van transactiemonitoring onder de anti-witwaswet (artikel 10 daarvan). Dat maakt ook alle gegevensverwerking van TMNL onrechtmatig. De stichting heeft daarom aan DNB gevraagd om de banken te verplichten hiermee te stoppen. En wat er toen gebeurde.....

DNB weigerde met HRIF.EU in gesprek te gaan over ons verzoek, wachtte 6 weken en stuurde toen een bericht dat ze niet zou gaan handhaven. Ze zet dus alle juridische zeilen bij, inclusief inhuren van de landsadvocaat, om niet te hoeven handhaven. DNB heeft daarbij, door de wet bekostiging financieel toezicht, onbeperkt diepe financiële zakken. HRIF.EU heeft die niet.

Mócht u gelegenheid hebben ons te ondersteunen bij de inhuur van advocaten voor deze zaak, dan leest u op deze pagina hoe dat financieel kan. Het is een open vraag en als u al van een kleine beurs leeft, dan zijn we ook al heel erkentelijk als u gewoon dit bericht verder verspreid in uw netwerk.

Tot zover onze update en check gerust op onze website het allerlaatste nieuws.

Simon Lelieveldt, namens stichting Human Rights in Finance.EU

Betekenis 'en omstreken'

In het kader van deze petitie vallen onder de beschrijving 'en omstreken' uiteraard ook Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Deze prachtige 'dorpen' moeten we eveneens koesteren.

Onderteken de petitie en doneer

Beroep bij Raad van State

Op 19 april hebben we beroep aangetekend bij de Raad van State en een voorlopige voorziening gevraagd om te voorkomen dat met de bouw wordt begonnen voordat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan.

Groet, Tom de Wit Forum Flehite.

Behandeling campingplan door de gemeenteraad uitgesteld

De behandeling van dit campingplan door de gemeenteraad van Eijsden-Margraten is verplaatst van 28 mei 2024 tot na de zomer van 2024. Dat geeft ons meer tijd om ondertekenaars van deze petitie te mobiliseren.

+Read more...

Helpt u mee? Hartelijk dank voor uw steun! Samen vechten we voor het behoud van een kostbaar stukje Nederlandse natuur.