You, the petitioner

Updates

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Krimp in Bronckhorst en toch uitbreiden in plaats van inbreiden

https://www.contactmidden.nl/reader/33409#p=31

Ondanks dat de Achterhoek én Bronckhorst als uitzondering nog een krimpregio zijn, wil men toch bouwen, bouwen, bouwen. Smart?

.

Eerste slag geslagen!

Vanochtend was de raadscommissievergadering van de Gemeente Amsterdam. De wethouder heeft toegezegd tot 1 januari 2025 niet te handhaven op het besluit om huizenruil gelijk te stellen aan vakantieverhuur.

+Read more...

In het Parool van vandaag staat een verslag van de vergadering. Hieronder de tekst. Dank voor alle steun!

Woensdag togen Amsterdammers naar het stadhuis om hun onvrede te uiten over de strengere regels omtrent huizenruil, die vorige week werden aangekondigd. Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) zegt tot 1 januari 2025 geen boetes te gaan uitdelen, maar: ‘laten we het systeem voor zijn’.

De regels voor vakantiehuizenruil zijn voor veel Amsterdammers ondoorgrondelijk én onbegrijpelijk. Wat mag nou wel of niet bij een huizenruil in Amsterdam? Die vraag bleef boven de markt hangen nadat vorige week bekend werd dat Amsterdammers die gebruikmaken van een platform zoals HomeExchange, wereldwijd marktleider op het gebied van huizenruil, zich moeten registreren bij de gemeente. Ook mogen woningen voortaan nog maar maximaal 30 dagen per jaar worden geruild.

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) reageerde door te zeggen dat die regels al sinds 2014 gelden. Ze wil alleen actiever gaan handhaven, omdat het fenomeen volgens haar een probleem aan het worden is in de stad. “Deze regels zijn ingesteld om de negatieve effecten van vakantieverhuur voor de leefbaarheid van buurten te voorkomen,” zei ze via haar woordvoerder. Verschillende Amsterdammers kwamen woensdag naar de Stopera om hun onvrede hierover te uiten. De insprekers willen dat Pels de huisvestingswet uit 2014 herziet, of dat ze zich simpelweg niet zo streng opstelt. Voor veel mensen is huizenruil een manier om goedkoop op vakantie te gaan, tot vorige week óók voor mensen met een kleinere portemonnee.

Bijstandsniveau Zo vertelde een vader die werd getroffen door de toeslagenaffaire aan de gemeenteraad dat hij sinds 2014 via huizenruil tóch op vakantie kan, ondanks het feit dat hij op bijstandsniveau zit. “We zijn lid geworden van HomeExchange uit armoede. We vonden hierdoor een fantastische oplossing om alsnog op vakantie te gaan. We konden zo bijvoorbeeld naar Frankrijk.” Een ander zei dat woningcorporatie De Key de ruilconstructie altijd goedkeurde, maar dat dit, nu Pels de teugels aantrekt, niet meer zou mogen. “Dankzij HomeExchange kon mijn zoon ook op vakantie naar het buitenland, net als zijn klasgenoten op het Vossius Gymnasium. Nog nooit hebben mijn huizenruilers overlast gegeven in mijn appartement,” aldus de vrouw. “Ik heb flink zitten huilen toen ik het nieuws hoorde.” Andere argumenten die de insprekers aanhaalden: woningen zouden niet aan de woonvoorraad worden onttrokken, de afgelopen tien jaar heeft het systeem nooit de leefbaarheid in wijken aangetast en het Amsterdamse beleid is in stijd met Europese wetgeving. Ze voelen zich gesterkt door het argument dat huizenruil niet leidt tot ongewenste financiële prikkels zoals bij Airbnb, waar het een verdienmodel bleek voor mensen met meerdere woningen. Vanuit de gemeenteraad kwam steun voor de insprekers, al werd er door GroenLinks en PvdA op gewezen dat familie en vrienden wel degelijk gewoon nog mogen komen slapen in Amsterdam onder het mom van huizenruil. Maar, bracht Maarten Bruinsma van belangenorganisatie Amsterdam Gastvrij hier tegenin, zo staat het niet op de gemeentewebsite. Daar staat dat ‘directe een-op-eenwoningruil’ ook moet voldoen aan de regels. Voor gewone Amsterdammers valt niet te onderscheiden wat wel en wat niet mag, erkende raadslid Bastiaan Minderhoud (PvdA). Hij wilde van Pels weten hoe het zit met de tekst op de gemeentewebsite. Rogier Havelaar (CDA) vroeg aan de wethouder op de pauzeknop te drukken. Hij wil niet dat, zoals bij vakantieverhuur, weer torenhoge boetes worden uitgedeeld nu inwoners met zoveel onduidelijkheid kampen. Eduard Mangal (Denk) vroeg zich af of huurders van sociale huurwoningen nog gebruik mogen maken van het systeem. Huizenruil voor sociale huurders Pels, die eerder op de ochtend een petitie met ruim vierduizend handtekeningen ontving, zei eerst maar: huizen ruilen met familie en vrienden mag gewoon, maar bij commerciële platforms gelden regels. Gebruik maken van HomeExchange, waar met een puntensysteem wordt gewerkt, moet daarom worden gemeld bij de gemeente, aldus Pels. De teksten op de website waren volgens haar ook wat onduidelijk; die worden aangepast. De wethouder geloofde ook dat ‘alle Amsterdammers’ die gebruik maken van het platform te goeder trouw zijn, maar bleef bij het standpunt dat ze de maatregelen neemt om de leefbaarheid in wijken te waarborgen. HomeExchange wordt onder inwoners van de hoofdstad steeds populairder, stelt de wethouder, en ze wil geen perikelen zoals in het verleden is met Airbnb. “Laten we het systeem voor zijn.” Over de Europese wetgeving waarmee de maatregelen in stijd zouden zijn, zei Pels dat gemeentejuristen hier naar kijken. In november verschijnt de nieuwe huisvestingsverordening 2024, waarin dit duidelijk moet worden. Enige coulance wilde ze huizenruilers wel bieden. De wethouder zegt pas per 1 januari 2025 te gaan handhaven; voor die tijd zal alleen worden gewaarschuwd als mensen geen vergunning aanvragen of zich niet melden bij de gemeente. En wat betreft huizenruil voor sociale huurders? Pels: “Ik ga in gesprek met de corporaties om te kijken wat we wel en niet kunnen doen. Wel met de winstwaarschuwing: zij zijn de eigenaren. Als zij besluiten het niet te willen, dan is het aan hen.”

2023-09-27 | Petition Red huizenruil in Amsterdam

Interview directeur Speeldoos

Lees het interview met theaterdirecteur Tom van der Poel.

2023-09-27 | Petition Behoud De Speeldoos voor Baarn

Meer is nodig na Prinsjesdag voor behoud ouderenzorg

De NRC bericht in aanloop naar Prinsjesdag over de inhoud van de begrotingsplannen van het ministerie van VWS. Een deel van de financiële kortingen voor 2024 lijkt van de baan.

+Read more...

Een kaalslag in de sector wordt daarmee echter niet voorkomen. Meer is nodig om de ouderenzorg echt zuurstof te geven in 2024.

“We zien een voorzichtige positieve ontwikkeling”, aldus Roeli Mossel van de NNCZ. “Het niet door laten gaan van een deel van de financiële kortingen lost ongeveer een kwart van de problemen voor 2024 op. Dat is positief, maar is nog onvoldoende. Een groot deel van de organisaties komt nog steeds in de problemen met de resterende financiële vraagstukken. We zijn er dus nog lang niet”.

Gestegen lonen Het is positief dat de acties van vele ouderenzorgorganisaties en medewerkers de Tweede Kamer heeft wakker geschud. Er lijkt meer begrip voor de problemen in de sector en bereidheid om naar oplossingen te zoeken. Roeli Mossel: “Het grootste probleem is dat door de nieuwe cao, lonen (terecht) gestegen zijn, waardoor kosten voor organisaties sterk oplopen. En die worden niet of nauwelijks gecompenseerd. Over die compensatie hoor je nog niets en dat is wel zorgwekkend. Het vormt ongeveer de helft van de voorspelde tekorten voor 2024”.

Meer is nodig Het terugdraaien van enkele kortingen is een duidelijk signaal, de zorgen voor de ouderenzorg zijn er niet mee weg genomen. Roeli Mossel: “Duidelijkheid krijgen over de kortingen van het kabinet is heel belangrijk. Maar meer is nodig om de sector echt zuurstof te geven. Minister Helder van VWS en de politiek zijn ook op dit punt aan zet om een kaalslag in de sector te voorkomen”.

Rens Muller wil Rob Out-straat op Media Park

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Rob Out overleed. Volgens de redactiechef van De Gooi en Eemlander (en tevens oud-hoofdredacteur van Veronica Magazine), Rens Muller, is het een mooi moment om in Hilversum een straat naar Mister Veronica te vernoemen.

+Read more...

Rob Out werd legendarisch door zijn laatste woorden, voordat de zeezender Veronica in 1974 uit de lucht ging, maar wist een aantal jaren later van de Veronica Omroep Organisatie met meer dan een miljoen leden de grootste publieke omroep te maken. In de Nederlandse omroephistorie heeft Rob Out een zeer prominente rol gespeeld. Op het Media Park zijn de voorbije jaren al veel wegen vernoemd naar mediapersoonlijkheden, waaronder Willem Ruis, Mies Bouwman, Joop van den Ende en Wim T. Schippers.

Muller schrijft in zijn G&E-column dat het nu tijd is om Rob Out te eren met een eigen straatnaam. Muller zegt: ‘Onder leiding van ex-commando Rob Out groeide de zeezender uit tot de grootste omroep die Nederland ooit gekend heeft. Toegegeven, Out had onmiskenbaar zijn duistere kanten. Hij was een drankorgel, vrouwenverslinder en brokkenpiloot, maar zijn prestaties als omroepbaas waren ongeëvenaard.’

Als een straatnaam te veel eer zou zijn voor Rob Out, kan volgens Muller altijd nog worden besloten om een etablissement op het epicentrum van de Nederlandse omroep ter ere van Mister Veronica te noemen. ‘Of beter nog, de bar van een of andere studio. Dat zou een mooie knipoog zijn naar de ongebreidelde drankzucht van Out,’ meldt de redactiechef in zijn De Gooi en Eemlander-column.”

Radio Ideaal

Zaterdag 23 september zijn we vanuit het Kernteam locatie Hiddinkdijk uitgenodigd bij Radio Ideaal om ons verhaal te doen:

(https://soundcloud.com/radio-ideaal/uitleg-actiegroep-tegen-woningbouw-hiddinkdijk?ref=clipboard&p=i&c=0&si=542D96BFABF740C7A5C91E682A4DC7A3&utmsource=clipboard&utmmedium=text&utmcampaign=socialsharing)

.

Tussenstand petitie verstuurd naar gemeenteraad Baarn

Allereerst veel dank aan alle ondertekenaars van de petitie ‘Behoud Speeldoos Baarn’! Op het moment van het opstellen van dit bericht staat de teller op meer dan 3.900! Deze voorlopige stand is vandaag (24/9/‘23) per e-mail gedeeld met de 19 Baarnse gemeenteraadsleden en de leden van het College van Burgemeester en Wethouders. Dit met het oog op de gemeenteraadsvergadering van aanstaande 27 september waar gesproken wordt over de toekomst van theater De Speeldoos.

+Read more...

Wij houden onze vingers gekruist en hopen op een wijs besluit!

Tekst e-mail:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Gelet op de onzekere situatie waarin ‘ons’ theater De Speeldoos zich bevindt, startte een aantal bezorgde Baarnse inwoners jl. 17 september de petitie ‘Behoud Speeldoos Baarn’. In amper één week tijd is de petitie door meer dan 3.900 bezorgde liefhebbers van het theater ondertekend. Onder hen bevinden zich natuurlijk veel inwoners van Baarn (1.894!). Vanzelfsprekend is de aan de gemeenteraad gerichte oproep ‘terug te keren op uw schreden, opdat alsnog op korte termijn kan worden gestart met de eerder beloofde grondige en toekomstbestendige vernieuwbouw en verduurzaming van het theatergebouw’ ook onderschreven door bezoekers uit de wijde omgeving van Baarn, gebruikers en artiesten die theater De Speeldoos nauw aan het hart liggen.

Woensdagavond 27 september maakt het dossier Speeldoos onderdeel uit van uw gemeenteraadsagenda. Wij hebben ervoor gekozen u middels dit e-mailbericht op de hoogte te stellen van het (voorlopige) eindresultaat van de petitie. Wij vertrouwen erop dat u het resultaat van de opiniepeiling mee laat wegen in uw besluitvorming. Laat het doek voor de Speeldoos niet vallen!

2023-09-24 | Petition Behoud De Speeldoos voor Baarn

Korte Zijlweg veiliger maken, Overveen

Petitie online! .