U, de petitionaris

Nieuws

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Ruim 1.000 likes op onze facebookpagina

In een kleine twee weken tijd hebben we ruim 1.000 likes op onze facebookpagina www.facebook.com/nederlandsteuntdefensie. De twee polls die we hebben geplaatst, trekken de meeste kijkers (en stemmers).Maar ook de andere berichten worden goed gelezen. Doordat we een combinatie maken van post en daaraan gerelateerde advertenties, hebben we een groot bereik.

+Lees meer...

De vele likes zorgen ervoor dat we nog meer mensen bereiken, via de tijdlijn van vrienden van onze vrienden. Onze campagnefilm op www.nederlandsteuntdefensie.nl is ruim 6.000 keer bekeken.De website zelf is ruim 9.500 keer bekeken door unieke bezoekers.De persconferentie in Nieuwspoort heeft op 4 september 2012 ruim honderd berichten en uitzendingen in de media opgeleverd.  

Petitie ter behandeling ingediend!

Laatste nieuws: de petitie is ingediend bij het betreffende loket van de gemeente Alkmaar.   Verder kreeg ik vandaag dit e-mail bericht:   Van: "Natasja Kuilboer-de Moel" <nkuilboer@alkmaar.nl>Datum: 24 september 2012 11:24:23 GMT+02:00Onderwerp: schademelding   Geachte mevrouw Vermeij,   Hierbij kunnen wij u meedelen dat de schade inmiddels is gemeld bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de schademelding in behandeling nemen.   Verder geeft u in uw mail aan dat er meerdere schades in uw straat hebben plaatsgevonden. Dit hebben wij doorgegeven aan de collega's van de afdeling stadswerk. Wij kunnen u meedelen dat het probleem bekend is en dat het volop hun aandacht heeft om verbeteringen toe te passen aan de wagens en aan de aanbiedplaatsen. Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.   Met vriendelijke groet,   Mw.

+Lees meer...

N. Kuilboer medewerkster Risicobeheer & Verzekeringen Gemeente Alkmaar T (072) 5488248 www.alkmaar.nl Aanwezig op ma-, di- en do (oneven week).

Reportage over bandenbedrijven, Lucky bamboo en tijgermuggen

Het platform Stop invasieve exoten heeft een videoreportage laten maken over de al jaren voortdurende invoer van tijgermuggen in Nederland. Deze gevaarlijke exotische mug komt het land in via de import van Lucky bambooplantjes  en gebruikte banden.  De reportage is via YouTube te zien. De tijgermug (Aedes albopictus) kan meer dan 20 virusziekten en parasieten overdragen, zoals knokkelkoorts ofwel dengue, gele koorts, encefalitis (hersenontsteking) en Chikungunya.

+Lees meer...

Deze ziekten kunnen voor zowel mensen als dieren (waaronder paarden en honden) een dodelijke afloop hebben. Al sinds 2005 is bekend dat de muggen in Nederland komen met de import van Lucky bambooplantjes uit China. En sinds 2009 weet men dat niet alleen de tijgermug, maar ook de gele koortsmug (Aedes aegypti) en de Amerikaanse rotspoelmug (Aedes atropalpus) meeliften met gebruikte banden die in Nederland worden ingevoerd. Ook deze soorten kunnen ziekten verspreiden: de gele koortsmug verspreidt tevens dengue en wordt daar ook wel denguemug genoemd, en de Amerikaanse rotspoelmug kan verschillende vormen van encefalitis overdragen. Toch mogen de importeurs hun besmette waar gewoon blijven importeren en treedt de overheid daar niet tegen op. Reden voor het platform Stop invasieve exoten om een videoreportage te laten maken met als titel “De tijgermug op de loer in Nederland”. Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Het is nu nog niet te laat, maar er moet wel snel een eind komen aan de import van deze gevaarlijke exotische muggen. Want zodra ze de kans krijgen zich te vestigen kunnen ze overlast, ziekte en dood gaan verspreiden. In Italië heeft men dit inmiddels aan den lijve ondervonden.” In de reportage vertelt medisch entomoloog Bart Knols over deze mug, waarom het zo’n irritant en riskant insect is, waarom de import van de muggen gestopt moet worden en hoe dat zou kunnen. Verder komen de importbedrijven van gebruikte banden in beeld, waar al sinds 2009 (vrijwel) elk jaar tijgermuggen, gele koortsmuggen of Amerikaanse rotspoelmuggen zijn gevonden. Het ministerie van Volksgezondheid en de VACO (bandenbranche) verklaren dat zij net begonnen zijn met een verkenning van mogelijke preventieve maatregelen. Maar of dat ooit zal leiden tot bindende voorschriften waarmee voorkomen wordt dat de muggen binnenkomen, dat kan men nu nog niet zeggen. Wie na het zien van de reportage  in actie wil komen tegen de import van tijgermuggen, kan de petitie tekenen op http://petities.nl/petitie/stop-de-tijgermug-nu Voor de videoreportage: klik hier

platform Stop invasieve exoten
22-09-2012 | Petitie Stop de tijgermug NU!

petitie aangeboden aan de gemeenteraad

Toelichting bij het aanbieden van de ondersteunende verklaringen bij het verzoek om handhaving van de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten in Doesburg. Raadscommissie VROM, 20 september 2012.    Voorzitter, dames en heren raadsleden, Op 17 juli hebben wij ons tot de gemeenteraad gericht met het verzoek nog eens goed naar de praktische consequenties van het nieuw in te voeren systeem van afvalinzameling te kijken en om in elk geval de inzamelcontainers voor plasticafval nabij de supermarkten te handhaven. Ons werd gemeld dat onze brief in de raadsvergadering van 27 september en in de commissie VROM daaraan voorafgaand op 20 september behandeld zou worden. Onze brief ontbreekt echter op de raadsagenda van 27 september en in de lijst van ingekomen stukken voor die vergadering! Twee raadsfracties hebben uit zichzelf in enige vorm contact met ons opgenomen.

+Lees meer...

Om u allen goed te informeren over de achtergronden van ons verzoek is het dus nodig van het spreekrecht in de commissievergadering gebruik te maken. We werden uitgenodigd voor de informatieavond voor de raadsleden en wijkraden op 19 september over soortgelijke systemen van afvalinzameling elders. Heel veel dank voor die uitnodiging. Een van ons had de mogelijkheid aanwezig te zijn. De informatie vanuit Woudrichem was zeer verhelderend. Daar was vooraf energie gestoken in informatie en communicatie met de burgers. Zo had het hier verleden jaar ook moeten gebeuren, voorafgaand aan het maken van keuzes die achter elke Doesburgse voordeur ingrijpende gevolgen hebben. In de gemeente Westervoort start nu het traject om tot een nieuw inzamelsysteem te komen. Daar is de eerste stap een uitgebreide evaluatie van het huidge systeem, aan de hand van gebruikerservaringen en een onderzoek naar de voorkeuren bij de bevolking. Zo kan het dus ook: oriëntatie moet vooraf gaan aan het maken van keuzes. Ook in Doesburg zou dat gebruikelijk moeten zijn.  Wij constateren dat naar de praktische gevolgen van het gekozen systeem voor de Doesburgse huishoudens onvoldoende is gekeken. Als die gevolgen waren onderzocht bij alle alternatieven of varianten waaruit gekozen kon worden, was er vast iets anders uit gekomen. Het enige criterium lijkt de eis te zijn geweest van “kostenneutraal voor de burger”. Een vreemde eis en oncontroleerbaar, zolang de tarieven nog niet zijn vastgesteld. Het streven van de gemeente om afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden tegen zo laag mogelijk kosten voor de burger is beslist lovenswaardig. Maar aan de leefbaarheid binnenshuis wordt blijkbaar voorbijgegaan. Het bewaren van plasticafval gedurende lange tijd heeft ook zo zijn negatieve kanten, nog los van de ruimte die het inneemt. De -eerder als goed voorbeeld genoemde gemeente Westervoort- is na enige tijd ervaring overgegaan tot het verhogen van de inzamelfrequentie van plasticafval aan huis van éénmaal per vier weken naar éénmaal per twee weken (jan. 2011). Naar de uitvoerbaarheid voor BM is goed gekeken, maar de uitvoerbaarheid voor ruim 5100 Doesburgse huishoudens lijkt van ondergeschikt belang. Het lijkt erop dat het belang van het bedrijf berkelmilieu vóór dat van de burgers gaat. Het moet toch zo zijn dat BM er is voor de inwoners (in dit geval van Doesburg) en niet andersom! Voorlichting en communicatie hadden centraal moeten staan vanaf het eerste begin van het proces. Nu lijkt voorlichting het sluitstuk en bovendien is de informatie zelfs gisteren, op 19 september, nog niet eenduidig en consistent,. Dit kan het vertrouwen van de inwoners in hun overheid en de door haar ingehuurde dienstverleners niet vergroten. Wel roept het veel ergernis en onrust op.   Burgers kregen een “infokalender container kunststof verpakkingen”: de bak wordt bezorgd, zonder dat je hem hebt besteld. Bij UPC kon je het pak tenminste nog retour afzender doen! De uiterste afmelddatum is vandaag, 20 september, terwijl de gemeenteraad pas op 27 september beslist over ons verzoek om de plasticcontainers nabij de supermarkten te handhaven. Voor veel mensen is die beslissing van belang bij hun keuze de aangeboden bak wel of niet te aanvaarden. Het lijkt alsof de communicatie tussen de gemeente en BM ook niet optimaal is. Nergens in de infokalender is te lezen of en onder welke voorwaarden je op je keuze kunt terugkomen. Wie de plasticcontainer accepteert, zit van eind september tot eind van het jaar in ieder geval met twee containers, waarvoor lang niet iedereen plaats heeft. Velen zal dit overkomen omdat ze verzuimd hebben zich af te melden.  De huidige gebruikers van city-bins krijgen gratis (hoe lang gratis?) zakken uitgereikt waarin zij op gezette tijden hun plasticafval aan de straat kunnen zetten. Een dergelijk systeem voor de hele gemeente zou een kleine ondernemer aan een boterham kunnen helpen en de stad een ronde met een grote vuilnisauto besparen of de mogelijkheid geven het gft- en restafval om de week op te halen. Is er niet gedacht om -zoals in Woudrichem gebeurt- het plasticafval in de hele gemeente in zakken op te halen, om een optimale afvalscheiding te stimuleren? Bovendien is bij een gesloten container, die niet doorzichtig is, moeilijk te beoordelen of het afval echt goed gescheiden is. Is gedacht aan een overgangsperiode, waarin de verzamelpunten bij de supermarkten blijven, zodat bij de evaluatie kan blijken of op sommige plaatsen het handhaven hiervan zinvol is?  Na de informatieavond op 11 juli over de mogelijk locaties van de ondergrondse containers hebben wij onze vragen over het nieuwe inzamelsysteem op een rij gezet. We hebben geconcludeerd dat de besluiten reeds waren genomen. Omdat tot dan toe geen behoorlijke informatie naar de inwoners was gegaan, hebben we onze brief geschreven en de publiciteit gezocht. Die publiciteit leverde ons veel -soms onthutsende- informatie op. De al gemaakte opmerking over gebrekkige informatie en communicatie is mede daarop gebaseerd. Wij kregen een aantal individuele kwesties gemeld. De wijze waarop vooral de gemeente vragen afhandelde was niet altijd even correct. Er werd met weinig empathie gereageerd. Ook kregen we uit verschillende plaatsen, waar de burgers het systeem met veel containers aan huis al kennen, hartverwarmende ondersteunende reacties.  Ons verzoek is ruim zevenhonderd keer ondersteund. De internetpetitie haalde bijna zeshonderd ondertekeningen en op papier kwamen ruim 130 handtekeningen binnen. De wijkraad “De Ooi” bood ons de handtekeninglijsten aan die deze wijkraad in januari bij de gemeente heeft ingediend als protest van ruim vijfhonderd huishoudens tegen het drie-container-systeem. De gemeente heeft daarop tot nu toe totaal niet gereageerd. Deze wijkraad heeft onze brief en de internetpetitie ook actief onder de aandacht van de bewoners gebracht.  Wij menen dat ons verzoek overtuigend gesteund is door veel inwoners van Doesburg en we doen dan ook een sterk beroep op de gemeenteraad om aan ons verzoek tegemoet te komen: stel u eens voor, wat dit alles in huishoudens teweeg gaat brengen, neem de bezwaren van de burgers serieus en handhaaf in elk geval de inzamelcontainers voor huishoudelijk plasticafval nabij de supermarkten.  Edwin Hagedoorn  Lo Cohen

20-09-2012 | Petitie Afval Doesburg anders

symposium over de thuisbevalling 25 september

Onze voorzitter spreekt ook in een van de panels die dag. Hopelijk is het symposium een goede aanleiding voor de pers om weer eens aandacht te besteden aan het grote goed dat een thuisbevalling is voor veel ouders. Voor meer informatie zie de website van de verloskunde academie Maastricht: http://www.av-m.nl/avm/symposia-amp-congressen. .

19-09-2012 | Petitie Baas over eigen bevalling

Stand van zaken rond de bezuinigingen op NME

Begin september startte Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus de petitie 'Behoud NME in De Ronde Venen'. Op 18 september hebben twee bestuursleden van de Stichting een gesprek gehad met twee wethouders.

+Lees meer...

Er zijn inmiddels meer dan zeshonderd steunbetuigingen voor NME in De Ronde Venen binnen, waarvan ruim de helft digitaal. Zowel de Stichting als de wethouders zijn hiervan onder de indruk. Het geeft aan dat natuur- en milieueducatie breed gedragen wordt! Volgende week brengt het College van BenW een notitie uit over natuur- en milieueducatie en duurzaamheid in de gemeente. In deze notitie is een belangrijke rol weggelegd voor NME-centrum De Woudreus en zijn medewerkers. We kennen de inhoud nog niet, maar ons is verzekerd dat wat betreft het College NME niet wegbezuinigd wordt en dat het College ook die intentie niet heeft gehad. Op 8 november is de Raadsvergadering waarin de bezuinigingen vastgesteld worden. Als Stichting zullen we een en ander blijven volgen en indien nodig van ons spreekrecht gebruik maken. Als het nodig is, zullen we de resultaten van deze petitie overhandigen. Tot die tijd ondernemen we verder geen acties meer voor behoud van NME. Uiteraard kunt u nog wel steun aan deze petitie betuigen! Voor iedereen die al getekend heeft: hartelijk dank hiervoor. We zijn blij dat zoveel mensen, in en buiten de gemeente, natuur- en milieueducatie een warm hart toedragen.

Blog van Vrienden van De Woudreus

Nog 1 dag tekenen tegen de tunnel

Met de overhandiging in zicht staat de teller op 300 handtekeningen die pleiten vóór de alternatieven en tegen de aanleg van een 32 miljoen euro kostende autoweg in Hoorn (NH). Een kleine 150 digitaal en ruim 150 op papier.

+Lees meer...

De laatste dag gaan we nog de straat op voor 'papieren' handtekeningen, maar ook op internet kan er nog getekend worden. Tot 18.00, dan zullen we de lijsten gaan uitdraaien. De lijsten zullen dan allen naar de gemeenteraadszaal worden vervoerd. Daar zullen ze omstreeks 21.00 worden overhandigd aan de heer Louwman, de verantwoordelijk wethouder. In de vergadering zal er namelijk gesproken worden over de aanpak van het stationsgebied. Daarvan maakt de geplande autoweg met tunnel onder spoor deel van uit.

Lees meer over de alternatieven en de achtergronden van de petitie
18-09-2012 | Petitie Geen aanleg van de Carbasiusweg

Einde actie nadert; laatste oproep tot ondersteuning.

Doesburg, 17 september 2012. Donderdagavond 20 september vergadert de raadscommissie VROM, waarin het verzoek om heroverweging van onderdelen van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in Doesburg wordt behandeld. De indieners zijn van mening dat de praktische gevolgen van het nieuwe systeem voor de inwoners onvoldoende in de overwegingen zijn betrokken.

+Lees meer...

De indieners van het verzoek zullen in die vergadering de ondersteunende handtekeningen die zijn verzameld met de internetpetitie en met handelinglijsten en -formulieren aanbieden en het verzoek toelichten. Doesburgers die dat nog niet hebben gedaan, hebben nog tot donderdag 20 september de gelegenheid zich aan te sluiten bij de circa achthonderd ondertekenaars van dat verzoek aan de gemeenteraad.

17-09-2012 | Petitie Afval Doesburg anders