U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Petitie voor Ihsan Gürz. 'Dood in politiecel: Nu de feiten op tafel!'

Petitie voor Ihsan Gürz. 'Dood in politiecel: Nu de feiten op tafel!' Ihsan Gürz is in juli in een politiecel overleden.

+Lees meer...

Nog steeds is onduidelijk waaraan. Volgens ooggetuigen zou er veel politiegeweld tegen hem zijn gebruikt. Het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe niet alle informatie vrij willen geven. In een petitie eisen nabestaanden en sympathisanten nu dat de feiten boven tafel komen, waaronder het sectierapport. De hoofdofficier van justitie in Haarlem verklaarde eerder  dat Gürz ‘een forse hoeveelheid’ cocaïne zou hebben gebruikt, maar bij zijn tweede autopsie werden geen sporen van drugs gevonden.Ook bleek bij die tweede autopsie, die in opdracht van het Openbaar Ministerie in de Turkse stad Trabzon werd verricht, dat zijn hart is verdwenen, waardoor de pathologen in Turkije geen officiële doodsoorzaak konden vaststellen. Volgens ooggetuigen zou de politie erg hard tegen Ihsan hebben opgetreden en zijn keel hebben dicht geknepen. In de petitie wordt gesteld dat het Openbaar Mnisterie nog steeds de feiten onder tafel houdt over de doodsoorzaak van Ihsan Gürz. Een sectierapport ontbreek en ook is niet bekend of er medisch hulp geboden is. De ondertekenaars van de petitie eisen het volgende:1) Openbaar nu de feiten: resultaten van onderzoek, sectierapport;2) Trek en openbaar uw conclusies;3) Geef duidelijkheid aan de nabestaanden.  

Republiek Allochtonië

Aanbieden petitie Geldtelder en behandeling burgerinitiatief Geldtelder

De behandeling van het burgerinitiatief Behoud pand Geldtelder vond plaats in de openbare vergadering van de commissie Welzijn op donderdag 1 december 2011. In dezelfde vergadering werd ook de Petitie Behoud pand Geldtelder aangeboden aan de portefeuillehouder Monumentenzaken.

+Lees meer...

Gezien de intenties van het burgerinitiatief en de petitie kunnen ze worden aangemerkt als verzoeken aan het college om het betreffende pand aan te wijzen als een gemeentelijk monument overeenkomstig het gestelde in de Monumentenverordening Spijkenisse 2009. De aanwijzing of afwijzing van gemeentelijke monumenten is een bevoegdheid van het college van Spijkenisse. Het burgerinitiatief is ondertekend door 670 personen en de petitie is onderschreven door 271 personen.

Türk gencin ölümünü Genel Kurula ta??yacak

Türk gencin ölümünü Genel Kurula ta??yacak http://www.sabah.de/etiket/ihsan-gurz Etiketler: Avrupa Parlamentosu, Emine Bozkurt, Hollanda ??çi Partili, ?hsan Gürz, PvdA AVRUPA Parlamentosu (AP) üyesi Emine Bozkurt, Avrupa Birli?i’nde cezaevi ko?ullar?, tutuklular?n insan haklar?n?n ihlali ve gözalt?nda ölümler konular?n? Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu gündemine ta??maya haz?rlan?yor. Bozkurt’u harekete geçiren olay ise Hollanda’da bir Türk vatanda??n cezaevinde hayat?n? esrarengiz bir ?ekilde kaybetmesi oldu.

+Lees meer...

Türkiye’ye giden AP Hollanda ??çi Partili (PvdA) Milletvekili Emine Bozkurt, TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu’nun AP’den Hollanda’ya Türk as?ll? Hollandal? ?hsan Gürz’ün tutuklanmas?n?n ard?ndan hayat?n? kaybetmesine ili?kin olay? ayd?nlatmas? için bask? yapmas?n? istedi?ini dile getirdi. Avrupa Parlamentosu delegasyon ziyaretinin insan haklar? ve bas?n özgürlü?ü ile ilgili bölümünün bitiminde TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün’ün kendisine konuya ili?kin bir mektup verdi?ini aktaran Bozkurt, derhal harekete geçerek bu mektubu Hollanda D??i?leri Bakan? Rosenthal’a iletti?ini söyledi. Bozkurt, ?hsan Gürz’ün Hollanda’da tutuklu iken hayat?n? kaybetmesini aral?k ay?nda AP Genel Kurulu gündemine getirece?ini söyledi. http://www.sabah.de/etiket/ihsan-gurz Etiketler: Avrupa Parlamentosu, Emine Bozkurt, Hollanda ??çi Partili, ?hsan Gürz, PvdA

TR MECL?S ?NSAN HAKLARI KOM?SYONU'NUN ?LK ??? HOLLANDA'DA ÖLDÜRÜLDÜ?Ü ?DD?A ED?LEN TÜRK GENC? OLDU

TR MECL?S ?NSAN HAKLARI KOM?SYONU'NUN ?LK ??? HOLLANDA'DA ÖLDÜRÜLDÜ?Ü ?DD?A ED?LEN TÜRK GENC? OLDU http://www.haberdar.com/etiket/Meclis%20?nsan%20Haklar?n? Meclis ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu'nun ilk i?i Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz oldu. Komisyon Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün, D??i?leri Bakanl???'na, Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis    Meclis ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu'nun ilk i?i Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz oldu.

+Lees meer...

Komisyon Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün, D??i?leri Bakanl???'na, Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz için yaz? yazd?. ANKARA (ANKA) - TBMM ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu'nun ilk i?i Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz oldu. Komisyon Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün, D??i?leri Bakanl???'na, Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz için yaz? yazd?.   ANKA'ya konu?an Meclis ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyon Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün, komisyonun ilk resmi dosyas?n?n Hollanda'da karakolda darp edilerek öldürüldü?ü iddia edilen genç için oldu?unu belirterek, ?öyle dedi: "Yurt d???ndaki örnek somuttu. D??i?leri Bakanl???'na yaz? yazd?k. Ailenin iddias? var. Onunla ilgili olarak D??i?leri Bakanl???'na, bilgi var m? diye bir talepte bulundum. D??i?leri Bakanl???'na sordum. Ne yapaca??m?z konusunda karar verece?iz. ?nsan haklar? ile ilgili iddialar? Meclis'in verdi?i yetkiyle müdahale edece?iz. S?f?r tolerans? var hükümetin." http://www.haberdar.com/etiket/Meclis%20?nsan%20Haklar?n?  

Onderzoek naar overlijden in Europese gevangenis [video]

Onderzoek naar overlijden in Europese gevangenis http://www.youtube.com/watch?v=jPbACFL12tM&feature=player_embedded "Voor een betere Europese samenwerking op het gebied van justitie is het cruciaal dat de lidstaten vertrouwen kunnen hebben in elkaars rechtssysteem. Gebrek aan vertrouwen leidt er bijvoorbeeld toe dat lidstaten weigeren criminelen uit te leveren aan andere lidstaten.

+Lees meer...

Misstanden tijdens detentie, zoals een verdacht overlijden, is daarvan een van de redenen", zegt Emine Bozkurt, voor PvdA in het Europees Parlement, vandaag tijdens de plenaire zitting. Bozkurt maakt zich zorgen over de gevangenissen in de lidstaten. Zoals over de grote aantallen personen die in voorlopige hechtenis zitten en de overbevolking in sommige gevangenissen. Ook worden kinderen en onderdanen uit andere landen dan de EU te gemakkelijk gevangen gezet. Humane omstandigheden Bozkurt doet een dringende oproep aan alle lidstaten om gevangenen op een humane manier te behandelen: "Ook in Nederland zijn er schrijnende situaties in detentie. Zelfmoord en sterfgevallen binnen de muren van een cel komen voor. Grondig onderzoek is nodig om dat te helpen voorkomen." Recent voorbeeld is Ihsan Gurz, die zijn leven verloor in een Nederlandse politiecel. "Zes maanden na zijn dood circuleren er verschillende verhalen over de doodsoorzaak en is er nog geen definitief rapport dat uitsluitsel geeft", zegt Bozkurt. "Dit maakt het voor de familie van Ihsan extra moeilijk om het verdriet te verwerken. Soortgelijke incidenten zijn er ook in andere landen in Europa."De resolutie van het Europees Parlement dringt aan om actie te ondernemen om zelfmoord in gevangenissen te voorkomen en diepgaand en onpartijdig onderzoek in te stellen naar alle gevallen waarin gedetineerden in gevangenissen overlijden. Bron afbeelding: SXC / sundstrom

Fractie van de Socialisten en Democraten in EU Parlement

Missers en omstreden conclusies van het NFI (verdwenen hart 1 en 2)

  Missers en om streden conclusies van het NFI Verdwenen hart (1) De zaak Ihsan Gürz Wat gebeurde er? Beverwijker Ishan Gürz  (22) overlijdt in juli 2011 in een politiecel. Agenten hebben hem die avond aangehouden, omdat hij doordraaide in een snackbar.

+Lees meer...

De familie Gürz vermoedt dat Ihsan is omgekomen door een combinatie van politiegeweld en het ontbreken van medische zorg. De familie lijdt dat af aan de verwondingen op Ishans lijf. Ze organiseren een manifestatie waar 500 bezorgde burgers op af komen. Conclusie NFI? Hartfalen is Ishan Gürz fataal geworden. Zijn hart was zwaarder dan normaal en hij had een hartafwijking. Volgens het NFI kan het hartfalen veroorzaakt zijn door de invloed van cocaïne, aldus de Haarlemse hoofdofficier Steensma eind juli.  Maar? Het lichaam gaat naar Turkije waar het in opdracht van het lokale Openbaar Ministerie nogmaals wordt onderzocht. Conclusie Turkse pathologen? Ze kunnen geen officiële doodsoorzaak vaststellen, omdat het hart niet meer in het lichaam zit. Verder vinden ze geen sporen van drugs- of medicijngebruik. Hoe liep het af? Ihsans vader Cengiz Gürz heeft advocaat Bram Moszkowicz ingeschakeld om de  onderste steen boven water te krijgen.   Verdwenen hart (2) De zaak Denise Schouten Wat gebeurde er? Denise Schouten (21) uit Tilburg gaat op Tweede Kerstdag 1999 nog even naar het café. Ze komt doodziek thuis en overlijdt een dag later. Conclusie NFI? Denise is een natuurlijke dood gestorven. De oorzaak moet een ontsteking aan de hartspier of een hartinfarct zijn geweest. Maar? Moeder Hanny Schouten, neemt geen genoegen met die conclusie. Zij vermoedt dat haar dochter is omgekomen omdat iemand drugs in haar drankje heeft gedaan. Van de politie heeft ze namelijk gehoord dat er drugssporen in Denises bloed zijn gevonden, terwijl Denise helemaal geen drugs gebruikte. Ze vraagt het NFI alle organen en weefsel van Denise te bewaren. Dat gebeurt niet. Als de familie na lang aandringen alsnog een hart krijgt voor contra-onderzoek in het ziekenhuis van Maastricht, is de conclusie: het hart kan niet van een jonge vrouw zoals Denise zijn, gezien de dichtgeslibde aderen. Hoe liep het af? Het NFI en de minister van Justitie houden bijna tien jaar lang vol dat het wel Denises hart is. Pas in 2008 stelt de Rijksrecherche vast dat Denises hart wel degelijk is verwisseld met dat van een onbekende man. Hanny Schouten krijgt een excuusbrief van de minister van Justitie. Maar Denises hart blijft zoek. Justitie blijft erbij dat Denise een natuurlijke dood is gestorven en sluit de zaak. Wel gaat de patholoog die in eerste instantie voor de zaak verantwoordelijk was, vervroegd met pensioen. Denises ouders doen tevergeefs aangifte tegen het NFI. Justitie probeert de zaak af te kopen. Maar de familie spant een rechtszaak aan tegen de Staat om alsnog de verantwoordelijke mensen bij het NFI en justitie voor de rechter krijgen. Moeder Hanny strijdt tot op de dag van vandaag voor duidelijkheid over de doodsoorzaak van haar dochter. Forensisch patholoog Danny Spendlove in de Telegraaf van 26-08-2011   Ieder mens overlijdt aan een hartstilstand,” zegt forensisch patholoog Danny Spendlove (34). ”Het is aan mij als forensisch patholoog om uit te zoeken hoe het tot die hartstilstand is gekomen.” De doodsoorzaak achterhalen doet hij door een dode minutieus te onderzoeken. ”Het verhaal achter de persoon begint bij het hoofd en eindigt bij de voeten,” legt hij uit. ”Je werkt van buiten naar binnen. Verder moet je ook kijken naar het verhaal en de omstandigheden waaronder iemand is overleden.” Iets dat pathologen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) volgens Spendlove lang niet altijd doen. ”Zij hebben het niveau van een derdewereldland,” zegt hij ronduit.   De patholoog rapporteerde eind vorig jaar dat het NFI in het onderzoek naar de verdachte dood van drie Geleense baby’s de fout inging door de interne organen na sectie weg te gooien. “Het NFI maakte daarmee grondig tegenonderzoek onmogelijk en verduisterde bewijsmateriaal. Dat is strafbaar,” vervolgt Spendlove’s advocaat. Het NFI ontkende de fouten eerder tegenover deze krant.

Justitie wil af van Forensisch Patholoog (Spendlove)

Justitie wil af van Forensisch Patholoog Luis in de pels van het NFI Dokter Spendlove onderzoekt diverse Nederlandse misdaadzaken, met succes. Maar nadat hij kritiek uitte op zijn concurrent, het machtige Nederlandse Forensisch Institutut, beschuldigt de Justitietop hem van valsheid in geschrifte en misbruik van zijn titel.

+Lees meer...

Een boycot is het gevolg. "Ik wordt afgeslacht omdat ik aan waarheidsvinding doe."        

Bron: Panorama 46, pagina 25-29 door Maaike Ruepert.

Forensisch Pathaloog slaat terug met aangifte

  ’OM schakelde mij zelf voor contraonderzoek in bij moorden en verdachte sterfgevallen’ AMSTERDAM, zaterdag 27 augustus in de Telegraaf   Forensisch patholoog Danny Spendlove (34) onderzocht diverse misdrijven in opdracht van het openbaar ministerie. (...) In een exclusief gesprek met De Telegraaf doorbreekt hij zijn stilzwijgen.     .