You, the petitioner

Updates

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

2021-05-16

Meer informatie

Elke slachtmethode is natuurlijk een lijdensweg voor dieren. Echter is van de rituele onverdoofde slacht door honderden onafhankelijke wetenschappelijke studies bewezen dat dit de meest pijnlijke en stressvolle methode is.

+Read more...

Wilt u hier meer over leren? Kijk dan deze informatieve video: https://www.instagram.com/reel/C40ydC9oQSH/?igsh=d3U0eGxiMzZtams1

B & W wijzen aanvraag monumentenstatus af: Heemschut maakt bezwaar

We waren te goed van vertrouwen: op 6 mei jl. wezen B & W alsnog het verzoek van Heemschut af.

+Read more...

Hoofdzaak? Geld. Daar is meer over te zeggen. In elk geval: geen besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid, geen idee van wat cultuurhistorisch waardevol is. Tegen de mening van 1.200 burgers in, ook nog eens tegen de beoordeling van deskundigen in. Onderzoeksrapport, afwijzing, bezwaarschrift etc. het hele verhaal staat op https://duinzoom8.nl. Kortom: de petitie blijft open!

2024-06-17 | Petition Behoud Duinzoom 8 in Rockanje

Stand van zaken per 1 juli 2024

Er zijn door 17 omwonenden zienswijzen ingediend over de bouwplannen, inclusief de zienswijze ingediend door de werkgroep WELZENES namens de wijkbewoners.

Er is ook een WOO-verzoek ingediend om meer inzicht te krijgen in de gang van zaken rond de besluitvorming.

De Gemeente heeft laten weten meer tijd nodig te hebben voor de afhandeling van deze zaken en pas na de zomer een besluit te zullen nemen..

Adhesie

Geachte ondertekenaars,

Adhesie

Het begon in Kamerik waar een vergadering was georganiseerd uit weerstand tegen afplaggen. Een boer en de fractievoorzitter van de SGP, beiden uit de Krimpenerwaard, waren daar als toehoorders.

+Read more...

Beiden werden daar innerlijk in beweging gebracht over de maatregel: afplaggen.

De boer sprak zijn organisatie, DWLK, aan. Bij de 2e aankondiging van een informatieavond over “AFPLAGGEN: NOODZAKELIJK..??” was in het bekende huis-aan-huis blad het Kontakt een stelling over afplaggen van de SGP te lezen. Op de informatieavond werd een petitie gestart tegen afplaggen zowel op papier als online. De SGP-fractie van de gemeenteraad ging een motie tegen afplaggen voorbereiden. Op de raadsvergadering was de onderlinge versterking van de inspraken van (boeren) organisaties, de motie en de petitie goed merkbaar; het gevoel van ‘met elkaar’ waar u als ondertekenaar aan heeft bijgedragen. De motie om aanzienlijk minder te gaan afplaggen is aangenomen met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Afwachten wat de toekomst zal brengen. Dit lijkt ethisch gezien voor de Krimpenerwaard een stap in de goede richting, hopelijk voor alle laagveengebieden. De voorstanders van afplaggen berusten hier echter niet in. De werking van uw ondertekening is al merkbaar. De petitie willen we ter zijner tijd overhandigen aan de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard maar ook richting de provincie Zuid-Holland. De petitie blijft dan voorlopig ook gewoon ondertekenbaar. Hoe meer ondertekeningen, hoe krachtiger de petitie kan overkomen.

Willem Boer, voorzitter DWLK.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de DWLK.

TOP!!!!!!!!!!!!!

Top dat jullie hem hebben ondertekent, complimenten.

Lorin..

Kies niet voor afplaggen in de Krimpenerwaard

De petitionaris van de petitie Kies niet voor afplaggen in de Krimpenerwaard vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Het voornemen bestaat om binnen de Krimpenerwaard wederom, ten behoeve van het laten ontstaan van zogenaamde nieuwe natuur, tot afplaggen over te gaan. Afplaggen is echter niet het enige middel om het beoogde doel te bereiken.

+Read more...

De beschikbare alternatieven verdienen de voorkeur."

https://natuurkrimpenerwaard.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2024-06-17

In de pers 17 juni

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4490943/dit-is-waarom-er-geen-minimumleeftijd-voor-fatbikes-komt.

Hoorzitting

Beste ondertekenaars van deze petitie,

De Gemeente Amstelveen heeft gereageerd. Zij hebben mij uitgenodigd om morgenochtend via Teams aanwezig te zijn bij een hoorzitting over onze bezwaren.

Ik ben mij daarop aan het voorbereiden maar als jullie nog argumenten willen inbrengen dan ben je van harte welkom.

+Read more...

Je mag deze argumenten mailen naar parkeervergunning.amstelveen@gmail.com.

Zodra er meer bekend is, breng ik jullie via deze weg weer op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

M. ten Hoope petitionaris