U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: zo onderteken je een petitie

De enorme berg gegevens die sinds 2005 op Petities.nl staat is geanalyseerd door de data-onderzoekers van Brandpunt. Zoveel petities, maar welke hebben een antwoord gekregen? Dit is de uitkomst van het onderzoek:

  • lokale onderwerpen
  • inititiatiefnemer doet het niet alleen
  • iets behouden eerder dan tegenhouden
  • specifieke ontvanger

Wat niet uit de data blijkt, maar wat wij als extra verklaring kunnen meegeven, is dat sommige gemeenten zelf een 'petitieloket' hebben op Petities.nl. Let vooral op het aantal petities in een loket. Dat is de beste garantie voor een antwoord op een petitie (en een goede ontvangst).

Heeft uw gemeente geen (intensief gebruikt) petitieloket, vraag de griffier van de gemeenteraad erom.

Overigens zijn er genoeg uitzonderingen op bovenstaande regels. Af en toe zijn er zelfs individuen die met een kleine petitie in hun eentje naar de Tweede Kamer zijn gegaan en een verschil hebben kunnen maken. Het is niet moeilijk, maar je moet het durven en je moet volhouden (en uitzoeken wat er kan). Zie ook het Handboek Petities met tips.

18-05-2018

E-mail aan Bestuurscommissie Centum

Geachte leden van de Bestuurscommissie Centrum,

Ik wil u met klem verzoeken de nu voorliggende aanvragen voor de herbestemming tot hotel van vier brugwachtershuisjes in Stadsdeel Centrum zeer kritisch te bekijken. Dit in het licht van Stad in Balans en de herziening van het hotelbeleid.

+Lees meer...

Onderaan deze email vindt u de informatie over de betreffende brugwachtershuisjes. Omdat het in het centrum nog slechts gaat om aanvragen is er wellicht nog ruimte om dit in uw bestuurscommissievergadering te bespreken.

De stand van zaken is deze: - in 2009 is er een motie aangenomen om als gevolg van de automatisering van de Amsterdamse bruggen te inventariseren om a. welke huisjes het ging en b. een prijsvraag uit te schrijven voor de herbestemming;

  • in 2011 is door architectenbureau Space & Matter het hotelplan SWEETS bedacht. Dit heeft geleid tot een tentoonstelling in ARCAM;

  • In 2012 is de voortgang van dit project in de Gemeenteraad besproken en heeft de raad geoordeeld dat het hotelconcept SWEETS en de bijbehorende tentoonstelling de invulling van de herbestemming was. Daarbij is voorbij gegaan aan de strekking van de motie uit 2009 en is niet in voldoende mate onderzocht welke alternatieven er ook nog zijn. Deze gang van zaken heeft er bovendien voor gezorgd dat de Amsterdammer geen enkele rol van betekenis heeft gespeeld in het onderzoek naar de herbestemming. Ook is er in de nu te volgen kruimelprocedures nauwelijks ruimte voor inspraak en participatie;

  • In 2014 heeft het college de voortgang van het hotelplan SWEETS nogmaals in TKN aan de raad voorgelegd. Sindsdien staat het op de agenda van de commissie VVL als belangrijk onderwerp om te bespreken. Een contract met Lloyd Hotel is nog niet gesloten;

  • Op dit moment geldt er voor stadsdeel centrum een hotelstop en bovendien heeft wethouder K. Ollongren de publieke belofte gedaan dat, indien er geen draagvlak is gemeten onder bewoners voor de komst van een hotel, dit hotel er niet komt.

Dit kan er alleen maar toe leiden om u te vragen deze vier vergunning op dit moment niet uitsluitend tot hotel te vergunnen. Wellicht is er de mogelijkheid om deze aanvragen om te vormen tot een aanvraag voor meerdere functies. Waarmee er ruimte wordt gecreëerd voor mogelijk uitstel van de besluitvorming of een andere besluitvorming.

Het is tenslotte maar zeer de vraag of een hotel in deze vorm op dit moment echt wenselijk is. Bovendien is er geen draagvlakmeting gedaan. Waarbij ik wil opmerken dat het heel vreemd zou zijn om nu vrije planologische ruimte te creëren voor een hotelontwikkeling terwijl het college naarstig op zoek is naar het beperken van de vrije planologische ruimte voor hotelontwikkelingen.

Het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie West heeft op 12 april jl. vijf besluiten genomen om vijf brugwachtershuisjes de hotelbestemming te geven. Deze vergunningen zijn nog niet onherroepelijk. Eerder heeft men in bestemmingsplan Noorderpark de bestemmingen voor brugwachtershuisjes in zowel hotel als maatschappelijke doeleinden gewijzigd.

Henk van Dijk

BIJLAGE Brugwachtershuisjes in Centrum aanvraag 21 maart 2016

Hortusbrug 0239, Muiderstraat/Nwe. Herengracht, (Bij Hortus) OLO-2272737 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970216/aanvraag-8/

Amstelschutsluis 0101 Amstel/Sluis. (Bij Carré) OLO-2272661 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970206/aanvraag/

Kortjewansbrug 0487 Prins Hendrikkade/Schippersgracht (Bij Arcam) OLO-2272813 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970239/aanvraag-19/

Walter Suskindbrug 0237 Amstel/Nwe. Herengracht (Bij Hermitage) OLO-2272493 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@968355/aanvraag-8/

Verdringing banen

Het is niet bedoeling dat je zorg doet, die door gekwalificeerde mensen gedaan wordt, waar voor een diploma of heel veel ervaring nodig is. Nee het gaat om kleine dagelijkse huishoudelijke bezigheden, welke de wmo cliënt door ziekte of veel stress, even geen tijd voor heeft of niet kan opbrengen.

+Lees meer...

Bijvoorbeeld je laat voor hem/ haar even de hond uit, je doet even de afwas / doet de was / maakt huis schoon of kookt even voor hem/haar. Even winkelen of even administratie bijwerken ofwel de dagelijkse bezigheden van iedere huishouding.

01-05-2016 | Petitie Beloning voor vrijwilligers

Dank u wel !

Ik wil iedereen bedanken voor het tekenen van de petitie, deze zal meegenomen worden door de vrijzinnige politieke partij. Norbert Klein heeft een initiatiefwet ingediend.

+Lees meer...

Deze zal op den duur in de kamer behandeld gaan worden. Er staan in heel Nederland partijen op die het Basisinkomen omarmen. Laten we er met z`n allen voor zorgen dat dit lukt. Wordt lid van de vrijzinnige partij.

nogmaals bedankt voor uw inbreng

Artikel in Het Parool over alternatieve oplossingen voor erfpacht

Zie http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-jaagt-erfpachters-hun-huis-uit~a4291149/ .

Erfpachters vinden elkaar in Amsterdam Zuid

Op 23 april jl verzamelden zich in Huize Lydia, Huis van de Wijk in Amsterdam-Zuid, een zaal bomvol (circa 140) verontruste erfpachters om zich te laten voorlichten over de voorgenomen vernieuwing van het erfpachtstelsel. De reacties tijdens deze bijeenkomst maakten duidelijk dat ondanks alle communicatie-inspanningen van de gemeente over dit onderwerp, nu pas geleidelijk tot de erfpachters in Amsterdam begint door te dringen wat hen boven het hoofd hangt.

+Lees meer...

Als alternatief voor de 50-jaars perioden van de pachtsom (canon) heeft het college van B&W aangekondigd eeuwigdurende erfpacht te willen invoeren. Maar de bedragen die dan genoemd worden voor de afkoop of jaarlijkse betaling zijn enorm hoog en voor velen onbetaalbaar. Wie hier niet op ingaat krijgt aan het einde van het tijdvak van 50 jaar waarna de gemeente nieuwe canon mag vaststellen ook te maken met zeer sterke canonverhogingen (en dat verder iedere 50 jaar). Tijdens de bijeenkomst bleken veel mensen eerst niet te beseffen dat zij door het ‘afromen’ van de waardevermeerdering van de grond op enig moment gedwongen zullen worden hun huis te verkopen, en dan voor een sterk gedrukte prijs.

Na een soortgelijke geslaagde buurtactie in Buitenveldert, hopen de initiatiefnemers nu via verdere actie en netwerkcontacten een protestbeweging op gang te brengen. Deze zal zich vooral richten op het ter discussie stellen van de bestaande erfpachtcontracten, omdat deze onverhoedse en onaanvaardbare extra woonlasten opleveren. De aanwezigen waren blij dat een gemeentelijke vertegenwoordiger een aantal grondbegrippen en de nieuwe plannen kwam uitleggen. Maar het belangrijkste verschil van inzicht met de mensen in de zaal betrof het gegeven dat de gemeente meent dat zij steeds nieuwe erfpachtvoorwaarden eenzijdig kan opleggen. De vraag bleef onbeantwoord welke schuld het nu eigenlijk voor de gemeente noodzakelijk maakt om de financiering van de grond te verhalen op de erfpachters. Deze grond is immers ooit aangeschaft voor een bepaalde historische grondprijs (meestal enkele duizenden guldens) en voor die prijs staat de grond ook in de gemeentelijke balans.

De bijeenkomst werd afgesloten met vier actiepunten: erfpachters gaan zich verenigen in de daarvoor bestaande organisaties en via sociale media. vanuit een collectieve machtspositie willen zij onderhandelingen afdwingen, desnoods via een canonstaking (ophouden erfpacht te betalen); inspraak is geen manier om wilsovereenstemming voor erfpachtcontracten te verkrijgen; wat ooit is vastgelegd in Algemene bepalingen en erfpachtcontracten kan best worden vervangen door nieuwe, betere voorwaarden als gemeente en erfpachters het daarover eens worden; canon (pachtsom) is geen natuurgegeven. oproep bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waardevaststellingen voor erfpachtwoningen, omdat die uitgaat van de fictie van volle eigendom.

De vorderingen op Koningsdag 27 april 2016

Hoi echte Kirchröadsjer en alle sympathisanten. Er zit veel positief schot in de ontwikkelingen omtrent de tenaamstelling van het plein bij het nieuwe winkelcentrum in Kerkrade-C. Diverse politieke partijen staan er 100% achter dat de naam moet worden: ' het Nico Ploum plein '. Meerdere BK'ers en T Jod Tsimmer gaan er ook voor. Reeds 300 petitie-ondertekeningen ontvangen, maar dat moeten er veel meer worden!.

Verdrievoudiging verkeersdoden sinds 130km/u

In het nieuws. Er is een verdrievoudiging van het aantal verkeersdoden op snelwegen waar 130km/u geldt.

+Lees meer...

In Metro, in Financieel Dagblad, in de Volkskrant naar aanleiding van een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De minister schreef er een brief over aan de Tweede Kamer.

De hoogleraar zegt in de Volkskrant: " 'Van 10 naar 32: de kans dat dat door toeval wordt veroorzaakt is erg klein. Er zijn bij mijn weten vanaf eind 2014 ook niet meer 130-wegvakken bij gekomen, dus dat kan het ook niet zijn.' " Ook te zien bij 1Vandaag.

27-04-2016 | Petitie Eén snelheid op de snelweg

3000 gepasseerd

GroenLinks Amsterdam West had eerst willen meepraten over de besluiten om vijf huisjes al te vergunnen..