U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

Dank u wel !

Ik wil iedereen bedanken voor het tekenen van de petitie, deze zal meegenomen worden door de vrijzinnige politieke partij. Norbert Klein heeft een initiatiefwet ingediend.

+Lees meer...

Deze zal op den duur in de kamer behandeld gaan worden. Er staan in heel Nederland partijen op die het Basisinkomen omarmen. Laten we er met z`n allen voor zorgen dat dit lukt. Wordt lid van de vrijzinnige partij.

nogmaals bedankt voor uw inbreng

Artikel in Het Parool over alternatieve oplossingen voor erfpacht

Zie http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-jaagt-erfpachters-hun-huis-uit~a4291149/ .

Erfpachters vinden elkaar in Amsterdam Zuid

Op 23 april jl verzamelden zich in Huize Lydia, Huis van de Wijk in Amsterdam-Zuid, een zaal bomvol (circa 140) verontruste erfpachters om zich te laten voorlichten over de voorgenomen vernieuwing van het erfpachtstelsel. De reacties tijdens deze bijeenkomst maakten duidelijk dat ondanks alle communicatie-inspanningen van de gemeente over dit onderwerp, nu pas geleidelijk tot de erfpachters in Amsterdam begint door te dringen wat hen boven het hoofd hangt.

+Lees meer...

Als alternatief voor de 50-jaars perioden van de pachtsom (canon) heeft het college van B&W aangekondigd eeuwigdurende erfpacht te willen invoeren. Maar de bedragen die dan genoemd worden voor de afkoop of jaarlijkse betaling zijn enorm hoog en voor velen onbetaalbaar. Wie hier niet op ingaat krijgt aan het einde van het tijdvak van 50 jaar waarna de gemeente nieuwe canon mag vaststellen ook te maken met zeer sterke canonverhogingen (en dat verder iedere 50 jaar). Tijdens de bijeenkomst bleken veel mensen eerst niet te beseffen dat zij door het ‘afromen’ van de waardevermeerdering van de grond op enig moment gedwongen zullen worden hun huis te verkopen, en dan voor een sterk gedrukte prijs.

Na een soortgelijke geslaagde buurtactie in Buitenveldert, hopen de initiatiefnemers nu via verdere actie en netwerkcontacten een protestbeweging op gang te brengen. Deze zal zich vooral richten op het ter discussie stellen van de bestaande erfpachtcontracten, omdat deze onverhoedse en onaanvaardbare extra woonlasten opleveren. De aanwezigen waren blij dat een gemeentelijke vertegenwoordiger een aantal grondbegrippen en de nieuwe plannen kwam uitleggen. Maar het belangrijkste verschil van inzicht met de mensen in de zaal betrof het gegeven dat de gemeente meent dat zij steeds nieuwe erfpachtvoorwaarden eenzijdig kan opleggen. De vraag bleef onbeantwoord welke schuld het nu eigenlijk voor de gemeente noodzakelijk maakt om de financiering van de grond te verhalen op de erfpachters. Deze grond is immers ooit aangeschaft voor een bepaalde historische grondprijs (meestal enkele duizenden guldens) en voor die prijs staat de grond ook in de gemeentelijke balans.

De bijeenkomst werd afgesloten met vier actiepunten: erfpachters gaan zich verenigen in de daarvoor bestaande organisaties en via sociale media. vanuit een collectieve machtspositie willen zij onderhandelingen afdwingen, desnoods via een canonstaking (ophouden erfpacht te betalen); inspraak is geen manier om wilsovereenstemming voor erfpachtcontracten te verkrijgen; wat ooit is vastgelegd in Algemene bepalingen en erfpachtcontracten kan best worden vervangen door nieuwe, betere voorwaarden als gemeente en erfpachters het daarover eens worden; canon (pachtsom) is geen natuurgegeven. oproep bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waardevaststellingen voor erfpachtwoningen, omdat die uitgaat van de fictie van volle eigendom.

De vorderingen op Koningsdag 27 april 2016

Hoi echte Kirchröadsjer en alle sympathisanten. Er zit veel positief schot in de ontwikkelingen omtrent de tenaamstelling van het plein bij het nieuwe winkelcentrum in Kerkrade-C. Diverse politieke partijen staan er 100% achter dat de naam moet worden: ' het Nico Ploum plein '. Meerdere BK'ers en T Jod Tsimmer gaan er ook voor. Reeds 300 petitie-ondertekeningen ontvangen, maar dat moeten er veel meer worden!.

Verdrievoudiging verkeersdoden sinds 130km/u

In het nieuws. Er is een verdrievoudiging van het aantal verkeersdoden op snelwegen waar 130km/u geldt.

+Lees meer...

In Metro, in Financieel Dagblad, in de Volkskrant naar aanleiding van een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De minister schreef er een brief over aan de Tweede Kamer.

De hoogleraar zegt in de Volkskrant: " 'Van 10 naar 32: de kans dat dat door toeval wordt veroorzaakt is erg klein. Er zijn bij mijn weten vanaf eind 2014 ook niet meer 130-wegvakken bij gekomen, dus dat kan het ook niet zijn.' " Ook te zien bij 1Vandaag.

27-04-2016 | Petitie Eén snelheid op de snelweg

3000 gepasseerd

GroenLinks Amsterdam West had eerst willen meepraten over de besluiten om vijf huisjes al te vergunnen..

Tekeer tegen de isoleer

http://www.mindrights.nl/ https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/

Bedankt voor het lezen!.