U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Personiel De Marwei ferromme

  Omrop Fryslân 23 maart, 2013 - 13:30 De ferromming by direksje en personiel by De Marwei yn Ljouwert is grut no't de finzenis iepen bliuwt. De finzenis fan Hoogeveen giet ticht, sa makke steatssekretaris Teeven fan justysje freed bekend.

+Lees meer...

Yn it Noarden ferdwine goed 300 arbeidsplakken. Sa't it no liket hoecht der yn Ljouwert gjin personiel út. Foar de finzenen sil der wol in soad feroarje. Yn de plannen fan it kabinet komt aanst mear as de helte fan de detinearden yn Nederlân yn in mearpersoanssel te sitten. Yn Ljouwert komme 94 sellen, dêr 't meardere minsken yn sitte. UR foarsitter Johan Perridon Share on twitterShare on facebookShare on hyves Share on printShare on email  

http://www.omropfryslan.nl/nijs/personiel-de-marwei-ferromme

'Geachte heer Voordewind, ik overweeg aan u het etiket 'inhumaan' uit te reiken'

OPINIE - Sonja Zimmermann ? 21/03/13, 17:10 © anp. Joël Voordewind. opinie Producten uit de bezette gebieden mogen niet langer het etiket 'Made in Israël' dragen, stelt het kabinet.

+Lees meer...

Joël Voordewind vreest dat dit het begin is van een boycot. Sonja Zimmermann hoopt dat hij daarin gelijk krijgt. Geachte heer Voordewind,U bent ertegen dat 'producten uit Joodse nederzettingen in de omstreden gebieden' een speciaal label krijgen. U bent daarom onder het motto 'Stop discriminatie Israël' een handtekeningenactie begonnen die moet resulteren in een petitie aan de Tweede Kamer. De in uw visie 'omstreden gebieden' heeft Israël sinds 1967 bezet. Met landroof, de Muur, vernieling van landerijen, tienduizenden huizen en infrastructuur, plundering van grondstoffen en waterbronnen, discriminerende wetgeving, verdrijving ten behoeve van inmiddels 600 duizend Joodse kolonisten, aanvallen van kolonisten tegen Palestijnen, heeft Israël onder meer van VN-rapporteurs het predicaat 'apartheidsstaat' gekregen. Israël negeerde 65 VN-resoluties, onder meer over het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. U zegt te vrezen dat het speciale 'nederzettingenlabel' zal leiden tot een boycot. Uw houding leidt daartoe en ik hoop dat er inderdaad zo'n boycot komt. Voor de Palestijnen is het vijf voor twaalf. Slechts 40 procent van de in 1967 bezette gebieden is nog toegankelijk voor hen.Voortgaande nederzettingenbouw door Israël doet het grondgebied verder slinken. Palestijnen, ook christelijke, ervaren dit als een proces van etnische zuivering. U zegt op te komen voor de godsdienstvrijheid van de Palestijnse christenen? Dertien Palestijnse christelijke kerkleiders schreven in 2009 in hun zogeheten Kairos-document: 'Omdat wij Palestijnen zijn, lijden wij onder de bezetting van ons land. Als Palestijnse christenen lijden wij ten gevolge van verkeerde interpretaties van theologen.' Ze pleitten voor moreel verantwoord investeren, ofwel een selectieve boycot. En u, Joël Voordewind, u die ook christen zegt te zijn, geeft niet thuis.U laat de Palestijnen vallen als een baksteen. Ik overweeg daarom aan u het etiket 'inhumaan' uit te reiken.Sonja Zimmermann is bestuurslid van Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (www.docp.nl).Twitter: @docP_

De Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina

Abvakabo FNV: geen gedwongen ontslagen in gevangenissen

  22 maart 2013 Abvakabo FNV vindt dat er nu snel een sociaal plan moet komen voor het gevangenispersoneel. Medewerkers die hun baan verliezen, moeten worden begeleid naar ander passend werk.

+Lees meer...

De vakbonden zijn met het ministerie van Veiligheid en Justitie daarover in constructief overleg.   ANP : Lex van Lieshout ANP : Lex van Lieshout Het kabinet gaat stevig bezuinigen op de gevangenissen en sluit tot 2018 een groot aantal inrichtingen. Zo’n 3700 medewerkers zien hun baan op de tocht staan. Frans Carbo, bestuurder Abvakabo FNV: 'We willen goede afspraken maken over de begeleiding van werk naar werk, zodat er geen gedwongen ontslagen vallen. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de inzetbaarheid van werknemers en werkgelegenheid in de regio’s.' De vakbonden onderhandelen daarover met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook rijksbreed wordt onderhandeld over sociaal beleid. Abvakabo FNV verwacht op korte termijn tot een onderhandelingsakkoord te komen. Op basis daarvan wil de vakbond snel specifieke afspraken maken voor de medewerkers bij Veiligheid en Justitie. Abvakabo FNV vindt dat het sluiten van de gevangenissen niet ten koste mag gaan van de veiligheid van het personeel. Staatssecretaris Teeven wil veel vaker twee gevangenen in een cel plaatsen. Carbo: 'De veiligheid van personeel moet prioriteit zijn. Een aantal locaties is simpelweg minder geschikt voor meerpersoonscellen. Per locatie moeten eerst de risico’s goed in kaart moeten worden gebracht. Medewerkers willen hun werk gewoon goed kunnen doen.' T

http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/511358-abvakabo-fnv-geen-gedwongen-ontslagen-in-gevangenissen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Meer gevangenissen dicht gedetineerde onder electronisch toezicht thuis

    Grootschalige invoering van meerpersoonscelgebruik en versobering van de detentieomstandigheden leiden – naast andere maatregelen – tot verdere verscherping van het detentieregime en tot een ombuiging van €340 miljoen. Dit blijkt uit het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2013 2018 waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.De maatregelen behelzen de voortzetting en uitwerking van het huidige regime van tenuitvoerlegging van sancties en vullen een substantieel deel in van de één miljard euro die het ministerie van Veiligheid en Justitie bezuinigt als gevolg van het Lenteakkoord en de regeerakkoorden van de kabinetten Rutte I en Rutte II.De maatregelen bestrijken alle terreinen van de DJI en hebben geen gevolgen voor de ongestoorde tenuitvoerlegging van straffen, voor de veiligheid van personeel of justitiabelen en leiden evenmin tot heenzendingen van delinquenten. Meerpersoonscelgebruik Van alle gedetineerden zal straks meer dan de helft (5.712 plaatsen) in een meerpersoonscel (mpc) verblijven, zonder zeer ingrijpende en kostbare verbouwingen.

+Lees meer...

Contra-indicaties voor mpc-verblijf zijn de aard van het delict, opgelegde beperkingen, een psychische stoornis of gedragsproblematiek.Versobering detentieomstandigheden Voor een groot aantal gedetineerden verdwijnt het avond- en weekendprogramma. Preventief gehechten (gedurende hun hele voorarrest) en arrestanten (tijdens de eerste 8 weken) krijgen een beperkt activiteitenprogramma van 28 uur per week. Hiermee valt ongeveer éénderde (4100 plaatsen) van alle gedetineerden onder een sober regime.Aanscherping verlofbeleid Met uitzondering van het incidenteel verlof (bijvoorbeeld voor begrafenis of ziekenhuisbezoek) verdwijnen penitentiaire programma’s en het re-integratieverlof. In plaats daarvan kunnen gedetineerden – zoals afgesproken in het Lenteakkoord - in aanmerking komen voor elektronische detentie (ED). Verwacht wordt dat de combinatie van insluiting van gedetineerden bij wie dat noodzakelijk is met de invoering van ED voor delinquenten bij wie dat verantwoord is tot een reductie van de recidive zal leiden. Medio 2013 gaat daarvoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.Maatregelen voor de forensische zorg Door de bezuinigingen, maar ook als gevolg van de verminderde instroom in de forensische zorg, moeten ook in deze sector keuzes worden gemaakt. Daarom is met GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland een convenant gesloten waarin overeengekomen is dat het budget voor forensische zorg teruggaat van €725 miljoen (2012) naar €602 miljoen vanaf 2017. De individuele behoefte van een tbs-gestelde aan zorg en beveiliging zal centraal komen te staan, waardoor de doorstroom van tbs-gestelden naar goedkopere zorgplaatsen wordt versneld. Dit persoonsgebonden beleid zorgt ervoor dat dure en zwaarbeveiligde tbs-plaatsen niet meer ingenomen worden door mensen die dit niet nodig hebben. Dit moet de komende jaren leiden tot een daling van de behandelduur van 10 naar gemiddeld 8 jaar. Om deze daling tot stand te brengen wordt een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van alle relevante ketenpartners. Het beleid is er ook op gericht dat instellingen – indien verantwoord – patiënten laten doorstromen naar minder zorgintensieve voorzieningen om niet onnodig beslag te leggen op dure, hoog beveiligde capaciteit.Maatregelen jeugdinrichtingen en vreemdelingenbewaring Jeugdinrichtingscapaciteit die buiten gebruik was gesteld, wordt definitief afgestoten. Daartegenover staat uitbreiding van elektronische toezicht, wat bijvoorbeeld eerder schorsing van de voorlopige hechtenis mogelijk maakt. Door een dalende bezetting in de vreemdelingenbewaring gaat de capaciteit terug van 2081 plekken naar 933. Een deel van de hiermee te besparen gelden wordt geïnvesteerd in toezicht om daarmee illegaal verblijf te voorkomen en terugkeer te realiseren.Bezuinigingen op ondersteunende diensten en hoofdkantoor DJI Het hoofdkantoor van DJI en alle ondersteunende diensten krijgen op hun budget 10% efficiencykorting, naast de kortingen uit de hierboven beschreven maatregelen die neerslaan bij de landelijke diensten en het hoofdkantoor.Sluiting van inrichtingen Door afstoting van reservecapaciteit en de invoering van ED krimpt de totale capaciteit binnen de muren met 13,3%: van 12.595 plaatsen nu tot 10.917 plaatsen in 2018. Deze capaciteit wordt, door de helft van de gedetineerden onder te brengen in een meerpersoonscel, geconcentreerd in minder inrichtingen. Ook de verkorting van de behandelduur in de tbs en de maatregelen in de jeugdsector verkleinen de behoefte aan detentiecapaciteit. Uit oogpunt van kostenbeheersing is sluiting van inrichtingen dan ook onvermijdelijk. Bij de afweging welke inrichtingen dichtgaan, hebben de volgende factoren een rol gespeeld:Om personeel zo goed mogelijk van werk naar werk te begeleiden is gekeken naar de regionale arbeidsmarkt. Daarbij hebben krimpregio’s - in lijn met de motie Schouw/Segers - bijzondere aandacht. Bedrijfskosten van de inrichting en mogelijkheid om de capaciteit flexibel in te zetten voor de verschillende sectoren binnen de DJI. Resocialisatie van gedetineerden. Vanuit oogpunt van recidivereductie is zo veel mogelijk aangesloten bij de tien politieregio’s. Landelijke spreiding van specialismen, bijvoorbeeld op het gebied van de psychiatrische zorg. Op twee locaties (Zaanstad en Veenhuizen) komt nieuwbouw. De inrichting in Zaanstad vervangt verouderde capaciteit in Amsterdam en Haarlem, welke niet voldoet aan de eisen van moderne bedrijfsvoering, zoals meerpersoonscelgebruik of meervoudige inzetbaarheid. Ook de huidige capaciteit in Veenhuizen voldoet niet aan deze criteria. Maar vanwege de regionale werkgelegenheid vindt het kabinet dat de werkgelegenheid in Veenhuizen behouden moet blijven. Onderzocht wordt of een private partij in aanmerking kan komen voor bouw en exploitatie van deze nieuwe inrichting.Personeel van werk naar werk, invoering vacaturestop De sluiting van inrichtingen heeft gevolgen voor circa 3700 DJI-medewerkers. Om het personeel zo goed mogelijk van werk naar werk te kunnen begeleiden, zal de sluiting van inrichtingen tot en met 2018 in fases plaatsvinden. Ook wordt met ingang van 1 april 2013 een selectieve vacaturestop van kracht, waardoor de huidige medewerkers openvallende plekken zullen invullen. Mede met het oog op het behoud van werkgelegenheid komt het toezicht op de ED in handen van medewerkers van de DJI. Niettemin zullen veel DJI-medewerkers hun arbeidsperspectief elders moeten vinden; zo mogelijk binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie en zo nodig daarbuiten. De benodigde middelen zullen hiervoor worden gegenereerd. In overleg met de bonden komt er een pakket van sociaal flankerende maatregelen dat het kader biedt voor ondersteuning en begeleiding van werk naar werk. Dat betekent onder andere individueel maatwerk en eventuele specifieke voorzieningen zoals het volgen van opleidingen, tijdelijk verrichten van ander werk of individuele professionele begeleiding. Ook is er ruimte om bij een nieuwe baan tijdelijk het salaris aan te vullen. .

http://www.geweldtegenpolitie.nl/2013/03/meer-gevangenissen-dicht-gedetineerde.html

Eerste film over het gevangenisleven 1925

In Europa+ 1925: Gevangenisleven en reclassering Eerste film over het gevangenisleven 3 januari 2008 ZoomGevangenis Veenhuizen ca.

+Lees meer...

1925Pas in 1910 bemoeide de Nederlandse overheid zich met de "Reclasseringsregeling" voor het eerst met de reclassering van gevangenen. Met die regeling deed ook de "voorwaardelijke invrijheidstelling" zijn intrede. Tot 1910 was reclassering en gevangenenzorg het domein geweest van liefdadigheidsinstellingen. Toch bleef de zorg voor gevangenen lang gedomineerd door liefdadige en verzuile organisaties. De Roomskatholieke Reclasseeringsvereeniging liet in 1925 als eerste een film maken over het leven in gevangenissen en het werk van de reclassering: de eerste bewegende beelden die in Nederland in een gevangenis gemaakt werden. De film werd gemaakt door de vermaarde filmproducent en regisseur Willy Mullens van Haghe Film.

http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2008/januari/In-Europa-1925-Gevangenisleven-en-reclassering.html

Kabinet bespaart 340 miljoen op gevangeniswezen

  Bewerkt door: redactie ? 22/03/13, 15:33  ? bron: ANP © ANP. Het aantal gevangeniscellen neemt de komende jaren met ruim 13 procent af. Over vijf jaar zijn er van de 12.595 plaatsen in de gevangenis nog 10.917 over.

+Lees meer...

Meer dan de helft van alle gevangenen zal een cel moeten gaan delen met andere gevangenen. Tbs'ers moeten eerder naar goedkopere en lichtere zorg. © anp. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Het aantal gevangeniscellen neemt de komende jaren met ruim 13 procent af. Over 5 jaar zijn er van de 12.595 plaatsen in de gevangenis nog 10.917 over. Het kabinet wil met de maatregelen 340 miljoen euro besparen op het gevangeniswezen. Ruim 3700 gevangenismedewerkers moeten op zoek naar ander werk.Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) sprak vrijdag van 'zware maatregelen. Heel veel gevangenissen gaan dicht'. Hij wees erop dat in vergelijking met eerdere voornemens het noorden van het land, Zuid-Limburg en Zeeland wordt ontzien.Meer dan de helft van alle gevangenen zal een cel moeten gaan delen met andere gevangenen. Tbs'ers moeten eerder naar goedkopere en lichtere zorg. Er gaat meer met enkelbanden gewerkt worden en verloven worden aan banden gelegd.Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid PvdA'De PvdA heeft er altijd bij het kabinet op aangedrongen om bij de bezuinigingen op Justitie het behoud van banen centraal te stellen. We zijn dan ook tevreden dat het kabinet alles op alles zet om zoveel mogelijk te bezuinigen op stenen, en zo min mogelijk op mensen. De PvdA vindt het eerlijk en sociaal dat de werkgelegenheid centraal staat. Ook is de PvdA tevreden met het feit dat onze krimpregio's, met name in het noorden van het land, worden ontzien. De PvdA ziet ook dat sommige maatregelen uiterst pijnlijk zijn. Vooral de forensische zorg en de rechtsbijstand krijgen harde klappen te verduren. We verwachten van de staatssecretaris dat hij ook hier de pijn zoveel mogelijk probeert te verzachten en oog blijft houden voor een eerlijke en sociale uitvoering.'Gerard Schouw, Tweede Kamerlid voor D66'Dit is een draconische bezuiniging op het gevangeniswezen. Staatssecretaris Teeven spreekt van een versobering, D66 vindt het echter een kaalslag, waarvan de gevolgen voor de hele justitieketen nog niet te overzien zijn. De staatssecretaris laat de rechterlijke macht en de politie op volle toeren draaien om zoveel mogelijk boeven te pakken en zo streng en lang mogelijk te straffen. Hoe rijmt hij dit met een dergelijke bezuiniging?''Houdt de staatssecretaris ook al rekening met de effecten van zijn streng, strenger, strengst beleid. Als dit effectief is, komen er alleen gevangenen bij. Daarnaast lopen er nog ongeveer 14.000 veroordeelde criminelen rond op straat, die hun straf nog moeten uitzitten. Hebben we over vijf jaar een cellentekort?'Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid CDA'Wij zijn erg geschrokken van de plannen van staatssecretaris Teeven. Dit zijn draconische maatregelen. Wij zijn het er absoluut niet me eens dat zoveel gevangenissen dicht gaan en zoveel mensen op straat komen te staan. Teeven laat een onevenredig deel van de bezuinigingen terecht komen bij de gevangenissen. Mensen komen thuis op de bank te zitten met een enkelbandje en een biertje. Dit is onverantwoord.'SP-Kamerlid Nine Kooiman'Dit is een dramatische beslissing voor het gevangenispersoneel. Zij krijgen ontslag, hun inrichting wordt gesloten en er wordt tegelijkertijd waarschijnlijk een commerciële mega-bajes gebouwd. Nederland zal onveiliger worden nu 'crimefighter' Teeven criminelen thuis op de bank zet met een enkelbandje en de noodzakelijk behandelingen van criminelen wordt afschaft. Natuurlijk haal je met het dichtgooien van hele gevangenissen en het ontslaan van duizenden mensen veel geld binnen. Maar dat betekent wel dat criminelen onbehandeld blijven. Op de lange termijn zullen criminaliteitscijfers weer hoger worden, met alle bijkomende kosten. Goedkoop wordt daarmee duurkoop.'Lilian Helder, Tweede Kamerlid voor de PVV'De PVV vindt de door staatssecretaris Teeven aangekondigde bezuinigingsplannen op het gevangeniswezen desastreus. Niet alleen voor het gevangenispersoneel, maar voor de maatschappij als geheel en voor de slachtoffers in het bijzonder. Als gevangenissen gesloten moeten worden vanwege dalende criminaliteit, dan is het een ander verhaal, maar de criminaliteit neemt nog steeds in ernst en in omvang toe. En er lopen nog steeds meer dan 15.000 veroordeelde criminelen vrij rond. Dit kabinet bezuinigt niet alleen het land kapot, maar zet voor criminelen de deuren letterlijk wagenwijd open.''Het feit dat criminelen met een enkelbandje naar huis mogen, terwijl ze in de gevangenis moeten zitten, is onverteerbaar. Aangezien de PVV voorstander is van versobering van de gevangenissen, zijn er twee hele kleine lichtpuntjes. Gedetineerden kunnen best een cel met elkaar delen. Daarnaast is het betalen van een eigen bijdrage in economisch moeilijke tijden niet meer dan rechtvaardig.' Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3413799/2013/03/22/Kabinet-snijdt-voor-340-miljoen-in-cellen.dhtml

Kabinet gaat 26 gevangenissen sluiten

  Door Joost de Vries ? 22/03/13, 16:12 © ANP. De Bijlmerbajes sluit in 2016 Justitie moet een miljard bezuinigen en daarom gaat het gevangeniswezen op de schop. 26 gevangenissen moeten in de komende vijf jaar de deuren sluiten.

+Lees meer...

Ook gaan twee tbs-klinieken en één jeugdgevangenis dicht. Tegelijkertijd worden twee nieuwe inrichtingen gebouwd in Veenhuizen en Zaanstad. Het aantal tweepersoonscellen zal in de komende vijf jaar verdubbelen van ruim 1400 naar bijna 2800. Dat maakte staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag bekend. Justitie moet één miljard bezuinigen op het budget van 7 miljard. Daarvan komt 340 miljoen euro voor rekening van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het gevolg is dat het aantal gedeelde cellen verdubbelt en bijna dertig gevangenissen gaan sluiten. Het aantal gevangeniscellen neemt de komende jaren met ruim 13 procent af. Over vijf jaar zijn er van de 12.595 plaatsen in de gevangenis nog 10.917 over. De Bijlmerbajes in Amsterdam sluit de deuren in 2016, en ook in het hart van Utrecht zullen in de toekomst geen gedetineerden meer worden vastgehouden. De kwaliteit van het gevangeniswezen zal er echter niet onder lijden, volgens staatssecretaris Teeven: 'Straffen moeten ten uitvoer worden gebracht en we gaan geen mensen heenzenden. Er komt geen cellentekort en we gaan niet morren aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden.' De staatsecretaris sprak van zware maatregelen. 'Heel veel gevangenissen gaan dicht.' Wel worden de krimpregio's ontzien. In vergelijking met eerdere voornemens sluiten minder gevangenissen in het noorden van het land, Zuid-Limburg en Zeeland.Door het sluiten van inrichtingen verliezen 3700 mensen hun baan. De staatssecretaris wekte de indruk dat voor al deze mensen elders werk te vinden is, bijvoorbeeld bij andere justitiële inrichtingen of bij de politie. Het kabinet trekt eenmalig 300 miljoen euro uit om mensen te begeleiden naar nieuw werk. Twee op één celGedetineerden krijgen de crisis de komende vijf jaar flink te verduren. Nu delen circa 1400 gevangenen vrijwillig een cel. Dat aantal moet omhoog naar 2800. Dat betekent dat gevangenen het samenleven niet meer kunnen weigeren. Tegelijkertijd bespaart het kabinet op de detentieomstandigheden. Avond- en weekendactiviteiten verdwijnen. Alleen het wettelijk minimum voor activiteiten blijft overeind. Een derde van de gedetineerden (omstreeks 4.100 van de ruim 12.000 gevangenen) krijgt te maken met een soberder regime.Justitie wil tegemoetkomen aan de roep uit de samenleving tegen vervroegde vrijlating. Na twee derde van de straf weer vrijkomen is er niet meer bij, in de plaats daarvoor kunnen gevangenen in aanmerking komen voor elektronische detentie: de enkelband. Dat wordt echter geen pretje, benadrukt Teeven. 'Dus niet met een biertje op de bank, maar aan het werk.' Mensen die met drugs of alcohol worden betrapt op het werk, gaan terug naar de cel.Ook op TBS wordt bezuinigd. De behandeling van tien jaar moet terug naar acht jaar indien dat mogelijk is. En dat is mogelijk, zei Teeven: 'Want we gaan levenslang toezicht invoeren op gewelds- en zedendelinquenten.'Ten slotte ontkomt ook de vreemdelingendetentie niet aan de bezuinigingsronde. De inrichting in Alphen aan den Rijn gaat sluiten en wordt omgebouwd tot gevangenis. Zeist, Rotterdam en Schiphol blijven wel open. Teeven zei dat hij reeds de burgemeesters van de getroffen plaatsen had geïnformeerd. 'Voor sommigen had ik goed nieuws, maar daar waar instellingen worden gesloten, was er verslagenheid.'   Lees hier het hele 'masterplan' van het kabinetOpen pdf (339,5 kB) Deze gevangenissen gaan sluiten:2014Heerhugowaard Alkmaar, locatie WestlingeAmsterdam, locatie HavenstraatAlmelo, locatie NiendureVeenhuizen, locatie Bankenbosch*Veenhuizen, locatie Fleddervoort (hier komt nieuwbouw)HoogeveenBredaLimburg Zuid, locatie OvermazeTilburg2015Haaglanden, locatie Scheveningen AlmeloArnhem, locatie de BergAchterhoek, locatie de Kruisberg DoetinchemUtrecht, locatie WolvenpleinMiddelburg, locatie De NederhofOldenkotte (Particuliere TBS-inrichting)2016Breda, locatie de BoschpoortHaarlemAmsterdam Over-AmstelAmsterdam, locatie TafelbergwegVeldzicht (TBS-inrichting)2Landen (Particuliere TBS-inrichting)2017Heerhugowaard Alkmaar, locatie ZuyderbosHeerhugowaard Alkmaar, locatie AmerswielGrave, locatie De MarstalJeugdgevangenis De Heuvelrug Eikenstein2018Haaglanden, locatie ZoetermeerVeenhuizen, locaties Esserheem en Norgerhaven (hier komt nieuwbouw)Rotterdam, locatie Hoogvliet

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3413805/2013/03/22/Teeven-Aantal-twee-op-een-cel-verdubbelen-in-2018.dhtml

3.700 gevangenisbanen op de tocht – plan ‘desastreus’

3.700 gevangenisbanen op de tocht – plan ‘desastreus’ Onder meer de Bijlmerbajes in Amsterdam gaat sluiten. Foto ANP / Marcel Antonisse door Anouk van Kampen BINNENLAND  De bezuinigingen op het gevangeniswezen die het kabinet vandaag aankondigde hebben gevolgen voor 3.700 mensen.

+Lees meer...

Naar verwachting kunnen 1.300 van hen eenvoudig worden overgeplaatst, maar voor 2400 dreigt dat zij hun baan verliezen, blijkt uit de plannen die staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven vanmiddag bekendmaakte. De ministerraad heeft vanmiddag ingestemd met de plannen. Teeven bezuinigt 340 miljoen euro op gevangenissen. Het aantal plaatsen voor gevangenen slinkt van 12.595 naar 10.917 in 2018. Onder meer de Bijlmerbajes in Amsterdam gaat dicht, net als onder meer gevangenissen in Tilburg, Alkmaar, Arnhem en Balkbrug.   Gevangenen zullen aanzienlijk vaker een cel moeten delen. Meer dan de helft van alle gevangenen, 5.712 in totaal, zitten straks samen op de cel. Dit zal niet meer op basis van vrijwilligheid gaan, zoals nu het geval is. Verder wordt vaker gebruik gemaakt van elektronische enkelbanden. Het regime voor gevangenen wordt daarnaast versoberd. Het avond- en weekeindeprogramma verdwijnt. Ook de verlofregeling wordt drastisch versoberd. Het budget voor forensische zorg gaat terug van 725 miljoen euro naar 602 miljoen euro in 2017. De gemiddelde duur van een tbs-behandeling gaat van tien jaar terug naar acht jaar. BEZUINIGING VALT SLECHT BIJ OPPOSITIE EN BONDEN De voorgenomen bezuinigingen op gevangenissen vallen slecht bij oppositiepartijen en vakbonden, meldt Novum. De PVV noemt de bezuinigingen “desastreus”. Kamerlid Lilian Helder: “Niet alleen voor het gevangenispersoneel, maar voor de maatschappij als geheel en voor de slachtoffers in het bijzonder. Als gevangenissen gesloten moeten worden vanwege dalende criminaliteit, dan is het een ander verhaal, maar de criminaliteit neemt nog steeds in ernst en in omvang toe. En er lopen nog steeds meer dan vijftienduizend veroordeelde criminelen vrij rond.” SP-Kamerlid Nine Kooiman spreekt van een “afbraakplan”: “Dit is een dramatische beslissing voor het gevangenispersoneel. Zij krijgen ontslag, hun inrichting wordt gesloten en er wordt tegelijkertijd waarschijnlijk een commerciële megabajes gebouwd. Nederland zal onveiliger worden nu ‘crimefighter’ Teeven criminelen thuis op de bank zet met een enkelbandje en de noodzakelijk behandelingen van criminelen wordt afschaft.” GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt dat het kabinet beter kan besluiten om softdrugs te legaliseren dan te kiezen voor “voor harde en onnodige bezuinigingen op preventie, behandeling en resocialisatie van veroordeelden”. ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers spreekt van een “slagveld” en noemt de sluiting van de gevangenissen in de provincie “funest voor de regio”. Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hekelt de sluiting van instellingen. Met name de sluiting van gevangenis De Karelskamp in Almelo stuit de Twentenaar tegen de borst: PieterOmtzigt Pieter OmtzigtHeel slecht idee om gevangenis De Karelskamp in Almelo te sluiten. Kabinet schrapt teveel rijkswerkgelegenheid in Twente.4 uur geleden De vakbonden zijn ook kritisch. Abvakabo FNV wil dat er snel een sociaal plan komt voor het gevangenispersoneel. De bonden zijn met het ministerie van Veiligheid en Justitie daarover in constructief overleg. Frans Carbo, bestuurder van Abvakabo FNV: “We willen goede afspraken maken over de begeleiding van werk naar werk, zodat er geen gedwongen ontslagen vallen. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de inzetbaarheid van werknemers en werkgelegenheid in de regio’s.” Vakbond CNV Publieke Zaak heeft dezelfde boodschap. Bestuurder Jorick de Bruin verwacht dat maandag al afspraken gemaakt kunnen worden over het begeleiden van de werknemers naar ander werk.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/03/22/3-700-banen-op-de-tocht-bij-gevangenissen-340-miljoen-euro-bezuinigd/