U, de petitionaris

Nieuws

Maak van de snelle e-bike een bromfiets 

De petitionaris van de petitie Maak van de snelle e-bike een bromfiets vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een e-bike in de EU stopt met het geven van trapondersteuning als een snelheid van 25km/u is behaald. Steeds meer e-bikes gaan door allerlei technische truuks veel sneller. Dus dat zijn in feite brommers of 'speed pedelecs'. Behandel ze ook zo!

Teken daarom de petitie op https://snellefietsenbromfietsen.petities.nl"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

04-01-2023

Overleg blijft voortbestaan..

21 februari as is er opnieuw overleg! De wil van beide kanten is er, maar we moeten ervoor zorgen dat de aandacht voor ons niet verminderd! .

Vrijdag 9 februari 22.04

Vanavond bij thuiskomst, afzetborden voor wegwerkzaamheden lagen her en der op de grond. Jeugd luidruchtig op het betonnen schip.

+Lees meer...

Auto's en brommers met hoge snelheid aan het rondrijden. A.E.D. stond te loeien omdat de kast losgemaakt werd.

Petitie aangeboden aan Vaste 2e Kamer Commissie LNV, maar we gaan nog even door.

Op dinsdag 30 januari hebben wij namens ons Landelijk Netwerk de petitie “Voor een Beter Natuurbeleid; Stop grootschalige bomenkap”, met >36.000 ondertekenaars, aangeboden aan de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie LNV in Den Haag. (Hier vindt u de begeleidende speech die Joke Volkers hierbij heeft gehouden: https://bos-en-bomenbescherming.nl/overhandiging-petitie-groot-succes/). Tevens hebben wij mappen met nadere informatie aan elk commissielid uitgedeeld. Een groot deel van de commissieleden was aanwezig; naar men ons liet weten was dit vrij uitzonderlijk. Er was veel interesse vanuit de commissieleden en er werd aandachtig geluisterd. O.a.

+Lees meer...

vanuit Groningen, Brabant, Gelderland, Noord Holland, Zuid Holland, Overijssel, en zelfs vanaf Texel was een aantal LNBBB supporters speciaal hiervoor naar Den Haag gekomen; geweldig deze steun! Mooi was ook dat Omroep Gelderland aandacht heeft willen besteden aan onze petitie; https://www.gld.nl/nieuws/8089697/boosheid-over-grootschalige-bomenkap-in-gelderland, Pauline de Vries, mede oprichter van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (Doetinchem; met zo’n 60 deelnemende omwonenden) nam hier de honneurs waar namens ons Netwerk. Helaas wilde Staatsbosbeheer niet aan deze radio en TV uitzending meewerken, maar zij zonden wel een oud PR filmpje in waarin zij wezen op hun “verjonging door nieuwe aanplant”. Echter betrof het hier geen nieuwe bomen, maar achterstallige compensatie herplant voor duizenden gekapte bomen. O.a. door ruimtegebrek loopt SBB enorm achter op deze grote aantallen nog verplichte herplant. Bovendien waren de bomenkapcijfers die de WUR liet zien niet correct; de kap voor biomassa was hierbij helaas niet meegerekend, waardoor het leek “dat het allemaal wel meeviel”.. Ook hadden wij graag wederhoor willen bieden met onze LNBBB wetenschappers/deskundigen. Tevens werden wij door Omroep Gelderland betiteld als “actiegroep”; terwijl wij ons wel duidelijk hebben voorgesteld als overkoepelend orgaan van verenigingen, stichtingen, werkgroepen, comité’s en een enkele actiegroep.. Maar hoe dan ook; de publiciteit was uiteraard belangrijk; inmiddels zijn er sinds dinsdag 30 januari wel meer dan 1000 petitie ondertekenaars bijgekomen! We laten ‘m daarom nog maar even in de lucht..

De volgende stap: wij streven er nu naar een overleg met deze Commissie te bewerkstelligen, waarmee wij hopen op een kans onze punten, samen met onze deskundigen, nader te kunnen onderbouwen. Allen nogmaals hartelijk dank voor uw steun, en: Wij Gaan Door!..

Met vriendelijke groet, Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Joke Volkers, Mieke Vodegel en Marjan Houpt

Ontlast van het zware bouwverkeer

Afgelopen vrijdag, 2 februari, hebben wij een reactie ontvangen van de wethouder in samenwerking met de projectleider van het Arendsplein naar aanleiding van ons verzoek om de Prins Frederikstraat te ontlasten van het vele en zware bouwverkeer.

De inrichting van de bouwplaats op het Arendsplein is op dit moment zodanig, dat helaas alle verkeer dat te maken heeft met de sloop van de westvleugel van Arendshof II via de Frederikstraat moet verlopen. Zodra echter gestart wordt met de bouw van het zogenaamde Altera complex op de plaats van deze westvleugel, zal de Frederikstraat alleen worden gebruikt voor de aanvoer van alles wat met deze bouw te maken heeft; de afvoer zal plaatsvinden via de Kegelstraat.

Dit betekent concreet dat we (hopelijk) voor de helft zullen worden ontlast van dit zware bouwverkeer.

+Lees meer...

In ieder geval hebben we een luisterend oor gevonden bij de gemeente en een heel klein succesje geboekt met ons verzoek. We gaan uit van een positieve insteek, maar zullen de gedane beloftes wel goed in de gaten blijven houden.

Wij sluiten hiermee deze petitie, maar niet nadat we u nogmaals hartelijk willen bedanken voor uw steun!

Actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ zoekt gemeenteraad op

Het WeesperNieuws berichtte deze update van onze actie: Landschapsarchitect Niek Roozen en Isolde Zandzee spreken morgen (woensdag) via een videoboodschap tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening de raadsleden van Amsterdam toe voor behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg, terwijl Sara Oomen en Mark Postma van de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ live de raad gaan toespreken.

Vorige maand volgde het ene na het andere bericht over de strijd voor het behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg.

+Lees meer...

Daarna werd het vrij stil, maar achter de schermen is er regelmatig overleg geweest. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekend, maar het feit dat de bezorgde bewoners morgen de raad toespreken, duidt erop dat er nog niet veel vooruitgang is geboekt.

Reconstructie Korte Muiderweg

Eerst nog even waar het over gaat. De GEM Bloemendalerpolder, het gelegenheidsconsortium van projectontwikkelaars dat Weespersluis inclusief alle infrastructuur aanlegt, is van plan de Korte Muiderweg te reconstrueren en heeft daarvoor een kapvergunning aangevraagd voor liefst 57 van de 68 populieren.

Een conclusie is dat na het verwijderen van dood hout en controle van stamwonden er op termijn geen sprake is van verhoogd risico Dit proberen honderden Weespers te verijdelen. Niek Roozen staat samen met de 12 leden tellende actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ vooraan in de frontlinie. Woensdag 7 februari delen zij met de raad hun bezorgdheid over de voorgenomen kap van de bomen én over de onveilige situatie die kan ontstaan voor voetgangers. Er is namelijk een voetpad van 90 centimeter breed gepland en dat is gevaarlijk smal.

Roozen heeft verstand van bomen en heeft ook veel connecties in deze wereld. Op zijn verzoek bracht onlangs dendroloog (een boomdeskundige) Jaap Smit samen met Roozen een veldbezoek aan de Korte Muiderweg. Zijn conclusie is dat de bomen er eigenlijk prima bij staan, beter nog dan het onderzoeksbureau Terra Nostra in opdracht van GEM Bloemendalerpolder eerder liet weten.

Een veelzeggende conclusie is dat er na het verwijderen van dood hout en controle van stamwonden op termijn geen sprake van verhoogd risico is en dat er daarom geen directe aanleiding is om de bomen te verwijderen. De meeste populieren hebben een levensverwachting van 15 jaar en voor bomen is dat het maximum dat in boomadviezen wordt gegeven. Smit laat weten dat de alternatieven die de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ prima zijn en niet duurder uitpakken.

Bestuurscommissie

Binnenkort praat ook de bestuurscommissie stadsgebied Weesp over de bomen. Wanneer is nog niet duidelijk. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor dinsdag 13 februari, maar de agenda is nog niet vastgesteld. Er is een kans dat de geplande reconstructie wordt besproken, maar zeker is dat niet. Hoe dan ook heeft de actiegroep in de aanloop naar de bespreking alvast conclusies getrokken die worden gedeeld met de bestuurscommissie. Een aantal belangrijke:

Er worden onnodig 57 volwassen populieren gekapt. In de vier alternatieven die de actiegroep aanbied, worden bijna alle populieren gespaard. De argumenten die worden aangevoerd voor de ‘noodzaak’ van de bomenkap zijn op verschillende punten makkelijk te weerleggen en de technische problemen zijn eenvoudig op andere wijze op te lossen. De veiligheid van zowel fietsers als voetgangers is in het geding. Het veel te smalle voetpad ligt zonder verhoging direct naast het tweerichtingenfietspad. Met alle verschillende vervoersmiddelen van tegenwoordig (kinderwagens, kinderfietsjes, rollators, bakfietsen, racefietsen, e-bikes etc) en tweerichtingen op hetzelfde fietspad is het levensgevaarlijk. Drie alternatieven die de actiegroep aanreikt, gaan uit van een veiligere oplossing voor voetgangers en fietsers. Het vierde alternatief gaat uit van een fietspad aan beide kanten van de weg, zoals de situatie nu is (zie kader ‘Vierde alternatief’ hieronder). Onvoldoende participatie; burgers zijn onvoldoende in het proces van de totstandkoming van het ontwerp en niet alleen dat, ze hebben ook een informatieachterstand omdat veel relevante documenten (nog) niet worden gedeeld, terwijl tegelijkertijd de projectplanning van het GEM niet mag worden vertraagd. Er is in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden met de bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen aan de KMW en de gevolgen van de tweejarige afsluiting van de KMW. Ook is onvoldoende meegenomen wat deze lange afsluiting betekent voor de bewoners aan de Lange Muiderweg, die een sluiproute en daarmee toenemende drukte vrezen. Politieke steun

Dat de bestuurscommissie achter de actiegroep staat, staat buiten kijf. Weliswaar heeft de commissie nog niet echt inhoudelijk gesproken over de plannen, maar uit onder meer reacties van commissieleden tijdens een recente voorlichtingsavond blijkt dat ze niet veel op hebben met de plannen van de GEM en ook niet met de manier waarop bewoners zijn betrokken bij de plannen. Politieke steun van de bestuurscommissie wordt door de actiegroep erg op prijs gesteld, maar het is uiteindelijk het college van b. en w. knopen doorhakt. Dat wordt aangestuurd door de gemeenteraad en vandaar is er morgen het dringend appel vanuit Weesp om de plannen te wijzigen en de bomen te behouden.

Vierde alternatief

De actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ heeft na drie eerdere alternatieven een vierde variant gepresenteerd voor de reconstructie van de Korte Muiderweg. Deze is mogelijk goedkoper dan het plan van de GEM Bloemendalerpolder. In dit tracé blijft het fietspad aan de oostzijde behouden en wordt het fietspad aan de westzijde éénrichtingsverkeer tussen het Weespersluispark en Hoogerlust. Een voordeel van dit plan is dat de bestaande fundering hergebruikt wordt en de ruimte aan de oostzijde van de weg wordt benut, in tegenstelling tot in het ontwerp van de GEM. “Voor het voetpad aan de westzijde wordt maatwerk toegepast en aan de oostzijde tussen het fietspad en de sloot kan zelfs nog een ‘laarzenpad’ ontstaan, waardoor meer genoten kan worden van het open rivierlandschap”, laat de actiegroep weten.

Er zijn nog twee voordelen. Van fietspaden met eenrichtingsverkeer is bewezen dat ze veiliger zijn dan bij tweerichtingsverkeer en een tweede voordeel is de betere bereikbaarheid van bewoners en bedrijven. Voor het vierde alternatief is een bestemmingsplanwijziging nodig, die middels een spoedprocedure geregeld kan worden, laat de actiegroep weten. “Want waar een wil is, is een weg – een veilige weg met prachtige hoge populieren.”

Informatie

Sedert ongeveer 2014 woont de helft van de Wereldbevolking in Steden en grotere dorpen en dat is stijgende. Steeds meer Mensen bij elkaar in een stenen omgeving.

+Lees meer...

Tijd voor een terugblik, en een herziening op dit eeuwenoude concept met gezien de actualiteit, handvatten voor verandering. Een integrale – Holistische visie op een praktische ontwikkeling voor individu en samenleving. Natuur komt steeds meer op afstand en is weinig geïntegreerd in de woon - leefomgeving. Belangrijk aandachtspunt is dat de Mens leeft bij de gratie van Natuur. Groente en Fruit,,, Granen, Drinkwater, Grondstoffen. Ontspanning, Dieren, Frisse Lucht, Hout, Gras, Kruiden, Gezondheid. Een woonomgeving te creëren waar natuur is geïntegreerd.

Lees meer via deze link: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGxRdvqzfgLdsGplXtHsPTHgzlW?projector=1&messagePartId=0.7

Gemeenteraad: het dorp gaat voor

Woensdag 8 februari 2024 heeft de consultatie van de gemeenteraad in Deventer plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft aangegeven geen noodzaak te zien om medewerking te verlenen aan de komst van een TBS-kliniek in Schalkhaar.

+Lees meer...

De meerderheid van de raadsleden zien dat de zorgdruk op het dorp te groot is en komen op voor de belangen van de inwoners van Schalkhaar

Extra-parlementair biedt beste kansen voor een verbeterde bestuurscultuur

Een goede regering is uiteindelijk afhankelijk van de personen die de regering vormen. Wilders, van der Plas en Omtzigt zijn in ieder geval een goede vertegenwoordiging van het volk voor wat betreft de roep om een andere bestuurscultuur en moeten vooral in die rol blijven.

+Lees meer...

De partijen die deel hebben genomen aan eerdere regeringen hebben zich, ondanks beloftes over een verbetering van de bestuurscultuur, gediskwalificeerd op dit punt. Daarom kan het VVD en D66 ook niet toevertrouwd worden om bestuurders te leveren.

De sterk verkavelde linkse oppositie kent juist helemaal geen bestuurscultuur, met uitzondering van de gretige en ervaren naar Nederland afgedaalde opperbestuurder Timmermans die juist de belichaming is van waar het protesterende deel van het electoraat aan denkt bij een machtsbeluste bestuurscultuur. Zijn uitspraken onderstrepen dat ook vaak.

Daarom is het van groot belang om bestuurders bij elkaar te sprokkelen via de strengst mogelijke selectie op precies die eigenschappen en eerdere prestaties die de beste garanties geven voor een betere bestuurscultuur. Bestuurders die juist niet door partijen geselecteerd noch gedisciplineerd worden, maar die wel overtuigd parlementair en democratisch zijn en dus graag de plenaire Tweede Kamer willen dienen in een extra-parlementair team. Kunt u of bent u zo iemand? Laat het de voorzitter van de Tweede Kamer weten.

08-02-2024 | Petitie Extraparlementair kabinet nu