U, de petitionaris

Nieuws

Herstel en restauratie

Mogelijk is er een optie om niet enkel het volume en aantal spelingen van het carillon te herstellen, maar dit zelfs zuiverder te maken, een optie die de oorspronkelijke klachtindieners ook aan het onderzoeken zijn.

Dankzij de brede verspreiding op Facebook is deze petitie ondertussen in minder dan een dag ondertekend door ruim 400 sympathisanten van het carillongeluid in het centrum Culemborg. Ook heeft de berichtgeving van Culemborg Zo en het bericht over deze petitie flinke gesprekken ontlokt tussen de ondertekenaars en de buurtbewoners die de oorspronkelijke klacht hebben ingediend.

Uit dit gesprek is gebleken dat de oorspronkelijke klachtindieners, de eigenaar van Stadsuurwerkmakerij by Jasper en de wethouder gesprekken hebben gehad om het carillon te gaan restaureren.

Door deze restauratie zou het geluid en het volume van het Barbara-carillon precies zoals beschreven in deze petitie in ere hersteld worden zodat het centrum van Culemborg het centrum blijft dat wij allen kennen en waarderen.

Door deze nuance heb ik de omschrijving van de petitie iets minder venijnig gemaakt en hoop ik dat binnen afzienbare tijd een restauratieplan gemaakt en met de Culemborgse inwoners gedeeld kan worden zodat wij weten hoe de gemeente aan onze wens kan gaan voldoen.

PvdA fractie heeft vragen gesteld over vertegenwoordiging vanuit de petitie-ondertekenaars.

De PvdA fractie heeft aan het College van de gemeente de Fryske Marren het verzoek gedaan de petitie vertegenwoordigers toe te laten tot de klankbordgroep. Inmiddels is er reeds 1 klankbordgroep vergadering geweest aldus de voorzitter van de Stichting Oud Lemmer. HIerbij zijn Sake Visser en Jannie Hadders als vertegenwoordigers van de petitie-ondertekenaars niet uitgenodigd.

+Lees meer...

Ook is er geen uitnodiging van gemeente wege ontvangen. Door de 2 vertegenwoordigers niet uit te nodigen, worden de initiatiefnemers van de strijd tot behoud van het Eintsje fan'e daam, door het College gepasseerd en uitgesloten om hun mening binnen de klankbordgroep te geven. Hierom is nadrukkelijk zowel schriftelijk als mondeling gevraagd. Ook is door het College nog niet gereageerd op ons verzoek de West Havendam tot gemeentelijk monument te verklaren.

Lemster wethouder Johannes van der Pal negeert verzoek alsnog 2 petitie-ondertekenaars aan klankbord groep toe te voegen. OPnieuw verzoek gedaan aan gemeente, afschrift aan de Raad

Lemmer, 28 mei 2017

Geachte mevrouw van Dijk.

Onderstaand schrijven is ter kennisgebracht aan het College van de gemeente de Fryske Marren. Bij deze doen wij U het verzoek, dit schrijven eveneens ter kennis te brengen aan de Leden van onze Raad.

Bij voorbaat dank,

Met vr.

+Lees meer...

Groet,

W. De Haan Mede namens dhr. S.Visser Mede initiatiefnemers petitie Kom net un uus Eintsje fan'e daam.

Lemmer, 28 mei 2017

Betreft: Verzoek tot uitnodiging deelname aan klankbordgroep overleg inzake nieuwe plannen invulling Eintsje fan'e daam.

Volgens naastvolgend citaat, afkomstig van de site van de Stichting Oud Lemmer: Daarom wil de stichting nu weer meedenken in de plannen van de gemeente. Reserveer er nu geld voor en ga met een aantal partijen rond de tafel en werk de plannen nog maals uit. In een brief heeft de stichting dit kenbaar maken aan het gemeente bestuur. Ze ondertekende ook de petitie die is opgestart, om kenbaar te maken dat het "eintsje fan'e daam" behouden moet blijven met de historische kenmerken en een blik naar de toekomst. Intussen is een uitnodiging ontvangen van de gemeente en zitten we als stichting Oud Lemmer binnenkort rond de tafel. Dit wordt een gesprek met onder meer de wethouder Johannes van der Pal, stichting Dorpsbehoud Lemsterland en de ondernemersvereniging" is die Stichting met nog een stichting en de ondernemersvereniging uitgenodigd, om te overleggen over de nieuwe invulling van "het Eintsje fan'e daam". Het heeft ons verrast geen uitnodiging van genoemd overleg te hebben ontvangen, het is U wellicht "ontschoten" vandaar nog even deze reactie. Door de initiatiefnemers van de opgestelde petitie is reeds eerder, ook in de commissie Ruimte van Uw Raad, gevraagd bij het overleg van de nieuwe plannen te worden betrokken. Zowel mondeling als schriftelijk is Uw College dat kenbaar gemaakt. Volgens de tekst op de site van de Stichting Oud Lemmer zijn eerder genoemde partijen al uitgenodigd voor overleg met Wethouder van der Pal.Zoals gezegd, is nog geen uitnodiging ontvangen voor deelname aan het "klankbordoverleg" . Er vanuit gaande dat de petitie-indieners/ondertekenaars niet door de wethouder /college worden uitgesloten, ontvangen wij ook graag een uitnodiging tot overleg. Genoemde uitnodiging kan worden gezonden naar dhr. S.Visser, adres: Lemmer, Lijnbaan 84, 8531 JV. Hij en mevrouw J.Hadders vertegenwoordigen in dezen, de petitiesteuners. De heer S.Visser is bereid namens de petitievertegenwoordigers de honneurs waar te nemen en als contactadres te fungeren.U zult het niet euvel duiden dat wij dit verzoek tot overleg ook ter kennis zullen brengen aan leden van de Raad, de petitie-ondertekenaars, de Facebook-sites annex met het initiatief en de pers. Indien uwerzijds negatief op het verzoek tot deelname aan het overleg wordt gereageerd, en wij als initiatiefnemers van de petitie daarmee worden gepasseerd c.q uitgesloten, ontvangen wij graag beargumenteerd uw besluit tot niet deelname van onze vertegenwoordiging aan genoemd klankbordoverleg. Ook ontvangen wij dan graag uwerzijds de mogelijkheden die ons openstaan, van rechtswege hier tegen bezwaar aan te tekenen.

Met vriendelijke groet,

Namens de vertegenwoordiging petitie Kom net un uus Eintsje fan'e daam.

W. De Haan

Sake Visser.

Vandaag een gesprek met de verantwoordelijke wethouder

Vanmiddag krijgen we de gelegenheid de verantwoordelijke wethouder te spreken.

Blijf svp deze petitie delen met Uw kennissenkring via bovenstaande social media knoppen..

Nieuwe stand per 1 juni : 2700 handtekeningen !!

Onderhand zijn er in totaal meer dan 2700 handtekeningen binnen (inclusief de papieren) en er komen er nog steeds bij ! Deze massale steunbetuiging van de burgers van gemeente Oirschot maakt de raad en B&W duidelijk dat het onderwerp bibliotheek bij de bevolking leeft ! .

UPDATE: 200 handtekeningen

De teller is nu ruim de 200 handtekeningen gepasseerd! Waarvoor dank! Blijf de petitie delen onder vrienden, familie en kennissen!

https://terrasvoorcafekaal.petities.nl/.

31-05-2017 | Petitie Een terras voor Cafe Kaal

Ondertekend door SP Kamerlid Jasper van Dijk

SP Kamerlid Jasper van Dijk heeft de petitie ondertekend op 30-05-2017. Jasper mijn dank hiervoor, hopelijk kunnen wij er hard mee aan de slag..

Nieuwe mijlpaal!

We hebben nu 250 papieren petities en 128 digitale petities. De totale stand tot nu toe is 378!.

15 juni naar gemeenteraad

Donderdag 15 juni tijdens de wekelijkse politieke markt overhandig ik de petitie aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het presidium.

Vandaag besteedt de papieren versie van Almere vandaag aandacht aan de petitie.