U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Steunt u ons met een donatie om ons mooie dorp kleinschalig te houden?

Inmiddels heeft de Raad van State in Den Haag een datum voor de zitting Gemeente Bergen / Nieuw Nassau over de verleende omgevingsvergunning vastgesteld op 22 november 2022 om 10.00 uur te Den Haag. De afgelopen maanden zijn er diverse aanvullende beroepschriften gestuurd naar de Raad van State door de 8 belanghebbenden en de Gemeente Bergen heeft op 4 oktober '22 haar verweer opgestuurd.

+Lees meer...

Nu is het aan de advocaten en belanghebbenden om duidelijk te maken aan de Raad van State dat dit megalomane plan niet in Bergen aan Zee past.

De kosten samenhangend met het beroepschrift Raad van State van deze maanden komen wederom geheel ten laste van de Stichting Bergen aan Zee. Het betreft de juridische kosten van hun advocatenkantoor en expertisebureaus. Naar verwachting zal dat voor deze zitting uitkomen op € 7.500.

Graag willen wij u vriendelijk vragen of u indien mogelijk en naar draagkracht een financiële bijdrage wil leveren.

Voor nadere informatie over doneren:

  • kijk op de site van Stichting Bergen aan Zee. Ook de documenten betreffende beroepszaak zijn in te zien. De Stichting heeft een ANBI-status.

  • of gebruik de QR code van Tikkie en vul zelf het bedrag in. Iedere € is er één! Heel veel dank.

  • of ga direct naar de Tikkie-link

Alvast heel veel dank. Samen staan wij sterk!

Ineke Aronds
namens de Verontruste bewonersgroep en de Stichting Bergen aan Zee.

info@beschermhetduin.nl
info@stichtingbergenaanZee.nl

Tikkie QR-code

Tekenen is geen inschrijving.

NB: de petitie tekenen is ter ondersteuning van het nieuwe plan, het betreft geen inschrijving! Teken dus massaal! .

17-11-2022 | Petitie Bouw De Lange Weeren

2e Informatie avond dinsdag 22 november.

Wellicht heeft de gemeente u ook al direct benaderd over de oevers Noorderplas. De gemeente houd een 2e informatiebijeenkomst.

+Lees meer...

Naar aanleiding van de reacties die de gemeente heeft ontvangen hebben ze het plan aangepast. We willen dit graag toelichten en nodigen daarom iedereen uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 22 november.

Wij, de groep Noorderplas genieters zijn meer dan benieuwd naar de aanpassingen, we gaan het positief tegemoet zien.

Datum: Dinsdag 22 november - Tijd: 18:45 tot 20:30 uur - Locatie: Maaspoort hal, Marathonloop 1, 5235 AA ’s-Hertogenbosch.

Petitie Kooilaan veiliger wordt binnenkort overhandigd aan de gemeente Lansingerland.

Donderdag 24 november zal ik de petitie overhandigen aan de voorzitter van de gemeenteraad van Lansingerland, Pieter van de Stadt. Als u uw stem wil laten horen maar nog niet ondertekend heeft, doe het dan NU..

Vechten tegen De Bierkaai

Bierkaai,

Het bestuur van het fonkelnieuwe schoenenmuseum in Waalwijk, het Schoenenkwartier, dat bestond uit slechts twee personen, besloot direct na de succesvolle openingsperiode de alom gewaardeerde directeur Anouk van Heesch, van het toneel te laten verdwijnen. Van Heesch en velen om haar heen waren totaal verbijsterd over deze radicale en onbegrijpelijke stap, verbijstering die onmiddellijk overging in verontwaardiging.

+Lees meer...

Van Heesch was zorgvuldig geselecteerd uit meer dan veertig binnen en buitenlandse gegadigden en zij heeft er met groot succes alles aan gedaan om er samen met vele medewerkers en vrijwilligers die ze om zich heen verzameld had, van dit museum het allerbeste te maken. Het resultaat spreekt voor zichzelf. Wat heel veel mensen na deze kennisgeving bezig hield was de ‘waarom’-vraag. Waarom krijgt iemand die zo geschikt gebleken is voor haar taak op zo’n onmogelijk moment de bons en mag ze haar taak niet afmaken? Wat speelt hier? Hier moest wel iets héél ergs aan de hand zijn want waar rook is is vuur. Het bestuur was echter voor niets of niemand bereikbaar en hulde zich in stilzwijgen met als gevolg dat mensen zich van alles gingen afvragen en een proces van speculeren begon. Ook voor Van Heesch kwam de opzegging als een donderslag bij heldere hemel.

Christine Vesters was dusdanig verbolgen over de gang van zaken dat ze besloot een petitie actie op te zetten met het doel het museum te behoeden
voor deze bestuurlijke dwaling en van Heesch als directeur te behouden. Het gevolg van de petitie was overweldigend, niet alleen omdat er binnen de kortste keren meer dan 2000 mensen hun handtekeningen plaatsten maar ook omdat zich spontaan een tiental gelijk-voelende mensen opwierpen om deze misstap en het afkeuren van de gang van zaken onder de aandacht te brengen. Daarbij waren ook vele grote namen uit de schoenen branche en van daarbuiten, tot het Rijksmuseum in Amsterdam aan toe. Dat tezamen was de aftrap van het CGBS; het Comité Goed Bestuur Schoenenkwartier.

De strategie van het museum bestuur bleek te zijn de ‘waarom-vraag’ onbeantwoord te laten. Het was een bestuurlijke kwestie en het kon, punt uit. Het kon, in welk belang dan ook. Zelfs een voorlopig bestuur dat slechts uit twee mensen bestaat voelde zich niet verplicht hierover verantwoording af te leggen, dus waarom zouden ze.

De radiostilte die volgde wakkerde het onbegrip, de verontwaardiging en het speculeren verder aan. Gevoelsmatig was hier sprake van een bestuurlijke impuls en onrecht en dat raakte veel mensen. Formeel gezien heeft een bestuur, ook al is het ‘voorlopig’ en ook al bestaat het maar uit twee mensen, het recht om vergaande beslissingen te nemen die in het belang van de zaak zijn, in dit geval van het museum. Maar juist bij dat laatste wringt de schoen.

Steeds duidelijker werd dat deze beslissing in feite niet zo zeer over het museum ging maar veel meer over personen die al dan niet achter de schermen aan de touwtjes bleken te trekken.

Het comité heeft de buitengewoon breed gedragen petitie tijdens een z.g.n. Podium bijeenkomst op 8 september jl. toegelicht en uitgereikt aan de gemeenteraad. Hierbij schitterde de burgemeester door afwezigheid en de stapel petitie papieren verdween binnen de kortste keren onder tafel. Daar werd ook later niet meer op terug gekomen, wat op zichzelf nog steeds buitengewoon kwetsend is omdat hiermee in feite aan de hele gemeenschap voorbij gegaan wordt.

Na een indrukwekkend pleidooi van Joep Hamburg kwam wethouder Odabasi daarna niet verder dan dat ze zich niet bemoeide met personeelsbeleid en daarom niet van plan was om op enigerlei wijze te bemiddelen. Het feit dat dit niet primair ging over personeelszaken, maar over de beweegreden van het bestuur en het belang in deze voor het museum veegde ze meermalen van tafel met herhaling van haar insteek tot personeelszaken.

Door het comité werd op geen enkele manier gehoor gevonden aan de kant van het Waalwijkse gemeente bestuur. Bestuurders hebben gewoonlijk hun mondvol over transparantie maar in Waalwijk was daar duidelijk geen sprake van.
Samen met een intussen voor veel geld ingehuurde interim bestuurster word simpelweg gewacht op de dag dat de termijn van Van Heesch verlopen is.
Daarna valt dan inderdaad niets meer terug te draaien en kan het overwaaien beginnen.

Een veelzeggend detail in dit steekspel is dat het bestuur inmiddels heeft laten weten dat er m.b.t. Anouk van Heesch geen zwaarwegende argumenten zijn voor de aanzegging noch de vrijstelling van werk. 
Maar door alles wat zij sinds de opening over zich heen gekregen heeft is het intussen niet meer realistisch dat zij überhaupt haar job terug zou willen, daarvoor zijn grenzen veel te ver overschreden. Alle kansen zijn verkeken en het bestuur heeft hiermee uiteindelijk, tot grote spijt van allen die in Van Heesch geloofden, aan het langste eind getrokken.

Verder ageren vanuit het ons comité vinden wij, gelet op de opstelling van he bestuur van het Schoenenkwartier, niet gehinderd door het gemeentebestuur, zinloos. Wij hebben blijkbaar het onmogelijke geprobeerd te bereiken. Het comité heeft zich met de beste bedoelingen ingezet voor een museum zonder haken en ogen, een museum waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

Het is vechten tegen de bierkaai gebleken en daarom heffen we ons comité bij deze op!

Ons rest niet meer dan de hoop dat de nog te installeren “Raad van toezicht” (zonder oud-bestuursleden) er in slaagt op zeer korte termijn de (op een na) beste directeur te benoemen, een die niet uit de gelederen van de Waalwijkse gemeente gaat komen. Daarmee wensen wij hen heel veel succes.


Buiten dat hopen we ook dat Anouk van Heesch dit ingrijpende en voor haar zeer kwetsende gebeuren achter zich kan laten en een passende weg vind voor haar verdere carrière.

Comité Goed Bestuur Schoenenkwartier.

Graag wil ik als petitionaris jullie allen heel hartelijk danken voor het vertrouwen en alle onvoorwaardelijke steun die jullie gegeven hebben door deze petitie te onderteken. Helaas kunnen wij allen nu niets meer betekenen in deze oneerlijke strijd! En kunnen nu alleen maar hopen dat het prachtige Schoenenkwartier kan blijven gloren en de continuïteit gewaarborgd blijft!

Hartelijke groet, Christine Vesters

Overhandiging van de petitie aan de gemeenteraad!

Uitnodiging Gemeenteraadsvergadering

Hoera! Dinsdag 22 november om half 8 wordt de petitie ‘bescherm het bos achter Nieuwendijk’ overhandigt aan de gemeenteraad. Zonder jullie steun was dit nooit gelukt.

+Lees meer...

Hartelijk bedankt!

De petitie wordt overhandigt in de gemeenteraadsvergadering. Deze vergadering mag door iedereen bijgewoond worden. Graag nodigen wij u uit om bij de overhandiging aanwezig te zijn.

Waarom aanwezig zijn? Uw aanwezigheid telt! Als er veel mensen bij de overhandiging van de petitie zijn toont dit aan de gemeenteraad dat het echt een belangrijk onderwerp is voor de inwoners uit de Hoeksche Waard.

Hoe werkt het? In de raadsvergadering vertel ik kort waar de petitie overgaat en overhandigen we deze aan een van de raadsleden. Hierna kunnen raadsleden vragen stellen of afspraken maken over nader contact.

Waar staat de petitie voor? De petitie wil er voor zorgen dat het Bos van Los niet gekapt wordt voor woningbouw. Woningbouw in het bos vernietigt de natuur en is schadelijk voor de dieren. Er nestelen bijvoorbeeld buizerds in het bos en er leven reeën. Daarnaast is het bos een ontspanningsplek voor inwoners uit Nieuwendijk en omliggende dorpen. Eerder is al meer dan de helft van het bos gekapt. Wij willen dit laatste stukje beschermen voor de inwoners uit de Hoeksche Waard.

Waar en wanneer? In de raadzaal op de begane grond in het gemeentehuis. Locatie: Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 Start: 22 november om 19:30.

Heb je vragen? Bel of app dan even naar mij (0637352598)

Met vriendelijke groet,

Heiltje Karels

Ondertekenen

Ik wil graag zoveel mogelijk handtekeningen!!.

Beetje analoog aan de voedselbank: Uit Medisch contact 2012

Commentaar: Ook de Apotheker zou hiervoor een vergoeding moeten/kunnen krijgen. Ik heb het vernietigen van nog bruikbare geneesmiddelen (maar ook van o.a.

+Lees meer...

verbandmiddelen) zolang ik dokter ben vreemd gevonden en zeker nu in een tijd van bezuinigen stel ik voor om daar verandering in aan te brengen.

Analoog aan de Voedselbank dus de Medicijnbank. Het principe is simpel: mensen kunnen overgebleven geneesmiddelen inleveren bij een apotheker en ontvangen daarvoor 'statiegeld' afhankelijk van de prijs en hoeveelheid van het medicijn. De apotheker controleert uiteraard het middel op houdbaarheidsdatum, verpakking etc. Patiënten die een geneesmiddel nodig hebben kijken op de website Medicijnbank.nl of dit geneesmiddel op voorraad is en betalen hiervoor een bedrag wat aanzienlijk lager is dan de officiële verkoopprijs, ook natuurlijk weer afgeleverd door de apotheker en uiteraard na overleggen van een doktersrecept. Deze afhandelingen zouden wat mij betreft via internet betaling en per post kunnen.

Een win win situatie. De patiënt die inlevert krijgt nog wat terug voor het overgebleven geneesmiddel en de patiënt die een geneesmiddel bestelt, betaalt minder.

Chronische patiënten spinnen hier geen garen bij omdat hun eigen bijdrage waarschijnlijk toch al overschreden wordt, maar er zijn ook nog veel mensen gelukkig die niet 'chronisch' zijn en af en toe iets nodig hebben, bv. een antibioticakuurtje, paar weken maagzuurremmers of misschien orale anticonceptiva.

Toch nog 'n voordeeltje ook voor de chronische patiënt: medicatie die zij niet meer gebruiken kunnen ze voor 'n zacht prijsje van de hand doen. Scheelt toch weer in een tijd waarin met name deze patiëntengroep het financiëel moeilijk heeft. Ik realiseer mij dat het hier gaat om een eerste concept wat uitwerking verdient. Wat ik hoop is dat het een aanzet zal zijn voor discussie en bestudering van de verdere mogelijkheden en onmogelijkheden.

René Fonville, huisarts, Elst (GLD)