U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Inloopavond op maandag 10 oktober 2022 van 17.30 tm 20.30 KOMT ALLEN

De laatste brief van de gemeente is een uitnodiging voor de informatie bijeenkomst in de Hallen. Zie hieronder de brief en de PDF's zullen hieraan worden toegevoegd.

+Lees meer...

Beste bewoner of ondernemer, Vorig jaar zijn er verschillende onlinebijeenkomsten geweest over de toewijzing van wissellocaties van woonboten in Stadsdeel West voor de vernieuwing van de Da Costakade. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel reacties ontvangen op het besluit dat door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West op 22 april 2021 is genomen. Deze reacties hebben we verwerkt in een concept ruimtelijke inpassing woonboten. In deze brief leest u meer over deze concept ruimtelijke inpassing en nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst op maandag 10 oktober 2022. U kunt zelf bepalen hoe laat u langs komt. Per wissellocatie is er informatie beschikbaar en kunt u vragen stellen. Ook kunt u een reactie achterlaten op een reactieformulier. Inloopbijeenkomst wissellocaties woonboten Stadsdeel West voor project Da Costakade

Datum: maandag 10 oktober 2022 Inloop: tussen 17.30 – 20.30 uur Locatie: De Hallen Studio’s, Hannie Dankbaarpassage 18

Het ontwerp maken was een flinke puzzel. Het opstellen van deze ruimtelijke inpassing (het ontwerp) heeft langer geduurd dan verwacht. Het was een flinke puzzel. Er zijn veel woonboten die we moeten verplaatsen, met allemaal andere afmetingen en eigenschappen. En we hebben zorgvuldig gekeken naar de wensen en ideeën die we in de bijeenkomst van vorig jaar hebben gekregen. In sommige gevallen was dit vrij eenvoudig, in andere gevallen was het ingewikkelder en sommige opmerkingen kunnen we niet meenemen. Niet alle keuzes en afwegingen zijn eenvoudig in een brief en met een tekening uit te leggen, dus kom langs, we beantwoorden graag uw vragen en gaan graag met u in gesprek.

Wisselplek per boot: ruimer dan de boten die er komen te liggen Het concept ruimtelijke inpassing, zie de bijgesloten plattegrond, geeft een impressie van het aantal wisselplekken dat conform het besluit van het Dagelijks Bestuur is vastgesteld voor deze wissellocatie. Op de tekening staat een vlak (wisselplek) aangegeven, waar verschillende woonboten uit de Da Costakade aangelegd kunnen worden. Bij de ruimtelijke inpassing houden we rekening met de verschillende afmetingen van woonboten, de opbouw, de pijpen op het dak en de locatie van de voordeur van de woonboten. De afmetingen van de wisselplek zijn dus ruimer dan de woonboten die er uiteindelijk komen te liggen. Hoe ziet elke wisselplek eruit: aanmeerpalen, toegangsplateau en stalen trap indien nodig. De wisselplek krijgt twee nieuwe aanmeerpalen, een toegangsplateau en een stalen trap naar de kade indien noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het hoogteverschil tussen de kade en het water. Op de kade doen we kleine aanpassingen aan de openbare ruimte om een smalle toegang naar de wisselplek te maken. Hiervoor kappen we geen bomen, maar waar nodig zal er gesnoeid worden. Op een aantal wissellocaties heffen we een beperkt aantal parkeerplaatsen op. Waar mogelijk maken we een nieuwe verdeling van de bestaande parkeervakken. Als we een autoparkeervak opheffen, dan zetten we in ieder geval een extra fietsenrek neer.

Waar moeten de pleziervaartuigen liggen? Op bijna elke wissellocatie liggen nu pleziervaartuigen. Hiervoor is door de komst van de woonboten minder ruimte. In overleg met Nautisch Beheer is afgesproken dat er in dit geval op de beschikbare plekken twee pleziervaartuigen naast elkaar mogen liggen, zolang de pleziervaartuigen niet in het doorvaartprofiel komen. Wat is de planning? De wissellocaties worden aangelegd voor de duur van het project Da Costakade, waarbij de start van het project vooralsnog gepland is in de tweede helft van 2023. We leggen de wissellocaties vooruitlopend op de start aan. Zo kunnen we de eerste woonboten meteen verplaatsen bij de start van het project. Het project Da Costakade duurt naar verwachting 4 tot 5 jaar. Op de bijgesloten tekening staan de aandachtspunten waar specifiek voor deze wissellocatie rekening mee is gehouden bij de uitwerking van de ruimtelijke inpassing.

Hoe ziet het vervolgproces eruit? Het concept ruimtelijke inpassing maken we definitief na het verstrijken van een reactietermijn van vier weken na dagtekening van deze brief (tot 26 oktober 2022). Daarna beoordelen we de ontvangen reacties. Waar mogelijk verwerken we de reacties in de ruimtelijke inpassing waarna het ontwerp van de wissellocatie definitief is. Tegelijkertijd starten we de verschillende procedures voor de realisatie van de wisselplekken, zoals het aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning per wissellocatie. Tegen de vergunning kan bezwaar gemaakt worden, via de website www.omgevingsalert.nl

Meer informatie en vragen

Meer informatie over het project Da Costakade vindt u op www.amsterdam.nl/projecten/da- costakade (met een koppelteken). Hebt u specifieke vragen over het project dan kunt u contact opnemen met één van de omgevingsmanagers, via dacostakade@amsterdam.nl of via telefoonnummer 06 13 58 73 03 (Nathalie Spiekerman) en 06 43 96 78 88 (Raymond Zwanziger).

Meer informatie, persoonlijke verhalen en de film "Het succes van OC".

Meer informatie over en persoonlijke gevolgen van het niet vergoeden van communicatiehulpmiddelen op https://www.isaac-nf.nl/vergoeding-oc-middelen/

Zie in deze korte film wat ondersteunde communicatie kan betekenen: https://vimeo.com/625473616 .

Petitie gesloten

Naar aanleiding van de petitie heeft er een gesprek plaats gevonden, middels mail zal iedereen op de hoogte worden gehouden.

Daarom wordt deze petitie gesloten en is de vervolgbehandeling wordt nu verder opgepakt binnen het schoolbestuur.

.

Gesprek met gemeente woensdag 4 oktober

Morgen hebben we een afspraak met Richard Snelders, Nathalie van Kesteren en Ruud Gasthuis van de gemeente. We hebben vooraf deze punten aangedragen:

+Lees meer...

Het verbaast ons dat een stuk dat door jou werd aangegeven als vertrouwelijk, nu publiek beschikbaar is en dat jij niet hebt aangegeven dat het beschikbaar was, en ook niet hebt aangegeven dat er een Raadsvergadering zal plaatsvinden over dit onderwerp. 2. In alle stukken op https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/id=865 ontbreekt vrijwel geheel het perspectief van omwonenden. Dat is toch bizar gezien de grote consequenties die een centrale vestiging zoals voorgesteld zou hebben. 3. We zouden nog steeds graag antwoord krijgen op de vraag over de beslisboom t.a..v de centrale locatie. Zie onze eerder opmerking daarover: "Het hele rapport geeft geen grondslag voor de conclusies die worden getrokken. Het is ook niet duidelijk welke normen zijn gehanteerd. Er is geen fatsoenlijke afweging te lezen in het rapport. Slechts een kwalitatieve conclusie die meer lijkt te zijn ingegeven door de investeringen die al zijn gedaan in de locatie Matenpoort en de wens om te centraliseren." 4. We zouden nog steeds graag antwoord krijgen op de vraag over uitrukken per dag het gaat met daarbij het te verwachten sirene geluid en de gebruikte snelheid. Zie onze eerdere opmerking: "Het gaat om bijna 1000 uitrukken. Het blijft volstrekt onduidelijk hoeveel daarvan prioriteit 1 zijn en wat dat voor lawaai en onveiligheid met zich mee brengt. Eerder heeft de gemeente aangegeven dat alleen prio 1 over de racebaan zou gaan. Dat blijkt niet uit dit rapport." 5. Verder zouden we duidelijkheid willen hebben waarom het tracé langs Kanaal Zuid door jou niet genoemd is als potentiële racebaan.

Reactie van de gemeente Bergen op Zoom

Hierbij sturen we jullie de reactie van de gemeente op wat wij de afgelopen maanden aan zienswijzen hebben ingebracht. Of het tot wijziging van de plannen zal leiden is zeer twijfelachtig.

We denken dat ieder die de petitie heeft ondertekend er in elk geval recht op heeft te weten wat de reactie van de gemeente nu is.

+Lees meer...

Vaandaar dat we deze brief met jullie delen.

Lees de reactie hier

Met vriendelijke groeten,

Geert en Co

04-10-2022 | Petitie de Terpen Bergen op Zoom

Oordeel van de raad en dankwoord

Beste ondertekenaars,

Vorige week heb ik deze petitie aangeboden aan de griffie om deze toe te voegen aan de stukken. Deze kwestie zou afgelopen donderdag worden behandeld , maar door tijdsgebrek werd dit uitgesteld tot maandag 3 oktober. Diezelfde maandagavond werd duidelijk dat het plan om de bibliotheek naar de schouwburg te verhuizen doorgezet gaat worden, ondanks de vele negatieve adviezen, slechte argumenten en de gevolgen voor veel bezoekers en medewerkers van de bibliotheek om het plan voort te zetten.

+Lees meer...

Wees niet getreurd, want er is namelijk wél een duidelijk signaal gegeven aan de raad dat inwoners meekijken, meelezen, meeluisteren, meeschrijven en klaar staan voor elkaar en voor de gemeenschap.

Nogmaals hartelijk dank voor uw tijd, moeite en dat u uw mening kenbaar heeft gemaakt.

Met vriendelijke groet, Simon Claassen

Vrijwilligersorganisaties willen per direct normale toegang tot betalingsverkeer

Al minstens anderhalf jaar vragen we de minister van Financiën en collega-bewindslieden aandacht te hebben voor problemen die verenigingen en stichtingen hebben met de toegang tot het betalingsverkeer en de enorme regeldruk die daaruit voortkomt.

De overheid heeft hen namelijk onterecht aangemerkt als zijnde een hoog risico op terrorismefinanciering en witwassen.

+Lees meer...

Banken maken het hen daarom heel lastig.

Wij willen dat de overheid maatschappelijke organisaties per direct aanwijst als laag risico, als kleine actie om de regeldruk te verminderen.

Veel organisaties ervaren dat zij hun werk nu niet of niet goed kunnen doen, vanwege de problemen met toegang tot het betalingsverkeer en de regeldruk. Daarmee kunnen zij niet goed werken aan allerlei nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken. Door goede doelen, fondsen, kerkelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties een laag risicoprofiel toe te kennen voor alle wetgeving rond witwassen en terrorismefinanciering, kunnen banken en payment service providers hun procedures en de toegang tot het reguliere betalingsverkeer voor deze organisaties versoepelen, vereenvoudigen en vooral versnellen.

Wij vragen ministers Kaag (Financiën) en Yeşilgöz (Justitie & Veiligheid), maar ook DNB-president Knot ook alle andere mogelijke maatregelen te treffen die op korte termijn verlichting kunnen geven.

Lees hier de brief (hij is wat complex, sorry!)

Sluiting petitie

Beste ondertekenaars,

Hoewel deze petitie nog niet was ingediend bij het bestuur van NHL Stenden Hogeschool, hebben wij geconstateerd dat de piano niet langer in studielandschap D aanwezig is. Wij gaan er vanuit dat onze democratische druk deze verandering heeft bewerkstelligd.

+Lees meer...

Omdat door deze verandering deze petitie overbodig is geworden zal deze gesloten worden. Mocht het toch gebeuren dat de piano weer terugkeert, zal er een nieuwe petitie worden gestart. Wij hopen ook dan weer op uw steun!

Voor nu bedankt!

De organisatie