U, de petitionaris

Nieuws

1 snelheid op de snelweg

De petitionaris van de petitie Eén snelheid op de snelweg vraagt u de petitie te ondertekenen:

"1 snelheid op de snelweg draagt bij aan het oplossen van 5 problemen:

 • stikstofproblematiek
 • co2-uitstoot
 • onveiligheid in het verkeer
 • bouwen van infrastructuur
 • brandstofverkoop (denk aan oorlog en inflatie)"

https://1snelheidopdesnelweg.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-07-2022

Waarom deze petitie

Het land dat momenteel eigendom is van boer Rodenburg, zou binnenkort wellicht beschikbaar kunnen komen voor woningbouw, en wij dringen er bij de gemeente op aan om op dit cruciale moment actie te ondernemen. Het is nu de perfecte gelegenheid voor de gemeente om vooruit te stappen en deze kans aan te grijpen om de dringende kwestie van woningtekort aan te pakken, met name voor jonge starters op de woningmarkt.

+Lees meer...

Dit initiatief biedt een veelbelovende opening om deze specifieke demografische groep van een huisvestingsoplossing te voorzien.

Door het land van boer Rodenburg te benutten voor woningontwikkeling, kan de gemeente een positieve impact hebben op de wooncrisis die veel steden en dorpen momenteel treft. Startende woningzoekers hebben vaak moeite om betaalbare en geschikte woningen te vinden, wat hun toegang tot onafhankelijkheid en stabiliteit belemmert. Door nu te handelen en woningen te bouwen op dit beschikbare land, kan de gemeente een belangrijke stap zetten in het verlichten van deze last.

Het is van groot belang dat de gemeente deze kans aangrijpt en prioriteit geeft aan het creëren van een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen. Dit zou niet alleen de woningzoekers helpen, maar ook de lokale economie stimuleren door werkgelegenheid in de bouwsector te genereren en de vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen. Bovendien zou het project de leefbaarheid van de buurt kunnen vergroten door verlaten of ongebruikte grond nieuw leven in te blazen en de gemeenschap te verrijken.

Kortom, het beschikbaar stellen van het land van boer Rodenburg voor woningbouw biedt een unieke kans voor de gemeente om actief bij te dragen aan het verminderen van het woningtekort en het ondersteunen van startende woningzoekers. Het is een stap in de goede richting om een duurzame oplossing te vinden voor het urgente probleem van woningnood en om een positieve verandering teweeg te brengen in de lokale gemeenschap. De tijd is rijp voor de gemeente om te handelen en een blijvende impact te hebben op het leven van vele inwoners.

Starten van online petitie

Vandaag 25-08-2023 is de petitie aangemaakt..

HULDE HULDE HULDE VOOR PIETER DE HAAN

Dankzij Mijn Schoonvader Pieter de Haan uit Oranje Land Kwam Deze Petitie Tot Stand

Geniet Van Jullie Water

Water Valt Uit De Lucht

Energie Komt Van De Zon

Waar Komt Zuurstof Vandaan?????????????.

Aanbieden petitie

Wat geweldig dat zoveel mensen de petitie getekend hebben! Dankjewel! Woensdagmiddag 13 sept om 16.00 neemt wethouder R.Compagne de petitie in ontvangst in de speeltuin op het haverland. Uiteraard is iedereen hierbij welkom.

Groeten Annemiek van Osta.

Gaat de gemeenteraad in september tegen de uitbreiding van De Stroet stemmen?

Gaat de gemeenteraad tegenstemmen?

Het is even geleden dat we u op de hoogte hebben gebracht van de voortgang van het bestemmingsplan De Stroet.

Het College van B&W heeft het plan goedgekeurd en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

+Lees meer...

Wij hebben de petitie aan de raadsleden aangeboden en zullen de raadsleden extra informatie geven over ons bezwaar tegen het plan.

De raadsvergaderingen zijn openbaar, en we weten dat raadsleden gevoelig zijn voor de aanwezigheid van publiek op de tribune. Laten we in groten getale aanwezig zijn om te laten zien dat we dit besluit belangrijk vinden voor ons dorp. De raadsvergaderingen zijn gepland op 7 september om 21:00 uur (voor het oordeelvormende debat) en op 21 september om 19:00 uur (voor het definitieve besluit) in de raadszaal aan de Bergstraat 4 in Ede. Eventuele wijzigingen kunt u vinden op https://ede.raadsinformatie.nl/.

En laten we niet vergeten dat dit tevens een prachtige gelegenheid is om de jongere generaties hierbij te betrekken. Leer hen de waarde van betrokkenheid en het diepgaande proces van democratie. Want wie weet, zien we hen over enkele jaren wellicht op dezelfde stoelen plaatsnemen.

Tot slot bekijk en deel massaal onze video op: https://youtu.be/YzrDYIOvd9w Het gaat om uw dorp!

Met vriendelijke groet, Max A. Hilhorst, namens Bezorgde Lunteranen

Aanbieden petitie op 4 september 2023 om 18.45 u aan wethouder gaat niet door.

De petitie "ZORG VOOR GOED WERKENDE LIFTEN BIJ DE PALEISBRUG" wordt niet op maandag 4 september a.s. om 18.45 u, voor de commissievergadering Bedrijvigheid, waarin het nieuwe raadsvoorstel "Voorbereidingskrediet liften Paleisbrug" wordt behandeld aangeboden aan de wethouder. Hoop dat u wel aanwezig kunt zijn bij de behandeling van het raadsvoorstel. U bent dan van harte welkom.

Joep Gersjes, fractieleider VOOR Den Bosch.

Bewonerscollectief gestart

Beste buurtbewoners,

Een grote groep bewoners maakt zich zorgen over de mogelijke bouw van een AZC voor 225 bewoners in Midden Delfland. De zorgen gaan over veiligheid, leefbaarheid in aangrenzende wijk en de financiële risico’s voor de gemeente.

+Lees meer...

Deze zorgen zijn niet nieuw. Ze zijn met de burgermeester gedeeld tijdens de informatieavonden. Wel nieuw is dat, hoogstwaarschijnlijk, de keuze op locatie Harnaschdreef in Den Hoorn valt. Langs de A4 en naast een weg met veel vrachtverkeer. Ook vanuit het perspectief van een AZC bewoner geen fijne locatie. Ook nieuw is dat blijkt dat de burgermeester foutieve informatie gedeeld heeft op de informatieavonden. Bewoners in dit collectief hebben dit geconstateerd tijdens hun onderzoek, zoals ook de risico’s van grootschalige opvang in onze gemeente onderzocht zijn. O.b.v. de bevindingen is er een brandbrief gestuurd naar alle gemeenteraadsleden. Deze brandbrief en verdere informatie kun je vinden op de site Bewonerscollectief www.geengrootschaligazcdh.nl en op de fb pagina https://www.facebook.com/bewonerscollectieftegengrootschaligazcindenhoorn. Dit is een bewonersinitiatief waarvan de betrokkenen niet per definitie tegen opvang zijn, wel tegen het aantal en de locatie Harnaschdreef. Op de site vindt u de argumenten, bronnen, ondernomen stappen en wat u kunt doen om dit initiatief te ondersteunen.

Tweedekamer.nl: Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Ellemeet over het niet uitvoeren van de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3401

Vragen van de leden Van Esch (PvdD) en Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet uitvoeren van de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen (ingezonden 6 juni 2023).

Antwoord van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 23 augustus 2023). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022–2023, nr.

+Lees meer...

3022.

Vraag 1
Herinnert u zich uw reactie op de petitie «Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen»? waarin u aangeeft dat u het verzoek in de petitie en de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet hierover weigert uit te voeren, omdat hiermee Europese wetgeving zou worden overtreden? 1, 2

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Bent u het ermee eens dat in het belang van mens en milieu het belangrijk is dat ongebruikte geretourneerde geneesmiddelen niet worden vernietigd, maar worden heruitgegeven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom weigert u dan de motie uit te voeren en zoekt u niet naar meer mogelijkheden om heruitgifte mogelijk te maken?

Antwoord 2
Het tegengaan van verspilling verkleint de milieuvoetafdruk van de zorg en is dus in het belang van mens en milieu. Dit geldt dus ook voor het tegengaan van verspilling van geneesmiddelen. Heruitgifte zou een van de manieren kunnen zijn om verspilling van geneesmiddelen tegen te gaan. Feit is echter dat heruitgifte van geneesmiddelen met de huidige Europese wetgeving niet is toegestaan en dat ik daarom deze motie niet kan uitvoeren. Zoals in mijn eerdere Kamerbrieven 3 beschreven ga ik in de komende periode proberen draagvlak in Europa te vinden voor een juridische basis voor heruitgifte.

Het borgen van veiligheid en kwaliteit van medicatie is een absolute vereiste. Dat is onderwerp van het wetenschappelijke onderzoek naar heruitgifte van orale oncolytica. Ik bied extra ruimte om dit verder uit te breiden van vier naar veertien ziekenhuizen. Deze kennis is nodig als onderbouwing voor het gesprek in Europa over de belemmerende Europese wetgeving.

Vraag 3
Welke Europese wetgeving wordt precies overtreden als het project «Retour- medicatie» van Logistics Community Brabant (LCB) wordt doorgestart?

Antwoord 3
Heruitgifte van geneesmiddelen is nu wettelijk niet mogelijk vanwege de Europese Geneesmiddelenrichtlijn (2001/83/EG) die geïmplementeerd is in de Geneesmiddelenwet. Deze gaat uit van een gesloten keten door middel van een vergunningensysteem: het European Medication Verification System (EMVS). Dit uitgangspunt is aangescherpt door de komst van Richtlijn 2011/62/EU, de Falsified Medicines Directive (FMD). Hiermee is regelgeving ingevoerd om vervalsingen te bestrijden, om ervoor te zorgen dat genees- middelen veilig zijn en om de handel streng te controleren. De specifieke uitwerking van de FMD met betrekking tot het EMVS staat beschreven in de gedelegeerde verordening 2016/161. Heruitgifte is zowel in strijd met het doel en de systematiek van de Europese Geneesmiddelenrichtlijn, als specifiek met artikel 13 van de gedelegeerde verordening 2016/161.

Vraag 4
Welke reden heeft u om te veronderstellen dat bij heruitgifte van ongebruikte geretourneerde geneesmiddelen – ook als deze geneesmiddelen geen bijzondere bewaarcondities hebben, nog niet zijn aangebroken en nog niet over de datum zijn – de kwaliteit en de veiligheid niet is gegarandeerd?

Antwoord 4
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt de houdbaarheid van geneesmiddelen op basis van houdbaarheidsstudies. De farmaceutische industrie voert deze studies uit onder gestandaardiseerde bewaarcondities. Op basis daarvan wordt in de productinformatie een houdbaarheid en bewaarcondities vastgesteld. De gevoeligheid van het geneesmiddel en de verpakking voor onder meer temperatuur, licht, lucht, vocht en mechanische krachten verschilt per product. De condities na uitgifte bij de patiënt thuis worden niet gemonitord en daarom is niet bekend wat de invloed is op de kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel. Een apotheek beschikt niet over de informatie en mogelijkheden om de kwaliteit van een geretourneerd geneesmiddel opnieuw vast te stellen.
Daarom zijn de drie in de vraag genoemde voorwaarden niet afdoende om kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Ook voor een geneesmiddel zonder bijzondere bewaarcondities moet duidelijk zijn hoe het is bewaard. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het medicijn.
Buiten de vastgestelde en onder onbekende bewaarcondities opslaan van geneesmiddelen (bijvoorbeeld in een vochtige badkamer of op de venster- bank in de zon) kan leiden tot ongewenste chemische reacties, waardoor de werkzaamheid van de werkzame stof sneller achteruit gaat of erger, er giftige verbindingen ontstaan, waardoor het geneesmiddel niet veilig meer kan worden gebruikt. Binnen de bestaande pilot heruitgifte zijn strenge voorwaar- den gesteld aan de kwaliteitsborging voordat een apotheker overgaat tot heruitgifte. De gevestigd apotheker is bij heruitgifte verantwoordelijk voor de kwaliteit van het heruitgegeven geneesmiddel.

Vraag 5
Kunt u de wetenschappelijke basis en bronnen delen die de bewering ondersteunen dat heruitgifte van geneesmiddelen de kwaliteit en veiligheid in gevaar brengt?

Antwoord 5
Voor zover bekend, zijn er geen onderzoeken die deze specifieke bewering ondersteunen of tegenspreken. In het lopende onderzoek naar de heruitgifte van orale oncolytica is het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid uiteraard een belangrijk onderdeel.

Vraag 6
Waarom krijgt de heruitgifte van dure orale kankermedicijnen (oncolytica) wél een pilotstatus waarbij niet hoeft te worden gehandhaafd, maar kan heruitgifte van goedkope(re) geneesmiddelen – zoals in het project van LCB – niet via een pilot worden uitgezonderd van de regelgeving?

Antwoord 6
Heruitgifte van orale oncolytica is gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek dat nodig is om inzicht te krijgen in de haalbaarheid, veiligheid en effecten van heruitgifte van die medicatie. Om de veiligheid te garanderen in het onderzoek, worden de teruggebrachte orale oncolytica alleen opnieuw uitgegeven onder strenge voorwaarden. Er wordt onder andere gewerkt met een gestandaardiseerde werkwijze, een gesealde verpakking met een temperatuurlogger, een authentificatiecheck en de patiënt wordt geïnfor- meerd over het onderzoek. Dit kost extra tijd van het apotheekteam en vraagt om het gebruik van specifieke materialen. De extra tijd en kosten maken dat heruitgifte vooral financieel haalbaar is bij dure medicatie.
Als Nederland kunnen we geen uitzonderingspositie creëren voor Europese regelgeving. Ik vind het belangrijk dat we de kennis over heruitgifte van dure orale oncolytica opdoen als onderbouwing voor het gesprek in Europa over de belemmerende Europese wetgeving, en daarom heb ik de IGJ gevraagd om in de gecontroleerde setting van dat onderzoek niet te handhaven.

Vraag 7 en 8
Hoe gaat u ervoor zorgen dat het LCB-project voldoet aan de Europese wetgeving óf kan worden uitgezonderd van de Europese wetgeving, net zoals bij de pilot met oncolytica?

Gaat u met LCB in gesprek om te kijken hoe het project «Retourmedicatie» wél kan worden voortgezet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7 en 8
In Europa zoek ik de ruimte om de belemmerende regelgeving bij heruitgifte onder de aandacht te brengen. Dit is een langdurig, potentieel moeizaam, proces waar Nederland niet zelf regie over heeft. Ik ben bezig concrete stappen te zetten om medestanders te vinden in Europa (zie ook mijn antwoord op vraag 21). Het LCB zal, net als andere heruitgifte initiatieven moeten wachten, op de uitkomst van dit proces.
In afwachting van dit proces, kan het veld wel aan de slag met projecten die wel binnen de huidige (Europese) regelgeving vallen. Een mooi voorbeeld is het zorgplein van het LCB, een digitale omgeving voor het aanbieden en afnemen van ongebruikt incontinentiemateriaal, verband-, verpleeg- en verzorgingsartikelen.

Vraag 9
Kunt u de kosten en baten van het project «Retourmedicatie» van LCB vergelijken met de kosten en baten van medicijnverspilling en -vernietiging, zowel op het gebied van gezondheidszorg als milieueffecten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 9
Ik heb geen inzicht in de kosten en baten van het project «Retourmedicatie». Bovendien is het (nog) niet mogelijk om de precieze kosten en baten ten gevolge van medicijnverspilling vast te stellen voor de gezondheidszorg en het milieu.

Vraag 10
Hecht u belang aan projecten waarmee de ecologische voetafdruk van de zorg wordt verminderd, zoals het project «Retourmedicatie» van LCB? Zo ja, hoe ondersteunt u dit soort projecten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 10
Het kabinet hecht aan het verminderen van de ecologische voetafdruk in de zorg. Naast alle grote opgaven op het gebied van toegankelijkheid, betaal- baarheid en uitvoerbaarheid van de zorg, is het belangrijk om in te zetten op een duurzamer en groener zorgstelsel. Zo hebben ik in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 samen met betrokken partijen doelen geformuleerd om de ecologische voetafdruk te verkleinen.
Ik zet mij op verschillende manieren in om projecten te ondersteunen. De expertise van het zorgveld is hiervoor essentieel. Daarom onderhoud ik actief contact met verschillende veldpartijen, zoals de Groene Zorgalliantie, om knelpunten te identificeren en waar mogelijk weg te nemen. Voorbeelden hiervan zijn het meldpunt van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ)en de brede verkenning die ik momenteel laat uitvoeren naar knelpunten in wet- en regelgeving die het zorgveld ervaart bij het verduurzamen van de zorg. Daarnaast verstrekken we subsidie om initiatieven van de grond te helpen. Een voorbeeld hiervan is de subsidie voor de Groene OK om het gebruik van milieubelastende narcosegassen zoveel mogelijk te verminderen.

Vraag 11
Bent u ervan op de hoogte dat de Surinaamse Minister van Volksgezondheid aan heeft gegeven dat de Surinaamse bevolking erg gebaat is bij heruitgifte van Nederlandse geneesmiddelen, zoals bedoeld in de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet over het LCB-project? 4

Antwoord 11
Het is mij bekend dat deze brief is verstuurd.

Vraag 12
Heeft u contact gehad met de Surinaamse Minister van Volksgezondheid over het opnieuw opstarten van het LCB-project? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 12
De betreffende brief was niet aan mij gericht. Ik heb daarover ook geen contact gehad.

Vraag 13
Wat vindt u ervan dat de belanghebbende farmaceutische industrie nu zelf de verloopdatum van hun geneesmiddelen bepaalt, terwijl er bewijs is dat bepaalde geneesmiddelen veel langer houdbaar zijn dan die verloopdatum? 5

Antwoord 13
De farmaceutische industrie stelt de verloopdatum niet volledig zelf vast. De fabrikant is verplicht om houdbaarheidsonderzoeken voor het betreffende geneesmiddel uit te voeren volgens internationale regels. De houdbaarheids- datum die op de verpakking van een geneesmiddel staat vermeld wordt door registratie-autoriteiten, zoals het CBG, beoordeeld en vastgesteld aan de hand van de resultaten van de houdbaarheidsonderzoeken.
Het uitgangspunt bij het vaststellen van de houdbaarheidstermijn is dat de algehele kwaliteit en daarmee de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel gewaarborgd zijn binnen deze periode. De vastgestelde houdbaarheidstermijn is meestal zo lang als mogelijk op basis van de overlegde resultaten van de houdbaarheidsonderzoeken. Voor producten die geen afname in kwaliteit laten zien, bestaat geen wettelijke verplichting om de studie te continueren tot er daadwerkelijk kwaliteitsverlies optreedt. Verlengen of verkorten van de houdbaarheid van geneesmiddelen wordt door de farmaceutische industrie over het algemeen aangevraagd op basis van additionele houdbaarheidsgegevens die ten tijde van registratie niet beschikbaar waren. Het CBG beoordeelt de aanvraag volgens dezelfde criteria als bij de initiële aanvraag.

Vraag 14 en 15
Bent u ervan op de hoogte dat het mogelijk is om door middel van een volgsysteem uitgegeven medicijnen te traceren vanaf het moment dat ze door de apotheek worden ontvangen, tot aan het moment van heruitgifte, waardoor er een gedetailleerd overzicht is van de reis van het medicijn, inclusief informatie over de leverancier, opslagcondities, vervaldatum, datum van uitschrijven en datum van terugboeken? Zo ja, deelt u dan de mening dat een dergelijk volgsysteem de kans op vervalsing van medicijnen zeer klein maakt en de veiligheid van medicijnen daarmee waarborgt?
Zijn er bij u voorbeelden van vervalsing bekend waarbij gebruik werd gemaakt van een dergelijk volgsysteem? Zo ja, kunt u hiervan een overzicht aan de Kamer sturen?

Antwoord 14 en 15
Ik ben niet op de hoogte van een volgsysteem, zoals u beschrijft, tenzij u doelt op het systeem dat volgt uit de FMD. Dit systeem traceert echter geen verpakkingen van apotheek tot moment van heruitgifte, maar van geneesmid- delenfabrikant tot aan uitgifte in de apotheek aan de patiënt.
Voor zover u doelt op het systeem van de FMD kan ik u meegeven dat sinds de introductie van het controleren van de veiligheidskenmerken in 2019 er in vier jaar (2019–2022) bij IGJ verschillende meldingen zijn ontvangen van vermoedelijke vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen die onderschept zijn voordat ze een Nederlandse patiënt hadden kunnen bereiken. Deze meldingen zijn door IGJ onderzocht en, waar nodig, is daar actie op ondernomen.

Vraag 16 en 17
Bent u ervan op de hoogte dat patiënten zelf op internet opzoek gaan naar restmedicatie die zij van andere patiënten kunnen overnemen? 6
Zijn er bij u ook voorbeelden bekend van patiënten die zelf op internet opzoek gaan naar restmedicatie, terwijl de benodigde medicatie beschikbaar is maar wordt vernietigd omdat heruitgifte niet mag? Zo ja, hoe reflecteert u hierop?

Antwoord 16 en 17
Naast de voorbeelden zoals verschenen in de media is mij via de IGJ bekend dat geneesmiddelen, waaronder restmedicatie, worden aangeboden via internet. Buiten de legale distributieketen aanbieden en verhandelen van geneesmiddelen is verboden en is in strijd met de Geneesmiddelenwet. De kwaliteit, veiligheid en echtheid kunnen niet worden gegarandeerd. Derhalve is heruitgifte niet toegestaan. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die patiënten onderling uitwisselen.
Daarnaast is het niet verstandig om (receptplichtige) geneesmiddelen te gebruiken zonder arts en apotheker te raadplegen. Adequate geneesmidde- lenzorg is alleen mogelijk als de behandelaars van de patiënt volledig zijn geïnformeerd.

Vraag 18, 19 en 20
Bent u ervan op de hoogte dat in Griekenland medicijnen kunnen worden gedoneerd en vervolgens worden heruitgegeven aan mensen die deze nodig hebben? Zo ja, hoe verklaart u dat heruitgifte in Griekenland is toegestaan, terwijl u aangeeft dat heruitgifte in strijd is met de Europese wetgeving? 7 Gaat u contact opnemen met uw collega in Griekenland, om te bespreken hoe Griekenland heruitgifte mogelijk heeft gemaakt en wat Nederland hiervan kan leren? Zo nee, waarom niet?
Kunt u, naar voorbeeld van Griekenland, heruitgifte ook in Nederland mogelijk maken?

Antwoord 18, 19 en 20
Griekenland heeft (net als Italië) tot 2025 een uitzonderingspositie wat betreft de FMD. Dat wil zeggen dat zij tot die tijd niet aangesloten hoeven te zijn op het European Medication Verification System (EMVS). Zij werken nu met een eigen landelijk systeem, maar vanaf 2025 moet dit systeem voldoen aan de eisen van de FMD.
Heruitgifte naar het voorbeeld van Griekenland is hier dus niet mogelijk, omdat Nederland geen uitzonderingspositie op de FMD heeft en ook niet kan verkrijgen. De enige optie om heruitgifte mogelijk te maken is om de belemmerende wetgeving in Europa aan te passen.

Vraag 21
Bent u inmiddels in Europa al in gesprek gegaan om medestanders te vinden voor aanpassing van de belemmerede wet- en regelgeving voor heruitgifte? Zo ja, kunt u aangeven welke concrete stappen u al heeft gezet in Europa? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 21
Het gesprek in Europa wordt op verschillende niveaus gevoerd. Op 14 juli 2023 heb ik een brief verstuurd gericht aan de Europese Commis- sie 8 ten behoeve van draagvlak voor heruitgifte van geneesmiddelen. In deze brief roep ik op het gesprek aan te gaan over de beperkende aspecten van de Europese wetgeving.
Verder organiseer ik een Europese ronde tafel over duurzame medische producten komend najaar. Er zijn in dit kader informele gesprekken gestart met een aantal lidstaten dat belangstelling heeft om hierover te spreken en van elkaar te leren.
Een andere belangrijke route loopt via het veld via het (uitbreiden van) het contact dat de onderzoekers van de pilot en de beroepsvereniging hebben met hun collega’s in Europa om hen te informeren en enthousiasmeren voor de potentie van heruitgifte van bepaalde medicatie.

Vraag 22
Kunt u de Kamer periodiek op de hoogte houden van uw vorderingen in Europa ten aanzien van dit onderwerp?

Antwoord 22
Zodra er concrete vorderingen in Europa worden gemaakt, zal ik de Kamer hierover informeren.

Vraag 23
Kunt u al een inschatting maken van het krachtenveld en het draagvlak in Europa voor het wijzigen van belemmerende wet- en regelgeving voor heruitgifte?

Antwoord 23
Helaas kan ik die nog niet maken. Het is een spanningsveld tussen duurzaam- heid en betaalbaarheid aan de ene kant en een veilige medicijnketen aan de andere kant. Ik heb op informele wijze vernomen dat een aantal lidstaten interesse hebben om hierover te spreken. Daarentegen zijn er ook lidstaten met sterke principes op het gebied van een gesloten medicatieketen.

Vraag 24
Hoe lang denkt u nodig te hebben voordat u in Europa genoeg medestanders heeft gevonden?

Antwoord 24
Hier kan ik moeilijk een inschatting van maken, maar ik hoop voor het einde van het jaar een beeld te hebben van hoe andere Europese landen aankijken tegen heruitgifte.

 1. Kamerstuknummer 29 477, nr. 830.
 2. Kamerstuknummer 36 200-XVI, nr. 206.
 3. Kamerstukken 29 477-800, 29 477-830 en 29 477-845
 4. LCB, 14 april 2023, Surinaamse regering blij met aangenomen LCB-motie.
 5. Harvard Health Publishing, 18 mei 2023, Is it ok to use medications past their expiration dates?.
 6. RTL Nieuws, 19 januari 2023, Patiënten zoeken met oproepjes op sociale media wanhopig naar medicijnen.
 7. GivMed, Our vision is access to medicines for all.
 8. Kamerstuk 29 477-850