U, de petitionaris

Updates

U kunt nog steeds ondertekenen!

20 mei stopt de mogelijkheid de petitie te ondertekenen.

Speciale gespreksavond leden VVD 23 mei 2011

Uitnodiging voor een gespreksavond betreffende het gemeentehuis Utrechtse Heuvelrug

Het is de fractie en het bestuur van de VVD niet ontgaan dat de geplande bouw van het nieuwe gemeentehuis van de Utrechtse Heuvelrug de gemoederen behoorlijk bezig houdt. Uit reacties van leden, o.a.

+Lees meer...

op de laatste uitleg van de fractie, is gebleken dat een gedeelte van de achterban de mening is toegedaan dat er niet genoeg rekening is gehouden met hun visie. De VVD fractie en bestuur hechten grote waarde aan de standpunten van haar achterban en heeft om deze reden een gespreksavond georganiseerd op maandag 23 mei. Op deze avond is het de bedoeling, onder leiding van Hans van Zetten, oud bestuursvoorzitter van de gemeente Leersum, de achterban in de gelegenheid te stellen hun visie te laten horen en vragen te stellen aan de leden van de fractie en de aanwezige wethouders. Het bestuur nodigt hierbij haar leden uit voor deze gespreksavond, de hoop uitsprekend op een grote opkomst zodat we een breed debat kunnen voeren over dit thema. De avond zal, in de vorm van een politiek café,  plaatsvinden in het complex van de  tennis academy van Bogstra en Kempers op de mariniersweg 3 te Doorn. Aanvang 20:30 uur. Met vriendelijke groet, Edward Lind, Voorzitter VVD afdeling Utrechtse Heuvelrug

Tekst bij het aanbieden van de petitie maandag 16 mei 2011 aan de burgermeester F. Naafs

Tekst bij aanbieden Petitie bewoners Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan! Datum: 16 mei 2011 Tijdstip: 16.45 uur Petitie aangeboden aan: De voorzitter van de Gemeenteraad, burgermeester G.F. Naafs Goedemiddag heer Naafs, burgermeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, voorzitter van de gemeenteraad, geachte aanwezigen, Zoals aangekondigd zijn wij hier om de petitie: “Stop de bouw van het Gemeentekantoor nu het nog kan” aan te bieden.

+Lees meer...

Twee verontruste burgers namen het hiertoe het initiatief en heel veel andere inwoners herkennen zich blijkbaar in onze onrust. Helaas heeft onze gemeente nog geen digitaal loket voor petities, gevolg is dat wij de petitie, geheel milieuonvriendelijk, op papier hebben moeten afdrukken om deze te kunnen aanbieden. Maar op papier of via een digitaal loket, deze petitie heeft in dit huis veel stof doen opwaaien, zo hebben wij inmiddels vernomen. Alvorens tot het voorlezen van de petitie over te gaan , gevolgd door een korte toelichting, moet ons, initiatiefnemers, van het hart dat wij verbaasd zijn over het feit dat de communicatiemachine van de Gemeente reeds weken op volle toeren draait om inwoners te overtuigen dat zij er verstandig aan doen de petitie niet te tekenen.  Afgezien van het feit dat wij hier procedurele vraagtekens bij plaatsen ( het “smoren” van een burgerinitiatief), zijn wij ook geschrokken van de badinerende en dreigende toon(u gaat dit betalen!) die tot uitdrukking kwam in de vele mediamomenten van de heer Pamboer. Eveneens zijn wij geschrokken van het feit, dat de wethouder zegt, dat hij niet op een petitie zit te wachten en zegt dat hij niet weet wat ie met een petitie moet.   Op zijn opmerking : ”Burgers maken denkfouten” hebben 166 lezers van een landelijke krant in niet mis te verstane bewoordingen gereageerd. Het maakt allemaal geen indruk op de wethouder: Illustratief voor de voelbare afstand tot de burger. De situatie waarin we nu verzeild zijn geraakt, toont aan dat een bewoner die vraagtekens heeft bij het beleid van de gemeente kan kiezen tussen: Er mee leven en zwijgen of.. Verhuizen als mosterd na de maaltijd een andere keuze maken bij de volgende verkiezingen. Een petitie is een moment van bespiegeling, daar zult u als Gemeenteraad kennis van moeten nemen, ook als het spiegelbeeld u niet bevalt. Meer dan 6000 inwoners hebben zich gemeld voor ondertekening van de petitie een aantal heeft de ondertekening nog niet definitief bevestigd, daar krijgen ze nog tot 20 mei a.s. de gelegenheid voor. Wij bieden vanmiddag de petitie met de tussenstand aan: 5296 Op het moment dat initiatiefnemers van de Gemeenteraad de formele bevestiging krijgen dat de petitie in behandeling wordt genomen, zal  mogelijkheid tot ondertekening worden afgesloten en zal het definitief aantal ondertekenaars openbaar bekend gemaakt worden. Wij lezen u nu graag de petitie voor, waarna mede-initiatiefnemer Anne van Doorn een aantal punten de revue zal laten passeren die wij graag als toelichting op de petitie aan u meegeven.   naam petitie: Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan!   korte beschrijving   Van de geplande bouw van het Gemeentekantoor te Doorn dient te worden afgezien. Het pand is op tekening al de duurste ambtenarenhuisvesting van Nederland en met actuele tegenvallers is geen rekening gehouden. Voor alle gemeenschappelijke belangen gaat de hand op de knip, behalve voor dit prestigeobject!   Petitietekst: Gericht aan: Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug Wij Bewoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug Constateren Dat het in het huidige tijdsgewricht niet gepast is deze exorbitante uitgave te doen ten koste van allerlei zaken die wel het gemeenschappelijk belang dienen. De burger mag het verschil in de toekomst bijpassen. Daarnaast zijn er tal van andere aanleidingen om van de bouw af te zien: Gebrek aan service andere kernen (Leersum, Maarn, Driebergen etc) de voorziene parkeerchaos, de door deskundigen als gevaarlijk aangemerkte verkeersituatie etc. Verzoeken De Gemeente af te zien van haar voornemen de bouw van het pand "koste wat het kost" door te zetten. Met de kennis van vandaag (inzake financiële middelen/tegenvallers, verkeer en de servicebehoeften van andere kernen) zou dit besluit nooit genomen zijn. De burger heeft onvoldoende inspraak gehad bij de vraag OF er een Gemeentekantoor moest komen, onder welke condities en op welke plek. Het is zaak dat de belangrijkste "stakeholder" gehoord wordt!     Ik herhaal de woorden van mijn mede initiatiefnemer nog maar eens: Wij zijn verbaasd over de harde, enigszins dreigende uitlatingen van Gemeentezijde alsmede en het verwijt dat initiatiefnemers zich baseren op “onvolledige, onjuiste en achterhaalde informatie”. Het feit dat de Gemeente met veel spektakel reeds op voorhand een standpunt inneemt , en bovendien van gemeenschapsgeld dure pagina’s in de krant opkoopt heeft ons geschokt. De petitie, die daar de oorzaak van is, naar de prullenmand verwijzen ervaren wij als neerbuigend. Twee interviews met dezelfde wethouder in één krant om de visie van de gemeente toe te lichten, een echte en een door de gemeente geregisseerde,je gelooft je ogen niet…. Voor de gemeenteraad de petitie in de prullenbak deponeert en u daarmee aangeeft dat u  duizenden inwoners, deels uw eigen achterban niet serieus neemt, willen wij nog een aantal punten aanvoeren die in onze ogen hout snijden als het gaat om het ten halve keren, i.p.v. het ten hele dwalen. Wij onderschijven de opinie van de Gemeente als het gaat om de tijdigheid van de petitie. Het is aan de late kant, maar niet te laat! Er is een eenvoudige verklaring voor onze late reactie: Pas na de besluitvorming krijgt de burger stukje bij beetje zicht op de (allerlei) feiten en omstandigheden die bijzonder relevant waren/zijn voor een deugdelijke afweging van de genomen beslissing, mogelijk de belangrijkste beslissing die ooit door deze gemeenteraad is of zal worden genomen.  Die feiten en omstandigheden laten zich opsplitsen in drie categorieën: 1) Procedurele aspecten rond het Gemeentekantoortraject  2) financiële aspecten van onze Gemeente en die van het Gemeentekantoor in het bijzonder  3) overige argumenten om niet, of niet op deze plek, te bouwen. 1) Procedurele argumenten De burger heeft nooit inspraak gehad in de opmaat van dit avontuur. Het besluit tot bouwen van een Gemeentekantoor is na afstemming met een kleine klankbordgroep van geselecteerde Doornaars genomen. Inwoners beschouwen dit gemeentelijk besluitvormingsproces over het gemeentekantoor dientengevolge als ‘een proces van ambtenaren voor ambtenaren’, waarbij onvoldoende aandacht is geweest voor burgerparticipatie. Het college en de raad hebben blijkbaar gemeend dat op basis van het gegeven ‘mandaat’ dit ook niet nodig was. Het uitgangspunt om alle ambtenaren van de gemeente in Doorn te concentreren wordt door de burgers als kostbaar, weinig dienstverlenend, en niet passend in deze tijd gezien. Kostbaar omdat bestaande gemeentekantoren in de ander kernen moeten worden afgestoten in een slechte vastgoedmarkt. Weinig dienstverlenend omdat er geen gemeentelijke ondersteuning en servicepunten overblijven in de dorpskernen buiten Doorn. Weinig passend omdat fysieke concentratie van werknemers op één locatie door de digitale wereld al lang niet meer nodig is. Dankzij Vereniging Leefbaar Doorn konden de plannen nog een beetje worden bijgestuurd, waar het uiterlijk van het geplande kantoor betreft en daar ging uiteindelijk alle aandacht naartoe. Er is de burger nooit gevraagd OF er een Gemeentekantoor moet komen, tegen welke kosten en op welke locatie! Door alle relevante feiten en omstandigheden die pas later op tafel zijn gekomen, hebben de inwoners het gevoel voor een voldongen feit gesteld te zijn na een soort winterslaap.  Er zijn stappen overgeslagen. Door alle discussie over het uiterlijk van het pand, werd de vraag over nut, noodzaak, kosten locatie, veiligheid simpelweg overgeslagen en vertrok de Heuvelrug trein. Inmiddels in veel ogen een op hol geslagen trein.   2) Financiële argumenten Het huishoudboekje van onze gemeente: Hoewel het bij een gemiddeld gezin het kloppende hart is van de mini-economie waar alle gezinsleden zich naar moeten schikken, lijkt het huishoudboekje van de gemeente niet op orde te zijn/of lijkt het of de gemeente bij een specifiek onderdeel een gat in zijn hand heeft. Soms is het Huishoudboekje even open, dan gaat het weer dicht, soms staat iets er in en dan is het weer weg. Een aantal voorbeelden: In De Kaap van 5 mei jl beweert de wethouder dat het Gemeentekantoor 25 miljoen euro gaat kosten en geen cent meer… Helaas moeten initiatiefnemers constateren dat deze gemeente vrijwillig heeft meegewerkt aan een onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat de bouw  26.100.000 euro gaat kosten. Het is Binnenlands Bestuur die constateert dat het in Doorn om de duurste m2 per ambtenaar gaat.  26.1 miljoen: de eerste overschrijding, van 1.1 miljoen is hiermee officieel geboekt! Bovendien is er in de specificatie geen rekening gehouden met de externe aankleding/landschapsarchitectuur ( zoals een tegelpad.) , wat de reden is dat  initiatiefnemers gemeend hebben het bedrag naar boven te kunnen afronden, maar dat is uiteraard discutabel. Dat het een flinke kostenpost kan zijn heeft het Cultuurhuis ons geleerd. De geraamde kosten voor een tegelpad van 600.000,- euro werden uiteindelijk 1.200.000,-…. De Wethouder doet het onderzoek van Binnenlands Bestuur af als een appels en peren verhaal, omdat voor ons Gemeentekantoor, in zijn beleving de aankoop van de grond ten onrechte is meegeteld. In de situatie van Doorn moesten deze grondkosten wel worden vermeld, in veel andere gemeenten is een gemeentekantoor nl gebouwd op reeds aldaar in bezit zijnde grond.                                                                    Ook hier komt het huishoudboekje weer even om de hoek: de grond waarop het Gemeentekantoor moet verrijzen was ook ooit gemeente-eigendom! Enkele jaren geleden is echter besloten de grond te verkopen voor een onbekend gebleven bedrag. Dat resulteerde in spijtoptant en de gemeente wilde het graag weer terugkopen en heeft er vervolgens 5,7 miljoen euro voor op tafel gelegd! Burgers worden denkfouten toegeschreven, maar onze volksvertegenwoordigers die het huishoudboekje beheren lijken zich toch ook ernstig te kunnen vergissen. 5,7 miljoen, minus onbekende winst,  verspeelt aan de roulettetafel! Als een gemiddeld huishouden bestaat uit 1,6 persoon en , als we daarbij uitgaan van een gemiddelde WOZ bijdrage van 400 euro jaarlijks per huishouden, dan is in één klap de WOZ bijdrage van 8900 huishoudens verdampt met deze “transactie”. Is het vreemd dat maatschappelijke instellingen die nu ,en de komende jaren procentueel nog veel sterker, worden geraakt door de bezuinigingen, zich afvragen waarom juist zij het gelag van verkwist gemeenschapsgeld moeten betalen?. Dit punt, het meetellen van de grond in de rapportage, wordt in de krant door de wethouder betiteld als een scheef beeld, een vergissing van Binnenlands Bestuur. Helaas: het beeld van BB is objectief en kaarsrecht. Wie informeert wie onjuist, onvolledig en achterhaald? Zelfs de eigen achterban van de VVD wordt deze week via de website zand in de ogen gestrooid over het exorbitante aankoopbedrag van voormalige gemeentegrond, citaat: “De grond in onze gemeente is nu eenmaal duur” Inderdaad je doet in een onbewaakt moment afstand van je bezit, krijgt spijt en betaalt vervolgens de hoofdprijs aan lachende derden. De grond is dus niet “eenmaal” duur, maar andermaal duur, voor alle duidelijkheid: het betreft hier bijna 24% van de totale kosten van het Gemeentekantoor! De wethouder spreekt van lagere exploitatiekosten voor de drie, nieuw te bouwen panden t.o.v. de te verlaten gemeentekantoren. Insiders van deze locatie spreken echter over een toename van kosten van 6%.  Zonder wederom de feiten te kennen, kunnen wij er niets over zeggen. De praktijk zal uitwijzen, tenzij er open kaart gespeeld wordt en het huishoudboekje transparant wordt. Het huishoudboekje is ook niet transparant over de dekking van de te verlaten gemeentekantoren. Voor welke waarde of opbrengsten staan ze ingeboekt? En waarvoor gaan ze uiteindelijk van de hand? Niemand die het weet, of zal weten. Wees transparant. Over dure grond moet rente worden betaald ? Over leegstaande panden niet?. Als er informatie wordt verstrekt, waarom slechts gedeelten van de beschikbare informatie? Wat de Arboregels van de te verlaten panden betreft: sommigen zijn recent nog opgeknapt, (ook hier in Driebergen weer een overschrijding van 75%) wij gaan er vanuit dat er bij deze opknapbeurt ook naar de Arbo aspecten is gekeken? Transparantie s.v.p. Wekelijks neemt de burger kennis van bezuinigingsmaatregelen die met name maatschappelijke doelen hard raken: Tafeltje Dekje mag haar subsidie (3.500 euro) inleveren en voor het leerlingen vervoer i.k.v. WMO is het budget (150.000 euro) geschrapt. In De Kaap van 4 mei week lezen we dat er een te kort is op de jaarrekening over 2010, het in november getaxeerde tekort van 13.000 is plotseling 2.3 miljoen! Oorzaak volgens verantwoordelijk wethouder Homan: “Dat is gevolg van onuitvoerbare plannen of zaken duurder dan begroot”. Wederom een voorbeeld van een financiële tombola,  een “frappez toujours” dat  past in de lijn van overschrijdingen in het recente verleden bij Cultuurhuis, Aula van de begraafplaats en de reeds aangekondigde overschrijdingen: zoals bijvoorbeeld bij het Station in Driebergen: 440.000 per jaar komt men jaarlijks te kort op die begroting. Daar komt nog bij dat Den Haag jaarlijks 2 miljoen minder gaat bijdragen en er derhalve op termijn minder mensen gebruik zullen maken van het beoogde complex.…. Het zal u niet verbazen dat als deze wethouder zegt: er is de afgelopen paar maanden onderweg 2,3 miljoen zoekgeraakt  “maar u kunt rustig gaan slapen”, dat deze door hem in de mond genomen zinsnede met name op de oudere inwoners geen geruststellende uitwerking heeft.   Overige argumenten Wie rond de spits dit dorp moet doorkruisen is niet blij. Een leek ziet dat het hier zeker niet drukker moet worden. In haar voorbarige reactie op de petitie gaat de Gemeente volledig voorbij aan de aangedragen aspecten rond de Verkeersveiligheid, het enorme parkeerprobleem dat zal ontstaan en het door deskundigen aangekondigde verkeersinfarct bij het dorpskruispunt. Rapportages van (interne) verkeersdeskundigen, die een rampzalige en vooral onveilige verkeerssituatie voorspellen worden schaamteloos achtergehouden in verband met onwelgevalligheid.                                                       Slechts  bij toeval vinden die  hun weg, door “Heuvelrug-leaks”, naar de publiciteit en de Gemeenteraad. Als zich in de toekomst onverhoopt (wederom) een noodlottig ongeval voor doet is correctie van de infrastructuur niet meer mogelijk. De situatie rond het kruispunt Doorn wordt ook zonder Gemeentekantoor al gekwalificeerd als zeer onveilig.                                                                                                                                                                                       De verkeersdeskundigen voelen zich door de gang van zaken geschoffeerd, sommigen hebben gedesillusioneerd het Verkeersberaad verlaten. Het is ook hier wederom de vraag wie zich kan beroepen op onjuist, onvolledig en op basis van achterhaalde informatie geïnformeerd zijn. Deze gang van zaken mag op de Gemeenteraad weinig indruk gemaakt hebben, bij de inwoners heeft het een verbijsterende indruk achter gelaten.   Al met al heeft de burger het gevoel slecht geïnformeerd te zijn en wordt dat gevoel alleen maar sterker door alle informatie die, stukje bij beetje, nu wel boven tafel komt. Wij verwonderen ons over het feit dat de leden van de Gemeenteraad dit gevoel niet met de burgers lijkt te delen. Ook zij beschikken blijkbaar vaak niet over juiste, volledige en  actuele informatie(begroting), maar lijken zich niet te bekommeren om essentiële rapportages die niet tijdig op tafel mogen komen. Slechts enkele malen zijn wij(initiatiefnemers) door mensen op straat aangesproken over het nut van deze petitie. In hun ogen was er toch namelijk sprake van een democratisch genomen besluit en een besluit is een besluit, dat draai je niet terug…. Wij zijn van mening dat dit standpunt niet zondermeer kan worden in genomen, en wel in het licht van drie vragen die je jezelf kunt stellen: 1)  Kun je spreken van een democratisch proces als veel burgers zich niet herkennen in het besluit dat door de gemeenteraad op basis van het verkregen mandaat wordt genomen, en het gevoel hebben dat ze er op geen enkele wijze aan te pas zijn gekomen en het niet zien zitten? 2)Kun je spreken van een democratisch proces als ter zake doende informatie, die van belang zou kunnen zijn voor een beslissing van de raad, pas ter tafel komt, of mag komen, als het besluitvormingsproces is afgerond? 3) Kun je spreken van een democratisch proces als er vervolgens gaande weg  veel relevante nieuwe feiten en omstandigheden ter tafel komen(economische crisis, vastgoedmalaise), die mogelijk ingrijpende gevolgen hebben voor de afloop van het avontuur, maar geen rol meer mogen spelen omdat het besluit nu eenmaal genomen is…   De Heuvelrugexpres rijdt door naar de voorgenomen bestemming, maar wie wil er nog mee? Geachte Gemeenteraad: Stop de bouw van het gemeentekantoor; dat is goed voor uw imago,  uw huishoudboekje, onze maatschappelijke instellingen en onze verkeersveiligheid. Wij roepen de gemeenteraad/ de partijen op om hun standpunt te heroverwegen in het licht van alle gewijzigde omstandigheden, de vastgoedmarkt, de financiële situatie en verborgen rapporten over onze veiligheid. Elke partij zal zich afzonderlijk moeten afvragen of het voortschrijdende inzicht invloed heeft/of gehad zou hebben op het standpunt dat ze eerder in heeft ingenomen. Het is te makkelijk om te zeggen dat een besluit nu eenmaal genomen is. Mogelijk kan de top van ING u op dit punt inspireren als het om het heroverwegen van genomen besluiten. De ondertekenaars en de initiatiefnemers van de petitie houden van hun dorp, en misschien zelfs wel van hun heuvelruggemeente, ze zouden alleen heel graag door uw bomen hun bos weer zien!   Getekend d.d. 16 mei 2011 Initiatiefnemers:   Marian van der Linden   Anne van Doorn Namens   >6000 inwoners van de Gemeente Utrechts Heuvelrug

Petitietermijn verlengd tot en met 20 mei!!!!!!

Beste bewoners van de Utrechtse Heuvelrug, De belangstelling voor de petitie is groot, echter 15 a 20% vergeet te bevestigen via de toegezonden mail van petities.nl! Het daadwerkelijk aantal inwoners dat bezwaar maakt is dus aanmerkelijk hoger. Graag alsnog bevestigen anders telt uw mening niet mee! Wij zullen de mogelijkheid tot ondertekening met een week verlengen: sluitingsdatum 20 mei 2011. De petitie wordt wel aangeboden maandag a.s(16/5)., echter op basis van de tussenstand van dat moment. Dank voor uw medewerking. Marian van der Linden Anne van Doorn   .

Alkmaar opent petitieloket op petities.nl

De Alkmaarse gemeenteraad heeft vanaf nu een eigen ‘loket’ op petities.nl. Inwoners van Alkmaar kunnen voortaan via alkmaar.petities.nl een petitie bij de gemeenteraad indienen. De gemeente hoopt dat dit instrument drempelverlagend werkt voor inwoners om nu wél eens dat goede idee in te brengen. Via de website alkmaar.petities.nl kan digitaal een petitie gestart en gesteund worden over zaken die in Alkmaar spelen.

+Lees meer...

Het loket zorgt er voor dat de e-petitie op de juiste plaats in de gemeentelijke organisatie terecht komt. Dat kan de gemeenteraad zijn, het college van Burgemeester en Wethouders of de ambtelijke organisatie. Ook onderhoudt het loket contact met de indiener(s).

Petitieloket Alkmaar
13-05-2011

Verkeersberaad: Spek en bonen

Meedoen voor spek en bonen vrijdag 18 februari 2011 00:01 DOORN - Het tumult over het uitgelekte advies van het Verkeersberaad bereikte vorige week een hoogtepunt. Het adviesorgaan voorspelde een verkeersinfarct, als in 2012 het nieuwe gemeentekantoor in Doorn in gebruik is genomen.

+Lees meer...

De brief werd op 8 oktober aan het college verstuurd, maar gemeenteraadsleden moesten de onheilspellende conclusie eind december in deze krant lezen. Twee raadscommissies bogen zich over de affaire, die al wekenlang stof doet opwaaien. door Michiel Schaaij Vooral donderdagavond werd er in de commissie Bestuur en Middelen stevig gedebatteerd. Opmerkelijk genoeg was het onderwerp door coalitiepartij D66 op de agenda gezet. Raadslid Hugo Prakke noemde de late inschakeling van het Verkeersberaad ,,een typisch gevalletje van mosterd na de maaltijd". Het Verkeersberaad moet voor elk verkeersonderwerp worden geconsulteerd, vindt Prakke. Alle collegevoorstellen zonder zo'n advies mogen wat hem betreft onmiddellijk retour. D66 vindt het bovendien vanzelfsprekend, dat alle adviezen tijdig naar de gemeenteraad wordt doorgestuurd. Sybe Streekstra (Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug) sloot zich daarbij aan. ,,We moesten het in de krant lezen, daarna sloeg alles op tilt", aldus het BVH-raadslid. Hij wilde van Pamboer horen, waar het advies is uitgelekt. ,,Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren", vroeg ook Hans Waaldijk (Groen Links/PvdA) zich af. Hij raadde het college aan om ,,adviesorganen die je zelf hebt ingesteld serieus te nemen". Hoewel wethouder Roy Pamboer (VVD) nadrukkelijk ontkende dat het college de observatie van het Verkeersberaad wilde achterhouden, trok hij wel het boetekleed aan. ,,Dit is geen zaak die de schoonheidsprijs verdient, sommige dingen zijn niet helemaal goed gegaan. We hadden het Verkeersberaad al in 2006 bij de plannen voor het nieuwe gemeentekantoor moeten betrekken", aldus Pamboer. Ook gaf hij toe, dat de observatie van het Verkeersberaad lang is blijven liggen. Dat riep verontwaardiging op bij Gerrit Boonzaaijer (SGP). ,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat we alleen dankzij het artikel in De Kaap op de hoogte zijn gebracht", zei hij boos. Boonzaaijer herinnerde zich dat het Verkeersberaad in het recente verleden ook al te laat bij verkeersprojecten werd betrokken. ,,Elke keer wordt gezegd: de volgende keer doen we het beter. Maar ze doen gewoon voor spek en bonen mee." Pamboers partijgenoot Stan Klijnhout (VVD) wilde niet al teveel woorden aan de affaire vuilmaken. ,,Procedureel is het jammer, dat dit is gebeurd", aldus het liberale raadslid. ,,Maar de fouten zijn inmiddels gerepareerd met een excuusbrief. Het gaat er nu vooral om, hoe we hier in de toekomst mee omgaan". Intussen is de auteur van het uitgelekte stuk uit het Verkeersberaad gestapt. Hij haakte gedesillusioneerd af, omdat hij zijn inspanningen niet in verhouding tot het resultaat vindt staan.

Tekenen van twijfel bij politieke partijen: 12 mei 2011 in De Kaap

‘Massaal protest niet negeren’ HEUVELRUG - Hoewel de formele besluitvorming al is afgerond, keert het nieuwe gemeentekantoor terug op de politieke agenda. De petitie tegen de bouw is inmiddels door bijna 5000 inwoners ondertekend en de roep om een gesprek met de initiatiefnemers klinkt steeds luider.

+Lees meer...

Politici en oud-politici van verschillende partijen willen het geluid van inwoners niet negeren. Zie verder in De Kaap via hyperlink: http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Massaal-protest-niet-negeren.708799.news  

http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Massaal-protest-niet-negeren.708799.news

Reactie op de artikelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Via Heuvelrugnieuws, De Nieuwsbode en De kaap heeft de Gemeente (op voorhand) in krachtige bewoordingen gereageerd op dit burgerinitiatief. Daarnaast is nu reeds aangekondigd dat men de petitie, getekend door duizenden inwoners, naast zich neer zal leggen (Citaat heer Pamboer: "Wat moet ik ermee"). Donderdag 12 mei a.s.

+Lees meer...

zullen de initiatiefnemers van de petitie kort reageren op deze houding/uitspraken in De Kaap, daarnaast zal ook bij het aanbieden van de petitie op 16 mei 2011 bij deze gang van zaken worden stilgestaan. De tekst die wordt uitgesproken bij het aanbieden van de petitie verschijnt maandagmiddag op deze site.