U, de petitionaris

Nieuws

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Tweede Kamer: Spreiding rijksdiensten!!!

Keamer: rykstsjinsten spriede Omrop Fryslân 5 maart, 2013 - 19:24 It Ryk moat fan de Twadde Keamer foarkomme dat alle rykstsjinsten út kwetsbere regio's fuortbesunige wurde. De fraksjes fan de VVD en de SP stipen in moasje fan de PvdA om minister Stef Blok dêr ta te twingen.

+Lees meer...

Blok moat de reorganisaasje fan de rykstsjinsten better koördinearje, fynt de Twadde Keamer, om krimpregio's te mijen. It giet bygelyks om de ferhuzing fan it Iepenbier Ministearje fan Ljouwert nei Grins, de reorganisaasje fan de finzenissen en de takomst fan de fleanbasis yn Ljouwert.

http://www.omropfryslan.nl/nijs/keamer-rykstsjinsten-spriede

foto's zeggen meer dan woorden

.

Softdrugsbeleid in Nederland compleet hypocriet?

Op 27 februari werd op de website van Apeldoorn Direct een artikel geplaatst over de sluiting van Coffeeshop het Bunkertje. Hiermee wordt de vinger op de zere plek gelegd en een weergave gegeven van het probleem waarover de Jonge Democraten uit de Stedendriehoek zich zorgen maken: verkoop wordt gedoogd, maar inkoop verboden. Daarom biedt een door de gemeente gereguleerde wietteelt volgens ons de oplossing. Help ons het signaal te verspreiden om een door de gemeente gereguleerde wietteelt mogelijk te maken en teken de petitie! Raadpleeg onze Facebook of Twitter voor de meest recente ontwikkelingen omtrent de actie.

+Lees meer...

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met stedendriehoek@jd.nl     Bron: N. Polman, ''t Bunkertje prooi van dubbelhartig softdrugsbeleid", Apeldoorn Direct, 27 februari 2013.  

http://www.facebook.com/#!/JDS3H
06-03-2013 | Petitie Yes we cannabis

Derde mijlpaal, 5.000 ondertekeningen behaald

Op 5 maart hebben we een super aantal gehaald van 5.000 ondertekeningen. Uiteraard nemen we hier nog geen genoegen mee.

+Lees meer...

Zullen we het minimaal verdubbelen?

Maximaal inzetten op van-werk-naar-werk

  Ministerie van Veiligheid en Justitie   Hennephof en Cloo: “Maximaal inzetten op van-werk-naar-werk” Nieuwsbericht | 04-03-2013 | Vandaag overhandigde Frans Carbo (AbvaKabo FNV) 6.250 handtekeningen aan hoofddirecteur Peter Hennephof en secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie Pieter Cloo. De handtekeningen zijn van DJI’ers die zich zorgen maken over de voorgenomen bezuinigingen op het gevangeniswezen.

+Lees meer...

Zowel Hennephof als Cloo benadrukte dat het hele land geconfronteerd wordt met de bezuinigingen, en dat dus ook DJI daar niet aan ontkomt. Maar beiden verzekerden de toehoorders dat zij zich maximaal zullen inspannen om zoveel mogelijk medewerkers te begeleiden van werk naar werk. Frans Carbo (met petitie) richt zich tot SG Pieter Cloo (geheel links) en Peter Hennephof De petitie die vandaag op het hoofdkantoor is aangeboden, is een initiatief van AbvaKabo FNV, CNV Publiek Zaak, CMHF en justitievakbond Juvox. Volgens vakbondman Frans Carbo (AbvaKabo FNV), die werd vergezeld door ongeveer 50 DJI-medewerkers uit het hele land, gaat achter iedere handtekening vaak een compleet gezin schuil. "Het gaat om mensen die ook in deze tijden van bezuinigingen recht hebben op enige zekerheid, ook op het gebied van inkomensbescherming." Hoofddirecteur Hennephof, die de getekende petities overhandigd kreeg, vindt de eisen van de bonden voor veilig werk, passend werk en inkomensbescherming gerechtvaardigd. "We worden kleiner, dat staat vast. Ik denk dat we dat ook kunnen, want met Elektronische Detentie is veel winst te behalen." Veel waarde hecht Hennephof ook aan veilig werken bij DJI: "daar sta ik voor, en zowel de SG als de staatssecretaris weten dat daar bij mij niet aan te tornen valt." Secretaris-generaal Pieter Cloo, die de petitie op memorystick meekreeg, stemde in met de zorg van Hennephof om het personeel. Cloo vindt het jammer dat er op rijksniveau nog geen overeenstemming is over sociaal flankerend beleid, maar als het aan hem ligt, zorgt Veiligheid en Justitie dan maar voor een soort eigen regeling. Hij wees erop dat DJI hier zeker niet alleen in staat. Hij zal er bij zijn collega’s op aandringen om mobiliteit naar andere rijksorganisaties te vergemakkelijken. "Er zullen echter altijd nog wat pijnlijke besluiten overblijven, daar ontkomen we echt niet aan. Ik heb bij het UWV ooit enkele duizenden mensen van werk naar werk kunnen begeleiden, en dat is wat mij betreft ook de minimale inzet voor DJI. Wie naar een andere plek moet, en dat ook kan, krijgt van ons alle medewerking. En wie niet kan blijven, daar nemen we met pijn in het hart afscheid van. Maar ook die krijgt alle hulp naar ander werk, buiten DJI."  

aanbieding Tweede Kamer

Deze petitie, is op 27 februari in de Tweede Kamer aan Brigitte van der Burg (VVD) aangeboden en zal digitaal ingeleverd worden bij de Europese Commissie eind maart 2013. Er zal dan tevens verzocht worden om een hoorzitting..

Ludieke acties tijdens Wielerronde van Drenthe

Collega's, Hierbij een bericht van het actiecomité en de ondernemingsraad. Op zaterdag 09-03-1013 vindt de wielerronde van Drenthe plaats. Tijdens deze ronde willen denoordelijke inrichtingen op een gepaste wijze actie gaan voeren. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk personeelsleden in uniform aan de kant van de weg staanmet spandoeken om de inrichtingen te vertegenwoordigen en op die wijze de aandacht te vestigenvan de media.

+Lees meer...

Tevens zal er een bus meerijden in de colonne, namens de P.I. Hoogeveen. De bus vande inrichting is niet mogelijk, verzekering technisch gezien, maar er is een bus geregeld van een vanonze collega's, waarvoor wij hem alvast bedanken. Voor de niet-executieve dienst is een uniformnatuurlijk in vele gevallen niet mogelijk, doch dat is geen probleem. Hierbij doe ik een oproep aan een ieder om aan de weg te staan, om onze inrichting tevertegenwoordigen. Het vindt plaats op zaterdag 09-03-2013, locatie voor de inrichting op de Meester HarmSmeengelaan (richting Bethesda ziekenhuis) en de tijd is 12.00 uur en zal tot ongeveer 13.15 uurduren. Denk er wel aan dat er een aantal wegen worden afgezet, mochten jullie met de auto komen. Tevens doe ik een oproep aan jullie om het actiecomité te steunen met het maken van spandoeken,dit vindt plaats in de inrichting vanavond en morgenavond en eventueel woensdagavond in een legewerkzaal. Voor nadere informatie hierover kun je bij een van de navolgende collega's, Esther,Claudia. Thies, Maikel en Dato.(actiecomité P.I. Hoogeveen) aanmelden. Het programma wordt niet stilgelegd, maar de collega's die zaterdag werken, zijn natuurlijk welwelkom, ook al is dat van korte duur. Het verzoek om het programma stil te leggen is wel bij dedirectie gedaan, echter door het vele malen stilleggen van het dagprogramma in het kader van hetverandertraject en overige acties die nog volgen hebben zij deze keuze gemaakt. In hunbesluitvorming hebben zij meegenomen dat er op het tijdstip niet te sturen valt. Dit is afgestemd metde overige noordelijke inrichtingen. Gezien het belang van onze inrichting, hopen wij op een grote actiebereidheid en daarmee een groteopkomst op zaterdag 09-03-2013. Namens het actiecomité en de ondernemingsraad. Esther, Dato, Thies, Maikel, Claudia en Peter.  

https://www.yammer.com/dji.minjus.nl/#/threads/company?type=general

Tilburg anders dan Norgerhaven

'Gevangeniswezen kan leren van Belgenbajes' Geplaatst op04 maart 2013 Laatste update 04 maart, 07:31Foto's 1TILBURG - Het kan best een tandje minder met de strenge veiligheidsmaatregelen in Nederlandse gevangeniswezen. Dat is een van de lessen van de Belgenbajes in Tilburg. In Tilburg bijzondere staaltjes van menselijke bejegening gezien In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen verrichten wetenschappers uit Utrecht en Brussel onderzoek naar de unieke samenwerking tussen Nederland en Begië.

+Lees meer...

In Tilburg verblijven zo'n 650 Belgische gedetineerden in een door zo'n 500 Nederlanders gerunde gevangenis. De onderzoekers stellen vraagtekens bij de strenge beveiliging in Nederlandse gevangenissen. Urinecontroles, celinspecties en visitatie (onderzoek van lichaamsholtes) zijn in België, en grotendeels dus ook in Tilburg, niet toegestaan. Toch leidt dat volgens niet merkbaar tot meer problemen. In Tilburg is ook een vriendelijker variant ontwikkeld voor ' de slang', een opstelling van tafels die lichamelijk contact tussen gedetineerden en hun bezoek onmogelijk maakt. De onderzoekers zijn vol lof over het Tilburgse personeel. "We hebben er bijzondere staaltjes gezien van de menselijke bejegening die de Nederlandse benadering kenmerkt. Dat is in Tilburg toch weer anders dan in Norgerhaven, waar we ook onderzoek hebben gedaan", zegt onderzoekster Miranda Boone.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/gevangeniswezen-kan-leren-van-belgenbajes-1.3696567