U, de petitionaris

Nieuws

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

 • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

 • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

 • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Raad besluit over Omgevingsvisie Zeist

STEUN ONS in de raadszaal! dinsdag 23 mei, 20.30 uur gemeentehuis.

06-05-2023 | Petitie Zeist moet groen blijven

STUUR DE PETITIE DOOR !

ATTENDEER UW CONTACTEN OP DE PETITIE: Zeist moet groen blijven https://houdzeistgroen.petities.nl.

06-05-2023 | Petitie Zeist moet groen blijven

Positieve reactie van Stadsdeel. Officieel moment op 15 Mei. Laat je zien skaters uit Amsterdam Noord!

Goed nieuws! Het stadsdeelbestuur heeft positief gereageerd op onze actie. Dat betekent dat we ze persoonlijk de handtekeningen gaan overhandigen EN meer mogen vertellen aan het stadsdeelbestuur over onze skate droom!

Dat gaat maandag 15 mei aan het einde van de middag gebeuren.

+Lees meer...

Hou dus vrij in je agenda! Het zou super tof zijn als velen van jullie erbij zijn. Jong en oud :)

Kortom: Sluit aan bij het overhandigen van de handtekeningen op 15 Mei tussen 17:00 en 18:00 uur door Esther Lagendijk, Stadsdeelbestuurder Amsterdam Noord en portefeuillehouder Sport .

We zijn ontzettend blij met dit officiele moment met mevrouw Lagendijk en delen snel meer informatie.

Lokatie

Details zullen volgen.

Hulp nodig!

Deze tekst kwam niet van chatgpt.

Het probleem met deze zin is dat we met alle informatie nu blind moeten vertrouwen of de tekst wel of niet gegenereerd is door de computer of door een mens.

+Lees meer...

Op LinkedIn betrap ik nu al heel vaak dat teksten niet van de mensen afkomt die ik in eerste instantie volg. Mensen die eerst 3 zinnen tekst schreven en nu uit het niets hele essays posten. Gevolg, als ik het niet vertrouw stop ik met lezen. En daar zit het gevaar. Gebrek aan vertrouwen,achterdochtig zijn en je ogen sluiten. En dat is problematisch voor toekomstige communicatie.

Nieuwsupdate. Deze week kwam naar buiten dat "the godfather of ai" nu vraagt om de ontwikkeling te remmen. https://nos.nl/artikel/2473634-godfather-van-kunstmatige-intelligentie-verlaat-google-en-waarschuwt-voor-ai ondanks deze nieuwsartikelen zie ik weinig schot in de zaak.

Ik wordt er een beetje moedeloos van, ook als ik merk dat mensen nog blind zijn voor de problemen die het met zich mee kan gaan brengen, het komt vaak dat mensen het niet begrijpen. Ik moest mijn moeder stap voor stap laten zien wat de software kon. We moeten mensen boven uitleggen en laten zien wat de voordelen en nadelen kunnen zijn.

Met dat laatste heb ik hulp nodig, deze boodschap kan ik niet alleen overbrengen, dat zullen we allemaal moeten doen. Alleen dan kan deze petitie kans van slagen hebben

'Petitie laat eigenaar koud' - NH Nieuws

"Wij kunnen morgen ook een petitie starten en dan krijgen we eenzelfde resultaat", zegt koper Peter van Eick. https://www.nhnieuws.nl/nieuws/318431/petitie-tegen-woningbouw-bij-flower-art-museum-laat-eigenaar-koud-iets-mooiers-maken.

Betaald parkeren IJsselmonde uitgesteld

Bedankt iedereen voor het tekenen van de petitie en aan het meedoen met overige acties. Het heeft in ieder geval voorlopig gewerkt.

+Lees meer...

Betaald parkeren is uitgesteld door zorgen van bewoners, bedrijven en overige instellingen. Maar dit betekent niet dat de strijd is gestreden. Uitstel is namelijk geen afstel! Dit toont wel degelijk aan dat we samen een verschil kunnen maken. Wie er nog niet in gelooft is hopelijk nu wel overtuigd. Steun de petitie en laten we samen met een beter plan komen!

Samen zijn we sterker!!!

Brief Karremans

Urgent Action Needed: End the Plight of Sudanese Asylum Seekers in the Netherlands Amid Ongoing Crisis and War in Sudan"

To: House of Representatives 9h May 2023 Attn. Committee of Justice and Security, Attn.

+Lees meer...

Committee of Foreign Affairs, PO Box 20018 2500 EA The Hague

Urgent Action Needed: End the Plight of Sudanese Asylum Seekers in the Netherlands Amid Ongoing Crisis and War in Sudan"

Your Excellency,

Allow us to start with the warnings issued by international organisations that Sudan will suffer an unimaginable humanitarian catastrophe if the ongoing war does not stop permanently.

The intense fighting is putting the lives, safety, and security of civilians at grave risk all over Sudan. The new escalation in violence is exacerbating an already devastating situation and making people desperately need urgent help. At least more than 500 people have died and thousands injured since the power struggle between Sudan's army and paramilitary group Rapid Support Forces (RSF) descended into fighting almost four weeks ago.

The fighting has pushed Sudan's population to near breaking point, with food becoming scarce, electricity cut off and many hospitals shut down. To make things worse, multiple aid agencies have suspended operations, and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) said it was gearing up for potentially tens of thousands of people including children, women, and the elderly, fleeing to neighbouring countries.

The UN refugee agency also stated that “the ongoing brutal conflict has forced more than 100,000 Sudanese Refugees to flee neighboring countries, and at least 20,000 Sudanese refugees to flee to Chad from Darfur”, which it describes as “one of the regions most affected by violence of Sudan, and where growing instability might cause much larger displacement in the coming weeks.”

Regrettably, the situation in Sudan remains volatile. There are no positive signs on the horizon about an imminent end to the fighting, and people in Sudan are still living in fear every single day. Bodies are scattered in the streets, children, and women are among the victims. It seems the voice of bullets has prevailed over the voice of wisdom, sanity and the sanctity of our homeland and the safety of its citizens.

The signatories believes that the dilemma of the transitional period lies in the existence of multiple heads of power and decision-making centres. In addition, the de facto authority is neither elected nor decentralized and is unable to take decisive decisions. We are particularly saddened that once again, avaricious, and power-hungry men have trampled upon the needs and wishes of Sudanese people.

In the face of this tragic scene, the world watched with interest how the concerned countries hastened to evacuate their diplomatic missions and nationals from Sudan, which left an impression among many that the crisis is likely to deteriorate rapidly.

However, we are particularly saddened to see these countries racing to evacuate their nationals from Sudan, while they stand by and watch the catastrophic scene in this country. The paradox here is that the majority of these countries provide support to the two warring parties, the army and the Rapid Support Forces, in accordance with their interests. We are also shocked to learn that some of these countries have ruled out introducing safe and legal routes for Sudanese fleeing the war to seek asylum in their soil.

The signatories strongly believes that the relevant Dutch authorities should grant all Sudanese asylum seekers the right to settle immediately and without any conditions under their applicable legislations, and in the light of the ongoing war in Sudan.

Those unfortunate people and their families have endured years of uncertainty and are traumatized as a result, let alone the psychological, emotional, and financial problems they are experiencing. Many suffer from panic attacks, nightmares, and psychological problems due to the long wait for decisions regarding their asylum applications.

Undoubtedly, the ongoing war in their country, the lack of security and basics elements of normal life for the citizens there and the constant concern for the safety of their families have exacerbated the suffering of these people and made their psychological and mental conditions worse than ever.

We hereby strongly appeal to your esteemed administration to take the necessary measures to end the plight of Sudanese asylum seekers, their long suffering and grant them asylum to prove that the Netherlands is at the forefront of sponsoring countries for refugees fleeing repression and persecution in their country in search of safe havens.

Sincerely,

Signatories: 1. Broad National Movement. 2. Darfur Union. 3. Here to Support Stichting. 4. M2M. 5. Stichting Present Amsterdam 6. Sudanese Baathist Party. 7. Sudanese Communist Party. 8. Sudanese Cultural Association. 9. Sudanese Refugees Organization. 10. Wij zijn hier.

Signatories according to petition.nl website < https://petities.nl/petitions/bescherm-de-soedanese-asielzoekers/signatures?locale=en> :

 1. Anonymous
 2. Taqwa Ahmed
 3. A Abdallah
 4. Khalaf Allah
 5. Ahmed elabgri
 6. Hatem Raheel
 7. Myrna Williams
 8. A.Ibrahim
 9. Anonymous
 10. Sharon Delpapa
 11. Mustafa awadelkrim
 12. Umaru kigozi
 13. Marion Grace
 14. Anonymous
 15. E J Griffith
 16. Mustafa Nassr
 17. Anonymous
 18. Enya muns
 19. Aziz afqir
 20. Shila Anaraki
 21. Anonymous
 22. J Willems
 23. Michiel Bot
 24. F. Goselink
 25. Ahmed hamam
 26. Ahmed Alhady Osman Yousif
 27. Walid Ahmed Mohammed
 28. Anonymous
 29. Ara O.
 30. Anonymous
 31. Bilal mughtaba
 32. Anonymous
 33. Savannah Koolen
 34. Lisa Elsenburg
 35. Mohamed Eltif
 36. Anonymous
 37. a. nnette
 38. FJ Westphal
 39. Ahmad Al Malik
 40. Nawaf Alrshkan
 41. Anonymous
 42. Ahmed Hindawi
 43. Anonymous
 44. Hayat Nouzi
 45. Sophia Hummel
 46. Anonymous
 47. Noa Louwers
 48. Anonymous
 49. I . Idris
 50. Hassan Al-Badawi
 51. Abdulaal Hussein
 52. Mohamed Abdel Wahab
 53. MM Nassr
 54. S. A TAIRAB
 55. Dalia altaher
 56. Khalid Awad Salih
 57. Hassan Ali Osman
 58. Anonymous
 59. Mohamed Omer
 60. Joan Strater
 61. Anonymous
 62. M.H. Janson
 63. Ali Ahmed Ahmed
 64. Anonymous
 65. Lotfi Malik
 66. Anonymous
 67. Waddah Yousif
 68. Mekka Abdelgabar
 69. Seifeddin Ahmed
 70. Anonymous
 71. Majde Dafa Allah
 72. F van der Vooren
 73. S.Ali
 74. Eid abdlrahim
 75. Amir Awadalla
 76. Ahmed salah
 77. Anonymous
 78. Legal Committee for Sudanese Refugees
 79. Michael Philip
 80. Tawfik ibrahem
 81. L.Bekhof
 82. Anonymous
 83. Selma Khierawi
 84. Anonymous
 85. Nyemba Mutombo
 86. S Abdelfaraj
 87. Lujain Hamadelnil
 88. Saifeldin hamadelnil
 89. Raiyan Abdallah
 90. Anonymous
 91. Ayman Hasbo
 92. Ahmed awed Mohamed Ahmed
 93. Nosaiba kambal
 94. NOSAIBA KAMBAL
 95. Anonymous
 96. Mahmoud Saeed
 97. Abdelnasir Gindiel
 98. Mohamed Hassan
 99. Anonymous
 100. monzer osman
 101. Anonymous
 102. Hamadelnil Saifeldin
 103. Anonymous
 104. Haitham Abdulkareem

De petitie wordt aangeboden aan de burgemeester op dinsdag 30 mei, om 19.30u., op het STADHUIS, Grote Kerks-plein

..