You, the petitioner

Updates

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Gunilla Kleiverda: vrouwen geen baas in eigen buik

01-02-2010De PvdA loopt in een fuik: vrouwen geen baas in eigen buikDoor Dr. Gunilla Kleiverda, gynaecoloog in het Flevoziekenhuis in Almere en voorzitter bestuur Women on Waves.

+Read more...

(Geschreven op verzoek van PvdA-blad Het Rode Dorp)Baas in eigen buik, een gevleugelde uitspraak uit de tweede feministische golf, blijft anno 2010 een hot issue. Wilma Mansveld merkt terecht op dat verworvenheden uit het verleden geen garantie zijn voor behoud in de toekomst. Mensen die tegen abortus zijn waren er in het verleden, zijn er nog steeds, en zullen er altijd blijven. Zij noemen zich pro-life, maar dat ben ik ook. In tegenstelling tot deze mensen die anti-choice zijn, ben ik pro-choice. Voor mij is het van belang dat mensen elkaars mening respecteren. Als pro-choice dokter zal ik nooit iemand een abortus ‘opdringen’. Wel proberen mensen met een anti-choice  opvatting vrouwen te belemmeren een abortus te ondergaan. In Amerika gaat dat zelfs gepaard met het vermoorden van abortusartsen, zo werd daar in 2009 een abortusarts notabene in een kerk doodgeschoten. Maar ook in Nederland posteren de zogenaamde pro-lifers zich bij de ingang van abortusklinieken om ongewenst zwangere vrouwen lastig te vallen. Zorgelijk is ook de Nederlandse politiek en de houding van de PvdA. Niet alleen ondersteunt deze partij het voornemen de pil uit het basispakket te halen, ook belemmert zij het meer toegankelijk maken van abortushulpverlening.De pil uit het basispakket lijkt een gemakkelijke besparing. De vorige keer dat de pil uit het pakket ging, steeg het aantal zwangerschapsafbrekingen nauwelijks. Vrouwen betalen de pil kennelijk toch wel. Helaas zijn het de zwakkeren in onze maatschappij voor wie dat wel een probleem is. Deze vrouwen zien wij dan weer met een abortusverzoek. Komt de PvdA niet langer op voor de zwakkeren in onze maatschappij? Wil de PvdA seksuele en reproductieve gezondheid daadwerkelijk verbeteren, dan is dit in ieder geval een averechtse maatregel. Ook wordt vergeten dat ‘de pil’ frequent als medicijn gebruikt wordt bij menstruatieklachten. Bureaucratie gerelateerd aan al dan niet vergoeden bij een medische indicatie zal meer kosten meebrengen dan de berekende besparingen. En bovendien mis ik suggesties van de PvdA voor het beperken van vergoedingen voor behandelingen van prostaatklachten. Is het acceptabel dat behandelingen van vrouwenklachten niet vergoed wordt en van mannenklachten wel? Heeft de PvdA nooit van discriminatie gehoord? De strijdkreet: ‘het condoom erin en niet de pil eruit’ lijkt mij meer passend voor de PvdA.Het volgende kritiekpunt is de toegankelijkheid van zorg voor ongewenst zwangere vrouwen. Nederlandse vrouwen zijn er heel vaak heel vroeg bij als zij ongewenst zwanger zijn. Bij een paar dagen over tijd zitten zij al bij de huisarts. Huisartsen zouden in deze situatie de medicamenteuze overtijdbehandeling kunnen voorschrijven. Maar dat mag niet in Nederland. Hoewel het verloop van een medicamenteus opgewekte afbreking hetzelfde is als van de natuurlijke afbreking, een miskraam, mag dat laatste wel door de huisarts begeleid worden en het eerste niet. Extra zorgvuldigheidseisen zouden noodzakelijk zijn. Hoezo, behandelen huisartsen andere patiënten in al dan niet moeilijke situaties niet zorgvuldig? Waarom beperkt de PvdA de keuzevrijheid van vrouwen om de medicamenteuze overtijdbehandeling bij de huisarts te verkrijgen?  De overtijdbehandeling viel niet onder abortuswet en de strafwet. Women on Waves verrichte zonder abortuswetvergunning en met instemming van het Ministerie van VWS de overtijdbehandeling in Polen. Recent deed zij dat in Spanje, maar de huidige regering stuurde het OM op Women on Waves af. Het OM zag uiteindelijk geen reden te vervolgen, let wel, omdat er geen zwangerschappen waren afgebroken. Een overtijdbehandeling is volgens definitie geen zwangerschap in de zin van de abortuswet, ook al is een zwangerschapstest positief. Om dit ‘gat in de wet’ te dichten, hebben PvdA staatssecretaris Bussemaker en haar CDA-collega Hirsch Ballin de ‘oplossing’ bedacht om in plaats de interpretatie van de abortuswet te veranderen. Per Ministerieel Besluit dreigt de overtijdbehandeling nu zo maar onder de abortuswet en de strafwet te worden gebracht. De hele PvdA kijkt slapend toe en laat zich geruststellen door de sussende woorden van haar staatssecretaris die met de confessionele adem in haar nek beweert dat dit Besluit slechts technisch geneuzel is. De staatssecretaris vindt zichzelf kennelijk geweldig dat zij Women on Waves haar rechtmatige abortusvergunning gegeven heeft waar Women on Waves jaren voor heeft geprocedeerd. En nu moet Women on Waves uit dankbaarheid maar haar mond houden, zo lijkt het. Women on Waves wil echter de overtijdbehandeling die niet onder de abortuswet en strafwet valt behouden, juist ook voor Nederlandse vrouwen. Waarom mogen ongewenst zwangere vrouwen niet de voordelen plukken van nieuwe ontwikkelingen, zoals de pil bij de overtijdbehandeling bij de huisarts? Moeten zij toch nog steeds een beetje gestraft worden en extra streng worden toegesproken over het feit dat zij zo dom zijn geweest om ongewenst zwanger te worden? En gestraft door ook onnodig ver van huis te moeten reizen naar een abortuskliniek terwijl zij om de hoek geholpen zouden kunnen worden? Is dit wat er over is van het standpunt ‘baas in eigen buik’ in een regering waar de PvdA aan deelneemt, en waarvan de PvdA- staatssecretaris voor de verkiezingen nog fier beweerde dat abortus niet in de strafwet thuis hoort? PvdA, ontwaak, en wel heel snel, lijkt het enige passende antwoord, want 10 februari wordt hierover in de Tweede Kamer gesproken.Daar komt dan ook de zorgelijke situatie van de twee Amsterdamse abortusklinieken ter sprake. Klinieken met een lange historie van zorgvuldige hulpverlening die nu een financieel probleem hebben. Niemand heb ik kritische vragen horen stellen over de financiering van abortushulpverlening. Gebeurt dat niet net als andere hulpverlening aan vrouwen op een koopje? Waarom worden curettages in ziekenhuizen veel beter vergoed dan in abortusklinieken? Wat gebeurt er met de andere expertise op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid aanwezig in de abortusklinieken? Ook daar zit een financieel probleem. Het geven van goede voorlichting over anticonceptie aan jongeren of anderen die niet aan naar hun huisarts toe durven of willen gaan kost tijd, maar levert weinig inkomsten op. Logisch dat de klinieken in de financiële problemen komen als de zorg die zij leveren niet naar behoren vergoed wordt. Het wordt tijd dat de PvdA stelling neemt. Goede reproductieve en seksuele gezondheid voorop en fatsoenlijk vergoed. Keuzevrijheid voor alle vrouwen: een overtijdbehandeling bij de huisarts of een behandeling in een abortuskliniek, anticonceptie bij de huisarts of in een centrum voor seksuele gezondheid. Hierbij hoort geen criminalisering en wel een fatsoenlijke vergoeding.

Onderzoek vonds dode hond Groesbeek

Onderzoek vondst dode hond Groesbeek De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) onderzoekt de vondst van een dode hond in de bossen van Groesbeek. Na regionale media-aandacht is er een aantal tips binnengekomen die nu nader worden bekeken. Medewerkers van de Dierenambulance Nijmegen (DAN) troffen op 30 december de dode hond aan op een parkeerplaats in de bossen bij Groesbeek.

+Read more...

Het vermagerde dier was gewikkeld in een zwart laken. De overleden hond had geen chip en ook geen tatoeage. Tips Tips die kunnen leiden naar de eigenaar van de hond kunnen gemeld worden bij het meldnummer van de Dierenbescherming               0900-2021210         0900-2021210. Meer informatie over het melden van dierenleed. De overleden hond had geen chip en ook geen tatoeage

http://inspectiedienst.dierenbescherming.nl/nieuws/2372
2010-02-07 | Petition dierenmishandeling

5900 stemmen bereikt,maar nog meer stemmen nodig

Ondertussen hebben we de 5900 stemmen bereikt met de petitie. Echter hebben we nog veel meer stemmen nodig,om ook maar de petitie in behandeling te krijgen bij de regering. Via de Nuishetgenoeghyves.nl en sinds kort via de Zorgtekortenhyves.nl wordt er veel opgeroepen om deze petitie te tekenen.Het is duidelijk dat velen het niet eens zijn met de verhogingen.Schrijnende situaties over de zorg,de zorgpremies zijn te lezen op beide hyves groepen. Ook is ondertussen het email verkeer gestart naar de leden van de politiek door mij zelf,maar ook de beheerders van beide hyvesgroepen.Reakties hebben we helaas nog niet mogen ontvangen op onze emails.We hebben de personen in kwestie uitgenodigd eens een kijkje te nemen op de hyvesgroepen en eens de moeite te nemen om een aantal verhalen te lezen,een blik te werpen op de petitie die is opgestart. Op twitter,msn,Facebook,hyves enz worden oproepen gedaan om de petitie te tekenen,heb jij nog niet getekend en bij jij het ook niet eens met de stijging van de zorgpremie? Teken dan zeker deze petitie want samen staan we sterker en kunnen we er iets aan doen....

Brief van arts-seksuoloog en maatschappelijk werker

<!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText NL/w:LidThemeOther X-NONE/w:LidThemeAsian X-NONE/w:LidThemeComplexScript /w:Compatibility MicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel /m:mathPr/w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]--> AFSCHRIFT VAN EEN BRIEF Van: Dr. Rik H.W.

+Read more...

van Lunsen, arts-seksuoloog NVVS Voormalig voorzitter bestuur ACSG/MR70 Marion E. Kreyenbroek , maatschappelijk werker Aan: Mw. Dr. J. Bussemaker, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Mw. Drs. M. Vos, Wethouder Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen Amsterdam Betreft: hulpverlening seksuele gezondheid Amsterdam Amsterdam 4 februari 2010 Uwe Excellentie, In reactie op de berichtgeving in de media en de gebeurtenissen rond de financiële en ruimtelijke problemen bij het Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid ACSG(voorheen MR 70) en de Oosterparkkliniek vragen wij U aandacht voor onze grote bezorgdheid. Wij brengen in herinnering dat het in 1967 Prof. Dr. G.J.Kloosterman was, die als eerste in ons land in De Vrouwenkliniek van het Wilhelmina Gasthuis, overging tot het instellen van een “abortuscommissie” ter beoordeling van de aanvragen tot het afbreken van ongewenste zwangerschappen. Deze stap was even baanbrekend als de opening van een polikliniek voor geboorteregeling in 1965 om aankomend artsen te kunnen onderwijzen op het gebied van seksualiteit, vruchtbaarheid en anticonceptie. Niet lang daarna ontstonden de Oosterparkkliniek en het huidige ACSG vanuit de overtuiging dat deze zorg ook op een veilige, goed toegankelijke plaats buiten de muren van ziekenhuizen beschikbaar moest zijn, vooral ook om veiligheid, privacy en anonimiteit van vrouwen in nood te kunnen garanderen. Deze ontwikkelingen in Amsterdam hebben destijds een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van een systeem van abortushulpverlening en seksuele gezondheidszorg dat Nederland een internationale voortrekkersrol heeft gegeven en heeft geleid tot de beste statistieken met betrekking tot vele aspecten van seksuele gezondheid ter wereld. Sinds vele jaren nemen de diverse extramurale eerstelijnsklinieken samen 90% van de abortushulpverlening voor hun rekening en hebben ziekenhuizen hierbij slechts een beperkte of aanvullende rol. Bij vragen en/of problemen op het gebied van seksuele gezondheid kan men zich bovendien veelal wenden tot dezelfde laagdrempelige extramurale instellingen, met veel zorg rond privacy en anonimiteit en met medewerkers die getraind en zeer ervaren zijn in het geven van adequate, empatische en niet-oordelende zorg, Dit model van zorg functioneert goed. Nog onlangs is een succesvolle aanvang gemaakt met specifieke seksualiteitshulpverlening voor jongeren onder de 25 jaar in de vorm van “Sense” hulpverlening, dat in Amsterdam naar volle tevredenheid en leidend tot wederzijdse deskundigheidsbevordering, georganiseerd is vanuit een samenwerkingsverband tussen GGD en ACSG. Het heeft er nu alle schijn van dat door het opheffen van de twee Amsterdamse klinieken en het “uit”plaatsen van abortushulpverlening naar één ziekenhuis een einde gaat komen aan de bestaande geïntegreerde en bovenal hooggekwalificeerde zorg rond seksuele gezondheid in Amsterdam. Het is onbegrijpelijk dat dit gebeurt juist op het moment dat u in uw beleidsbrief “seksuele gezondheid” d.d. 27 november 2009, waarvan wij met veel vreugde kennis hebben genomen, op afgewogen wijze en met veel kracht het belang heeft onderstreept van een geïntegreerd zorgaanbod rond seksuele gezondheid. De huidige ontwikkelingen in Amsterdam lijken echter een trendbreuk op te gaan leveren in een goed werkend zorgsysteem en zijn in flagrante tegenspraak met uw bovengenoemde beleidsbrief. Het exclusief onderbrengen van de abortushulpverlening in een ziekenhuis staat op gespannen voet met de eisen van keuzevrijheid, anonimiteit, veiligheid en laagdrempeligheid die aan deze hulpverlening gesteld moeten worden. Abortushulpverlening wordt hiermee bovendien geïsoleerd van de noodzakelijke recidivepreventie en daarmee samenhangende hulpverlening rond anticonceptie, seksueel functioneren en seksuele dwang. Het exclusief onderbrengen van abortushulpverlening in een ziekenhuis, waar per definitie de noodzakelijke expertise op het brede terrein van seksuele gezondheid ontbreekt, is een uiterst onwenselijke ontwikkeling met mogelijk grote gevolgen voor de abortushulpverlening in ons land. Als er één schaap over de dam is, volgen er ongetwijfeld meer die abortushulpverlening tegen commerciële tarieven gaan aanbieden ontdaan van de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrouwengezondheid. Wordt een dergelijke ontwikkeling door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wellicht om economische redenen toegejuicht? Vrouwen in Amsterdam en wellicht in Nederland hebben hier echter weinig goeds van te verwachten, zoals ten overvloede geïllustreerd wordt door volkomen onoordeelkundige en ten hemel schreiende uitlatingen van de directeur van het betrokken Amsterdamse ziekenhuis in de pers. Wij verzoeken U dan ook dringend om er zorg voor te dragen dat er in Amsterdam een oplossing komt die het voortbestaan van samenhangende extramurale en hooggekwalificeerde zorg op het gebied van seksualiteit, vruchtbaarheid, anticonceptie en ongewenste zwangerschap garandeert. Hoogachtend, Rik van Lunsen en Marion Kreyenbroek Verontrustte Amsterdammers   

commissie Algemene Zaken op 10 februari 2010

Deze petitie zal ik, ReindeR Rustema, toelichten op woensdagavond 10 februari 2010 in de commissievergadering Algemene Zaken op 10 februari 2010 in de Boekmanzaal in de Stopera op Amstel 1. De vergadering begint om 20:00 en insprekers krijgen 3 minuten de tijd..

2010-02-05 | Petition verkiezingsborden

raadsadres ontvangen in Noord en Zeeburg

De centrale stad heeft de petitie als raadsadres ontvangen en doorgestuurd naar alle stadsdelen. Vorige week is dit papier gestuurd naar het algemene postbusadres van de verschillende  stadsdelen.

+Read more...

Alleen Zeeburg en Noord hebben dit raadsadres inmiddels ontvangen en op de agenda geplaatst van de stadsdeelraad. Bij de andere stadsdelen is het klaarblijkelijk nog intern onderweg naar de griffie. Vandaag heb ik de stadsdelen Oud-Zuid, Baarsjes, Bos en Lommer, Zuid-oost, Slotervaart, Zuideramstel, Centrum, Osdorp opnieuw per e-mail gevraagd of het raadsadres inmiddels al binnengekomen is bij de griffie. Zo niet, of ze dan contact op zouden willen nemen met de raadsgriffie van de centrale stad.  De stadsdelen Westerpark, Geuzenveld, Oud-West en Oost-Watergraafsmeer.nl hadden nog niets laten weten en hebben opnieuw het verzoek van vorige week ontvangen.

vorige week ontvangstbevestiging gevraagd bij alle stadsdelen
2010-02-05 | Petition verkiezingsborden

AVRO: De Praktijk

Ouderen die urenlang in hun eigen ontlasting moeten zitten, vastgebonden worden in een isoleerkamer, of zelfs geslagen worden door verplegers. Tegen dit soort misstanden in de zorg moeten ouderen beschermd worden.

+Read more...

Dat is het uitgangspunt van een nieuw burgerinitiatief: Meldpunt Ouderenbescherming Nederland. Podcast

AVRO: De Praktijk

Nu doorzetten

Het aantal digitale ondertekeningen is aanzienlijk gestegen nav de uitzending van eenvandaag op 1 febr. Kijk de uitzending nog eens na op www.eenvandaag.nl Daar doen we het voor, het aantal benodigde ( 40.000) ondertekeningen is nog lang niet in zicht.

+Read more...

Kijk ook eens op www.referendumalimentatie.nl Bedankt!!! Namens de vele alimentatieplichtigen

2010-02-03 | Petition Wijziging in alimentatieregeling