U, de petitionaris

Nieuws

Stel een kinderminister aan in maart

De petitionaris van de petitie Luister wel naar 3,5 miljoen kinderen; stel een kinderminister aan vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Op dit moment vindt de behartiging van de belangen van onze 3,5 miljoen kinderen verspreid over 5 ministeries plaats. Wij pleiten ervoor dat er na de volgende verkiezingen een kinderminister aangesteld wordt die de kinderrechten van alle kinderen t/m 18 jaar naar behoren gaat behartigen en die er ook voor zorgt dat deze kinderrechten nu versneld ingevoerd gaan worden in de kinderopvang, het basisonderwijs als ook in het voortgezet onderwijs. Op: kinderminister.petities.nl kunt u de petitie ondertekenen.

Met vriendelijke en hartelijke groeten,

Paul Heinerman"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

13-02-2021

Uitstel !

Op 26 november jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak 'Didam'.

+Lees meer...

Jurisprudentie als gevolg daarvan: er moeten nadere eisen worden gesteld aan de verkoopprocedure van overheidseigendom (het perceel in de Voorveldsepolder) door de provincie Utrecht aan de ontwikkelaar (Verwelius) om aldaar Natuur te kunnen realiseren. Gevolg: het bestemmingsplan is nog niet in overeenstemming met het provinciaal beleid, en kan dus niet vastgesteld worden door de gemeenteraad. De stemming wordt uitgesteld tot 27 januari 2022. Wij wisten dit al lang! Natuur 'maken' door projectontwikkelaars is ONZIN Blijf de petitie verspreiden en tekenen! Het tij keert!

Gemeente houdt ons Hussen al jaren aan het lijntje

Nog steeds, 2 jaar later, komt de Gemeente Soest niet met een voorstel naar de Soester Hussen voor bv een vergunning naar draagkracht. Het is al 2 jaar geleden dat ik met de wethouder om tafel zat.

+Lees meer...

Zij zei begrip te hebben voor onze situatie en dat er gewerkt zou worden aan beleid. Ze zouden contact met ons houden, maar we horen vervolgens nooit meer iets van de Gemeente.... Maandelijks loop ik inkomsten mis door het huidige beleid. Onze werkdag is rond het middaguur, van ongeveer 11 - 15 uur. Verder hebben bazen veelal geen behoefte aan onze diensten, kunnen zij of hun kinderen de hond uitlaten. Zo langzamerhand heeft handhaving er voor gezorgd dat er weinig Hussen meer in de Lange Duinen lopen. Velen weken uit naar omheind landgoed Pijnenburg, waar de prijzen itt eerdere beloften van Peer Insinger, de pan uitrijzen. Voor mij altijd al onbetaalbaar als parttime hondenuitlaatservice (HUS). Maar ik wacht nog steeds op bericht van onze Gemeente en voel me als MKB niet serieus genomen door 'mijn' tot 'meest-vriendelijke -MKB - Gemeente uitgeroepen' Gemeente Soest.

**Noodzaak opnieuw openen Crommenije buitenbad urgent!**

**Een nieuwe harde lockdown is afgekondigd, waarvan we nu niet weten hoe lang deze uiteindelijk zal gaan duren. Daarmee is het binnensporten inclusief zwemmen onmogelijk geworden, voor recreanten en sportclubs.

+Lees meer...

Willen we gezond blijven, dan is zwemmen een fantastisch middel hiervoor.**

Het 50m buitenbad van de Crommenije in Krommenie heeft de mogelijkheden - net als afgelopen winter - om aan een grote behoefte te voldoen. Virtueel hebben zo'n 1000 personen (inclusief 2 zwemclubs) de petitie ondertekend het afgelopen half jaar.

Dat de behoefte zeer groot is bleek wel uit het feit dat gisteren na het afkondigen van de lockdown, het reserveringssysteem van De Mirandabad (Amsterdam) volledig vastliep. De komende week is al volgeboekt zodat Zaankanters ook hier niet kunnen zwemmen.

Morgen zal ik proberen om op zeer korte termijn een afspraak te maken met de wethouder sport om deze petitie aan te bieden, met de dringende oproep de mogelijkheden tot heropening te onderzoeken.

Met vriendelijke groet, David Sluis

Reactie van de Rector Magnificus (Ik zal daar eerdaags op antwoorden)

Geachte heer Asselbergs,

Dank voor uw mail en uw betrokkenheid bij onze universiteit.

In het geval van de heer Timmermans gaat om een eredoctoraat vanwege sociaal-maatschappelijke prestaties en dus niet om een wetenschappelijk eredocoraat.

+Lees meer...

Het College voor Promoties van de TU Delft (met daarin alle decanen vertegenwoordigd) wil daarmee de heer Timmermans onderscheiden vanwege zijn tomeloze inzet in het maatschappelijke veld om de klimaatproblematiek op de agenda te zetten en overheden, bedrijfsleven en instellingen in Nederland, Europa en in de rest van de wereld in beweging te krijgen om de noodzakelijke acties te ondernemen. Ook wij in Delft maken ons grote zorgen over de klimaatverandering en we willen ons naast mitigatie ook vol inzetten voor adaptatie, want dat zal nodig zijn. Zie daarvoor o.a. TU Delft en Klimaatactie. Wij zijn blij met de expliciete aandacht die het afgelopen woensdag verschenen Coalitieakkoord hieraan schenkt: Klimaatadaptatie De watersnood in Limburg heeft ons deze zomer opnieuw stevig met de neus op de feiten gedrukt: klimaatverandering is hier en nu en treft ook ons eigen land. Naast klimaatmitigatie moeten we daarom ook hard aan de slag met klimaatadaptatie.

Mbt kernenergie raakt u bij mij een gevoelige snaar. Ook ik ben van mening dat het verstandig en zelfs onvermijdelijk is deze CO2-vrije energiebron een plaats te geven in een duurzaam energiesysteem. Ik heb mij daar decennialang als hoogleraar kernreactorfysica zeer actief voor ingezet. De afgelopen periode ben ik als klankbordlid van de Stichting Energietransitie & Kernenergie actief geweest (https://energietransitiekernenergie.nl/over-de-stichting/stichting-energietransitie-kernenergie/klankbordgroep/), zij het wat meer op de achtergrond. Mijn opvolger, prof. Kloosterman, is een pleitbezorger van de thoriumreactor: https://www.tudelft.nl/delft-integraal/articles/nederland-zal-thoriumreactor-hard-nodig-hebben. Het Coalitieakkoord is ook wat kernenergie betreft een stap in de goede richting. Ik hoop met u dat we de visie van de heer Timmermans wat dit onderwerp betreft kunnen bijstellen.

Om u een indruk te geven van mijn betrokkenheid en visie op de energietransitie stuur ik u als bijlage een aantal rapporten waar ik aan heb meegewerkt of die onder mijn voorzitterschap zijn opgesteld. Ik hoop u daarmee tevens inzicht te verschaffen in de rol van de universiteiten, van de ingenieurswetenschappen en van onze universiteit in het bijzonder.

Delft Plan - Nederland als Energy Gateway (2015) (TU Delft) De energietransitie kan worden gezien als een logistiek probleem, waarbij het vooral gaat om energie in de juiste vorm, op het juiste moment, op de juiste plek beschikbaar te hebben. Daartoe zijn innovaties in energie-opslag, -conversie en -transport nodig. Nederland kan een centrale rol in NW-Europa vervullen. Zie ook: https://www.deingenieur.nl/artikel/tu-delft-nederland-als-energiehub

Rijk zonder CO2 – naar een duurzame energievoorziening in 2050 (2015) (Rijk voor de Leefomgeving en Infrastructuur; ik was lid van de commissie) Hiermee adviseerden we de overheid de tot dan toe gehanteerde energiedoelen (percentage duurzaam omhoog, energiebesparingen omhoog, CO2-uitstoot omlaag) te reduceren tot een helder doel: verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Energie wordt gezien als middel om een viertal functionaliteiten te bereiken (mobiliteit, hoge-temperatuur warmte, lage-temperatuur warmte, elektriciteit en licht). Hiermee kwam een einde aan de te beperkte discussie over de energiemix.

Oppakken en Doorpakken – Durven kiezen voor energie-innovatie (2016) (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; ik ben raadslid en was voorzitter van de werkgroep) Advies aan de overheid hoe innovatie in het energiesysteem te stimuleren. Schetst het belang van radicale innovaties, geeft een afwegingskader om te bepalen welke innovaties door Nederland zouden moeten worden opgepakt en welke we beter aan het buitenland kunnen overlaten. Bovendien wordt een afwegingskader voor het kiezen van energieopties per functionaliteit gepresenteerd.

Integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie (IKIA) - Innoveren met een missie (2019) (ik was voorzitter van de Taakgroep Innovatie van het Klimaatakkoord) De IKIA geeft aan welke innovaties nodig zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te kunnen komen; 5 missies worden gedefinieerd + de 13 MMIP’s (Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogamma’s) om die missies te realiseren. Ook het gebruik van biomassa in het energiesysteem wordt geadresseerd. In de context van dit rapport heb ik geadviseerd een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad Klimaat en Energie in te richten; dit is door de coalitie overgenomen.

Dit alles geeft de complexiteit van de opgave aan: het betreft een transitie op mondiaal niveau die decennia in beslag zal nemen. Technologische innovaties zijn noodzakelijk, maar zullen hand in hand moeten gaan met sociaal-maatschappelijke vernieuwingen. Het onderzoek en het onderwijs van de TU Delft zijn relevanter dan ooit. Met het eredoctoraat van de heer Timmermans geven we aan dat we midden in de maatschappij staan en dat we ons motto ‘Impact for a better society’ serieus nemen.

Ik hoop u online te mogen begroeten bij de viering van onze Dies Natalis op 14 januari aanstaande.

Hartelijke groeten, Tim van der Hagen

nieuws:

Van het weekend gaan we een brief schrijven aan de gedragsunit van het RIVM. ZIj hebben de opdracht gekregen om te onderzoeken of een klassiek vaccin, mogelijk de vaccinatiegraad nog verder kan verhogen.

+Lees meer...

(kamer debat corona maatregelen).

We krijgen veel vragen over wanneer we de petitie gaan aanbieden. We hebben besloten om de petitie tot begin januari te laten doorlopen. We hopen dan dat er een nieuwe minister van volksgezondheid is en natuurlijk hopen we op de 10000 mensen die deze petitie hebben gesteund.

De meer dan 7700 ondertekenaars in ieder geval bedankt!!

Er is een hondenveldje gekomen

Er is een hondenveldje gekomen.

Geen windmolens in zoekgebied 13 Regionale Energie Strategie

Geen duurzame energie via windmolens in zoekgebied 13 van de Regionale Energie Strategie.

Bron: Raadsvergadering Waalre 16 december 2021

REACTIE PETITIONARIS

Vanavond, 16 december, heeft een besluitvormende vergadering van de Gemeente Waalre plaatsgevonden met twee belangrijke punten op de agenda voor ons, de Omgevingsvisie en de RES.

+Lees meer...

Wij hebben goed nieuws te melden!

De gemeenteraad heeft unaniem gestemd voor een aanpassing van de Omgevingsvisie van Waalre. Deze aanpassing van de Omgevingsvisie houdt in dat er in Waalre géén ruimte is voor grootschalige opwek van energie door wind. Dat is een heel mooi resultaat! Alle partijen hebben uw stem gehoord en hebben door deze aanpassing gehoor gegeven aan uw oproep.

Daarmee is het zoekgebied 13 niet verdwenen uit de Regionale Energie Strategie maar de gemeenteraad heeft wel besloten dat er in onze regio duidelijk zal worden gemaakt dat er in Waalre géén ruimte is voor opwek van energie door grootschalige windmolens. Daarvoor wordt de regionale groep per aanvullende brief geinformeerd.

Hiermee is het zoekgebied 13 (nabij De Hogt/HTC) dat in de RES staat niet van de baan. Het zoekgebied blijft beschikbaar voor opwek van duurzame energie. Zoals eerder aangegeven, zijn wij als bewoners niet tegen het gebruik van het gebied voor het opwekken van duurzame energie maar wel tegen het plaatsen van overlastgevende windmolens in dit stedelijke gebied.

Het zoekgebied ligt op Waalres én Eindhovens grondgebied en over het Eindhovense deel heeft gemeente Waalre niets te zeggen. Dat betekent dat er op Eindhovens grondgebied nu nog steeds de mogelijkheid bestaat windmolens te plaatsen.

Daarom vinden wij het belangrijk om bij deze de Eindhovense ondertekenaars te vragen ook in actie te komen in hun eigen gemeente. Zodat de optie voor het plaatsen van windmolens ook in Eindhoven verdwijnt. Dan kunnen de gemeenten samen gaan onderzoeken welke innovatieve manieren van opwek van energie wél op deze plaats passen. Zie ook Ouderen Appèl Eindhoven.

Dank voor uw handtekening, deze heeft ons veel steun gegeven bij de gesprekken die we hebben gevoerd met de raadsleden en de wethouder.

Met vriendelijke groeten,
Bewoners Aalst-Waalre

Mooi resultaat!

Waalre wil geen windmolens in de buurt

Unaniem, dus alle partijen in de gemeenteraad hebben geluisterd naar de stem van de ondertekenaars!

Dank voor jullie handtekening! .