U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

iedere ouder heeft nu weer een zeer summiere uitleg gekregen met wederom geen cijfers met betrekking tot de woensdagmiddag, hoeveel gezinnen hebben dit genoteerd? Wat is er gedaan met de vraag over het kinderdagverblijf? Is er een correctie gedaan op de verkeerde interpretatie van de enquête etc etc etc. Kortom nog steeds vol vragen.

+Lees meer...

De verzoeken tot inzagen in de stukken van de MR zijn tot nu toe niet gehonoreerd. We moeten het van de MR met het laatste schrijven vanuit de directie doen. Daarnaast is het verzoek vanuit ons om in gesprek te gaan met de ouder geleding van de MR negatief beantwoord en willen zij geen gesprek met ons. Kortom geen openheid van zaken terwijl juist een orgaan als de MR duidelijkheid en openheid dient na te streven zeker in een dergelijke kwestie als veranderingen in schooltijden.

We blijven hiervoor gaan. Tekend u ook de petitie?

09-06-2016 | Petitie Zeg NEE tegen woensdag tot 2

Verenig u bij SEBA

De Stichting Erfpachtersbelang Amsterdan SEBA is het centrale verzamelpunt voor erfpachters die zich verzetten tegen onredelijke canonverhogingen. De Stichting procedeert voor u als u donateur wordt, maar u kunt ook volstaan met een gratis aanmelding voor de nieuwsbrief.

+Lees meer...

Aan een duidelijker te vinden meldpunt wordt gemeld, maar nu zoekt u op de homepage ergens halverwege naar de zin "Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden." Doen! Samen staan we sterk.

Volgende voorlichtingsbijeenkomst is in de Rivierenbuurt

Op donderdag 30 juni a.s. vindt om 19.30 uur in het Huis van de Wijk in de Rijnstraat 115 een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de laatste ontwikkelingen en over de knelpunten in de bestaande erfpachtregeling, die vernieuwing van het stelsel noodzakelijk maken. Laat u hier informeren, want uw belangen komen zwaar in het gedrang als de Amsterdamse politiek niet voor een radicale koerswending kiest.

Eerste ronde besluitvorming in de gemeenteraad

Op 15 juni a.s. komt het eerste deel van de besluitvorming over eeuwigdurende erfpacht in de Commissie Ruimtelijke Ordening aan de orde.

+Lees meer...

De week erna in de Gemeenteraad. Het is goed om hier naartoe te gaan! De stukken staan op de website onder agendapunt 11. U kunt ook in de raadscommissie op 15 juli 3 minuten inspreken. De procedure vindt u hier. Aan de orde is de wijze van invoering van eeuwigdurende erfpacht bij nieuwe uitgiften (nieuwbouw) en vooral de nieuwe Algemene Bepalingen, die ook van toepassing worden als u eind van dit jaar (?) akkoord zou gaan met het aanbod om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dan moet de gemeente dat aanbod eerst nog wel betaalbaar maken. Maar het is wel van belang om zich nu te laten horen bij de vaststelling van die Algemene Bepalingen 2016, want die kans komt niet terug. Er zijn heel veel kritiekpunten mogelijk bij deze Algemene Bepalingen. De hoofdzaak is dat de erfpachters hier op geen enkele wijze beschermd worden tegen willekeur van de kant van hun monopolistische tegenpartij, de grootgrondbezitter gemeente. Het canonpercentage en de grondprijs worden eenzijdig vastgesteld (artikel 7)! Als er sprake is van bestemmingswijziging of splitsing van het onroerend goed (artikel 20) is de erfpachter aan de heidenen overgeleverd. U kunt grasduinen in de Nota van beantwoording op de Inspraakreacties bij de stukken om uw 3 minuten te vullen met steekhoudende kritiek. Variaties op hetzelfde thema: de erfpachter wordt niet beschouwd als gelijkwaardige contractpartij, maar als melkkoe. Door uw stem te laten horen, geeft u aan dat u zich niet als willig vee naar de slachtbank laat leiden.

Antwoord NOC*NSF op petitie 'Butter moet naar Rio'

Lees de gehele reactie van NOC*NSF via onderstaande link:

https://runhedwigrun.com/2016/06/09/antwoord-van-nocnsf-op-petitie-butter/.

09-06-2016 | Petitie Butter moet naar Rio

Sluiting van deze petitie...

Deze petitie wordt gesloten en ik verzoek iedereen die deze petitie heeft ondertekend, een handtekening te zetten onder de petitie :

https://petities.nl/petitions/nederland-wil-een-referendum-om-de-eu-te-verlaten?locale=nl

Deze wordt binnenkort overhandigd en kan nog wel wat handtekeningen gebruiken om goed duidelijk te maken dat wij echt de EU uit willen.

Samen staan we sterk! Met heel veel dank voor jullie medewerking!.

08-06-2016 | Petitie Nederland uit EU

Wie helpt er mee?

Hallo,

Het begin is er bijna 100 ondertekeningen via de pc. Maar dit kan beter toch? laten we er niet alleen over praten maar er wat mee doen! Wil jij of u ook een streepje bijdragen aan "ons zebrapad"?

En wil jij of u zich in eigen omgeving inzetten om handtekeningen op te halen? Stuur een berichtje naar info@zorgruim.nl dan ontvangt u het petitieformulier.

Met zijn allen maken we de boutlaan oversteek veiliger. Groet, André .

De beweegtuin komt er ondanks onze inzet toch

Het gesprek tussen Gemeente en zorgboog was wat wazig, wij mochten er niet bij zijn, dus we weten niet of er wel of niet een gesprek heeft plaats gevonden.

Van zorgboog wel de plannen toegestuurd gekregen, en mochten wij onze inbreng aangeven hoe wij het in gedachten hadden om de apparaten te plaatsen.

We zullen zien

allen bedankt voor uw steun!!.