U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

ovwe de 150

na 20 uur zitten we op 155. Dat gaart lekker, blijf delen

Rens.

03-12-2016 | Petitie Onze troetel eik blijft

Het is de Blauwe Toren niet... of wel?

Gisteren - vrijdag 2 december - plaatste Bert-Jan de Wagenaar op zijn Facebook-pagina een kort filmpje om de petitie voor behoud van de archeologisch vondst aan de Duveltjesgracht te tekenen. In een dag tijd hebben 4.000 mensen dit bekeken.

+Lees meer...

Wethouder Arjen Rijsdijk, die over deze zaak gaat, reageerde: “Mooi filmpje! Alleen een domper op de feestvreugde: de gevonden fundering is een deel van de muur en een verdedigingstoren van de voorburcht en niet de fundering van de Blauwe Toren.” Vandaag wordt dat door de gemeentewoordvoerder nog eens herhaald in een stuk van Anja Broeken in AD Rivierenland. Dat weten we en in de petitie wordt dan ook verzocht "de gevonden en nog te ontdekken restanten van het complex kasteel de Blauwe Toren bij voldoende animo uit de bevolking op enigerlei wijze toegankelijk te maken en houden voor het publiek".

Waarom reageert de wethouder archeologie op deze manier op het enthousiasme van een groot deel van de Gorcumse bevolking? In 1999 zijn er even verderop ook al restanten gevonden van het complex (verbonden aan) de Blauwe Toren, maar toen leek nauwelijks iemand geïnteresseerd, aldus Martin Veen van de werkgroep archeologie Gorinchem woensdag in het AD. Is het niet fantastisch hoe het dan nu wel leeft en hoe enthousiast de mensen zijn? Natuurlijk. Ik word spontaan benaderd of we niet ook een mogelijkheid moeten creëren om mensen te laten stemmen die niet online zijn.

Politiek spelen er natuurlijk meer zaken. Er is een vergunning afgegeven voor de bouw van een hotel op deze plek. Het feit dat de bouw nu stilligt kost geld. Of het ontwerp van het te bouwen hotel u nu wel of niet aanstaat, dat staat voor mij geheel buiten deze kwestie. Ik waardeer ondernemerschap zeer. Ondernemers handelen en zorgen voor vooruitgang en zien kansen waar anderen problemen zien. Dat geldt zowel voor de bouw van een geel (of anders gekleurd) hotel als voor de bouw van een blauwe toren.

De hamvraag is of deze vondst van dusdanig historisch belang en/of (commercieel) aantrekkelijk is dat de ondernemer moet worden gecompenseerd en er fondsen moeten worden gevonden om verder te graven, de gevonden restanten te conserveren en hopelijk blijvend toegankelijk te maken. Dat zal politiek en financieel wel wat hoofdbrekens geven en wil vergen, ongeacht hoe de politieke keuze uitvalt. Afhankelijk van het belang zou het van lokaal op nationaal niveau kunnen worden getild en als Rijksmonument worden aangemerkt. Ik kijk uit naar een deskundig oordeel.

Deze week gaan de ambtenaren vergaderen over het rapport van de deskundigen en met B&W in gesprek. We wachten geduldig af. Maar wat de uitkomst ook zal zijn, of de graafmachines het weer toedekken of blootleggen, ik hoop dat de gemeente het gevoel onder haar bevolking serieus neemt, recht doet aan dat wat er leeft en met een passende reactie komt. Dat verdient de betrokkenheid van 1.250 van mijn (ex)stadsgenoten voor de historie van hun stad.

Eerste steunbetuigingen zijn binne

12 uur in de lucht, 25 steunbetuigingen Nu momentum maken Delen deze link s.v.p.

Groet aanjager Rens.

03-12-2016 | Petitie Onze troetel eik blijft

Petitie ingeleverd bij Gemeente Haarlem en overhandigd tijdens Raadsvergadering

Afgelopen zondag is de petitie ingeleverd bij het loket van de Gemeente Haarlem dat gaat over de herinrichting van het Schoterbos. Begin van de week hebben we hierover een ontvangstbevestiging binnen gekregen.

+Lees meer...

Zie verderop in de bericht voor de inhoud van de ontvangstbevestiging.

Verder heeft onze 'woordvoerder' Michael gisteravond tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Haarlem de petitie op symbolische wijze overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder mevrouw Sikkema. Met name dochter Janne speelde hierin de hoofdrol. In een pitch van een paar minuten hebben Michael en Janne ons standpunt met verve toegelicht en afgesloten met de mededeling: het belangrijkste is nu besproken, u kunt weer rustig huiswaarts keren. Dit konden de raadsleden wel waarderen...

Het is nu even afwachten hoe e.e.a. gaat uitpakken. Wij zijn in ieder geval positief gestemd, gezien de ontvangst en interesse bij de Gemeente Haarlem voor ons initiatief. We houden jullie op de hoogte.

Hieronder nog de inhoud van de ontvangstbevestiging;

...Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw zienswijze op het voorlopig ontwerp (VO) Schoterbos.

Tot en met 27 november 2016 konden belanghebbenden het VO inzien en hun zienswijze kenbaar maken. Gedurende de inspraakperiode worden alle ingestuurde zienswijzen verzameld. Deze worden afgewogen en eventueel verwerkt in het definitieve ontwerp (DO).

De zienswijzen worden opgenomen in de zogeheten “inspraaknotitie”. Dit is een document waarin op iedere ingekomen zienswijze een antwoord geformuleerd is. Zodra het bijgestelde plan en de inspraaknotitie is vastgesteld door het college van B&W, ontvangt u hiervan een exemplaar via e-mail..."

Praten en Overleg

Geen nieuws over het bankje geen medewerking loze beloftes. En vooral aan het lijntje houden van of door stadsdeel.

+Lees meer...

Met de bewoording ik weet van niets., van overleg mvg .... Francie

AFM vreest misbruik als banken klantgegevens gaan delen

Toezichthouder AFM is bang dat betaalgegevens misbruikt zullen worden en dat er meer cybercriminaliteit komt door een nieuwe Europese wet. Door die wet, PSD2 genoemd, zijn banken straks verplicht betaalgegevens van klanten te delen met andere partijen - mits (...) Lees verder.

Vervolg

Op 8 november hebben we de petitie aangeboden aan wethouder Buijtelaar en vice-voorzitter van de raad, mevrouw Kennedy. Er was grote belangstelling van de raadsleden voor ons verhaal.

+Lees meer...

Zie voor een reportage (met filmpje):

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1542487/omwonenden-verkeerssituatie-emiclaer-is-gevaarlijk.html

Zaterdag 10 december hebben we met de wethouder afgesproken om de situatie ter plekke te bekijken, de problemen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

We houden jullie op de hoogte.

Marion Snoek, Hugo Boog, Kjell Neutel en Wino Penris

Initiatief trekt aandacht van lokale media

Nog geen dag onderweg en er is nu al belangstelling van lokale media. Vanmiddag om 1400 uur wordt er een foto gemaakt van zoveel mogelijk buurtbewoners die dit initiatief ondersteunen.

Kom naar de bouwweg aan het eind van de Jac.

+Lees meer...

P. Thijsselaan bij de Holle Mare. Tot vanmiddag!

02-12-2016 | Petitie Geen bouwweg door Poelgeest