U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Petitie overhandigd aan de Tweede Kamer op 13 december 2016

De petitie is op dinsdag 13 december om 13:45 overhandigd aan de Tweede Kamer.

Contact gebied manager

Het witte weeklblad nieuw-Vennep heeft hier aandacht aan besteed en een stukje geplaatst. Hierop heeft de gebied manager contact met mij opgenomen met het doel samen het pad te gaan bekijken..

Gemeente Noord-Beveland stemt unaniem tegen schiereiland

Vanavond heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland unaniem tegen het schiereiland in het Veerse Meer gestemd. Ik wil bij deze alle ondertekenaars bedanken, de petitie heeft zeker geholpen, het toont aan dat de politiek toch gevoelig is voor maatschappelijke druk en boze burgers.

+Lees meer...

De democratie heeft gewonnen. Het is ook een stimulans voor andere groepen die nog vechten tegen plannen om onze publieke ruimte te beperken, zoals het Nollebos en Brouwerseiland. Ga door met de strijd, voer de druk op, Twitter, Facebook enz. Nu zult u misschien zeggen o, dan hoef ik niet meer te tekenen, toch wel, de petitie blijft nog tot 1-2-2017 open staan. Ik blijf Noord-Beveland nog even volgen.

Op de zeepkist in het stadhuis van Gorcum, 8 december 2016, 19.20 uur (integrale tekst)

Eigenlijk vind ik dat ik hier helemaal niet zou moeten staan en misschien hoeft het ook helemaal niet en loop ik op zaken vooruit. Maar zekerheidshalve wil ik voor mezelf kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan.

+Lees meer...

Waaraan? Vorige week zaterdag ben ik op internet een petitie gestart om de opgravingen aan de Duveltjesgracht – behorende tot het legendarische Blauwe Toren-complex – te conserveren en bij voldoende animo uit de bevolking op enigerlei wijze toegankelijk te maken en houden voor het publiek. Waarom? Omdat onze wethouder met archeologie in zijn portefeuille op Radio Rijnmond zei dat het nog maar allerminst duidelijk is of dat dat gebeurt. Op social media zoals Facebook en Twitter is dit plan door velen omarmd en de oproep om de petitie te tekenen verspreidde zich als een lopend vuurtje. Er is zelfs een kort promotiefilmpje voor in elkaar geknutseld. De animo was na één dag met meer dan 500 ondertekenaars zo groot, dat ik in de Gorcumse kranten een open brief heb geschreven, gericht aan de wethouder, waarin ik hem uitnodig om in gesprek te gaan met de inwoners. Daar heeft hij helaas nog geen gehoor aan gegeven.

Onbekend met de procedures en tijdspaden in uw huis loop ik misschien te hard van stapel, maar door de onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren voel ik me wel geroepen iets te zeggen voor het heien begint. Het archeologisch rapport over het vooronderzoek was op het gemeentehuis nog niet gearriveerd en gelezen tijdens het publiceren van mijn open brief. Inmiddels is het rapport er wel. De onderzoeksleider van het archeologenteam had zich vooruitlopend op zijn rapport in de media al wel uitgelaten over deze vondst en noemde het een vondst van nationaal belang. De gemeente temperde de enthousiaste reactie onder de bevolking met: “De gevonden fundering is een deel van de muur en een verdedigingstoren van de voorburcht, niet de fundering van de Blauwe Toren zelf.” Daar heeft de wethouder formeel volkomen gelijk in. Dat was bij de mensen die de ontdekking met belangstelling volgen uiteraard bekend, maar deze afzwakkende woorden maken de vondst niet minder spectaculair. Hoe vaak maak je het immers mee dat er een verloren gewaand kasteelcomplex wordt opgegraven in je stad, nota bene één waar het Gorcums Museum een permanente tentoonstelling aan wijdt? En wat zal er nog meer tevoorschijn komen? Superspannend. Dat lijkt me een vervolgonderzoek waard. De verplichte week van archeologisch onderzoek was daarvoor te kort.

In krantencolumns en op social media merk ik dat er weinig vertrouwen is in de lokale Gorcumse politiek als het gaat om luisteren naar wat er leeft. Diverse onderwerpen komen op de opgraafplek samen. In de woorden van columnist Roy Grünewald: “De afbraak van café Genesis en de plannen om op die plek een hotel te bouwen deden de emoties hoog oplaaien. Helemaal toen de bouwtekeningen publiekelijk werden uitgejoeld als zijnde niet passend in de historische context van Buiten de Waterpoort.” Hoe belangrijk ook, ik blijf in deze petitie buiten de hotel-discussie, al begrijp ik de connectie. De petitie is een verzoek, een uitnodiging aan u, gemeente Gorinchem, om deze archeologische vondst en hopelijk nog te vinden restanten van dit complex op enigerlei wijze toegankelijk te maken en houden voor het publiek. Of en hoe dat zou kunnen is aan u in gesprek met de rechthebbende ondernemer, want ook deze heeft recht op duidelijkheid. Kan hij verder met het bouwen van zijn fundamenten en gaat er zand over? Zijn er mogelijkheden tot een archeologische vitrine binnen de bestaande plannen of zelfs een andere invulling? Tijd voor een goed gesprek.

De gevonden verdedigingsmuur en -toren zijn onderdeel van het complex van kasteel de Blauwe Toren, een fabelachtige bouwwerk dat Karel de Stoute naar verluidt liet bouwen in 1461. Stout betekent hier niet ‘doen wat niet mag’, het betekent ‘moedig zijn’, dapper zijn, zoals de 19 Gorcummers die hier in 1572 tevergeefs hun toevlucht zochten en de moed hadden trouw te blijven aan hun beginselen en geloof. Die stapel stenen gaat vandaag de dag gelukkig niet over leven en dood. De vraag die vandaag voorligt is wat wij zien in deze vondst. Ziet u een stapel stenen die gruwelijk in de weg ligt, een hinderlijke kostenpost of een dreigende claim, terwijl je al niet zo best bij kas zit? Ziet u een gouden ontdekking die het verleden van onze stad tot leven brengt en bescherming verdient? Een toeristische bezienswaardigheid? Een combinatie, iets anders? Duidelijk is dat ook nu moed vereist is; politieke wil en moed, van u, volksvertegenwoordigers. U staat voor een keuze met hoofd en hart.

Om recht te doen aan alle ondertekenaars wilde ik een vlammend betoog houden over het historisch belang van deze vondst... u proberen te overtuigen met argumenten voor zichtbaar behoud, naast de financiële belangen en consequenties die er onmiskenbaar zijn. Het wordt geen vlammend betoog. Ik zeg het u eerlijk, in uw positie zou ik het een moeilijk dossier vinden. Ik kan en wil u niet overtuigen. Ik ben ook geen autoriteit. Ik ben geen archeoloog, geen historicus, geen bouwkundige, geen politicus, geen jurist, geen financieel specialist, geen communicatiedeskundige, geen ondernemer, niets van dat al. En voor de overige ondertekenaars kan ik ook niet praten, dat doet de petitie. Ik praat hier namens mezelf. Als jochie speelde ik altijd buiten op de wallen bij het Paardenwater bij De Beer, waar eens een steen lag met een jaartal. Die steen ligt er niet meer, maar ik ben me altijd af blijven vragen waar die vier cijfers voor stonden. Diezelfde jongen van toen staat nu hier, nog even nieuwsgierig. Ik ben een bewoner van deze stad, net als mijn zussen, ouders en grootouders, mijn buren, kennissen, vrienden en andere stadsgenoten. Mensen met de Gorcumse toren in hun hart, die de geschiedenis van hun omgeving koesteren. Ik vraag om uw moed en voorstellingsvermogen, want voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis. En ik vraag u om maximale openheid in een sfeer van vertrouwen en samenwerking.

Binnenkort – waarschijnlijk na uw Kerstreces – hoop ik net als de eerste spreekster de petitie aan u, de raad en aan het college van B&W aan te mogen bieden. De teller van publieke steun staat inmiddels op zo’n 1.777 ondertekenaars. Aan u Gorcumse politiek wat u ermee durft en kunt. Wat mogen wij verwachten? Doe recht aan wat er leeft. Kies wijs. En als u mijn betrokkenheid deelt, stem dan nog even op de petitie. Dank voor dit spreekrecht en uw aandacht.

Vandaag defitief besluit IJsbaanterrein in de Raad van Uitgeest

Om 19.00 start vandaag (8 december) de raadsvergadering waarin besloten wordt of er een grote school op het ijsbaanterrein gaat komen of niet. Het college en 8 raadsleden (CDA, D66, VVD en Uitgeest Lokaal) zijn vooralsnog voor en 7 raadsleden (PU, UVP en PvdA) zijn tegen.

+Lees meer...

Oproep om massaal naar de raadsvergadering te komen om zelf te horen wat wordt besloten

08-12-2016 | Petitie IJsbaan bebouwen? Nee

Data behandeling petitie leefboswestland bekend

Goed nieuws voor de petitie LeefbosWestland! De handtekeningen check is door de gemeente voltooid en er zijn voldoende handtekeningen van mensen die wonen in Westland. Daarnaast is het Presidium akkoord met het voorstel het burgerinitiatief te agenderen voor de komende raad van 13 december.

Het traject zal er als volgt uitzien:

+Lees meer...

Raadsvergadering 13 december 2016: besluit over of het burgerinitiatief in behandeling genomen zal worden

 1. Raadscommissievergadering Ruimte 9 februari 2017: inhoudelijke bespreking (al dan niet met een advies van het College)

 2. Raadsvergadering 21 februari 2017: inhoudelijke beraadslaging en besluitvorming inzake het burgerinitiatief

Nu hopen wij ook dat wij steun krijgen, ook bij deze gemeenteraadsvergaderingen, iedereen is welkom om dit traject bij te wonen. Belangrijkste zijn 2 en 3

Zegt het voort, zegt het voort...

Een oproep werd gehoord!

Met meer dan 500 aangesloten kunstenaars is Stichting BOK een factor van belang daarom aan hen de vraag gesteld. Doe mee! .

Helaas na het aanbieden is het stil gebleven

Helaas is het na het aanbieden van de ondertekeningen verschrikkelijk stil gebleven in Den Haag.

Wij gaan verder met de petitie en gaan zo nodig nogmaals de handtekeningen aanbieden. We zijn nog met een onderzoek bezig over hoe meldingen afgehandeld worden van dierenleed.

Binnenkort meer!

Henk ten Napel.