U, de petitionaris

Nieuws

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Toespraak vereniging Behoud Leefbaarheid Landhorst-Venhorst

onderstaande toespraak is gehouden op 6 maart 2015 tijdens het aanbieden van de tussenstand van de petitie door de bewoners van Landhorst en Venhorst aan gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Brabant. Geachte gedeputeerde, statenleden en overige belangstellenden, Namens de vereniging Behoud Leefbaarheid Landhorst-Venhorst mag ik U hier onze petitie tegen de komst van Europa’s grootste mestfabriek tussen onze dorpen aanbieden. Ruim 1100 mensen zijn met ons van mening dat een fabriek die 500.000 ton verschillende mestsoorten en 5 miljoen liter zwavelzuur per jaar gaat verwerken, niet thuis hoort in ons buitengebied waar een agrarische bestemming op rust. Uit tal van onderzoeken blijkt dat juist het mengen van die verschillende mestsoorten enorme gezondheidsrisico’s voor mens en dier met zich meebrengen. Tel daar de uitstoot van fijnstof, de stankoverlast, de vele transportbewegingen en de enorme hoeveelheden energie bij die voor het proces nodig zijn en onze bezwaren zijn duidelijk. Uiteraard zullen de initiatiefnemers met talloze rapporten zwaaien die aan zullen tonen dat het allemaal wel mee zal vallen.

+Lees meer...

Hoe kan het dan toch dat nog nergens het verwerken van mest probleemloos verloopt en omwonenden enorme overlast ondervinden? Als ik denk aan Aquapurga, Ferm-O-Feed, Cleanergy, de Volkelseweg in Mill en alle andere niet of niet goed werkende installaties die er nu zijn en er nog bij dreigen te komen, dan begin ik me toch zorgen te maken over hetgeen in dit huis wordt besproken en beslist! U, als bestuurders, heeft toch de plicht zorg te dragen voor alle inwoners van de provincie? Waarom lijkt  het er dan steeds weer op dat, met alleen maar economische motieven, voorrang gegeven wordt aan één kleine groep? U dient bij Uw besluiten niet alleen van hun belangen uit te gaan. Als er al zoveel vraagtekens bij deze fabriek gezet kunnen worden en we van de initiatiefnemer geen enkele 100% garantie kunnen krijgen, ja er zelfs een “schamele” half miljoen opzij gezet wordt voor eventuele calamiteiten, dan zal bij U als bestuurders toch ten alle tijden op de eerste plaats de gezondheid, het welzijn en het welbevinden van de bewoners moeten komen. U ZULT BIJ DE BESLISSING UIT MOETEN GAAN VAN HET VOORZORGSPRINCIPE EN HIERBIJ MOGEN ZEKER GEEN ONOMKEERBARE BESLUITEN WORDEN GENOMEN! Dit betekent ons inziens niets anders dan: GEEN MESTFABRIEK VAN DIE OMVANG OP DIE PLEK! Laat de sector eerst maar eens op de reeds bestaande locaties bewijzen dat zij zonder overlast en problemen kunnen werken, voordat er opnieuw tientallen vergunningen, lees vrijbrieven voor overlast, worden afgegeven. Laat de sector eerst maar eens iets doen aan het probleem zelf, namelijk teveel mest  doordat te hoge vee-concentraties op  hiertoe aangewezen gebieden worden geconcentreerd. Laat de sector eerst maar eens tot een ander inzicht komen en maatregelen treffen zodat ze ons, burgers, onze lucht, onze bodem en ons drinkwater niet verder gigantische belasten en vervuilen, puur en alleen om het economische gewin. U, als bestuurder, zult, zoals het woord al zegt, moeten sturen. Dat wil zeggen vooraf verantwoorde beslissingen nemen en duidelijke kaders stellen. Maar ook dient U het lef te hebben in te grijpen waar dat nodig is. Dat het hieraan de laatste jaren behoorlijk heeft geschort is door iedereen die door de Peelregio rijdt zelf waar te nemen: overal gigantische megastallen, overal stank, een vervuild milieu en een toename van de spanningen tussen de boeren en de burgers. En het bouwen gaat nog steeds door! EN VERVOLGENS GAAN WE OOK NOG EENS OVERAL MESTVERWERKERS NEERZETTEN! Wij, de verontruste inwoners van Landhorst en Venhorst en wijde omgeving zijn hierheen gekomen om een duidelijk NEE tegen deze ontwikkelingen te laten horen. Als er al mest verwerkt moet worden, doe het dan op een geschikt industrieterrein, maar NIET tussen onze dorpen. Als Uw persoonlijk geweten op de vraag: Zou ik zoiets in mijn directe omgeving willen hebben?  “Nee” zou antwoorden, waarom moeten wij er dan mee opgezadeld worden? En mocht Uw antwoord op die vraag “Ja” zijn, zet hem er dan neer en ervaar aan den lijve wat duizenden dagelijks ervaren moeten, omdat wel is gebleken dat genomen beslissingen in het verleden, geen garantie voor het heden en de toekomst bleken te zijn. Met dank voor uw aandacht vertrouwen we op een zorgvuldig verantwoorde en tevens gewetensvolle besluitvorming. Nogmaals dank.

Tussenstand petitie mestfabriek Asten aangeboden aan provinciebestuur

ASTEN / SOMEREN – Een groep inwoners uit Asten en Lierop, verenigd in de initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’, is vrijdag 6 maart naar Den Bosch gereisd om circa 380 handtekeningen aan te bieden aan provinciebestuurder Yves de Boer (VVD). De handtekeningen zijn geplaatst onder een petitie om te voorkomen dat er een mestfabriek van 80.000 ton wordt gebouwd aan de Dijkstraat in Asten.

+Lees meer...

De bewoners wijzen onder meer op de onvoldoende in kaart gebrachte gevolgen voor de volksgezondheid, stankoverlast, toename vrachtverkeer en het lozen van ongewenste stoffen op het oppervlaktewater. Hoewel de gemeenteraad van Asten begin februari ‘een verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven, gaan de bewoners door met hun verzet tegen deze mestfabriek. Ze voelen zich hierbij gesteund door de circa 380 handtekeningen die in zeer korte tijd onder de petitie zijn geplaatst. Hiervan komt 46 procent uit de gemeente Asten en 23 procent uit de buurgemeente Someren (vooral uit het nabijgelegen Lierop) en 16 procent uit Deurne. In totaal komt 86 procent van de geplaatste handtekeningen uit deze drie gemeenten. De bewoners spreken van ‘een tussenstand’, want de petitie blijft open voor nieuwe handtekeningen. Argumenten en bezwaren Volgens de bewoners heeft de gemeenteraad van Asten onvoldoende rekening gehouden met argumenten en bezwaren bij het nemen van het omstreden besluit. In de petitie wordt onder meer gewezen op de forse uitbreiding van de bestaande installatie van 6.000 naar 80.000 ton per jaar en de sterke stijging van het aantal vrachtwagens (12.000 per jaar). Ook vrezen zij dat de mestfabriek gaat zorgen voor stankoverlast en aantasting van de leefomgeving. “Op deze schaal wordt deze locatie gebruikt voor een industriële activiteit, terwijl in het bestemmingsplan staat dat deze omgeving een agrarische bestemming heeft. Dat kan toch niet!”, zeggen de inwoners. “Deze installatie past absoluut niet in een landelijke omgeving. Dit is een chemische fabriek die thuis hoort op een bedrijventerrein categorie 5.” Risico’s volksgezondheid en milieu De bewoners wijzen op de mogelijke risico’s die de installatie met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Zo bevat de aangevoerde mest (resistente) bacteriën en antibiotica en worden er bij het verwerkingsproces zuren en andere hulpchemicaliën gebruikt bij het proces verwerkt. Het is de bedoeling dat het ‘gezuiverde’ proceswater straks op de Zuid-Willemsvaart geloosd. “Volgens de MER zou er na het verwerkingsproces maximaal 30 procent van de aanwezige medicijnresten achterblijven in het proceswater. Tenminste als het proces optimaal onder controle is. De vraag is of dat in de praktijk zo is? Een mestfabriek op zo’n korte afstand van onze woonkernen vinden wij niet verantwoord.” Ook maken de bewoners zich grote zorgen over de aanzuigende werking van mestfabrieken. Dit soort installaties zal volgens de bewoners leiden tot verdere schaalvergroting en veeverdichting in de directe omgeving. Zo heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd dat zij van plan is om de dierproductierechten na 2018 af te schaffen op voorwaarde dat er voldoende mestverwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Niet overtuigd De ondertekenaars van de petitie zijn allerminst overtuigd dat mestfabrieken bijdragen aan het verminderen van het mestoverschot en roepen de leden van  Provinciale Staten op om het provinciebestuur géén besluit te laten nemen over de ruggen van de inwoners van Asten, Lierop en omliggende dorpen. De bewoners hebben aangekondigd hun verzet tegen de mestfabriek met alle mogelijke democratische en juridische middelen te blijven voortzetten indien de provincie besluit om toch medewerking te verlenen aan dit plan. Initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek Asten’ p/a geenmestfabriekasten@gmail.com

Teken de petitie 'Geen mestfabriek Asten'
06-03-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

DB komt niet terug op besluit nachttrein Praag

De Deutsche Bahn komt niet terug op het besluit om de nachttrein van Amsterdam naar Praag en Kopenhagen te schrappen. Dat heeft de DB laten weten in een reactie op de bijna 2500 handtekeningen die Rover eerder deze maand heeft aangeboden.

+Lees meer...

DB stelt dat de trein te verlieslijdend is.

Lees verder

Een nieuw pand voor Stichting Net Niet Genoeg

Stichting Net Niet Genoeg zet zich in voor alle inwoners van Schiedam die letterlijk net niet genoeg hebben, zoals klanten van de Voedselbank. Locatie Op dit moment is de stichting gevestigd aan het Bachplein in Schiedam, maar dit pand zal gesloopt worden. De stichting is derhalve dringend op zoek naar een nieuwe locatie vanuit waar zij hun werk kunnen voortzetten. Echter, huurprijzen van € 3.000 per maand, zijn voor de stichting onbetaalbaar.

+Lees meer...

Derhalve heeft de stichting besloten geld in te zamelen voor de huur of, nog liever, om een eigen pand te kopen. Gezocht De stichting zoekt een pand in Schiedam met een minimale oppervlakte van minimaal 650 m2, bij voorkeur gelijkvloers. Wat doet de stichting? Met minimaal twee Net Niet Genoeg Dagen, een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de Voedselbank én met allerhande leuke activiteiten voor de klanten van de Voedselbank, heeft de stichting een toegevoegde waarde voor Schiedam. Waar de meeste organisaties zich richten op een deel van de stad, zet Stichting Net Niet Genoeg zich in voor álle inwoners van de stad, ongeacht herkomst, geloofsovertuiging, gezinssamenstelling of afkomst. Hoe helpen? Help Stichting Net Niet Genoeg in haar zoektocht naar een nieuw pand en doneer uw bijdrage, hoe groot of klein ook. De stichting kan daardoor haar werk ook in de toekomst voortzetten en ú heeft daar uw bouwsteentje aan bijgedragen! Kijk ook op GoFundMe om ons te helpen.

Parool: parkeervergunningen levert 36, straatparkeren 118 miljoen op

Het Parool schrijft hoe weinig de parkeervergunningen opleveren ten opzichte van het straatparkeren. De inwoners met een parkeervergunning betalen slechts 36 miljoen terwijl veel van hen in de praktijk bijna de hele dag hun auto's op straat hebben staan.

+Lees meer...

Alleen de forensen verlichten op weekdagen de openbare ruimte een beetje. Als inwoners evenveel moeten betalen als bezoekers dan kunnen de inkomsten uit parkeren makkelijk verdubbelen. Belangrijker is dat er veel meer ruimte op straat zal zijn omdat inwoners geen auto meer op straat zullen parkeren. Dus teken deze petitie voor het uitfaseren van parkeervergunningen!

Het Parool: "Zo verdient de gemeente 170 miljoen euro aan parkeren"
04-03-2015 | Petitie Parkeervergunningen uitfaseren

Partij voor de Dieren wil bouwstop mestfabrieken Venhorst en Odiliapeel

Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft donderdag gepleit voor een landelijke bouwstop voor mestvergisters en mestverwerkers. De partij verwijst onder meer naar de plannen voor mestfabrieken langs de N264 bij Odiliapeel en in het buitengebied tussen Venhorst en Landhorst..

Petitie tegen mestfabriek in Asten gaat door

Asten / Lierop  –  Een groep inwoners uit Asten en Lierop, verenigd in de initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’, gaat door met de petitie die zij onlangs zijn gestart om de gemeenteraad van Asten te overtuigen om geen mestverwerking toe te staan aan de Dijkstraat in Asten. Een meerderheid van de gemeenteraad van Asten besloot op dinsdag, 3 februari j.l. echter om, ondanks de bezwaren van de omwonenden, toch een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven aan de provincie Noord-Brabant.

+Lees meer...

De provincie moet nog een definitieve vergunning afgeven voordat de mestfabriek aan de Dijkstraat met een capaciteit van 80.000 ton gebouwd kan worden. Petitie gaat naar Den BoschDe initiatiefgroep voelt zich echter gesteund door de ruim 350 handtekeningen die binnen iets meer dan een week na de lancering onder de petitie zijn gezet. Hoewel de gemeenteraad van Asten, ondanks de bezwaren van inwoners, toch heeft besloten om goedkeuring te geven voor de bouw van de installatie op die locatie, laten de omwonenden het er niet bij zitten. Ze gaan op 6 maart a.s. naar Den Bosch om de tussenstand van de petitie aan te bieden aan gedeputeerde Yves de Boer van de provincie Noord-Brabant. De omwonenden spreken bewust van ‘een tussenstand’. De petitie tegen de komst van de mestfabriek blijft namelijk open staan voor nieuwe handtekeningen, zodat de inwoners van Asten, Lierop en omgeving hun mening kenbaar kunnen maken over deze ongewenste ontwikkeling in hun leefomgeving Oproep: teken de petitieDe initiatiefgroep ‘Geen mestfabriek in Asten’ roept dan ook de inwoners van Asten, Lierop en omgeving op, die voorrang willen geven aan leefbaarheid en gezondheid van burgers boven een niet duurzame economie, om deze petitie te ondertekenen.      

28-02-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Corporaties zwemmen in het geld door enorme huurverhogingen

Woningcorporaties hebben 6,6 miljard euro meer aan huur binnengehaald door de hoge huurverhogingen. Dat blijkt uit een brief die minister Blok vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

+Lees meer...

Door de invoering van het huurbeleid waardoor de huren ver boven inflatie konden stijgen, zijn de inkomsten van corporaties fors gegroeid. Daar komt de huurverhoging van 2014 nog eens bij. Dit jaar kunnen de huren voor het derde jaar op rij boven inflatie stijgen.   PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch roept corporaties op basis van de cijfers op waar mogelijk af te zien van huurverhogingen en te investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. De Woonbond, die momenteel onder de noemer ‘Blokkeer de huurverhoging’ actie voert  tegen de huurstijgingen, steunt de oproep aan corporaties. Wel wijst de belangenvereniging van huurders erop dat de politiek zelf ook een belangrijke rol speelt in het aanpakken van de torenhoge huurstijgingen.   ‘Dit bevestigt dat corporaties er warm bij zitten. Corporaties worden steeds rijker en huurders steeds armer. De maat is vol.’ Zegt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond roept corporaties op te stoppen met het vragen van huurverhogingen die ver boven inflatie liggen. Paping: ‘Dat daar meer dan genoeg ruimte voor is, is nu wel duidelijk.’   Ook de politiek moet in actie komen, vindt de Woonbond. ‘Dit huurbeleid moet van tafel. We hebben gezien waar het toe geleid heeft: een huurstijging van bijna 10% in twee jaar tijd en steeds meer huurders die financieel in de problemen raken, terwijl corporaties binnenlopen,’ aldus Paping.   De Woonbond is een actie begonnen waarin ze politiek én verhuurders oproepen een einde te maken aan de enorme huurstijgingen. Via stophuurverhoging.nl is deze oproep in korte tijd al zo’n 20.000 keer ondertekend.

24-02-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging