U, de petitionaris

Nieuwtjes

Privacy en petities.nl: geen samenwerking met anderen en strikter dan de wet

Privacy is door de actualiteit en de nieuwe wetgeving erover in de belangstelling. Dit merken we in de e-mails die de helpdesk ontvangt. Hoe gaat Petities.nl met uw privacy om?

 • Sinds de eerste versie onze site in 2005 hebben wij nooit gebruik gemaakt van diensten van Facebook, Google en dergelijke. Daarmee zouden ze uw bezoek van petities.nl kunnen registreren. Er staan wel icoontjes onder een petitie om te delen, maar die zijn door ons zelf gemaakt en aangepast zodat ze niet in verbinding staan met derden tot u erop klikt.

 • We gebruiken geen 'cookies', plaatsen geen tekstbestandjes op uw computer, tablet of telefoon. Onze website verbeteren we aan de hand van ons eigen gebruik en de klachten en suggesties die u ons mailt.

 • Onze websitestatistieken laten we niet door een derde partij bijhouden. Sinds kort hebben we zelf iets ingesteld daarvoor, maar de meeste gegevens sinds 2005 hebben we gewist. We hebben er toch geen tijd voor om te bestuderen.

 • U heeft altijd inzicht in uw eigen gegevens. Daar heeft u wel die link voor nodig die u bij het ondertekenen per e-mail kreeg. Heeft u die niet meer, teken dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres en u krijgt 'm weer. Is de petitie al dicht, dan kunt u die via webmaster@petities.nl opnieuw opvragen.

 • We bewaren geen wachtwoorden omdat ondertekenaars die niet krijgen. We veronderstellen dat uw e-mailwachtwoord veilig is en daarmee krijgt u toegang tot uw gegevens.

 • U kunt altijd uw gegevens aanpassen: naam, woonplaats, functie, etc. Uw e-mailadres wissen we automatisch een tijdje nadat een petitie sluit en er geen noodzaak om te bewaren meer is. Hoeft u dus niets voor te doen.

 • We verkopen uw gegevens niet. Er zijn geen adverteerders op onze site die we moeten plezieren (gemeenten zijn onze klanten). Niemand krijgt uw gegevens. Alleen de petitionaris heeft toegang tot de lijst ondertekenaars. Maar zonder de e-mailadressen! Als de ondertekenaarslijst (met naam, woonplaats, functie) wordt overhandigd mag de ontvanger er van de wet praktisch niets mee doen. Alleen via ons kan een antwoord op de petitie gemaild worden.

 • Onze servers staan niet in het buitenland maar in een (goed beveiligde) kast bij onze sponsor XS4ALL in Amsterdam. XS4ALL heeft als één van de oudste internetbedrijven in het land een reputatie hoog te houden op het gebied van privacybescherming en veiligheid.

 • We zijn een kleine organisatie. Een handvol mensen die elkaar al minstens een decennium goed kent heeft toegang tot gegevens. Niemand heeft meer toegang dan strikt nodig. We hebben een adres en telefoonnummer in Nederland. De stichting staat als non-profit en 'algemeen nut beogende instelling' geregistreerd.

 • We zijn strikter dan de wet. Zo geven we u bijvoorbeeld zelfs inzicht in de technische gegevens die we van u hebben (IP-adres, browser). Ons uitgangspunt is dat uw gegevens van u zijn en blijven. Wij hebben ze slechts in bruikleen voor het registreren van een petitie-ondertekening.

Ondanks dit alles zijn we de grootste politieke website van Nederland met 2 miljoen bezoekers, 140.000 ondertekeningen en 100 nieuwe petities per maand. We zijn soms de 3000e website van Nederland in populariteit, soms de 5000e (dergelijke hitlijsten veranderen continue). Wij zijn u erg dankbaar voor uw vertrouwen!

We leunen overigens sterk op de donaties die we ontvangen, zie ons jaarverslag.

12-04-2018

Brief Ministerie met betrekking rapport Panteia

Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen heeft Minister Bruins het adviesrapport Panteia; "Overgangsrecht voor de mbo- en inservice opgeleide verpleegkundigen" voor kennis aangenomen. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij voornemens is een onafhankelijke commissie met deskundigen in te stellen in relatie tot een beoordeling van aanvullende opleidingen qua inhoud en niveau op gelijkwaardigheid aan het HBO verpleegkundig opleidingsniveau.

+Lees meer...

Een positief signaal. Vorige week is er een overleg geweest met VenVN waarin de argumentatie en overwegingen met betrekking tot de beroepsprofielen door VenVN is aangegeven en waarin wij uitgesproken hebben dat uitsluitend de HBO status voor ons bespreekbaar is. Wordt vervolgd.

Mail naar OCW

Vrijdag heb ik een mail gestuurd naar het ministiri van OCW gestuurd, zojuist antwoord gehad dat mijn brief en de petitie is ingenomen voor de brievenlijst.

Persbericht 18 juni: Laat de natuur en omwonenden niet stikken!

Laat de natuur en de omwonenden niet stikken!

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie starten vandaag een campagne tegen de komst van een megastal voor 16.000 varkens aan pal naast topnatuurgebied Kampina. Door de petitie te tekenen op Geenmegastal.petities.nl kan iedereen de strijd tegen de bouw van deze megastal steunen.

+Lees meer...

De natuurorganisaties gaan beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning en met het verzamelen van handtekeningen willen ze laten zien dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de bouw van een megastal op zo een kwetsbare plek.

Impact op natuur en leefomgeving Na eerdere protesten van omwonenden en natuurorganisaties weigerde de gemeente Oirschot de vergunning voor de bouw van de megastal te verlenen. Hiermee gaf zij een krachtig signaal af dat er geen plaats is voor een megastal pal naast Europees beschermd natuurgebied Kampina, onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Nu de gemeente op haar besluit terug komt en toch vergunning verleent, dreigt de megastal, aan de Logtsebaan in Oirschot, er alsnog te komen. Dit ondanks grote zorgen van natuurorganisaties en omwonenden over de impact daarvan op de natuur en de leefomgeving.

Dweilen met de kraan open De Kampina is een kwetsbaar natuurgebied dat zwaar te lijden heeft onder de uitstoot van stikstof (ammoniak), waardoor verzuring van de bodem optreedt en onder andere de paarse heide verdwijnt. Stikstof is een voedingsstof voor planten. Maar te veel stikstof zorgt voor onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Voor sommige soorten is teveel stikstof giftig. Veel eiken op de Kampina sterven af. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen. Er wordt met man en macht gewerkt aan het herstel van de natuur door te plaggen, maaien en inzet van begrazing wordt de stikstofneerslag verwijderd.

Dat kost veel geld en energie. Het is echter dweilen met de kraan open als er een nieuwe ammoniakbron pal tegen de natuur wordt gerealiseerd. Een groot industrieel ogend varkensbedrijf pal naast de Kampina is bovendien een ernstige aantasting van het landschap. Het mestprobleem in Brabant kan volgens de natuurorganisaties alleen echt worden opgelost als de varkensstapel aanzienlijk verkleind wordt.

Lars Koreman, provinciaal ambassadeur Natuurmonumenten; “de vergunning voor de bouw van een megastal gaat de draagkracht van het gebied ver te boven. Het druist bovendien in tegen overheidsbeleid ten aanzien van intensieve veehouderij. De gemeente en de Provincie moeten alles op alles zetten om de bouw van deze megastal te voorkomen”.

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: ‘we gaan met zoveel mogelijk mensen een beroep op de gemeente Oirschot doen om dit onzalige plan alsnog van tafel te krijgen”.

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie roepen iedereen die het met hen eens is op om de petitie te tekenen via Geenmegastal.petities.nl

Nieuwe petitie gestart

In 2018 zijn de wachttijden voor transgenderzorg opnieuw dramatisch opgelopen. Daarom is een nieuwe petitie gestart met een nieuwe eis: los de problemen met de wachttijden nu eindelijk structureel op! Help ons mee een krachtig signaal te geven! Teken de nieuwe petitie:

uitbreidingtransgenderzorg.petities.nl.

333 meter baan realiseren

De Raad besluit een nieuwe IJshal aan de Voorschoterweg te bouwen, naast de nieuwbouw van het Combibad. Voorgesteld wordt een overdekte 250-meter variant uit te werken en daarin een uitbreiding naar een 333 meterbaan mee te nemen.

+Lees meer...

Het definitief doorgaan van deze grotere variant is alleen mogelijk als het surplus aan kosten geheel uit bijdragen van buurgemeenten en acties van Stichting IJshal en schaatsverenigingen kan worden bekostigd. Uiterste datum dat dit bekend moet zijn is 1 oktober 2018.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. De stemverklaringen vanuit de gemeenteraad hierover:

 • De heer Van Haaster (D66) zegt dat de tomeloze sportieve inzet van de ijsclubs heeft aangetoond dat de ijshal in grote, lokale en regionale behoeften voorziet. De fractie van D66 heeft de ijshal altijd gesteund. Mede namens wijlen Aad Luiten zal D66 met alle soorten van genoegen instemmen met dit Kaderbesluit. D66 feliciteert de ijsclubs met het resultaat en wenst hen veel succes bij het inzamelen van een regionale financiering, om ook de laatste 83 meter mogelijk te maken.

 • Mevrouw Van Walraven (SP) vertelt dat de SP jarenlang voor een ijshal heeft gestreden. De vele olympische successen die Nederlandse schaatsers behalen, onderstrepen het belang van deze ijshal. Schaatsen is dé sport van Nederland.

 • De heer Schalkwijk (PvdA) complimenteert de vrijwilligers die al jarenlang bezig zijn geweest. De PvdA is erg blij met de inspanningen van de regionale ijsclubs. Dat vergroot de betrokkenheid van de regio. De PvdA is erg optimistisch over het realiseren van de grote ijshal.

 • Mevrouw Van Delft (GL) herinnert zich het moment van circa anderhalf jaar geleden dat het schaatsen bijna om zeep werd geholpen. Nu ligt het Kaderbesluit als een hamerstuk voor. GL is zeer blij en feliciteert de ijsclubs en alle ongebonden schaatsers met dit besluit.

 • De heer De Vries (CDA) merkt op dat ook het CDA blij is met dit besluit. Het is haast symboliek dat in de week waarin Leiden dit besluit neemt, een lid van een Leidse vereniging olympisch goud wint.

 • De heer De Vos (PvdD) zegt dat zijn fractie blij is dat er een nieuwe ijshal gebouwd kan worden. Ze kan instemmen met het raadsvoorstel. Een vergroting naar een 333 meterbaan hoeft niet van de PvdD als dat ten koste gaat van de ruimte voor het combibad met de ligweide. De fractie wacht de ontwikkelingen hierop met spanning af.

Bron: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/496900/Gemeenteraad%2015-02-2018

REACTIE VAN PETITIONARIS

De petitie is niet voor niets geweest:

Op 15 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Leiden het voorstel van B&W goedgekeurd, waarin wordt voorgesteld om de bouw van een nieuwe schaatshal van 250 meter geheel door de gemeente Leiden te financieren.

Voor de realisatie van een 333 meter baan staat de gemeente Leiden op het standpunt dat de financiering van het surplus ten opzichte van de 250 meter baan geheel in handen ligt van de regiogemeenten, aangevuld met inkomsten uit verhuur, sponsoring en acties door de Stichting IJshal Leiden. Dit surplus moet dan uiterlijk per 1 oktober 2018 beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn we volop bezig om dit extra geld bij elkaar te krijgen. We hebben hiervoor zelfs een aparte website ontwikkeld, www.333m.nl, waarop al onze acties te volgen zijn.

We nodigen u uit om deze site te bekijken, waarop de argumenten voor een 333 meter baan zijn samengevat en waar u wellicht een actie vindt, waar u een bijdrage aan wilt leveren.

Met sportieve groet,

Stichtingsbestuur Schaatshal Leiden Willem van Vliet Secretaris

17-06-2018 | Petitie Een nieuwe ijsbaan in Leiden

Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte

Minister Slob van onderwijs heeft half april 2018 in de Tweede Kamer gezegd dat hij de Wet medezeggenschap op scholen gaat aanpassen. 'Op deze manier zorgen we ervoor dat leraren en ouders echt kunnen meepraten over de groepsgrootte.'

Schoolbesturen van basisscholen moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte.

+Lees meer...

Lees zelf verder op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/18/schoolbestuur-moet-leraren-en-ouders-advies-vragen-over-groepsgrootte

Ook overtuigd van het ontoelaatbare gedrag binnen onze school, steun deze petitie en/of neem contact op met de oudergeleding van de MR. Laat u niets wijs maken over de financiële situatie van onze school. Er moeten gewoon andere keuzes gemaakt worden. 30, 32 en 33 leerlingen in een klas is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs met als gevolg slechtere resultaten van de kinderen.

Nieuwsbericht NOS + interview door NH nieuws

Bewoners Haarlemmermeer willen kunstwerk Ida niet - http://nos.nl/l/2236738.

Wethouder Dols biedt petitie mee aan

Op 26 juni zal deze petitie worden aangeboden aan de commissie voor Defensie van de Tweede Kamer. Van het gemeentebestuur zal wethouder Dols de petitie mee aanbieden.