U, de petitionaris

Nieuws

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

Verslag van de bewonersbijeenkomst van Felixoord.

 Het verslag zoals door Icare is vastgelegd.? --- Bewonersbijeenkomst Felixoord 11 december vond in Felixoord een presentatie  plaats, verzorgd door de directie van Icare. De presentatie ging over de ontwikkelingen in de zorg en de betekenis daarvan voor Felixoord. Maatschappij en politiek De laatste jaren heeft de maatschappij zich ontwikkeld.

+Lees meer...

Meer en meer zijn burgers zelf verantwoordelijk geworden voor hun eigen leven. Er heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De kosten van de zorg zijn de laatste jaren sterk gestegen. De groep oudere Nederlanders groeit. Dat komt door de babyboom generatie, maar ook door de betere levensomstandigheden en gezondheidszorg, waardoor mensen ouder worden. Langzamerhand is de conclusie getrokken dat het bestaande zorgstelsel geen model is dat in de toekomst kan worden behouden. De politieke keuze die gemaakt is, is dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat sluit aan bij de wens van ouderen om zelfstandig te willen blijven en eigen regie te willen blijven voeren. Er zijn daarover een aantal zaken besloten, o.a.* In de toekomst zijn er geen verzorgingshuizen meer.* Het aantal plaatsen voor verpleeghuiszorg blijft beperkt.* De gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning.* De algemene AWBZ zorg wordt vervangen door andere specifiekere wetgeving. Situatie Felixoord In Felixoord zijn 24 verpleeghuisplaatsen en dat aantal zal niet groeien. Er zijn nu 46 plaatsen verzorgingshuiszorg, en doordat er geen indicaties voor verzorgingshuiszorg meer afgegeven zullen worden, ontstaat er leegstand. Als je kijkt naar het huishoudboekje van Felixoord, zijn daar 3 hoofdpunten in te herkennen: 1. Gebouw, 2. Diensten (zoals de keuken, de was en de huishouding) en 3. de Zorg. 1. GebouwHet gebouw van Felixoord is in 1969 gebouwd en is ook wel gedateerd. In het verleden is er fors in het gebouw geïnvesteerd en daarvoor is een lening afgesloten. Deze lening is in de huidige financieringswijze helaas niet meer terug te betalen. Recent is onderzocht hoeveel er nodig zou zijn om het pand geschikt te maken om nog 10 of 20 jaar mee te kunnen. Om dat te kunnen betalen is er geen spaarpot beschikbaar en het gaat om bedragen van 1,5 tot 5,5 miljoen euro. Dat bedrag is dan nodig voor vervanging van het dak, de technische installatie, keuken, voegwerk enz. enz. Ook daarvoor geldt dat dit bedrag met de huidige financieringswijze nooit terugverdiend zal kunnen worden. Omdat deze bedragen nodig zijn om een gebouw te realiseren waarin langdurige huurcontracten mogelijk zijn, is dus ook de mogelijkheid van het scheiden van wonen en zorg uitgesloten. 2. Diensten Felixoord is maar een kleine zorglocatie. De kleine omvang maakt dat de diensten structureel duurder zijn dan dat er financiering voor is. Het kost dus structureel geld. De eigen keuken is natuurlijk een essentieel onderdeel van de levensvisie van de bewoner en dat maakt deze conclusie wel spannend. 3. Zorg Met inzet van veel extra mensen, motivatie en financiële middelen is de zorg de afgelopen periode steeds beter op orde gekomen. Aan de financieringskant is het minder gunstig. Er komt namelijk steeds minder geld voor de zorg beschikbaar. We weten zeker dat de salariskosten de komende periode zullen stijgen en we verwachten dat de vergoedingen zullen dalen. Voor 2015 is de zorg ingekocht en is de begroting gemaakt met een tekort op de begroting. Dat tekort zal de komende jaren groter worden. Besluit Gezien al deze ontwikkelingen moet de conclusie zijn dat de manier waarop Felixoord nu wordt georganiseerd niet kan doorgaan. Het leidt tot groeiende verliezen. Er moet dus gezocht worden naar een andere oplossing, een organisatievorm die anders is dan nu. Om de mogelijkheid daarvoor te onderzoeken is een externe adviseur aangesteld, Riek Siertsema, die de opdracht heeft om te onderzoeken wat de best mogelijke manier is om een alternatief te bieden voor de ouder wordende vegetariër zorg en ondersteuning te bieden. Zij is daarvoor begonnen een groot aantal gesprekken te plannen met mogelijke partijen. Dat zijn zorgorganisaties in de regio, zorgorganisaties voor bijzondere doelgroepen, organisaties met nieuwe zorgconcepten, kleinschalig georiënteerde organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen, zorgverzekeraar, gemeente enz. Eind januari moeten de eerste gesprekken zijn gevoerd. Dan kan worden gekozen welke oplossingen het meest kansrijk zijn. Dan kunnen vervolggesprekken worden gevoerd. Het uitgangspunt is om te zoeken naar een oplossing voor de doelgroep vegetariërs, met respect voor de levensvisie van de vegetariër. Daar zal nadrukkelijk naar worden gezocht. Riek heeft heel regelmatig contact met de cliëntenraad, deonderdeelcommissie en het bestuur van de bewonersvereniging van het woonpark, om daardoor goed bij elkaar aangesloten te blijven. Vervolg !care heeft voor de bewoners van Felixoord een zorgplicht en het zal dus nooit gebeuren dat bewoners op straat komen. Alle energie is erop gericht om een oplossing te vinden voor oudere vegetariërs die zorg en ondersteuning nodig hebben. De cliëntenraad heeft een adviesrecht als er een oplossing kan worden voorgesteld. De bewoners en familie zullen over de ontwikkelingen worden geïnformeerd, via nieuwsbrieven of bijeenkomsten.   Vragen: Zijn er al overnamekandidaten? Er zijn kandidaten waarmee gesproken wordt over een oplossing voor de doelgroep vegetariërs. Dat zijn zorgorganisaties in de regio. Maar er wordt ook gesproken met woningbouwcorporaties of investeerders. Op dit moment zijn de gesprekken heel breed en in januari kunnen we na de gesprekken concluderen welke oplossing het meest kansrijk is om een volgende stap te zetten. In elk geval wordt meegenomen met welke intentie de anderepartijen naar Felixoord kijken. Is het voor hun een mogelijkheid om zelf een grotere schaalgrootte te kunnen krijgen, of hebben zij hetzelfde doel voor ogen, namelijk goede zorg en ondersteuning voor de doelgroep met respect voor de levensvisie. Denkt Icare er aan om zelf andere partijen over te nemen? Nee, eigenlijk niet. Icare is in deze regio te klein om die onderhandelingspositie te kunnen innemen. Er is financiële druk en tekorten. Hoe lang houdt Felixoord dit vol? Er is een negatieve begroting en we gaan ervan uit dat — als er een partij wordt gevonden die een oplossing kan bieden — er 6 tot 9 maanden nodig is om een overdracht te realiseren. Uiterlijk najaar 2015 zullen we weten waar we staan. De eerste fase is het voeren van kennismakingsgesprekken en het kiezen van een vervolgrichting. Dat is eind januari. Collega-zorgorganisaties hebben geen eigen keuken, laat staat een vegetarische keuken. In hoeverre wordt in de onderhandelingen gekeken naar onze vegetarische keuken? De vegetarische keuken en de relatie met het woonpark worden meegenomen in degesprekken. Organisaties gaan daar zeer verschillend mee om en het is steedsonderwerp van gesprek. Daarnaast kijken we ook naar samenwerking tussenbedrijfsleven en zorg, bijvoorbeeld door mogelijke samenwerking met eenvegetarisch restaurant. Het kan ook zijn dat aan bewoners wordt gevraagd of menbereid zou zijn bij te dragen aan het voortzetten van de eigen vegetarischekeuken. Denkt u ook aan groepswonen, bijvoorbeeld met een eigen keuken per gang waar de bewoners zelf koken. De LVGO Landelijke vereniging voor groepswonen voor ouderen heeft daar ervaring mee. Dit soort ideeën is welkom, we gaan daar in het onderzoek mee aan de slag. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vegetariërs minder beroep doen op zorg. Een vegetariër kost de samenleving minder zorgkosten dan anderen. Wordt daar door Menzis rekening mee gehouden? Nee, helaas niet. Menzis maakt voor de toekenning van verpleeghuisplaatsen geen verschil tussen vegetariërs en niet vegetariërs. Als het zo is dat vegetariërs langer leven dan anderen, is de extra lange zorg die dan nodig is voor rekening en risico van de zorgorganisatie. Er zijn een aantal (kleinschalige) tehuizen in Nederland die er de laatste jaren in zijn geslaagd om na dreiging van sluiting open te blijven. Wordt daar naar gekeken en wordt dat ook onderzocht? Ja, op korte termijn heeft Riek een afspraak met een klein verpleeghuis in Flevoland. Het is een klein huis dat rendabel is. Riek hoopt daar te leren hoe men dat heeft georganiseerd dat dat mogelijk is. Als bewoners andere goede voorbeelden kennen, hoort Riek de suggesties graag. Over het gebouw zei u dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Kunt u ook iets zeggen over de kwaliteit van zorg in tijden van financiële druk? Alle investeringen die nodig zijn voor de veiligheid van bewoners en personeel worden uitgevoerd. Ook wordt er niet bezuinigd op de kwaliteit van zorg. Er zijn recent twee HBO verpleegkundigen aangesteld om daar nog een verbeterslag te kunnen maken. Op de kwaliteit van zorg zullen wij geen concessies doen. Afhankelijk van de bezetting van het huis zal de benodigde groep medewerkers worden ingezet. We hebben een prachtige tuin van 6 ha. Kan daar niet iets mee gedaan worden zodat er geld binnen komt? Een deel van het grondgebied is eigendom van Felixoord. De rest van de ruimte is eigendom van Woonzorg Nederland. Riek voert met Woonzorg Nederland ook gesprekken. Is bekend dat op de wachtlijst voor de bungalows 180 mensen staan en dat er dus grote belangstelling bestaat om hier te komen wonen? Dank voor deze informatie. Wordt er in de onderhandelingen ook gedacht aan nieuwbouw? Er zijn nu nog geen onderhandelingen, maar het kan voorkomen dat eenovernamekandidaat aan nieuwbouw denkt.  

Ondersteuning gevraagd

  Het ondertstaande verzoek is geplaatst in het blad "Leven" van de Vegetariërs Bond, editie 4e kwartaal 2014. ---- Hulp gevraagd voor behoud FelixoordIn de bosrijke omgeving van Oosterbeek ligt Felixoord. Dit unieke zorgcentrum voor vegetariërs dreigt door de eigenaar, zorginstelling Icare, uit financiële overwegingen te worden gesloten.

+Lees meer...

De leden van de werkgroep ‘Felixoord blijft open’ doen er alles aan om dit tegen te gaan en kunnen daarbij veel hulp gebruiken.Het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord is ontstaan uit het Vegetarisch Centrum, dat in 1948 in Oosterbeek met hulp van de Vegetariërsbond werd opgezet. Vanuit een kleine villa is Felixoord (zie www.felixoord.nl) uitgegroeid tot een zorgcentrum met een erkenning van 70 verblijven, waarvan 24 voor verpleging. In de eigen keuken worden dagelijks verse vegetarische en veganistische maaltijden bereid. In de loop der tijd zijn in de parkachtige omgeving rondom het gebouw 33 bungalows en 14 appartementen gebouwd. In Vegetarisch Woonpark Ommershof (www.vegetarischwoonpark.nl) wonen vegetarische 55+’ers zelfstandig, met de belofte dat zij later eventueel in Felixoord terechtkunnen. Er bestaat dan ook een lange wachtlijst voor de bungalows en appartementen. Voor Felixoord is daarentegen geen wachtlijst meer (mensen moeten hiervoor wel over een geldige indicatie beschikken). Het woonpark is vanaf 2012 in bezit van Woonzorg Nederland. De bestuurlijke eigenaar van Stichting Felixoord is sinds 2009 Icare. Deze zorginstelling nam Felixoord indertijd verplicht over van Philadelphia. Icare valt onder Espria. Espria vormt met Woonzorg Nederland een personele unie. Hoewel juridisch en economisch dus gescheiden, ervaren de bewoners het zorgcentrum met de omliggende bungalows als één geheel.   Dreigende sluiting Door het huidige overheidsbeleid, dat bepaalt dat ouderen zo lang mogelijk – eventueel met hulp – thuis moeten blijven wonen, zullen veel verzorgingshuizen in Nederland verdwijnen. Ook de zorg voor de bewoners in Felixoord staat onder druk. Kamers komen leeg te staan, waardoor de zorg te kostbaar gaat worden. En de tijd dringt, want inmiddels is eigenaar Icare op zoek naar een overnamepartner. Wanneer die zich niet aandient, moet het zorgcentrum misschien sluiten. Eventuele sluiting zou ook negatief doorwerken op de bezetting van het woonpark. Verder dreigt het gevaar dat de vegetarische signatuur van het zorgcentrum verloren gaat.   Vrijwilligers gezocht De werkgroep ‘Felixoord blijft open’ wil verlies van identiteit en sluiting van het zorgcentrum tegengaan. De groep, met bewoners van Felixoord en de Ommershof, zet zich actief in voor het behoud van dit zorgcentrum dat in Nederland uniek is in zijn soort: een toekomst waarin Felixoord een grotere rol kan spelen voor het vegetarisme in Nederland. De leden van de werkgroep hebben voldoende ideeën, maar vragen hierbij hulp om ze vorm te geven en te realiseren: financieel, juridisch, organisatorisch, inhoudelijk of op andere wijze met raad en daad. Ook is men op zoek naar ondernemende vegetariërs die iets kunnen betekenen voor Felixoord, bijvoorbeeld door overname van het zorgcentrum of de vegetarische keuken (met uitbreiding van de catering). Wanneer mensen in Felixoord willen komen wonen, horen de leden dat eveneens graag. Alle belangstellenden kunnen contact opnemen met Nico Stavast van de werkgroep ‘Felixoord blijft open’. Adres: Graaf van Rechterenweg40G, 6861 BR Oosterbeek,e-mail: nicostavast@gmail.com,tel. 026 - 840 62 77. De werkgroep financieel steunen kan via NL40 TRIO 2024 3535 25t.n.v. Bew. VWO te Oosterbeeko.v.v. ‘giften FO’.

Ingezonden brief in Het Parool: Dertig kilometer in de stad

Het Parool, zaterdag 27 december 2014, pagina 43Dertig kilometer in de stadDen Haag heeft gesproken. Geen helmplicht voor de snorfiets.

+Lees meer...

Dus uitangst voor een bloedbad door de grote snelheidsverschillen durftAmsterdam de scooter niet van het fietspad te verbannen. Jammer dan voorde fietsers en hun leed veroorzaakt door de veel snellere scooters enhun uitlaatgassen.Er zit niets anders op dan de maximumsnelheid op 30 te zetten in heelAmsterdam. Teken op amsterdam30km.petities.nl ook dit verzoek. Parijsging ons al voor.De meeste Amsterdammers zitten toch bijna nooit (binnen de ring) in eenauto, maar fietsen er wel. De scooterrijders worden ook bediend want zekunnen zonder helm de rijbaan op. Veel automobilisten rijdenprofessioneel Amsterdam in, die passen zich wel aan, ze zullen er nietminder om verdienen. Uiteindelijk zal het op de bevoorrading van de stadgeen invloed hebben, op je bestemming kom je wel. Maar met mindervervuiling, een vergroting van de wegcapaciteit door de kortere remweg,minder geluidsoverlast, minder doden en gewonden.Alleen het GVB moet de dienstregeling voor bussen en trams aanpassen.Maar dat sprookje heeft toch al weinig gelovigen.

screenshot Het Parool: Dertig kilometer in de stad
28-12-2014 | Petitie 30km/u in Amsterdam

Brief van wethouder Pieter Litjens over metro naar Schiphol

De wethouder schrijft onder andere over de metro naar en van Schiphol in een brief over de uitbreiding van het metronetwerk.  Op pagina 5 van brief DIVV/UIT/201417044 als toelichting bij puntje 3: Ondanks dat de metroverbinding door het standpunt van de staatssecretaris op dit moment niet kansrijk is, acht ik het zinvol om deze lijn in de komende fase nader te onderzoeken om zodoende inzicht te krijgen wanneer en onder welke ontwikkelingvoorwaarden de lijn wel mogelijk wordt. Ondertussen kunt u de petitie dus blijven ondertekenen! .

18-12-2014 | Petitie Metro naar Schiphol

petitie haalt de Gelderlander

Dagblad De Gelderlander heeft het nieuws over de sluiting van de kantine ook opgepikt. http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/clubs-boos-over-sluiting-kantine-de-paasberg-1.4665449#.VIi7lVgXRhU.mailto .

Doorstart petitie : 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'

Ouderenbescherming Nederland |  De petitie Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling dateert uit 2010. In 2012 is er tijdens een commissie vergadering zorg in de Tweede Kamer door Ouderenbescherming Nederland samen met een aantal klagers over mishandeling en ontspoorde zorg binnen zorginstellingen, een persoonlijk gesprek  afgedwongen met voormalig staatssecretaris Marlies van Zanten (CDA). Marlies van Zanten beloofde toen, tijdens dat gesprek, dat ze alles op alles zou zetten  de rechten van ouderen die zorg met verblijf ontvangen te borgen.

+Lees meer...

Ze gaf aan dat ze de IGZ de opdracht had gegeven tot het oprichten van een meldpunt en dat er scherper toezicht kwam op klachtafhandeling.  Kort na dit gesprek vond er ook een gesprek plaats geinitieerd vanuit de IGZ tussen Ouderenbescherming Nederland en een aantal leiddinggevende van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens dit gesprek heeft Ouderenbescherming Nederland er op aangedrongen dat het van groot belang is dat zorgmedewerkers, naastbetrokkenen en ouderen die zorg met verblijf ontvangen niet alleen veilig kunnen melden, maar er ook van op aan kunnen dat hetgeen zij melden direct door de IGZ wordt opgepakt en dat de IGZ transparant is over de stappen die zij na een melding zetten.  Helaas hebben de gesprekken met de toenmalige staatssecretaris en de IGZ niet het gewenste resultaat opgeleverd. De toenmalige staatssecretaris heeft volstrekt onvoldoende maatregelen genomen en hoe de IGZ meldingen afhandelt blijft vragen oproepen. Er blijven bij Ouderenbescherming Nederland via de facebookpagina meldingen binnenkomen van zorgmedewerkers, naastbetrokkenen en ouderen over ernstige klachten aan het bed van ouderen die zorg met verblijf ontvangen. Er blijven klachten binnenkomen over hoe de IGZ met meldingen omgaat.   Ouderenbescherming signaleert net als tijdens de gesprekken met voormalig staatssecretaris van Zanten en de IGZ dat klachtprocedures niet of weinig adequaat werken en dat rechten van ouderen die zorg met verblijf ontvangen nog steeds geschonden worden.   Op verzoek van diverse oud-ondertekenaars van de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' en van een groot aantal melders heeft Ouderenbescherming Nederland besloten de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' nieuw leven in te blazen.   Ouderenbescherming Nederland streeft er naar om medio 2015 een afspraak te maken met de huidige staatssecretaris en opnieuw de inhoud van de petitie te bespreken en er op aan te dringen dat er sancties komen als klachten onbehandeld in een la verdwijnen.   Van dit gesprek zal een verslag gemaakt worden wat te lezen is hier en op de facebookpagina van Ouderenbescherming Nederland te lezen zal zijn.8 december 2014

Petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'

Protest tegen AH amterdamseweg en u stem laten hoeren

Hoi petities ondergingen De AH amterdamseweg moet eerder dicht maar Tom voort actie tegen AH amterdamseweg daarom zoek ik steun Opgroep Wil u stem laten horen dat kan via tomfannynanlohy@gmail.com .

Scooter frontaal tegen auto

Budel – Foto’s – Zondagavond vond omstreeks 19.10 uur een ongeval plaats op de kruising Cranendoncklaan – Aldenborghlaan in Budel. Midden op de kruising had een aanrijding plaatsgevonden tussen een scooterrijder en een personenauto waarbij de bestuurder van de scooter ernstig gewond raakte.

+Lees meer...

Een ambulance uit Weert kwam ter plaatse. De jongeman werd ter plekke behandeld aan zijn verwondingen waarbij hij het uitschreeuwde van de pijn. Hij is vervolgens met onbekende verwondingen, met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De inzittenden van de personenauto kwamen met de schrik vrij. Waarschijnlijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval, waarbij de scooter in reed op de bestuurderszijde van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de personenauto afgesleept, en de zwaar beschadigde scooter is door de politie meegenomen voor verder onderzoek. De kruising, die als gevaarlijk en onoverzichtelijk bekend staat, werd ten tijde van het ongeval door de politie afgesloten voor het verkeer. Op een gedeelte van de Cranendoncklaan, de weg tussen het Budelse Centrum en de Belgische Grens, geld een snelheidslimiet van 30 km/u maar er wordt vaak veel te hard gereden zeggen omwonenden die zich al lange tijd zorgen maken over de veiligheid in de straat.