U, de petitionaris

Nieuwtjes

Onderzoek: welke petities krijgen een antwoord?

Studenten hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar petities op Petities.nl.

Ze hebben allerlei hypotheses getest en verworpen, maar telkens bleek dat veel ondertekeningen onder een petitie de kans vergroten dat de petitie een antwoord krijgt. Waarom dit zo is is niet onderzocht. Is dat omdat de gemeente dit belangrijk vindt of omdat het de petitionaris motiveert om de petitie te overhandigen?

De eigenschappen of het gedrag van een gemeente hebben geen verband met het krijgen van een antwoord op een petitie bleek uit de onderzoeken.

Opmerkelijke uitkomst volgens Sarah Kamphuis was wel dat een 'gewone' petitionaris meer succes had bij het krijgen van een antwoord dan een petitionaris die al veel verbindingen heeft. Zijn hun petities te lastig? En/of blijven hun petities te klein? Of hebben ze geen tijd? Of werken ze niet goed samen met andere burgers? Of starten ze een petitie eerder via een organisatie? Want die waren buiten deze analyse gelaten.

Overnemen hoe een kwestie al door journalisten wordt gepresenteerd of daar juist vanaf wijken bleek niets uit te maken volgens Remco Harmsen. Een petitie kan dus gerust afwijken van de gangbare presentatie. Vermoedelijk vinden journalisten dat ook wel weer 'nieuws'. Ook hier bleek alleen het aantal ondertekeningen een relevante voorspeller van een antwoord.

Interessant volgens Olav Blom was ook dat het niet helpt als de volgers van de petitionaris op Twitter verbonden waren met de petitionaris. Ook hier geldt dat veel ondertekenaars wel helpt. Die kennen elkaar of de petitionaris niet, maar tekenen op eigen houtje de petitie. Wat op zich wel aangeeft dat het een grote petitie is.

De studenten waren bachelor- en masterstudenten aan de Vrije Universiteit, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en deden onder begeleiding van dr. ir. Tijs van den Broek het onderzoek naar petities die in 2016 en 2017 gericht waren aan gemeenten. De masterstudenten combineerden de data van Petities.nl met sociale media-data via Coosto, het nieuwsarchief LexisNexis, Twitter en LinkedIn.

Op 12 oktober 2018 wordt er een 'data-challenge' georganiseerd in het designlab van de Universiteit Twente door Duidt, Open State en de VU. Dan gaat het onderzoek verder naar de data van Petities.nl. Laat het maar weten als u er ook bij wil zijn.

26-05-2018

Steun de brief aan de leden van de raad!

Hoi, goed dat je dit leest!

Hartelijk dank voor het tekenen van de petitie over de acute stijging kavelprijzen Almere Oosterwold. We gaan richting de 1000 dus blijf deze petitie vooral delen onder vrienden/bekenden/familie zodat we met z'n allen sterk staan!

Gisteren is er vanuit initiatiefnemer John Duynhouwer een brief opgesteld en verstuurd naar de burgermeester, wethouders en voltallige raad.

+Lees meer...

)Zie de inhoud van de brief hier onder). Steun alsjeblieft de brief door 'm namens jezelf te mailen met de tekst "Ik steun hierbij de brief van John Duynhouwer van 6-2 , "Prijsverhoging Oosterwold en Beginselen van Behoorlijk Bestuur".

Het is heel belangrijk dat we massaal mailen want hoe meer mensen de brief steunen, hoe groter de kans is dat het een agendapunt wordt tijdens de politieke markt!

Lees de brief hieronder en je e-mail kun je richten aan: raadsgriffie@almere.n,l fmweerwind@almere.nl, mveeningen@almere.nl, lypma@almere.nl, wbrouwer@almere.nl, emtheunissen@almere.nl en natuurlijk: RADAR! radar@avrotros.nl

Brief: Onderwerp: Prijsverhoging Oosterwold en beginselen van behoorlijk bestuur

Datum: 6 februari 2019

Geachte leden van de Raad, heer Pruim, heer Weerwind, mevrouw Ypma, mevrouw Veeningen, heer Brouwer, leden bestuurlijk overleg Oosterwold,

Ik ben erg geschrokken over de wijze waarop Gemeente Almere de prijsverhoging voor een woon kavel op Oosterwold kenbaar heeft gemaakt. De grote prijsverhoging van EUR 42,- naar EUR 74,15 is zonder aankondiging vooraf bekend gemaakt en onmiddellijk van kracht geworden op 4 februari j.l. De gemeente heeft alle initiatiefnemers die al een overeenkomst hebben met de gemeente een overgangsregeling aangeboden.

Deze brief gaat echter over de initiatiefnemers die buiten de overgangsregeling vallen. Mensen die vaak al lange tijd bezig zijn met hun initiatief, maar die door de vele vertragingen die nu eenmaal inherent zijn aan de werkwijze van de Gemeente, nu van de ene op de andere dag te laat blijken te zijn om nog van de oude grondprijzen te profiteren.

Precontractuele goede trouw beginsel Op basis van het precontractuele goede trouw beginsel ben ik van mening dat er ook een overgangsregeling moet komen voor de initiatiefnemers die geen overeenkomst met de gemeente hebben. Er is door hen immers veel tijd en in veel gevallen ook veel geld geïnvesteerd. In de meeste gevallen is er (uitgebreid) per email met de gemeente gecorrespondeerd. Deze voorbereidende werkzaamheden kunnen gezien worden als onderhandelingen voorafgaande aan een (intentie)overeenkomst. Er is op de website en op de informatie bijeenkomsten van de gemeente een kavelprijs van EUR 42,- gecommuniceerd. Daarmee is de plotselinge en grote prijsverhoging (bijna verdubbeling) van 4 Februari j.l. naar EUR 74,15 een inbreuk op het precontractuele goede trouw beginsel. De gemeente breekt immers de onderhandelingen af op basis van de eerder gecommuniceerde prijs van EUR 42,- en stelt de prijs eenzijdig zonder vooraankondiging vast op EUR 74,15.

Subsidiair is er de kwestie onbehoorlijk bestuur die de Gemeente wellicht verweten kan worden en waar ik nu, om de lengte van deze brief beperkt te houden, slechts kort op in ga.

Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen moeten op een gelijke manier worden behandeld. Een overheidsinstantie mag geen onderscheid maken tussen partijen bij haar besluitvorming of het aangaan van contracten. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Door deze prijsverhoging is het zeer de vraag of mensen die van een beneden modale inkomen moeten rondkomen een kavel kunnen kopen in Oosterwold. Dit is een van de beginselen van het Oosterwold project.

Evenredigheidsbeginsel De gevolgen van een overheidsbesluit moeten zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de betrokken personen. Daarbij kan het natuurlijk zo zijn dat de belangen van een (rechts)persoon moeten worden geschaad om het algemeen belang te kunnen dienen. Die negatieve gevolgen moeten wel zo beperkt mogelijk zijn en dus evenredig aan de noodzakelijke handelingen. Dit is vastgelegd in artikel 3:4 lid 2 Awb.

Handreiking Deze brief is nadrukkelijk niet bedoeld als een verwijt maar als een handreiking naar de gemeente en betrokken partijen. Mijn doel is op een zo constructief mogelijke manier een aantal oplossingen voor te stellen en te voorkomen dat de situatie escaleert en resulteert in (verdere) negatieve media-aandacht voor de Gemeente Almere en voor Oosterwold en haar (toekomstige) bewoners. Deze brief is ook in de Facebook groep Oosterwold geplaatst en feedback uit de groep is zover mogelijk verwerkt. Ik hoop er met u uit te komen.

Voorstel Mijn voorstel is om een overgangsregeling te treffen voor de initiatiefnemers zonder overeenkomst en aan wie een prijs is gecommuniceerd van EUR 42,-

Te onderscheiden zijn de volgende groepen initiatiefnemers

 1. Alle initiatiefnemers die op een informatiebijeenkomst zijn geweest
 2. Alle initiatiefnemers die een stip hebben gezet
 3. Alle initiatiefnemers die voor 4 februari ’19 een stip hebben gezet
 4. Alle initiatiefnemers die in 2018 of eerder een stip hebben gezet
 5. Initiatiefnemers die actieve communicatie met de gemeente hebben gezocht via email
 6. Initiatiefnemers die een kaveltekening al hebben ingestuurd en waarvan de behandeling door de gemeente nog loopt
 7. Initiatiefnemers die een intentieovereenkomst hebben ontvangen maar die nog niet ondertekend terug hebben gestuurd

Ik ben sterk van mening dat er voor bovenstaande groepen een of eventueel meerdere overgangsregelingen moeten komen, waarbij ik mij beroep op de beginselen van precontractuele goede trouw en de beginselen van gelijkheid en evenredigheid. Ik denk dat een of meerdere overgangsregelingen voor alle groepen qua tijd, energie en kosten de meest efficiënte oplossing zal bieden en dat deze oplossing de gemeente Almere de meeste goodwill op zal leveren.

Ik hoop dat u bovenstaande in overweging wilt nemen en zie uit naar een constructieve reactie,

Hoogachtend,

John Duynhouwer


Samen staan we sterk!

info over hoe het betaalbaar kan worden.

07-02-2019 | Petitie Nationaal Zorgfonds

Update!

Het lijkt misschien wat stil rond deze petitie maar niets is minder waar. De nieuwe gemeenteraad van Noordwijk is inmiddels operationeel en er zijn ook een aantal nieuwe commissie leden beëdigd.

+Lees meer...

Met een aantal van hen ga ik zondag 17 februari de situaties van Langevelderslag en de geboden parkeeralternatieven door de gemeente Noordwijk ter plekke bekijken zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen van het probleem.

Verder is er een zeer prettig gesprek geweest met de beheerders van de parkeerplaats Langevelderslag. Paardentrailers zijn daar, indien de afrit weer wordt opengesteld, zeker zeer welkom. Samen hebben wij gekeken hoe we er dan voor kunnen gaan zorgen dat er voor de andere gebruikers zo min mogelijk overlast is (met name door paardenpoep dat er nog wel eens achterbleef). Het plaatsen van Mestcontainers en het ter beschikking stellen van kruiwagens, bezems en scheppen lijkt de beste optie.

Kortom er wordt achter de schermen zeker nog veel ondernomen om deze petitie succesvol te laten zijn.

Na 17 februari zullen we gaan bekijken wanneer de petitie stop gezet wordt en de handtekeningen overhandigd zullen worden.

*Tot die tijd kan men nog ondertekenen! *

Update

Lieve mensen,

De afgelopen tijd is het hier erg rustig geweest, rustig omdat we dachten dat er eindelijk een fatsoenlijke oplossing zou komen voor onze voetbalvereniging. Zoals jullie weten vechten wij inmiddels al 2,5 jaar voor ons recht.

+Lees meer...

Gisteren zijn er vanuit het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn naar buiten gekomen waar wij absoluut niet blij van werden, dit sloeg in als een BOM! Want waar al 2,5 jaar lang over een zogenaamde voetbaloorlog gesproken wordt word het nu echt oorlog. De reden waarom wij uiteindelijk een nieuwe club gestart zijn krijgt van de gemeente gewoon weer de mogelijkheid om mee te doen! Dit zou niet mogen en wij gaan dat ook echt niet toestaan.

Dus help ons nogmaals en zorg dat dit bericht heel Nederland bereikt! Deel de petitie op je eigen social media sites en help ons dat zo veel mogelijk mensen gaan tekenen!

Zie onderstaande berichten over het persbericht wat wij uit hebben doen gaan en daaronder de oproep aan de leden. Wie zich geroepen voelt om ons bij te staan vanavond is van harte welkom!

Persbericht: College Borger-Odoorn gooit bom op dorp 2e Exloërmond Voetbalvereniging vv de Treffer is een jonge groeiende voetbalvereniging met meer dan 250 leden. De vereniging heeft een zeer belangrijke sociale functie in het dorp door het samenbrengen, opleiden en begeleiden van haar leden, gekenmerkt door hun diversiteit, en daardoor een belangrijke bijdrage levert aan onderling begrip en integratie binnen het dorp. Op 10 december 2018 heeft vv de Treffer’16 een officieel verzoek aan het college gestuurd om de voetbalvelden voor onbepaalde tijd aan de club toe te wijzen. In de raadsvergadering van 17 december 2018 verklaarde wethouder Niek Wind dat er besloten is om De Treffer ’16 de voetbalvelden op sportpark De Treffer in 2e Exloërmond niet voor onbepaalde tijd toe te kennen.

Gemeenteraadsleden stelden wethouder Wind direct de vraag of deze handelswijze ook in de andere dorpen van de gemeente wordt gehanteerd. Wind gaf aan dat dit in de andere dorpen niet het geval is maar wel in 2e Exloërmond.

Het bestuur van Vv De Treffer ’16 heeft daarop direct bezwaar aangetekend tegen dit besluit. De Treffer 16 beroept zich hierbij op de beginselen van behoorlijk bestuur. Er is geen enkele reden te bedenken dat de jonge club de velden niet krijgt toegewezen.

Er is in het verleden meermaals door voormalig wethouder Frits Alberts en burgemeester Jan Seton verklaart dat vv de Treffer’16 voor onbepaalde tijd de beschikking zouden krijgen over de velden op het sportpark de Treffer in 2e Exloërmond. Er is hierdoor vertrouwen gewekt en de overheid dient dit gewekte vertrouwen te honoreren.

Maar wie denkt dat het niet nog gekker kan, kwam vandaag bedrogen uit. Op woensdag 6 februari werd voorzitter Wim Hospers van De Treffer’16 door wethouder Niek Wind gebeld met de mededeling dat de voetbalvelden voor het seizoen 2019/2020 worden toegekend aan 2 (!!) verenigingen. De naam ‘TEVV’ werd niet door Wind genoemd maar het is overduidelijk dat het college onder één hoedje speelt met het Dorpshuis en met TEVV. Het bestuur van deze club heeft in het verleden bijna alle wetten en regels die er zijn overtreden maar het gemeentecollege weigert om een onderzoek te starten naar de verdwenen gemeenschapsgelden uit 2016 die zijn uitbetaald aan een aantal bestuursleden van TEVV.

Een gesprek op woensdagmiddag met Wethouder Wind deed de wenkbrauwen van het bestuur van De Treffer ’16 nog verder omhoog gaan. Als reden voor het besluit gaf de wethouder aan dat het beleid van de gemeente was dat als een vereniging voldeed aan de voorwaarden van de KNVB ook de velden ter beschikking zouden worden gesteld. Al 3 seizoenen lang moet De Treffer ’16 smeken om de velden te mogen huren van de gemeente. Enkele keren worden er extra voorwaarden aan de verhuurconstructie verbonden en nu verwijst de wethouder alleen maar naar de KNVB regels. Echt een geval van meten met 2 maten.

Op dit moment loopt er een onderzoek bij de notaris om de rechtmatigheid van de verkoop van de kantine te onderzoeken. De gemeente Borger Odoorn is hierbij ook betrokken vanwege de financiering van deze aankoop door Stichting Dorspbelangen en Dorpshuis 2e Exloërmond. Ook verkocht de gemeente Borger-Odoorn alle toegangswegen tot het sportpark, de ondergrond van de kantine, alle omliggende gronden en de kleedkamers voor 1 euro aan de Stichting. De Treffer’16 heeft de notaris ingelicht over het ontbreken van alle noodzakelijke stukken voor een rechtmatige overdracht: agenda ledenvergadering, uitnodiging ledenvergadering, notulen ledenvergadering, uitdrukkelijke toestemming van de leden. Ook is de notaris ingelicht over de veel te lage overdrachtsprijs. De club werd jarenlang voor 198.000 euro aangeslagen voor de WOZ door de gemeente Borger-Odoorn, terwijl het onroerend goed werd verkocht voor 110.000 euro. De rol van de gemeente Borger-Odoorn bij deze transactie roept steeds meer vragen op.

De Treffer’16 heeft een aangifte tegen het bestuur van TEVV in voorbereiding. Deze zal komende week bij de Hoofdofficier van Justitie in Leeuwarden op de mat belanden. Dit onderzoek zal spoedig starten. De dubbele boekhouding zal wel niet gevonden worden maar er zijn aanwijzingen en bewijzen voldoende in de gewone administratie. Zowel de leden van de club als de KNVB als de gemeente zijn jaren vals voorgelicht omtrent de financiële zaken van TEVV. Zonder toestemming van de leden werden op persoonlijke titel van bestuursleden, namens de club, grote schulden aangegaan en deze werden buiten de administratie en het zicht van de leden gehouden. Toen de schuldpositie zo groot werd, werd het roekeloze besluit door het bestuur genomen om de kantine voor een veel te laag bedrag te verkopen aan het Dorpshuis. Deze transactie werd gefinancierd door de gemeente Borger-Odoorn maar nooit gecontroleerd. De opbrengst van deze transactie verdween buiten het zicht van de leden om grotendeels in de zakken van 2 bestuursleden die op kladpapier, zonder bewijsstukken, zogenaamde uitgaven hadden gezet. De ene bestuurslid verkreeg op deze manier meer dan 52.000 euro uit de opbrengst.

In de afgelopen 2,5 jaar is de gemeente Borger-Odoorn door haar afwachtende houding en besluiteloosheid steeds verder betrokken geraakt bij de problemen rondom de onrechtmatige overdracht van het onroerend goed aan Stichting Dorpsbelangen en Dorpshuis 2e Exloërmond. De advocaat van de Treffer’16, Mr. Fedde van de Nadort, heeft onlangs medewerking en toestemming verkregen van het college van de gemeente Borger-Odoorn om een onderzoek naar de integriteit van de gemeente functionarissen te starten.

Oproep aan de leden:

Oproep aan alle leden!

Bij deze willen wij jullie informeren over de vandaag ontstane situatie.

Hedenochtend is onze voorzitter, Wim Hospers, gebeld door wethouder Niek Wind. De wethouder heeft in dit telefoongesprek te kennen gegeven dat door het College van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente Borger-Odoorn het besluit genomen is dat de voetbalvelden op ONS sportpark voor seizoen 2019-2020 zullen worden toegekend aan 2 verenigingen! Jullie kunnen je natuurlijk voorstellen wat dit voor een reactie teweeg gebracht heeft binnen het bestuur. Na enige telefoontjes met een aantal fractievoorzitters, die hier ook bijzonder verbaasd en verbolgen over waren, hebben wij het advies gekregen morgenavond tijdens de raadsvergadering in grote getale aanwezig te zijn en ons deze keer ook te laten horen! Wij willen jullie dus allemaal nogmaals dringend vragen aanwezig te zijn en in, als jullie die hebben, clubkleding te komen. Wij zullen de vlaggen van de vereniging ook meenemen en zichtbaar opstellen.

We laten het met z’n allen toch niet gebeuren dat de reden waarom wij uiteindelijk de Treffer’16 geworden zijn nu weer ruimte krijgt op onze velden?? Dit is toch niet waar we met z’n allen al 2,5 jaar voor vechten? We laten ons niet nogmaals belazeren!!

Wees er morgen avond alsjeblieft allemaal bij! We verzamelen rond 18.45 uur voor de ingang van het gemeentehuis te Exloo.

Mocht onze aanwezigheid morgen en de vragen die morgen door een aantal raadsleden gesteld gaan worden niet tot het gewenste resultaat leiden, en dat is dat de Treffer’16 de velden voor onbepaalde tijd toegekend krijgt, zullen er op zeer korte termijn meerdere acties volgen! We houden jullie op de hoogte..

Tot vanavond!

Bestuur de Treffer’16

Antwoord van Woonstichting Gendt

Beste,

Bedankt dat u digitaal heeft getekend. Inmiddels heb ik een gesprek gehad met woonstichting Gendt.

+Lees meer...

Zij geven aan dat zij graag willen dat alle petities terecht komen bij huurdersvereniging Gendt. Dit omdat zij voor de belangen van alle huurders moeten opkomen. Mevrouw van Beek gaat kijken of ook woningzoekenden lid kunnen worden van huurdersvereniging Gendt want ook zij zijn belangrijk gezien dit wel de toekomstige huurders zijn.

In april 2019 zal er een vergadering, met zeer belangrijk stemrecht tegen deze fusie plaatsvinden. Wij verzoeken u allen daarbij aanwezig te zijn. Te zijner tijd wordt de lokatie bekend gemaakt in lokale kranten. U wordt verzocht om lokale kranten in de gaten te houden.

Zoals u weet is er vanuit de digitale petitie een huis-aan-huis petitiegroep ontstaan die inmiddels flink actief bezig is. De digitale petitie sluit geheel en de huis-aan-huis petitie gaat verder. Alle digitale petities zijn gesloten. Er zijn meer dan 1000 petities afgedrukt en meer dan 10 vrijwilligers gaan langs de huurders van Woonstichting Gendt om aan de deur handtekeningen te verzamelen.

Mevrouw van Beek van woonstichting Gendt wil luisteren naar haar huurders en zal ook het advies van de gemeente mee wegen. Verder bekijkt ze ook de onderzoeken die lopen. Al met al sluit ze voor niemand haar deuren. Ze vindt de mening van haar huurders het belangrijkste.

Met vriendelijke groet,

Roel van de Laarschot

Eerste hulp in ziekenhuis Bethesda Hoogeveen moet open blijven!

Goedenavond inwoners van Hoogeveen en omstreken,

Omdat het er alle schijn van heeft dat de Spoedeisende Hulp (SEH) in ziekenhuis Bethesda Hoogeveen binnenkort wordt opgeheven, wordt het straks onmogelijk voor mensen met een beperking snel naar het ziekenhuis te gaan. Help Bethesda SEH open te houden door het ondertekenen van de onderstaande petitie.

+Lees meer...

Vergeet niet je mail te checken en je petitie te bevestigen!!

https://www.petities24.com/eerstehulpsehinbethesdahoogeveenopen_houden

Groet,

Thom van der Veldt.

Nieuwsupdate XS4ALL --> goed nieuws is in de maak...

Beste sympathisant van XS4ALL,

In deze nieuwsupdate van ‘XS4ALL moet blijven’ vind je:

 • Groot nieuws: plan B is in de maak…
 • … en daarom: medialuwte
 • Mogelijke overname KPN? ‘XS4ALL moet blijven’ stuurt brief
 • Campagnestart nu online terug te kijken
 • Protestactie bij hoofdkantoor KPN
 • Factcheck: veel onjuistheden in persconferentie KPN
 • Merkenstrategie een rommeltje
 • Petitie al meer dan 51.000 keer ondertekend
 • T-shirts beperkt beschikbaar
 • Al meer dan 5.000 euro aan donaties
 • We hebben hulp nodig

GROOT NIEUWS: PLAN B IS IN DE MAAK…

Het is duidelijk dat KPN niet van plan is om de merkenstrategie waarbij XS4ALL en Telfort worden opgeheven terug te draaien. KPN probeert een standaard praatje aan bezorgde XS4ALL-klanten te verkopen: ‘Er verandert voor u als klant niets.

+Lees meer...

U behoudt de producten en de service die u nu heeft. De goede eigenschappen van XS4ALL laten we terugkomen binnen KPN Premium.’ Mooie praatjes, maar natuurlijk volstrekt onrealistisch: er wordt door KPN nú al gesproken over het mogelijk opheffen van specifieke XS4ALL-producten, het personeel wíl helemaal niet mee naar KPN, en hetzelfde serviceniveau is binnen het geheel andere type organisatie dat KPN is onhaalbaar. Ook belangrijk: de cultuurverschillen qua opvattingen over privacy en veiligheid, die voor veel XS4ALL-klanten van groot belang zijn, zijn onoverbrugbaar. Waar KPN privacy ziet als een zogeheten ‘compliance issue’, waarbij je het goed doet als je je netjes aan de regels houdt, is privacy voor XS4ALL een ethisch vraagstuk: voor XS4ALL begínt privacy bij ‘aan de regels voldoen’, maar wordt daarna alles op alles gesteld om je privacy ook in de praktijk zo goed mogelijk te waarborgen. Dit begint al bij het uitvragen van zo min mogelijk persoonsgegevens, KPN verzamelt net als alle grote Telecom spelers, juist graag zoveel mogelijk data van haar klanten.

Van KPN verwachten we dus niets. Ze willen de naam XS4ALL ook niet loslaten, want ze willen niet hun eigen concurrentie creëren. Dus zijn we bezig met plan B. En daar zit schot in. We voeren momenteel interessante gesprekken met partijen en personen die een toekomst voor alles waar XS4ALL voor staat búiten KPN om willen helpen realiseren. Daarbij kijken we onder andere naar hoe zoveel mogelijk personeel eventueel een plek kan krijgen. We onderzoeken hoe en welke internetproducten we daarbij zouden moeten aanbieden, gericht op de kómende 25 jaar internet in Nederland. We denken na over hoe we de technische ondersteuning (klantenservice en beheer) daarbij optimaal in kunnen regelen. Maar vooral werken we uit hoe we de ideologische waarden waar XS4ALL voor staat opnieuw vorm kunnen geven in alle elementen van dit plan. We pakken dus wat ons betreft de beste elementen uit het verleden en heden, en vullen die aan met een aantal nieuwe producten die zeer sterk op de toekomst gericht zijn. Daar zijn al veel (hele concrete) ideeën voor, maar je begrijpt dat we daar nog niet mee naar buiten kunnen tot dat helemaal rond is. Reken er in ieder geval op dat we jullie, de mogelijke klanten, hier ook een aandeel in willen geven.

…EN DAAROM: MEDIALUWTE

Omdat we nu zoveel gesprekken voeren en plannen maken, is daar ook het grootste deel van onze aandacht op gericht. We zijn dus even niet actief bezig met de media, maar mochten we zelf benaderd worden, dan blijven we natuurlijk niet stil. Dat kun je onder andere zien op https://xs4allmoetblijven.nl/in-de-media/

MOGELIJKE OVERNAME KPN? ‘XS4ALL MOET BLIJVEN STUURT BRIEF

Vorige week was ineens ook in het nieuws dat het Canadese investeringsfonds Brookfield mogelijk KPN over wil nemen. Wellicht. Misschien. Ze zijn heel voorzichtig aan het polsen of er wellicht interesse is bij pensioenfondsen APG en PGGM om dat samen met hen te doen. Dit past wel in de verwachting die wij zelf ook al hadden: dat de merkenstrategie vooral een helaas slecht gefundeerde noodgreep is om de al 18 jaar (!) kwakkelende koers van KPN een boost te geven en zo uiteindelijk KPN zelf in de verkoop te krijgen. Op de Europese markt zijn ze immers maar een kleine speler. Hoe dat spel verder ook uitpakt, wij hebben uiteraard meteen de CEO van Brookfield onze zienswijze over XS4ALL/KPN gestuurd. De naar CEO Bruce Flatt verstuurde brief kun je hier teruglezen: https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/brief-aan-brookfield-ceo-inzake-mogelijke-overname-kpn/

PROTESTACTIE BIJ HOOFDKANTOOR KPN

Vorige week presenteerde KPN ook haar jaarcijfers. Daaruit bleek dat KPN voor het tiende jaar te maken had met een dalende omzet (even voor de duidelijkheid: XS4ALL maakt dikke winst, daar ligt het niet aan). Voorafgaand aan de presentatie toog een aantal klanten naar het KPN-hoofdkantoor om daar te protesteren. Zie https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/klanten-xs4all-protesteren-bij-kpn-hoofdkantoor/

FACTCHECK: VEEL ONJUISTHEDEN IN PERSCONFERENTIE KPN

De persconferentie die na de presentatie van de jaarcijfers werd gehouden en de interviews die KPN-topmannen Maximo Ibarra en Jan Kees de Jager na afloop aan de media gaven, bevatten veel fouten. Zo zeiden ze dat het aantal XS4ALL-klanten al jaren terug loopt. Dat is een leugen, het aantal klanten neemt sinds 2013/2014 tóe. Deze en andere onjuistheden staan toegelicht op https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/factcheck-veel-onjuistheden-in-persconferentie-kpn/. Het is op zijn zachtst gezegd jammer dat de KPN-top niet eens lijkt te weten hoe het bij XS4ALL precies in elkaar zit, zelfs welke producten XS4ALL aanbiedt is ze kennelijk onvoldoende bekend.

MERKENSTRATEGIE EEN ROMMELTJE

‘XS4ALL moet blijven’ werd getipt dat de merkenstrategie van KPN een rommeltje lijkt te zijn: Solcon en Simyo blijven wél gewoon als merk bestaan, zo meldde KPN op vragen van een journalist. Dit lijkt onuitlegbaar, daar Solcon bijvoorbeeld vijf keer zo klein is als XS4ALL.

CAMPAGNESTART NU ONLINE TERUG TE KIJKEN

Anderhalve week geleden hadden we de start van de ‘XS4ALL moet blijven’ campagne in Waag. Wegens de grote belangstelling werd er zelfs een tweede zaal ingericht met een scherm, en ook online was de campagnestart te volgen. Je kunt de hele avond terug kijken op https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/video-bijeenkomst-toekomst-xs4all-nu-online/

PETITIE AL MEER DAN 51.000 KEER GETEKEND

De petitie die KPN oproept om XS4ALL te behouden is inmiddels al meer dan 51.000 keer ondertekend, wat neerkomt op ongeveer 20% van het klantenbestand van XS4ALL. Roep aub mensen waarvan je weet dat die ook XS4ALL-klant zijn (denk even aan mensen met een @xs4all.nl adres uit je vrienden- en kennissenkring) op om de petitie ook te tekenen, op https://xs4allmoetblijven.petities.nl. Hoe meer het er worden, hoe groter de druk op KPN.

T-SHIRTS BEPERKT BESCHIKBAAR

Wegens grote vraag naar shirts zijn er… shirts. Je kunt ze bestellen (tegen kostprijs) op https://xs4allmoetblijven.nl/bestel/

AL MEER DAN 5.000 EURO AAN DONATIES

Ook is er al meer dan 5.000 euro aan donaties binnen voor ‘XS4ALL moet blijven.’ We waarderen die donaties werkelijk enorm. Er wordt hard gewerkt door een steeds groter wordende groep vrijwilligers, en er is ook meer financiële ondersteuning nodig nu we steeds meer richting ‘Plan B’ trekken. Dus veel dank daarvoor! Op https://xs4allmoetblijven.nl/kom-in-actie#doeeendonatie kun je zien wie er gedoneerd hebben.

WE HEBBEN HULP NODIG

Ook de komende tijd kunnen we alle hulp gebruiken. Mocht je specifieke kennis, contacten, ervaring of ideeën hebben die nuttig zouden kunnen zijn: laat het ons weten op comite@xs4allmoetblijven.nl Verspreid aub ook het nieuws dat op onze social media accounts wordt geplaatst: https://www.facebook.com/xs4allblijft, https://twitter.com/xs4allblijft en https://www.instagram.com/xs4allblijft

Wanneer de eerstvolgende nieuwsbrief komt weten we nog niet: als er nieuws is, vermoedelijk. ;)

Houd dus vooral www.xs4allmoetblijven.nl goed in de gaten!

Hartelijke groet, namens het comité,

Kirsten Verdel

06-02-2019 | Petitie XS4ALL moet blijven

Gym3 in de media

06-02-2019 | Petitie Gym3 weer open