U, de petitionaris

Nieuws

Maak van de snelle e-bike een bromfiets 

De petitionaris van de petitie Maak van de snelle e-bike een bromfiets vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een e-bike in de EU stopt met het geven van trapondersteuning als een snelheid van 25km/u is behaald. Steeds meer e-bikes gaan door allerlei technische truuks veel sneller. Dus dat zijn in feite brommers of 'speed pedelecs'. Behandel ze ook zo!

Teken daarom de petitie op https://snellefietsenbromfietsen.petities.nl"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

04-01-2023

Kabinetsreactie op uitsluiting door gesloten gemeenschappen

Bron: https://open.overheid.nl/repository/ronl-c12fbd5ff388a750f692367b22bb75f445afb07d/1/pdf/tk-kabinetsreactie-op-uitsluiting-door-gesloten-gemeenschappen.pdf

Tijdens de procedurevergadering van de VKC JenV op 17 maart jl., vroeg uw Kamer om een kabinetsreactie op de petitie 'Bestraf het Sociaal Doodverklaren bij de Jehova's Getuigen' en de geschetste problematiek.

Uitsluiting
Het sociaal uitsluiten of uitstoten van individuen door leden van een gesloten (religieuze) gemeenschap kan grote impact hebben op de mensen die het betreft. Uit voornoemde petitie blijkt dat slachtoffers te maken kunnen krijgen met sociale, financiële, psychische en gezondheidsproblemen. Ik neem dit signaal serieus.

+Lees meer...

Om de problematiek nog beter in beeld te krijgen zullen medewerkers van mijn ministerie voor de zomer met de leden van Dutch Committee Against JW’s Shunning: Now is the time in gesprek gaan.

Eerste verkenning
Bij wijze van eerste verkenning is onderzoek en navraag gedaan hoe breed de geschetste problematiek speelt. Navraag bij een aantal Zorg- en Veiligheidshuizen leert dat er enkele casussen bekend zijn, waarbij mensen uit gesloten gemeenschappen te maken krijgen met de gevolgen van uitsluiting. In 2013 heeft Bureau Beke in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar nieuwe (naoorlogse) religieuze bewegingen. Hoewel de Gemeenschap van de Jehova’s Getuigen niet tot de nieuwe religieuze bewegingen kan worden gereke nd, geeft het onderzoek (in algemene zin) wel zicht op de behoeften van personen die uit een gesloten gemeenschap zijn getreden of gestoten. Zo bleek dat een aantal ex- leden van nieuwe religieuze bewegingen behoefte had aan specialistische hulpverlening. In de beleidsreactie op het rapport werd geconcludeerd dat het Nederlands instrumentarium van strafrecht en zorg voldoende mogelijkheden biedt om ten opzichte van de onderzochte misstanden binnen nieuwe religieuze bewegingen, passend op te treden en ondersteuning te bieden aan slachtoffers.4

Juridische context
Hoewel het uitsluiten van ex-leden door een gesloten gemeenschap als zeer kwetsend en beschadigend kan worden ervaren door slachtoffers, is het fenomeen als zodanig in Nederland niet strafbaar gesteld. Bepaalde schadelijke praktijken die samenhangen met het uitsluiten van ex-leden van gesloten gemeenschappen, zouden, conform voornoemde beleidsreactie, nu al via het civiele recht of via het strafrecht kunnen worden aangepakt. Psychisch geweld kan bijvoorbeeld vallen binnen de reikwijdte van mishandeling in de zin van het opzettelijk benadelen van de gezondheid (artikel 300 Sr), dwang (artikel 284 Sr) of bedreiging (artikel 285 Sr). Onder omstandigheden kunnen ook de delicten smaad (artikel 261), laster (artikel 262 Sr), aanzetten tot haat of discriminatie (artikel 137d Sr) en opruiing (artikel 131 Sr) in beeld komen. In gevallen waarin het Openbaar Ministerie (OM) op basis van een aangifte strafvervolging instelt omdat het van oordeel is dat die vervolging haalbaar en wenselijk is, is het aan de rechter om te beoordelen of de specifieke gedragingen waarvoor wordt vervolgd onder het bereik van het tenlastegelegde delict vallen.

Vervolgstap: onderzoek WODC
Reeds eerder is onderzoek gedaan naar het juridisch instrumentarium waarmee misstanden in gesloten gemeenschappen kunnen worden aangepakt. Om nog meer inzicht te krijgen in de behoeften van slachtoffers en het huidige hulpaanbod, zal ik op korte termijn aan het WODC vragen om onderzoek te doen naar de gevolgen van uitsluiting voor ex-leden van gesloten (religieuze) gemeenschappen. Hierbij zal ook een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek naar maatregelen tegen uitsluitingsbeleid in andere landen worden gedaan en worden gekeken naar de betekenis van de vrijheid van godsdienst en van vereniging met betrekking tot dit vraagstuk. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de omvang van de problematiek van uitsluiting, waarbij met name moet worden bekeken welke gesloten gemeenschappen in Nederland uitsluiting hebben geformaliseerd via interne regelgeving. Ik verwacht dat het onderzoek in 2023 gereed is. Ik zal uw Kamer berichten over het vervolg.

Artikel in het AD, terugkijken raadsoverleg stadhuis.

Vooralsnog geweldig, maar we zijn er nog niet! We zijn gehoord, er is beloofd, wij wachten op de daad bij het woord! .

Ombouwkeuring bij RDW-erkend bedrijf

Sinds 1 januari 2023 moeten alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm dragen. Past u de snelheid van een snorfiets (max 25 km/u) aan naar die van een bromfiets (max 45 km/u)? Dan moet u het voertuig laten keuren.

+Lees meer...

U kunt voor deze ombouwkeuring (in de meeste gevallen) terecht bij een RDW-erkend bedrijf. Hier kunt u vaak sneller terecht en meestal zitten deze bedrijven dichter bij u in de buurt.

Bron: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/brommer/wijzigen-en-restaureren/snorfiets-aanpassen-naar-brommer

REACTIE PETITIONARIS

Deze petitie is succesvol gebleken. Het is niet meer nodig met je snorfiets in een aanhanger naar Lelystad te rijden voor een dure keuring. Het kan gewoon in de buurt, net zoals een APK voor je auto.

Er zijn daar nu wel wachttijden soms als je een afspraak maakt, maar uiteindelijk kan het.

Dank voor uw steun aan de petitie!

EINDE REACTIE

Kamerbrief met reactie op de petitie 'Draai de helmplicht voor snorfietsers terug'

Aanleiding

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 21 december 2022 gevraagd om vóór 18 januari 2023 een reactie op de petitie ‘Draai de helmplicht voor snorfietsen terug’ te ontvangen. Deze petitie is op 6 december 2022 aangeboden aan de vaste commissie voor IenW.

+Lees meer...

Met de petitie wordt verzocht om de helmplicht voor snorfietsen volledig terug te draaien, dan wel gedeeltelijk. Ook wordt verzocht de liefhebbers van de snorfiets hun vrijheid terug te geven en de aandacht naar grotere problemen in het verkeer en de infrastructuur te verplaatsen.

Kernpunten

  • De helmplicht voor de snorfiets is op 30 juni 2022 gepubliceerd in het Staatsblad en gaat vanaf 1 januari 2023 gelden.
  • De helmplicht voor snorfietsers is een direct gevolg van meerdere moties die door de Kamer zijn ingediend op dit onderwerp, beginnende met de motie van het Kamerlid Von Martels van 17 januari 2019.1 Deze moties zijn met een meerderheid aangenomen.
  • Snorfietsers kunnen kiezen voor een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm.
  • Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd zoals het overstapeffect naar andere (mogelijk meer risicovolle) vervoersmiddelen als gevolg van deze maatregel.
  • Op basis daarvan mogen we verwachten dat de helmplicht een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.

Krachtenveld

Op basis van de internetconsultatie is gebleken dat de maatregel niet populair is onder snorfietsrijders. Ook de branche heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een helmplicht. Daar staat tegenover dat een groep van artsen en een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander zijn van deze maatregel.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1070059

REACTIE PETITIONARIS

Zelf ben ik sinds 1998 in het bezit van een snorfiets en reed ik hier tot 1 januari 2023 probleemloos mee rond.

Een hele grote groep heeft destijds een bewuste keuze gemaakt voor de snorfiets en de daarbij horende wetgeving. Een veilige maximale snelheid te mogen rijden van 25 kilometer per uur waarbij geen helmplicht van toepassing is.

Deze snelheid zit dicht bij de snelheid die men met de fiets kan behalen, daar is destijds ook de snorfiets op gebaseerd.

Met een e-bike (net als een snorfiets een gemotoriseerd voertuig) mag ook een veilige maximumsnelheid behaald worden van 25 kilometer per uur.

Het probleem zit niet in de snelheid maar in het opvoeren van dergelijke voertuigen (de e-bike en snorfiets) en het te snel rijden.

Een grote groep zal door de helmplicht een alternatief gaan zoeken als een e-bike of met de auto gaan reizen.

Nu met de huidige wetgeving zullen eigenaren hun voertuig opvoeren en met snelheden van 40/50 kilometer per uur over het fietspad rijden.

Er is voor gebruikers geen reden meer om rustig te rijden. Je bent immers beschermd met een helm zullen velen denken. En een helm beschermt maar zeer beperkt en niet bij botbreuken. Overige weggebruikers die wel maximaal 25km rijden lopen hier juist extra gevaar bij op.

Niet elke snorfiets is veilig op te voeren:

Een heel groot deel is echter gebouwd en puur bedoeld om 25 kilometer te rijden. Problemen die kunnen ontstaan bij het opvoeren is het kromtrekken van het frame en dat de remmen niet berekend zijn op snelheden van 45 kilometer per uur. Ook heeft niet elke snorfiets een plek om een helm goed op te bergen als men het voertuig in een fietsenstalling wil stallen.

Op 13 juni 2019 (verslag, video vanaf 3m58) heeft de VVD al aangegeven niet blij te zijn met de helmplicht in Amsterdam en geeft kamerlid Dijkstra al aan dat er onder bromfietsers meer ongevallen te betreuren zijn dan bij snorfietsers, en dit ondanks dat ze een helm dragen. Het is het creëren van een nieuw probleem.

Uiteraard snappen wij dat er een dilemma is en dat is het te hardrijden met de voertuigen.

Een goede en eerlijke oplossing zou zijn, het intrekken van de helmplicht voor voertuigen die maximaal 25 kilometer per uur rijden.

Een maximale snelheid op fietspaden die voor elke weggebruiker is. En hierop te handhaven. Dit maakt het verkeer veiliger voor iedereen.

Er zijn ruim 60.000 mensen die deze petitie ondertekend hebben en het absoluut niet eens zijn met de wijziging.

EINDE REACTIE PETITIONARIS

Arie moet blijven

60 reacties welke allen voor het aanblijven zijn van Arie.

Kindcentrum 't Ven doet toch mee!

Wat een goed nieuws! Zojuist ontvangen wij via de app van school het bericht dat Kindcentrum 't Ven toch zal meedoen aan de scholenoptocht en dat de bovenbouw feest mag gaan vieren in De Kentering.

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie! En speciale dank voor degenen die met de directie op school een gesprek heeft gehad..

GFT Deurne gaat PROVINCIAAL

https://awp.nu/gezond-water-in-een-gezonde-wereld/

De provincie heeft beslist over Attero. Anita Maassen van GFT Deurne gaat nu via de AWP -de Algemene Waterschaps Partij- invloed uitoefenen op die provincie en is verkiesbaar. De AWP gaat voor Schone LUCHT Bodem en Water; LEEFBAARHEiD en is niet politiek gekleurd maar wel deskundig.

+Lees meer...

Provinciale Verkiezingen Maart

Brandbrief aan minister Kuipers over geneesmiddeltekorten

19 januari, 2023

Artsen en apothekers maken zich ernstig zorgen over de farmaceutische zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. In enkele gevallen heeft een tekort al geleid tot schrijnende situaties.

+Lees meer...

Met een brief aan minister Kuipers willen NHG, LHV, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZA de gezamenlijke zorgen adresseren. Inhoud brief De brief wordt binnen enkele dagen verstuurd aan minister Kuipers. Daarin wijzen we op de schrijnende situaties die zich dagelijks voordoen door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Ook vragen we om prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa, onder regie van het ministerie van VWS.