You, the petitioner

Updates

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

2017-07-01

Petitie doorgezet naar drukkerij

Beste mensen,

Zoals aangegeven had het alleen zin om t/m gisteren nog de petitie te ondertekenen. Vandaag heb ik deze doorgezet naar de drukkerij voor het uitprinten en inbinden van in totaal 130 pagina's en 6921 ondertekeningen.

Sinds 30 mei ben ik hier bezig mee geweest, vele ervaringen en contacten verder.

+Read more...

Ik wil jullie bedanken voor het ondertekenen, jullie inzet en alle hulp die ik heb gekregen van iedereen.

Uiteindelijk doel is om de korting op de Wajong van tafel te krijgen, en dat word volgende week donderdag 21 december 2017 ook bekend.

Als het niet lukt ben ik toch blij dat ik wat heb kunnen betekenen voor de samenleving, en dit onderwerp op de politieke agenda heb kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,

Rayeed Nasibdar

Toch geen vernieuwing?

Bruls mag blijven: van 'compromis-burgemeester' naar 'top-erkenning' NIJMEGEN - Hubert Bruls die in mei 2012 als een soort 'compromis-burgemeester' binnenkwam in Nijmegen, mag van de Nijmeegse raad nog eens zes jaar doorgaan. De Nijmeegse burgemeester wordt zelfs (...) Lees verder.

Petitie binnen een dag al ruim 200 keer getekend!

Niet alleen in de regio, maar ook ver daar buiten trekt de petitie aandacht. Binnen een dag is de petitie al ruim 200 keer getekend.

+Read more...

Het doet mij goed te merken dat veel mensen zich dit onrecht aantrekken. Laten we hopen dat we Qbuzz op andere gedachten kunnen brengen en de dienstregeling terugdraaien.

Dank dat u allemaal de petitie heeft getekend! Deel deze zoveel mogelijk met uw netwerk, zo zorgen we samen voor nog meer ondertekenaars en kunnen we het belang van een goede busverbinding in onze dorpen laten zien.

Groet, Lianne

Petitie ingeleverd

Dinsdagavond 12 december is door Hart voor Langedijk / D66, Kleurrijk Langedijk, CDA en de Burgerrekenkamer Langedijk de petitie “Stemming over fusiegemeente Langedijk-Heerhugowaard tot na de verkiezingen” ingediend. De petitie is in totaal 405 keer getekend, waarvan 5 mensen niet in Langedijk woonachtig waren of niet meerderjarig waren. Vlak voor de raadsvergadering werd de petitie aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad, dhr.

+Read more...

Hoekema. Bij het aanbieden van de petitie werd er betoogd dat de burger in 2014 geen kans heeft gehad om over dit ingrijpende onderwerp iets te zeggen.
Bij de stemming over de ambtelijke fusie met Heerhugowaard, kon de petitie fungeren als steunpilaar voor het amendement dat HvL/D66, CDA, Kleurrijk Langedijk hadden ingediend. Echter, het mocht niet baten. Het verzoek tot uitstel van stemming is na een grondige door een meerderheid CU, PvdA, Groen Links, VVD en Dorpsbelang de raad verworpen. De initiatiefnemers willen alle ondertekenaars ontzettend bedanken voor de steun. Mede door het aantal ondertekenaars is er wel een statement gemaakt. Hoe dan ook valt er wat te kiezen in maart 2018, dus laat uw stem niet verloren gaan.

Windturbinepark Ossendrecht GAAT NIET DOOR!

De komst van vijf hoge windturbines langs de Kabeljauwbeek ten zuiden van Ossendrecht is van de baan. Dat is woensdag 13 december 2017 bekend geworden.

Het beroep wat natuurvereniging Namiro instelde bij de Raad van State is gegrond verklaard.

+Read more...

Op 15 december 2016 stelde de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht het bestemmingsplan vast dat de komst van de windturbines mogelijk maakte. Dat besluit is nu vernietigd. De lokale partijen AKT en D’66 stemden destijds tegen het bestemmingsplan.

Energiebedrijf Eneco wilde ten westen van de A4 windturbines bouwen met een tiphoogte van 183 meter. Lang niet alle inwoners waren gediend van de hoge objecten. Zo werd een petitie tegen de komst van de windturbines door 172 omwonenden ondertekend. Natuurvereniging Namiro pleitte voor lagere windturbines, maar de gemeente wilde het plan niet aanpassen. Daarop stapte Namiro naar de Raad van State. Die oordeelt dat de meest westelijke windturbine de grens van het Natuur Netwerk Brabant overschrijd.

Wij willen alle ondertekenaars van de petitie nogmaals danken voor hun steun!

2017-12-13 | Petition Beperk windturbines Ossendrecht

Nederlands schoolsysteem schendt de rechten van het kind.

In ons land gaan ontelbaar veel kinderen elke dag met veel weerzin naar school. De werk- en prestatiedruk is groot en elke dag is voor veel van hen een kwelling.

+Read more...

Veel jongeren kampen met ernstige psychische klachten: een continu gevoel van overbelasting, stress, burn-out en depressie.

Zouden zij, net als de leraren, ook niet moeten staken? Leraren zijn (...) lees verder

D66 Lingewaard wil meer weten van de beweegredenen van de actiegroep Redt De Gendtse Polder.

Wij van Redt De Gendtse Polder zijn uitgenodigd door D66 meer informatie te geven over de redenen van ons verzet tegen ontgronding. Wij zijn benieuwd naar de ontvangst van onze argumenten en de stappen die hierop kunnen volgen.

+Read more...

Ontgronden natuurvernietiging is en geen natuurontwikkeling. Partijen moeten dit op allen niveaus aan de kaak gaan stellen. Van de Provincie Gelderland tot aan de Raad van State!

Brief aan ziekenhuizen tergooi met vragen over plannen...

Blaricum, 04-12-2017

Referentie: HdH/RjR/SD/RS/18590

Aan de heren drs. H.

+Read more...

den Hollander en dr. R.J. Roorda MBA raad van bestuur, De heer prof. Dr. J. A. Emanuels, voorzitter raad van toezicht, De heer drs. J. Gorgels, voorzitter cliëntenraad, De Heer H.Carpay, voorzitter medische staf

Mijne heren,

Allereerst hartelijk dank aan de eerstgenoemden, voor de snelle reactie op ons schrijven van 20 november 2017, gericht aan de afdeling communicatie. Voor alle duidelijkheid, wij schrijven namens, inmiddels meer dan 12.000 inwoners van de zorgregio Gooi- en Vechtstreek, dat is zo’n 20% van de volwassen populatie en dit aantal groeit nog dagelijks. De minister van VWS spreekt over een zorgvuldig gezamenlijk proces en een gezamenlijke dialoog met alle relevante partijen uit de omgeving. Wij staan volledig open voor een dergelijk overleg. Echter u kiest voor geschreven communicatie, dus reageren wij ook weer in geschrift. Het locatiebesluit, om te reorganiseren naar één ziekenhuis op het volstrekt excentrisch gelegen terrein Monnikenberg, is al in 2011 en zonder enige berichtgeving of overleg met de belanghebbenden genomen. Naar aanleiding van voorgaande correspondentie hebben wij een aantal vragen geformuleerd. ⦁ Er wordt, door u, geen antwoord gegeven op de meest primaire vraag: Waarom er voor één locatie in Hilversum is besloten, wat waren Uw moverende beweegredenen? Immers, zo’n 30 jaar geleden is heel bewust gekozen voor de locatie Blaricum, op het raakvlak van Hilversum, Wijdemeren, Gooise meren,Huizen, Laren en Blaricum, gelegen aan alle goede verbindingen naar Eemnes en deze gemeenten. Toen bestond het ziekenhuis in Hilversum ook al, op 7 km afstand. De grootse plannen van de vernieuwbouw Tergooi Blaricum verdwenen stilzwijgend in de kast. Waarom is gekozen voor een decentrale locatie, die bovendien steeds slechter bereikbaarheid wordt. ⦁ Graag ontvangen wij een kopie van uw strategisch plan, met alle details en een financiële onderbouwing voor Medische Zorg in het verzorgingsgebied van Tergooi ziekenhuizen, op korte termijn. We snappen uw opmerking over het te verrichten marktonderzoek, dan ook niet? Aangezien het logisch is dat dit integraal onderdeel uitmaakt van het strategische plan. Er is sprake van functies in de eerste fase van de nieuwbouw als: alle acute en intensieve zorg, center of Excellence Ouderen, Vaten, Oncologie en Radiotherapie, Moeder en kind, Psychiatrie en Operatie en complexe diagnostiek ( o.a. radiologie en nucleaire geneeskunde). Dit ambitieuze plan, met een bijna academische uitstraling, zal toch beleidsmatig en financieel onderbouwd zijn in een rapport. Uw financierders zullen daar zeker om gevraagd hebben. ⦁ Wij ontvangen graag het rapport , waaruit blijkt dat verdwijnen van de SEH in Blaricum en verplaatsing van de ambulancepost naar Tergooi Hilversum in 2018, de wettelijk norm van de aanrijtijd van 12 minuten en de totale ritduur van 45 minuten naar de SEH van de ambulance niet overschreden worden. De ambitieuze nieuwbouwplannen ontslaan U niet van Uw verantwoordelijkheid om voor Uw (potentiele) zorggebruikers een kwalitatief goede zorg te garanderen, zoals o.a. geregeld in de Wet toelating zorginstellingen. Het RIVM- rapport Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017, gaat uit van de ondersteuning vanuit (!) ambulancepost Blaricum, voor het regiozorggebied Gooi- en Vechtstreek. Dit beeld is dus misleidend voor de toekomstige situatie, zonder dit steunpunt. Thans worden de uithoeken maar nipt bereikt, binnen de 12 minuten ( 15 min minus 3 minuten instaptijd van het ambulance personeel) aanrijtijd vanuit Blaricum. Wij hebben vernomen dat de ambulancepost in Blaricum al in 2018 gesloten wordt, dus willen wij graag binnen twee weken een antwoord op onze drie vragen. Met vriendelijke groet, Namens TerGooiOpen, Mw drs. J.G.M. Rijntjes Dhr A. Haye