U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Er is hongersnood in zuid van Angola

In Zuid van Angola gaan sterft heel veel mensen door hongersnood. Help alstublieft dit onder aandacht van de media komen?.

Rem op verduurzaming Nederlandse landbouw door hoge prijs van producten

Verduurzaming van de Nederlandse landbouw wordt geremd omdat consumenten niet bereid zijn de hogere prijs van duurzame producten te betalen (en mensen met een krap budget kunnen zich deze kosten vaak niet permitteren). Willen we de Green Deal doelen halen, dan moet biologisch betaalbaar zijn voor iedereen.

https://bijenstichting.nl/prijsverschil-remt-de-ontwikkeling-van-duurzame-landbouw/.

Fondsenwerving voor juridische ondersteuning gestart

Inmiddels hebben bijna 2400 mensen de petitie getekend. De publikatie door de provincie van het Provinciaal Inpassingsplan, het bestemmingplan op provinciaal nivo, is vertraagd.

+Lees meer...

Vandaar dat het aanbieden van de petitie aan de Statencommissie ook is vertraagd.

We zien echter dat een petitie alleen waarschijnlijk niet voldoende zal zijn de provincie op andere gedachten te brengen. De plannen van de provincie worden daarom ook juridisch onderzocht. Dat is een kostbare zaak. Er is door de verenigingen die het Molenberaad vormen de "stichting Het Kan Anders" opgericht om de fondsen werving voor de juridische ondersteuning te doen.

Wij hebben naast uw morele ook uw financiële steun nodig. Dat kan via de website https://stichting-hetkananders.nl waar u via QR-codes kunt bijdragen of via overmaking op de rekening van "Stichting Het Kan Anders" NL03INGB0008252241. Op de website staat ook verdere informatie over de stichting zoals het Beleidsplan. De stichting heeft ook de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst.

In het Molenberaad werken de verenigingen samen met verkeerskundigen om de aanleg van de N207 Zuid van de A12 langs Waddinxveen, door het Bentwoud tot Hazerswoude te voorkomen. Beter is het de belastinggelden eerst te besteden aan het oplossen van de echte verkeersknelpunten in de regio. Om dat te bereiken is vaak deelgenomen aan inspraakavonden, formeel ingesproken in commissievergaderingen en overleg gevoerd met provinciale en lokale politici en bestuurders. We merken dat de overheden het Molenberaad inmiddels zeer serieus nemen. Dit komt door de inhoudelijk goed onderbouwde reacties en voorgestelde oplossingen voor de verkeersknelpunten. Vooralsnog zit de politiek op provinciaal nivo echter vast in strakke coalitieafspraken.

De link tussen jouw darmmicrobioom en dat van biologische groenten

Weer zo'n onderzoek waaruit blijkt dat biologische voeding bijdraagt aan jouw gezondheid. Wist je dat je met het eten van een appel zo’n 100 miljoenen bacteriën binnenkrijgt.

+Lees meer...

Uit Oostenrijks onderzoek blijkt dat de diversiteit daarvan op een biologische appel veel groter is, met name in het vruchtvlees. Juist dat diverse microbioom is heel belangrijk voor jouw gezondheid. Lees in ons blog online waarom.⁠ ⁠ https://www.livegreenmagazine.nl/ook-daarom-biologisch-voor-een-divers-microbioom/

Binnen 24 uur 1000 ondertekeningen!!!

Wat fantastisch! Nederland laat zien dat dit niet kan en mag! Laten we doorgaan met het delen van de petitie met zoveel mogelijk mensen! Laten we onze menselijkheid een gezicht geven!.

Overhandigd en besproken met wethouder en nu met burgerinitiatief naar de raad

De petitie is overhandigd en besproken met de wethouder en uitvoerders. De gemeenteraad kan zich hier nog over uitspreken.

+Lees meer...

Er is gekozen om dit met een burgerinitiatief te vragen.

Bron: De IJzeren Vrouw

REACTIE PETITIONARIS

We kregen steun van meer dan 2.200 mensen voor onze petitie. Daarna heeft de wethouder ons uitgenodigd om te praten over het plan. De gemeente, Heijmans en de architect hebben nog eens uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We mochten suggesties geven binnen de kaders van het plan. De ruimte voor aanpassingen werd hierdoor zeer beperkt. Veel meer dan de torens een beetje opschuiven en wellicht wat in hoogte variëren is er niet bij. We hebben de uitnodiging aanvaard en suggesties gedaan, met de nadrukkelijke mededeling dat dat niet betekent dat we ineens vóór het plan zijn. We zijn en blijven tegen bouw in het park.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat:

  • de gemeente en wij zó ver uit elkaar liggen dat het voor de gemeenteraad eenvoudig is om dan maar gewoon voor het plan van de wethouder te gaan gezien de woningnood;
  • de fracties van de coalitie tot nu toe niet erg gevoelig zijn gebleken voor onze wens om niet te bouwen.
  • bouwen binnen het huídige bestemmingsplan sowieso een optie is voor de gemeente. Daar kunnen we niets tegen doen.

Laat (nog een keer) uw stem horen via het Burgerinitiatief

Om de zinnen van de raad te prikkelen hebben we daarom nagedacht over alternatieven, waarbij niet bouwen in het park nog altijd onze voorkeur heeft. Ons voorstel leggen we voor aan de gemeenteraad. Dat heet een 'Burgerinitiatief'. We halen zaken als leefbaarheid, menselijke maat en klimaatbestendigheid aan om de alternatieven te onderbouwen. U leest het 'dictum' en het hele burgerinitiatief hier.

Kunt u zich vinden in dit initiatief? Vul dan dit formulier in en lever het in op een van de onderstaande adressen. We hebben minimaal 100 echte handtekeningen nodig van personen van 16 jaar of ouder die staan ingeschreven in Den Bosch. Dat kan bijvoorbeeld u zijn, en ook uw partner, en uw kinderen van 16 jaar of ouder.

U vindt alle informatie aangaande het initiatief ook op

www.ijzerenvrouw.nl/burgerinitiatief.

Bijeenkomst op dinsdag 12 oktober 19:30 in de Slinger

Wij lichten een en ander toe op onze bijeenkomst in de Slinger (Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE 's-Hertogenbosch) op dinsdag 12 oktober. Inloop vanaf 19:30, start 19:45. U kunt die avond vragen stellen en/of uw handtekening ter plekke zetten. Er is genoeg ruimte om afstand te houden tot elkaar.

In het kort:

  • Lees het hele Burgerinitiatief;
  • Stel uw vragen tijdens onze bijeenkomst op 12 oktober 19:30 in de Slinger;
  • Onderteken dit formulier met een geschreven handtekening (dus niet digitaal);
  • Lever het formulier in op een van de volgende adressen of tijdens onze bijeenkomst.

Alvast heel veel dank!

Inleveradressen: Ophoviuslaan 102 Ophoviuslaan 156 Van Grobbendoncklaan 39

Heb je deze mailing niet direct via ons ontvangen en wil je dat voortaan wel? Klik dan hier

Nieuwe politieke partij in Leusden

Beste ondertekenaars,

In de afgelopen maanden is er bepaald niet stil gezeten.

Ons gemeentebestuur geeft er steed weer blijk van niet te willen luisteren naar de diverse tegenargumenten m.b.t. het bouwen van windmolens in ons buiten gebied. Inmiddels is er een dreiging bijgekomen, n.l.

+Lees meer...

honderden hectaren zonneweiden. Daarvoor is zelfs al een pilot voor is gestart zonder hier ook maar enige fatsoenlijke communicatie aan vooraf te laten gaan.

Deze buiengewoon ondemocratische vorm van bestuur heeft er toe geleid dat een aantal enthousiaste, bevlogen mensen bij elkaar zijn gekomen om hun visie te delen en dat heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe politieke partij in Leusden genaamd : "Lokaal Belangrijk-Leusden-Achterveld-Stoutenburg". ( Lokaal Belangrijk. De partij is donderdag 7 oktober opgericht . De partij van, voor en door de inwoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg. De partij gaat , als zelfstandige, onafhankelike partij deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Zij staan voor een haalbare en betaalbare energietransitie waarbij de belangen van de inwoners leidend zijn. Ook willen zij meer betaalbare woningen realiseren voor starters en senioren.

Meer nieuws volgt spoedig.

Met vriendelijke groet, Ko Nieuwenhuijse (petitionaris)

10-10-2021

Reageer ook op de Omgevingsvisie van Waalre!

Bedankt voor het tekenen van de petitie! Wil je nog meer doen om te voorkomen dat windmolens gebouwd worden tussen Aalst - Waalre en de High Tech Campus? Dien dan een zienswijze in tegen de Omgevingsvisie van Waalre!

(www.omgevingsvisiewaalre.nl, Het ontwerp van de omgevingsvisie Waalre ligt van 9 september t/m 20 oktober 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen alle inwoners van de gemeente Waalre en andere belanghebbenden een inspraakreactie insturen.)

Via deze link kan je een voorbeeld zienswijze downloaden: voorbeeld zienswijze

Vul je eigen naam en adres in en mail hem voor 20 oktober 2021 naar gemeente@waalre.nl.

Als je zelf nog redenen extra wil toevoegen aan de brief dan is dat nog beter.

Alvast bedankt voor je hulp: hoe meer reactie hoe beter! Met vriendelijke groeten, Bewoners uit Waalre Dorp .