U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

Tweede Kamer en burger kritisch op natuurplannen

Gisteravond werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het nieuwe natuurbeleid van Staatssecretaris Dijksma. Veel partijen gaven hierbij onder andere aan teleurgesteld te zijn over de tijdelijke bezuiniging die de komende twee jaar op het natuurbudget wordt doorgevoerd.

+Lees meer...

Ook omdat onder Rutte-I het natuurbeleid al met 70% is gekort. Zij worden hierin gesteund door duizenden burgers die protest hebben aangetekend tegen deze bezuiniging door middel van een petitie van de KNNV afdeling Delfland. Om de achteruit van de natuur in Nederland tegen te gaan, zijn investeringen hierin hard nodig. Eerdere plannen voor deze investeringen zijn echter in grote mate afgezwakt uit bezuinigingsoogpunt. Dit is onacceptabel, volgens de KNNV afdeling Delfland. Via een petitie willen zij Staatssecretaris Dijksma dan ook oproepen om op de bezuinigingen op het natuurbudget in 2014 en 2015 terug te komen en niet langer te wachten met de noodzakelijke investeringen in het versterken van de natuur. De KNNV afdeling Delfland krijgt hierin veel bijval: in korte tijd is de petitie al door meer dan 2000 mensen ondertekend. Een ingezonden brief van de directeur van het Wereld Natuurfonds in het dagblad Trouw van 24 september, veegt de vloer met de voorstellen van de Staatssecretaris. Zie ook http://goo.gl/hDA83 De KNNV afdeling Delfland is blij dat ook in de Tweede Kamer de opvatting heerst dat het natuurbeleid van Staatssecretaris Dijksma niet ver genoeg gaat. Nu terughoudend zijn met investeren in natuur is onverstandig omdat in dit geval geldt dat stilstand achteruitgang is, aldus de KNNV afdeling Delfland.

KNNV afdeling Delfland, pers

Toespraak in raadsvergadering van 30 september 2013

Mevrouw de voorzitter, leden van de raad,Het burgerinitiatiefvoorstel ‘Uitstel raadsbesluit herindeling Haren’ is eind augustusaan u aangeboden. Vanavond kan ik u zeggen dat 2410 inwoners en ondernemers, waaronder twee ereburgers van Haren, hebben getekend voor uitstel van het raadsbesluit over de herindeling tot juni 2014.

+Lees meer...

Bijna 900 handtekeningen werden in 5 uur op de Kunst- en Cultuurmarkt door inwoners van Haren gezet. Dit illustreert de opmerkelijk grotebetrokkenheid onder de bevolking bij het onderwerp ‘herindeling’, die wij die middag hebben ervaren. Voor alle duidelijkheid: 2410 is bijna een kwart van het aantal kiezers bij de raads-verkiezingen van 2010. Het aantal ondertekenaars overtreft ook het aantal stemmen dat de grootste politieke partij bij die verkiezingen heeft gekregen. Overigens is het werkelijke aantal inwoners en ondernemers dat uitstel wil, zonder twijfel groter. Lang niet iedereen binnen de gemeente is benaderd of bereikt. Dat zoveel inwoners en ondernemers verontrust en bezorgd zijn, is geen wonder. De laatste jaren hebben zij veel meegemaakt met het gemeentebestuur. Maar het is voor hen onbegrijpelijk en niet acceptabel dat hun gemeenteraad zonder zorgvuldige voorbereiding en onderbouwing tussen nu en 1 december dreigt te beslissen dat na 200 jaar een einde komt aan het bestaan van de gemeente Haren. En dat alleen omdat het provinciaal bestuur van Groningen dit wil. De provincie heeft immers geen wettelijke bevoegdheid om uw Raad tot zo’n besluit te dwingen. Laat staan dat het bij uitblijven van een raadsbesluit binnen de eenzijdig gestelde, onmogelijk korte termijn – 5 maanden– zelf mag beslissen over de toekomst van Haren. Ook in Grenzeloos Gunnen staat dat de provincie dit niet kan (p. 63). Dat Gedeputeerde Staten èn Provinciale Staten geen respect hebben voor de autonome positie van de gemeente Haren en voor het feit dat uw Raad primair gaat over de toekomst van de gemeente Haren, is verontrustend. Het handelen van het provinciaal bestuur van Groningen is niet alleen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het is zelfs onrechtmatig, want evident in strijd met de wet. Bij gemeentelijke herindeling hebben we het over een verbouwing van het Huis van Thorbecke. Dit bestaat uit meer dan de drie verdiepingen: gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau. Minstens zo belangrijk is het fundament waarop dit huis is gebouwd: de mede verantwoordelijke burger. In de Grondwet kreeg de politicus de taak volksvertegenwoordiger te zijn en de democratie te ontwikkelen en, als het moet, te verdedigen. Het Huis van Thorbecke brengt dan ook mee dat, zoals algemeen is aanvaard, gemeentelijke herindelingsprocessen van onderop gedragen moeten worden en burgers hierbij nadrukkelijk moeten worden betrokken.Dat het provinciaal bestuur hieraan voorbijgaat door uw Raad en de inwoners hiervoor niet detijd en de ruimte te bieden, is verontrustend. Dat uw Raad als vertegenwoordiger van deinwoners van Haren hieraan eveneens voorbij dreigt te gaan, is zo mogelijk nog verontrustender. De gemeente Haren is niet het exclusieve bezit is van het gemeentebestuur.Het is het huis van alle inwoners en ondernemers. Zij zijn trots op hun gemeente – tweemaal uitgeroepen tot de mooiste woongemeente van Nederland – en zij voelen zich hier thuis. De Raad en het College van b&w hebben tot taak namens hen en in hun aller belang – het algemeen belang – de huishouding van de gemeente te bestieren. Die opdracht strekt echter niet zo ver dat zij eenzijdig kunnen beschikken over de toekomst van het huis van de inwoners en ondernemers.Tegen deze achtergrond is het burgerinitiatiefvoorstel opgesteld. Het bepleite uitstelstelt uw Raad in staat een besluit over de toekomst van de gemeente zorgvuldig voor te bereiden en op basis van voldoende informatie te onderbouwen, met gebruikmaking van kennis en kunde van inwoners en ondernemers. Alleen zo kan er het stevige draagvlak komen dat de wet vereist.Dat draagvlak is ook noodzakelijk voor herstel van vertrouwen van de burgers in hun huidigegemeentebestuur. Een vertrouwen dat het nieuwe gemeentebestuur in de komende vier jaar hard nodig zal hebben. Herstel van vertrouwen begint zodra uw Raad zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het proces, waartoe onze open brief van 10 september u oproept. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn het uitgelezen moment voor de politieke partijen om de burgers hun ideeën over de toekomst van de gemeente Haren goed onderbouwd voor te leggen en hiervoor steun te vragen. Het heeft er alle schijn van dat Gedeputeerde Staten en de meerderheid van de Provinciale Staten van Groningen de herindelingsoperatie met alle macht buiten de gemeenteraadsverkiezingen willen houden. De indieners van het burgerinitiatiefvoorstel vragen, mede namens de vele inwoners en ondernemers die hen steunen, uw Raad met klem de provincie hierin niet te volgen. Geef alle kiesgerechtigde burgers een stem bij het bepalen van de toekomst van Haren – als onderdeel van een grotere gemeente binnen de provincie Groningen of de provincie Drenthe, of eventueel als zelfstandige gemeente die nauw samenwerkt met een of meer andere gemeenten, in geval dit een toekomstbestendige mogelijkheid blijkt te zijn. Wij weten dat er partijen binnen uw Raad zijn die dit afwijzen omdat de raadsverkiezingen dan een ‘referendum over one issue’ zouden worden. Voor hen roep ik de woorden van Auke van der Woud in herinnering: ‘Alsof de toekomst van je gemeente ‘one issue’ is. En sinds wanneer horen gemeenteraadsverkiezingen niet over de toekomst van iemands woonplaats te gaan?’ Tot slot overhandig ik u, mevrouw de Voorzitter, namens alle ondertekenaars, de digitale en de schriftelijke petitie. Dank u wel. Gustaaf Biezeveld

Communiqué verhuizing bewoners De Haemstede

De afgelopen dagen zijn er diverse berichten in de media verschenen over de verhuizing van de bewoners van onze woonzorglocatie ‘De Haemstede’ naar andere woonzorglocaties. Deze berichtgeving is niet altijd volledig.

+Lees meer...

Om deze reden willen wij u graag middels dit communiqué volledige informatie geven over de beweegredenen en de gevolgen van deze verhuizing. Wat gaat er gebeuren met de bewoners van De Haemstede?De huidige bewoners van De Haemstede zullen komend jaar gaan verhuizen naar andere woonzorglocaties.  In De Haemstede wonen 45 ouderen. 18 Mensen met dementie zullen verhuizen naar de nieuwe woonzorghoeve ‘Kramerhoeve’. Deze hoeve is begin februari beschikbaar  en biedt uitstekende faciliteiten voor mensen met dementie. De andere bewoners van De Haemstede kunnen verhuizen naar een van de andere woonzorglocaties van MagentaZorg. Hier zullen met alle bewoners en hun familieleden gesprekken over gevoerd worden. Wanneer zij liever willen verhuizen naar een locatie buiten de regio of van een andere zorgaanbieder, dan zullen wij hen hierin begeleiden. Waarom moeten de bewoners verhuizen?De overheid heeft bepaald dat er forse hervormingen en bezuinigingen moeten plaatsvinden in het Nederlandse zorgstelsel. Een van de grootste wijzigingen is dat de overheid heeft bepaald dat de drempel om mensen te laten wonen in een verzorgingshuis omhoog moet. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de verzorgingshuizen van MagentaZorg. Vanaf 2014 moet MagentaZorg 81 ‘verzorgingshuisplaatsen’ inleveren. We zullen dan ook moeten inkrimpen met onze woonzorglocaties. Omdat er in Bergen relatief veel verpleeg-, en verzorgingshuizen zijn in vergelijking tot omliggende plaatsen, komt  De Haemstede het meest in aanmerking voor deze ‘inkrimping’. De andere drie verzorgingshuizen van MagentaZorg (De Molenhoeve te Sint-Pancras, Hoog Duinen te Schoorl en Buiten Zorg te Zuid-Scharwoude) blijven open.Wat gebeurt er dan met De Haemstede?Wanneer de huidige bewoners van De Haemstede zijn verhuisd zal medio 2014 het huis worden bewoond door mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (syndroom van Korsakov) die momenteel wonen in het Huis Mirembe te Bergen.  Dit huis is een tijdelijke woonvoorziening die wordt gehuurd van de Zusters Ursulinen. MagentaZorg kan deze locatie niet langer huren omdat er volgend jaar op deze grond nieuwe huizen worden gebouwd. Waarom moeten kwetsbare ouderen wijken voor mensen die lijden aan het syndroom van Korsakov?In de media staan berichtenkoppen: ‘kwetsbare ouderen moeten wijken voor alcoholisten’. Graag willen wij hier nuances in aanbrengen en uitleg over geven. Mensen met het syndroom van Korsakov lijden aan een niet-aangeboren hersenletsel door met name alcoholgebruik. Deze mensen zijn, net als de ouderen die nu in De Haemstede wonen, kwetsbaar. MagentaZorg heeft haar wortels in verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Deze hebben alle één ding gemeen: de meest kwetsbare mensen in de samenleving verdienen ondersteuning. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, religie, overtuiging of levenswandel. MagentaZorg is er voor de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen die ondersteuning nodig hebben, jong dementerenden met hun gezin, en mensen met een hersenbeschadiging door het syndroom van Korsakov.Het verhuizen van de mensen die nu in het Huis Mirembe wonen naar de nieuwe woonzorglocatie Kramerhoeve was voor ons geen optie omdat de Kramerhoeve te klein is om de huidige bewoners van het Huis Mirembe op te kunnen vangen. Daarnaast biedt het helaas ook geen oplossing voor het gedwongen moeten inkrimpen van verzorgingshuizen. Mag MagentaZorg nu zomaar bepalen dat er verhuisd moet worden?In de eerste plaats worden we door de overheid gedwongen om maatregelen te nemen. Zonder de bezuinigingen vanuit de overheid hadden we niet tot deze verhuizingen over hoeven gaan. Als organisatie hebben we gekeken wat de best mogelijke oplossing zou zijn voor de door te voeren bezuinigingen. Wij betreuren het zeer dat dit onze cliënten gaat raken; deze mensen willen uiteraard het liefst blijven wonen waar zij nu wonen. Wie betaalt straks de verhuiskosten voor mensen die moeten verhuizen?MagentaZorg zal deze kosten voor haar rekening nemen. Hoe dit precies in zijn werk gaat zal met de bewoners en hun familieleden individueel worden besproken. Wat betekenen de bezuinigingen voor de medewerkers van De Haemstede?Voorlopig vallen er geen gedwongen ontslagen onder de 52 personeelsleden van De Haemstede. Een deel van het personeel gaat mee naar de Kramerhoeve. Daarnaast geldt er binnen MagentaZorg al een tijdje een vacaturestop om deze mensen zoveel mogelijk binnen MagentaZorg zelf te kunnen herplaatsen.  MagentaZorg

Rijrichting weerdtsingel 0z

Rijrichting weerdtsingel oz want autoverkeer wordt omgedrijt.

29-09-2013 | Petitie Tegen vorming megaprovincie

Petitie voor dubbelspoor Doetinchem-Zevenaar

DOETINCHEM - JongAchterhoek start een online petitie voor een dubbelspoor op traject Arnhem-Winterswijk. Provinciale Staten heeft donderdag met overgrote meerderheid ingestemd met een pakket maatregelen voor de spoorlijn Arnhem-Winterswijk waaronder het stukje dubbelspoor tussen Zevenaar en Didam. JongAchterhoek streeft naar een gezond traject en met een groter stuk dubbelspoor Zevenaar-Doetinchem kan dit volgens de jongeren worden bereikt.

+Lees meer...

De petitie kan via https://petities.nl/petitie/de-achterhoek-samen-voor-dubbelspoor worden ondertekend. - See more at: http://www.focuz.tv/nieuws/regionaalnieuws/petitievoordubbelspoordoetinchem-zevenaar.aspx#sthash.henaBgPd.dpuf

'LAAT LENT LAAG' KRIJGT CONCURRENTIE

NIJMEGEN - Er is inmiddels sinds een weekje concurrentie voor de tegenstanders van hotel Van der Valk in Lent. Zij hebben zich namelijk verenigd in de actiegroep 'Laat Lent Laag' maar sinds een weekje kunnen nu ook voorstanders zich laten horen via een petitie op petitie.nl die 'Lent De Hoogte In' heet.

+Lees meer...

Iedereen die graag een Van der Valk hotel (inclusief hoteltoren van 55 meter) gerealiseerd wilt zien bij de noordelijke entree van Nijmegen, kan via de petitie zijn of haar steunbetuiging plaatsen. 'Een ludieke actie om ook de voorstanders eens te laten horen', aldus de initiatiefnemers uit Lent en Nijmegen. 'Want die zijn er misschien wel meer dan tegenstanders.' Een hotel is volgens hen goed voor economie en werkgelegenheid zo staat er in De Gelderlander. Wat veel mensen niet weten is dat de petitie een idee is van onze #ZEKERWEL-hoofdredacteur Jeroen Otten. 'Het begon zoals zo vaak met een geintje en een dolletje om een tegenpetitie te starten' , aldus Otten. 'Nu zijn we wel benieuwd hoeveel mensen er nou precies voor- of juist tegen de komst van dat Hotel zijn dus we blijven de petitie volgen'. Inmiddels hebben al meer dan 80 mensen de petitie getekend als voorstander van de komst voor hotel Van der Valk en de teller loopt op. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA zijn voornemens het hotelplan te steunen.

Zekerwel
26-09-2013 | Petitie Lent De Hoogte In

geluidsoverlast????

Op 25 september zijn, zonder dat iemand het wist behalve ik, 2 onafhankelijke mensen in Eetcafé Foots geweest om zelf te kunnen vaststellen of er sprake zou kunnen zijn van geluidsoverlast.Dit zijn hun bevindingen:- het geluidsniveau in het café is van dien aard dat zonder stemverheffingen een conversatie mogelijk is- het geluidsniveau buiten het café (aan de straatzijde) is met gesloten deuren 0, dat wil zeggen dat het geluid niet of heel moeilijk waarneembaar is- het geluidsniveau buiten het café (aan de straatzijde) is met geopende deuren zwak waarneembaarVan enige overlast kan naar hun mening dus echt geen sprake zijn.Ik vraag me dus af wanneer de klagende buurtbewoner onderzocht gaat worden, zijn klachten lijken meer op het gedrag van een psychisch labiel persoon maar dat is mijn mening...Jan Hartman.

Laatste uitzending Muzyk Maskelyn

Vandaag wordt de stekker uit het programma Muzyk Maskelyn getrokken. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat Muzyk Maskelyn en haar medewerkers niet langer meer betrokken zullen zijn bij onze blaasmuziekevenementen en dat deze evenementen en onze sector niet meer de aandacht zullen krijgen die ze verdienen. In april riepen 5 grote HaFaBra-organisaties naar aanleiding van de berichtgeving over het naderende einde van Muzyk Maskelyn Omrop Fryslân en de politiek op dit niet te laten gebeuren.

+Lees meer...

Helaas heeft de politiek niets over de bedrijfsvoering en programmering van Omrop Fryslân te zeggen en verwees zij de organisaties door naar Omrop Fryslân zelf. Het verdwijnen van het programma is een keuze die geheel voor rekening van de Omrop komt. Het einde van Muzyk Maskelyn betekende ook het einde van nieuw materiaal voor Koperkanaal. Inmiddels is er een klein bedrag vrijgemaakt om Koperkanaal te kunnen blijven voorzien van nieuwe eigen opnames, dat dan nog wel. Maar dit is veel te weinig, Muzyk Maskelyn had niet mogen verdwijnen, dit is de mening van bijna de hele HaFaBra-sector. Een instituut verdwijnt, een podium voor de HaFaBra-muziek is niet meer en zal niet meer wederkeren. Wij, HaFaBra-liefhebbers waren VERBONDEN met het programma. "Verbinding van mensen" was de focus van Leeuwarden (lees Fryslân) Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De verbinding is na zondag verbroken.De laatste uitzending staat al online en is te beluisteren via http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/muzyk-maskelyn-fan-22-septimber-2013

Laatste uitzending Muzyk Maskelyn
22-09-2013 | Petitie Muzyk Maskelyn moet blijven