U, de petitionaris

Nieuws

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

12-10-2018

Doggershoek in beeld voor AZC

DEN HELDER - Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft De Doggershoek op het oog als asielzoekerscentrum (AZC) Voor de leegstaande jeugdgevangenis bestaat ’concrete interesse’. Het COA hoopt in Den Helder 450 tot 500 vluchtelingen onder te brengen die wachten op hun asielprocedure.

+Lees meer...

,,Binnen enkele weken kunnen wij meer zeggen over de haalbaarheid’’, aldus COA-woordvoerder Alet Bouwmeester.Het COA zoekt in het land meer nieuwe locaties voor de opvang van asielzoekers. ,,De instroom stijgt sterk’’, stelt Bouwmeester. In Noord-Holland is alleen De Doggershoek in beeld. Met eigenaar Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf worden besprekingen gevoerd.Het ministerie van justitie huurt nog steeds het complex van 13.500 vierkante meter aan de Burgemeester Ritmeesterweg. Over huur of aankoop kan het COA nog niets zeggen. ,,Daar is het te vroeg voor.’’De gemeente bevestigt de belangstelling. ,,Verder zijn wij er momenteel niet bij betrokken. Dat is nu een zaak tussen COA en het Rijk’’, reageert woordvoerder José van der Burg van Den Helder.De Doggershoek sloot drie jaar geleden, bijna negen jaar na de opening. 

Demonstratie zaterdag 15 februari bij PvdA congres in Breda tegen kostendelersnorm

Zaterdag en zondag 15 en 16 februari wordt het Partij van de Arbeid congres in Breda gehouden. Zaterdag grijpt de FNV deze gelegenheid aan te protesteren tegen de kostendelersnorm oftewel samenwoonboete en de invoering van de tegenprestatie.

+Lees meer...

De FNV roept op de sociale moties tegen de samenwoonboete op het congres te ondersteunen. Uit het pamflet:  Kostendelersnorm leidt tot koopkrachtvermindering. Bezuinigen is geen werk! De FNV constateert dat: - de kostendelersnorm de koopkracht van mensen aantast - mensen enorm in besteedbaar inkomen achteruitgaan - een AOW’er met meerderjarig kind in de bijstand meer dan €300 euro minder besteedbaar inkomen krijgt - de teruggang in koopkracht nauwelijks of niet opgevangen kan worden - de huurtoeslag al een samenwoonboete kent: de zgn gluurkorting - bijstandsgerechtigden en AOW’ers zo dubbel gestraft worden - andere vaste lasten dan huurkosten bij meerpersoonshuishoudens gewoon om hoog gaan. - iedereen recht heeft op een bestaansminimum - de inhoudingen in strijd zijn met het recht op een fatsoenlijk bestaan De FNV verzet zich tegen deze samenwoon-en mantelzorgboete voor WWB en AOW. Laat als PvdA’er uw sociale gezicht zien! Steun motie 17 (behoud sociaal vangnet en maatschappelijke onrust) en motie 22 (participatie). Geen afbraak sociale zekerheid door de PvdA!

14-02-2014 | Petitie Stop de kostendelersnorm

De overhandiging van de petitie op 8 mei

De petitie zal op 8 mei worden overhandigd aan het GVB..

06-05-2014 | Petitie Scooters op het achterdek

Er is hoop! Laat het Leidseplein het Leidseplein

De behandeling van de voordracht over het Leidseplein door de raad is uitgesteld! De commissie VVL van de gemeenteraad Amsterdam zal op 6 maart in de ochtend verder praten over de plannen (openbaar, iedereen welkom ook insprekers). Er waren zoveel op- en aanmerkingen op het Defititief Ontwerp (DO) van verschillende politieke partijen op het plan. Er begint draagvlak te komen voor het behoud van het Kleine-Gartmanplantsoen. We houden jullie op de hoogte.  Kijk ook op http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/fcalendar#  .

laatste week om te tekenen!

Beste mensen. We hebben op dit moment 229 ondertekenden.  Hierbij willen wij iedereen laten dat dit de laatste week is om alsnog te tekenen.

+Lees meer...

Hierna gaan we over tot het versturen van de petitie.  Wij willen iedereen alvast bedanken voor de steun voor de petitie.   Met vriendelijke groeten  Nicole & Carola Boksebeld

Kostendelersnorm voorlopig door Twee Kamer aangenomen met wijzigingen. De strijd gaat door!

De Tweede Kamer heeft gisteren een wetswijziging aangenomen, waar de kostendelersnorm onderdeel van uitkmaakt. Volgens de nieuwe regels krijgen uitkeringsgerechtigden zoals mensen in de bijstand vanaf volgend jaar een lagere uitkering als ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen.

+Lees meer...

De groep van 18- tot 20-jarigen zou onevenredig worden getroffen door deze maatregel, vindt de Kamer. De 'kostendelersnorm' geldt straks ook voor Aow'ers en mensen met andere uitkeringen. Het CDA probeerde nog deze bepaling uit de wet te krijgen maar dat is voorlopig mislukt. Overigens is het CDA wel voor invoering van de kostendelersnorm, alleen voor specifieke groepen niet. Een groep jongeren tussen de 18 en 20 die nog thuis woont, zal niet worden gekort op hun bijstandsuitkering. De Tweede Kamer nam dinsdag een wijzigingsvoorstel hiertoe aan. Strijd gaat door! De eerste wijziging is binnen! Jongeren van 18-20 jaar worden niet gekort. Maar de hele kostendelersnorm moet niet ingevoerd worden. De strijd gaat door!. De Eerste kamer moet zich nog over het wetsvoorstel uitlaten, en bovendien maakt de kostendelersnorm deel uit van een pakket maatregelen die 1 januari 2015 ingevoerd worden. Dit gebeurt oa in het kader van de nieuwe Partcipatiewet, die de bijstand, Wajong en WSW moet gaan vervangen. Deze wet moet nog door de Tweede Kamer worden aangenomen en er is dan bij de discussie die volgt volop de gelegenheid bij de vele maatregelen die genomen worden de kostendelersnorm weer aan de orde te stellen.   

12-02-2014 | Petitie Stop de kostendelersnorm

protest tegen verbreding

    Protest tegen verbreding a27 en actie op amelsweerd   Aan utrecht bugers en politike      Geachte utrecht bugers en politike   De protest tegen verbreding a27 bij amelsweerd gaat nog altijd door nu Is er een actiegroep stop verbreding a27 die ook een petities heeft open gezet Link http://petities.nl/petitie/stop-verbreding-a27 daar kunnen jij ontdekkingen   Manifestatie Asfaltplannen? De boom in! Komt op zondag 2 maart 2014 na een actie dag in amelsweerd Tijd is vanaf 12 uur tot 16:00 uur Er zijn sprekers van twee de kamerleden Aanmelden tomfannynanlohy@gmail.com       Zij wil een verbreding van de A27 door Amelisweerd tot 14 banen! terwijl er in Amelisweerd nooit files zijn of zullen komen Zij wil nu besluiten 1000 miljoen euro uit te geven aan meer asfalt, waar wij schone lucht en stilte wensen de asfaltering van Amelisweerd snel door de Tweede Kamer drukken   veel hartelijke groet van Tom .

11-02-2014 | Petitie Stop verbreding A27

Update februari 2014

Velen van u vroegen om een update en waren benieuwd naar de huidige stand van zaken. Ik ben, net als jullie, ook zeer benieuwd naar de huidige stand van zaken.

+Lees meer...

Waar staan we en wanneer wordt nu eindelijk de wet eens aangepast! Mensen, het is in de politiek zo dat je geen wonderen moet verwachten. Ambtelijke molens draaien nu eenmaal langzaam. Wij zijn vanaf februari 2009 met dit onderwerp bezig. We leven nu in februari 2014! Al 5 jaar trekken en duwen. Vandaag maar weer eens een email gestuurd aan de VVD. Hieronder volgt de tekst van deze mail. Zodra ik een antwoord heb ontvangen zal ik dat met jullie delen. Geachte heer van der Steur, Sinds 2009 strijden wij voor een rechtvaardiger partneralimentatie wetgeving. Het is al weer geruime tijd geleden dat ik bij u langs ben geweest om deze wijziging m.b.t. de partneralimentatie te bepleiten. U steunde dit voorstel, sterker nog, u was reeds in een vergevorderd stadium, samen met de PvdA en D66, bezig om te komen tot een initiatiefontwerp inzake de wijzigingen met betrekking tot de partneralimentatie. In juni 2012 schreef u daarover: QUOTE  De alimentatieregeling wordt versoberd als het aan de PvdA, VVD en D66 ligt. Deze drie partijen dienen hiervoor woensdag een wetsvoorstel in. Die moet de regeling „eerlijker, simpeler en korter” maken, legt VVD-Kamerlid Ard van der Steur uit. Hij bevestigde berichtgeving hierover in het AD. De partneralimentatie wordt teruggebracht tot een maximum termijn van 5 jaar, behalve als het huwelijk of de geregistreerde partnerschap korter heeft geduurd dan 3 jaar. Dan krijgt de partner helemaal geen alimentatie meer. Er zijn twee uitzonderingen. Als er kinderen zijn moet er tot de jongste 12 jaar is alimentatie worden betaald. En als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft standgehouden, zal er tot een maximum termijn van 10 jaar moeten worden betaald. De nieuwe wetgeving maakt het ook mogelijk dat partners afwijkende afspraken maken. Zo kan in de toekomst al bij het begin van het huwelijk afspraken worden gemaakt over alimentatie. Het wordt met de regeling volgens Van der Steur „logischer en duidelijker” wanneer er betaald moet worden. Verder geeft de wet „duidelijke prikkels aan de partner om het leven weer in eigen hand te nemen.” UNQUOTE Daarna werd het echter stil Begin vorig jaar vroeg ik aan de VVD hoe het er mee stond. Ik ontving het volgende antwoord: QUOTE De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert. VVD Voorlichting. UNQUOTE Daarna werd het weer stil Naast het gezamenlijk voorstel van de VVD, PvdA is nu ook de PVV met een voorstel gekomen. Het lijkt erop dat hun voorstel geen meerderheid in uw Kamer heeft. Voorts heeft een van onze medestanders onlangs een open brief over ditzelfde onderwerp, aan uw Kamer geschreven. Wij hebben de volgende vragen voor u en verzoeken u, mede namens onze achterban vriendelijk, doch dringend, om op korte termijn met een duidelijke reactie te komen. 1. Wat is de huidige status van het voorstel tot wijziging van de VVD/PvdA2. Wat is het verschil tussen uw voorstel en dat van de PVV en waarom is er voor dat voorstel geen brede steun3. Wat is de reactie op de open brief die onlangs naar de Tweede Kamer werd verzonden4. Waarom duurt de wetswijziging zo lang5. Op welke termijn tot invoering moeten/kunnen we rekenen Wij wachten uw antwoord af en verblijven met vriendelijke groet, PetitionarisFred Breet