U, de petitionaris

Nieuws

1 snelheid op de snelweg

De petitionaris van de petitie Eén snelheid op de snelweg vraagt u de petitie te ondertekenen:

"1 snelheid op de snelweg draagt bij aan het oplossen van 5 problemen:

 • stikstofproblematiek
 • co2-uitstoot
 • onveiligheid in het verkeer
 • bouwen van infrastructuur
 • brandstofverkoop (denk aan oorlog en inflatie)"

https://1snelheidopdesnelweg.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-07-2022

Stop de ecocide in de Schoorlse duinen - teken protest aan en doe bij de politie aangifte tegen PWN wegens ecocide

Schoorlse duinen. ‘Natuurbeheerder’ #PWN wil het #dennenbos vernietigen dwz 13.000 #bomen om te gaan verstoken in de vreselijke fijnstof (kankerverwekkend) uitstotende biomassa centrales.

+Lees meer...

De bevolking gaat wekelijks bij het Gemeentehuis demonstreren want men maakt zich schuldig aan #wanbeheer #ecocide. Niet alleen de bossen sneuvelen. Wat te denken van alle dieren, insecten en planten die daar leven? Die sterven bij bosjes. Het verstoken van de bomen is zeer schadelijk en leidt tot ernstige klachten zoals longkanker/allergie brandende longen COPD etc. Burgers worden verzocht om bij de gemeente protest tegen de kap in te dienen en om tevens aangifte te doen bij de politie tegen de politici die de kap goedkeuren en tegen de natuurbeheerder PWN. De Duinstichting is fel tegen de voorgenomen kap van het dennenbos in het Noordhollands Duinreservaat bij Bergen aan Zee. Oproep : Gaat allen aangifte doen tegen PWN bij de politie en protesteren Teken protest aan tegen de kap bij de Gemeente!

Schriftelijke vragen aan wethouder over scooters op de pont

Vandaag 9 augustus 2023 stelde raadslid Daan Wijnants vragen over de scooters op de pont:

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:
Scooters dienen aan de hand worden meegenomen op de pont met de motor uit.1 Toch blijkt uit de praktijk dat door een gebrek aan handhaving scooters worden gestart óp de pont of dat de motors blijven ronken. Hoewel dit in de eerste instantie simpelweg verboden is, brengt dit grote gezondheidsrisico’s mee voor in het bijzonder kinderen.2 Longarts Hans in ’t Veen waarschuwt in de Telegraaf voor astma en COPD bij kinderen door de uitstoot van de scooters op de pont.

+Lees meer...

De piekbelasting van ultrafijnstof kan volgens de longarts zelfs tot hart- en vaatziekten leiden. Ook voor volwassen is deze uitstoot slecht, maar kinderen hebben een groter risico omdat hun longen nog in ontwikkeling zijn.

Volgens de longarts is de uitstoot door de scooters op de pont ‘’echt een schadelijke, onnodige blootstelling’’, die kan worden voorkomen door gewoonweg te handhaven op het verbod. De Amsterdamse VVD wil van het college weten waarom er momenteel niet (voldoende) op het verbod wordt gehandhaafd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de VVD, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Vindt het college het, net als de VVD, zorgelijk dat er grote gezondheidsrisico’s voor kinderen ontstaan op de pont van en naar Amsterdam Noord door draaiende motors van scooters?
 2. Er is een verbod op scooters met draaiende motor op de pont, waarbij scooterrijders een boete riskeren van 95 euro. Hoeveel boetes zijn er afgelopen jaar uitgedeeld aan scooterrijders die deze regel hebben overtreden?
 3. Kan het college een toelichting geven waarom er momenteel niet voldoende op dit verbod wordt gehandhaafd?
 4. Is het college het met de VVD eens dat het gezondheidsrisico voor kinderen door de ziekmakende uitstoot van scooters op de pont gemakkelijk kan worden voorkomen door te handhaven op het verbod? Zo ja, is het college bereid om meer handhavers in te zetten op de pont?
 5. Erkent het college dat er tot 2025 scooters zullen rondrijden met een vervuilende motor en dat het in ieder geval tot die tijd van belang is dat er op het verbod wordt gehandhaafd?

Indiener(s), D.P.B. Wijnants

 1. https://www.gvb.nl/reizen/reisregels/reisregels-veren
 2. Schrijver, M. (2023, 8 augustus) Bekeur ronkende scooters op de pont. Telegraaf, p. 14
09-08-2023 | Petitie Scooters op het achterdek

Volg Facebookpagina!

Beste ondertekenaars van de petitie 'Voorkom woningbouw en geef de Piushaven haar tweede arm terug',

Hartelijk dank voor jouw ondertekening van de petitie! We werken op dit moment toe naar een overhandiging van de petitie aan de gemeente Tilburg. Daarvóór organiseren we nog een zogenaamde 'Schetsschuyt Piushaven' om ideeën op te halen voor de tweede havenarm; die nieten we aan de petitie vast! We hebben een Facebook-pagina opgericht om dit proces te volgen of om eraan deel te nemen.

+Lees meer...

Graag roepen we jullie op deze pagina te volgen en te delen in jullie netwerk;

Geef de Piushaven haar 2e arm terug https://www.facebook.com/profile.php?id=100095274946563

Mede namens John La Haye en Caroline Docters van Leeuwen, Thijs Witjes (petitionaris) E: thijswitjes@gmail.com

nieuwe petitie

Zie de nieuwe petitie om Staatsbosbeheer en gemeente aan hun belofte te houden..

Laatste oproep, stem voor 11 aug

Beste buurtgenoot
Er is veel te doen over het voornemen veel parkeerplaatsen op de Binnenkant te verwijderen. Op www.stoepbinnenkant.nl organiseert de gemeente een peiling.

+Lees meer...

Er zijn 4 voorstellen.

Wij, bezorgde buurtbewoners, hebben plan 2 uitgewerkt. In dit plan willen we dat de buurt ook toegankelijk blijft voor gemotoriseerd verkeer van bewoners, ondernemers, familie, mantelzorgers etc., met genoeg ruimte op de stoep voor vrije doorloop van voetgangers. De andere drie voorstellen willen veel parkeerplaatsen – tot wel bijna 30! - rigoureus verwijderen.

Oproep: doe mee aan de peiling! Steun voorstel 2 en overtuig de leden van de stadsdeelcommissie ervan dat de meeste parkeerplekken op de Binnenkant behouden moeten blijven.

Stemmen kan tot uiterlijk 11 augustus 2023. Er is niet veel tijd over!

NB Laat je niet weerhouden door de drempel van de 4 plannen. Zet eenvoudig een kruisje waar je het niet mee eens bent en lees, als je dat wil, uitgebreid plan 2 met bijlagen en vul je mening in. Doen!​ ​ www.stoepbinnenkant.nl

NIEUW op de lijst van deelnemers : de voorzitter van de fietsersbond Marjolein van Dillen!

Nieuw op de lijst van deelnemers aan het rondje ringrijden: voorzitter van de Fietsersbond van Hilversum Marjolein van Dillen. Dagelijks te vinden in een banaan, een ligfiets, in ons verkeer.

+Lees meer...

Hoe dat fietst? Dat moet je aan haar vragen. Wie weet wil zij, met uitgebreid ligbananenpark, er wel eentje uitlenen aan iemand die mee wil rijden met het Rondje Ringrijden Hilversum 600 jaar! Die niet waagt, die niet wint! Wist je nog niet van het bestaan van de fietsersbond in Hilversum af? Altijd welkom om lid te worden en op de hoogte te raken van wat er speelt in Hilversum op gemeenteniveau en wat de bond kan betekenen voor jou als fietser. Zo kun je op de fietskansenkaart met jouw knelpunten bijvoorbeeld terecht! https://hilversum.fietsersbond.nl/fietskansen-op-de-kaart/

En altijd welkom om als lid eens een handje te helpen als vrijwilliger!
https://hilversum.fietsersbond.nl/ De fietsersbond ondersteunt het Rondje Ringrijden Hilversum 600 jaar! Fiets jij ook mee?

Landelijke aandacht voor onze petitie!

Beste ondertekenaar,

We hebben op vrijdag 28/7 het landelijke nieuws gehaald! Onze actie in het Stadshart waarbij zwangeren hun buik lieten "Belly painten" door vier Zoetermeerse kunstenaars is niet onopgemerkt gebleven. Naast aandacht van Focus op Zoetermeer, het Streekblad, Zoetermeer Actief, Omroep West en het AD verscheen SBS6 met een filmploeg en werd er nog diezelfde avond uitgezonden in de nieuwsuitzending van "Hart van Nederland".

Verloskundigen, verpleegkundigen en een aantal inwoners uit onze stad hebben winkelend publiek er op attent gemaakt dat de afdeling Verloskunde in de toekomst dreigt te verdwijnen.

+Lees meer...

Er kon ook schriftelijk getekend worden voor de petitie en dat werd massaal gedaan.

Op dit moment staan we inclusief de fysieke ondertekeningen op ongeveer 12.000! Dit is erg mooi maar het kan nog beter. Mocht u nog iemand in uw gezin, familie of omgeving hebben die nog niet heeft getekend, vraag dan of zij ons willen helpen met onze "reddingsactie".

In augustus zetten wij ons met hulp van Piëzo in om onze anderstalige inwoners te bereiken en september zullen wij de scholen en kinderdagverblijven benaderen.

Dit was het voor nu. Alvast dank voor uw inzet en ondertekening.

Met vriendelijke groet,

Linda Bregman Petitionaris

Tweedekamer.nl: Uitstel antwoord over de petitie 'beantwoording vragen van de leden Mutluer en Mohandis over discriminerende spreekkoren in de stadions'

Bron: 3291

Vragen van de leden Mutluer en Mohandis (beiden PvdA) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over discriminerende spreekkoren in de stadions (ingezonden 5 juli 2023).

Mededeling van Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 26 juli 2023).

Vraag 1
Bent u bekend met de petitie «Stop discriminerende spreekkoren in de stadions» van COC Nederland en met het bericht «Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: «Ligt niet zo simpel»»? 1, 2

Vraag 2
Kunt u zich vinden in de eis in de petitie dat voetbalclubs, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en overheden er vanaf komend seizoen voor moeten zorgen dat wedstrijden consequent worden stilgelegd en indien nodig gestaakt bij discriminerende spreekkoren? Zo ja, hoe gaat u hier uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet? Heeft u een beeld van hoe vaak wedstrijden zijn stilgelegd bij discriminerende spreekkoren?

Vraag 3
Hoe kan het dat er nog steeds geen concrete afspraken zijn voor homospreek- koren tijdens voetbalwedstrijden, ondanks de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld» die de KNVB heeft opgesteld om discriminerende en kwetsende spreekkoren in stadions rechtstreeks aan te pakken? 3

Vraag 4
Wordt op dit moment door de betaald voetbalorganisaties (BVO’s) conse- quent uitvoering gegeven aan de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld»? Zo ja, hoe precies? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u nog met de KNVB in gesprek om discriminatoire, racistische, antisemitische en andersoortige spreekkoren onder de aandacht te brengen van de BVO’s? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken en wat zijn de concrete uitkomsten van die gesprekken? Zo nee, waarom niet en bent u van plan deze gesprekken weer op te pakken?

Vraag 6
Is hetgeen gebeurd dat u in mei vorig jaar aan de Kamer schreef, dat in samenwerking met drie BVO’s slimme technologie zou worden getoetst in een realistische (stadion)setting om discriminerende of kwetsende uitingen in stadions beter te kunnen registreren? Zo ja, wat was de uitkomst daarvan?

Mededeling
De vragen van de leden Mutluer en Mohandis (beiden PvdA) over discrimine- rende spreekkoren in de stadions (2023Z12906) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoor- ding meer tijd vergt.

+Lees meer...

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.

 1. Petities.nl, «Stop discriminerende spreekkoren in de voetbalstadions».

 2. AD, 27 juni 2023, «Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: «Ligt niet zo simpel»».

 3. Kamerstuk 30 234, nr. 299.