U, de petitionaris

Nieuws

Voor €10 een aanbeveling voor uw petitie

Op de voorpagina verschijnen alleen petities die nu populair zijn. Voor €10 kunt u een aanbeveling kopen via dit betaalverzoek die onderaan elke pagina verschijnt. Zoekmachines kunnen de petitie dan ook beter terugvinden. Mailt u ook even naar webmaster@petities.nl welke tekst u er als aanbeveling wil zien? Scan of klik voor een betaalverzoek van €10.

qr-code

Kleine lettertjes: Elke advertentie wordt verkocht voor €10 inclusief btw en wordt zonder algoritme of andere versterking minstens een dag aangeboden aan alle bezoekers van Petities.nl met een link in de footer onderaan elke pagina en iets uitgebreider onderaan de voorpagina. Als u bezwaar wilt maken over deze uiting van politieke reclame dan kunt u dat melden bij de webmaster. De privacy van de adverteerder wordt daarbij beschermd.

29-12-2020

BRIEF AAN KAMERLEDEN/MINISTER

Wij Vrouwen EisenPostbus 151801001 MD Amsterdamwij.vrouwen.eisen@xs4all.nlAan:Voorzitter Commissie VWS Tweede KamerP.Smeets@tweedekamer.nlper e-mailAmsterdam, 11 maart 2010Betreft: Petitie Amsterdamse abortuskliniekenGeachte mevrouw Smeets, Eind januari 2010 is het abortuscomité Wij Vrouwen Eisen een petitie Behoud Amsterdamse Abortusklinieken gestart om te voorkomen dat het Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid (ACSG / MR 70) en de Oosterparkkliniek zouden sluiten. De ACSG/MR70 kliniek is inmiddels per 1 maart is gesloten.Op 10 maart 2010 is de petitie met 2773 handtekeningen afgesloten.

+Lees meer...

Zoals u aan de handtekeningen kunt zien, hebben vooral de professionals ondertekend. Het zijn artsen, behandelaars en verwijzers, die zelf in hun dagelijkse praktijk met de opvang van ongewenst zwangere vrouwen te maken hebben. Zij ondervinden nu de gevolgen van het sluiten van de ACSG/MR 70 kliniek.  Het bestuur van ACSG/MR70 heeft de kliniek gesloten zonder dat de door haar gewenste voorziening in het Slotervaartziekenhuis gereed was. De directeur van het Slotervaartziekenhuis heeft de toezegging deze gespecialiseerde hulpverlening over te zullen nemen niet op tijd kunnen realiseren. De situatie blijft zeer zorgelijk (zie bericht in Het Parool http://www.parool.nl/parool/nl/265/GEZONDHEID/article/detail/283548/2010/03/11/Abortusartsen-boycotten-Slotervaart.dhtmlDe voormalige Staatssecretaris heeft in het overleg met de Tweedekamercommissie op 10 februari 2010 verklaard zich verantwoordelijk te voelen voor de continuïteit van de abortushulpverlening in Amsterdam en omgeving.Wij Vrouwen Eisen vindt de huidige gang van zaken getuigen van onverantwoord beleid ten aanzien van de continuïteit van de abortushulpverlening. Het is u vast bekend, dat de helft van het aantal in Nederland uitgevoerde abortussen in de twee klinieken te Amsterdam plaatsvond. De vraag om hulpverlening wordt nu opgevangen via overwerk in de overgebleven en slecht behuisde Oosterparkkliniek. Ook wordt doorverwezen naar de klinieken in Heemstede en Leiden. De overige taken van de ACSG/MR70 kliniek - voorlichting over anticonceptie en seksualiteit, vruchtbaarheid, recidivepreventie - zijn deels opgesplitst en ondergebracht bij andere organisaties. De integrale seksuele gezondheidszorg is zodoende verdwenen. De in 40 jaar opgebouwde expertise wordt verkwanseld. Wij protesteren tegen deze gang van zaken. De kliniek had niet gesloten mogen worden, zonder eerst de voortgang van de laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande integrale hulpverlening in Amsterdam te garanderen. Wij vragen u als lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de commissie VWS alles te doen om de werkzaamheden van de overgebleven Oosterparkkliniek te Amsterdam in het belang van de hulpvragende vrouwen te waarborgen en dit op te nemen in het overdrachtsdossier voor de nieuwe commissie.  Hoogachtend, Namens abortuscomité Wij Vrouwen Eisen, Gemma PaganoHilda Passchierbijlage: Petitie Behoud Amsterdamse Abortusklinieken met ondertekenaars   PS voor de lezers van deze Nieuwsrubriek: Deze brief is in aangepaste vorm ook aan de Minister gestuurd.   

de petitie gaat op weg naar zijn bestemming

Wanneer we de handtekeningen die we op papier hebben opgehaald zijn we nu al op de 13.000 ondertekeningen. Meerdere actiegroepen die op de werkvloer van de gezondheidszorg in beweging zijn gekomen sluiten zich aan, zodat er op 12 mei 2010 een gezamelijke zorgmanifestatie aan het ontstaan is, waar zorgdragers en zorgvragers samen deze en andere petities aan zullen bieden en ervoor zullen zorgen dat er gehoord wordt dat onze zorg ons aan het hart gaat. Wij staan voor menselijkheid, vakbekwaamheid en integriteit in de zorg, en maken duidelijk dat winstbejag, effectiviteit die de menselijkkheid afknijpt en productiviteit die de betrokkenheid de deur uit stuurt misschien wel op de marktplaats, maar niet in de zorg thuis horen. Zet 12 mei 2010 in uw agenda en help mee om de petitie die u zelf ook ondertekend hebt aan het juiste adres af te leveren.

+Lees meer...

meer info: www.zorgcrisis.info uw petitionaris Irene Hadjidakis - van Schagen

Petitie verplaatst

Wegens technische beperkingen hebben we onze petitie verplaatst naar een andere plek (hier dus). Heb je al een keer ondertekend en zie je je reactie niet terug, teken dan de petitie opnieuw! Hoe meer stemmen, hoe meer impact!.

10-03-2010 | Petitie Stop Jachthaven

PETITIE IS AFGESLOTEN

De petitie Behoud Amsterdamse abortusklinieken is op 10 maart 2010 afgesloten met 2773 handtekeningen. Wij bieden de petitie aan de Minister van Volksgezondheid en de leden van de Tweedekamer commissie aan.

+Lees meer...

Alle fractiesecretarissen krijgen ook een exemplaar met het verzoek het stuk en de begeleidende brief in het overdrachtsdossier voor de nieuwe Tweede Kamer op te nemen. De begeleidende brief bij de petitie zullen wij z.s.m. in deze rubriek Nieuws plaatsen.   Alle ondertekenaars heel erg bedankt!

Petitie draagt bij aan openbare discussie veehouderij!

<!--[if gte mso 9]> /o:OfficeDocumentSettings <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText /w:Compatibility /w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]--> GEMERT-BAKEL - Burgemeester Van Maasakkers en wethouder Verkampen stelden afgelopen vrijdag in het Gemerts Nieuwsblad dat de petitie over de veehouderij in Gemert-Bakel “niets toevoegt aan zaken die eerder in gang zijn gezet.” Dat een wethouder uitspraken doet over zaken die zijn portefeuille raken, valt nog te begrijpen. Maar dat een burgemeester, die geacht wordt ‘boven de partijen’ te staan, zich op deze wijze uitlaat is toch wel vreemd.

+Lees meer...

Uiteraard heeft de burgemeester een belangrijke taak om burgers zo snel mogelijk te informeren over uitbraken van besmettelijke ziekten. Maar juist op dat punt gaat hij minder voortvarend te werk. Volgens de GGD is de burgemeester van Gemert-Bakel al in augustus 2009 schriftelijk geïnformeerd over een besmette geitenhouderij op Grotel. Pas nadat het tv-programma Zembla in december aandacht besteedde aan de Q-koorts kwamen de feiten geleidelijk naar buiten. Intussen waren ruim driehonderd mensen, met name in Helmond, besmet. Later werd pas duidelijk waarom de betrokken burgemeesters niets hadden gezegd: ze kregen een zwijgplicht opgelegd door de Voedsel en Waren Autoriteit, een onderdeel van het ministerie van Landbouw. Het ministerie van Volksgezondheid greep niet in. Toeval? Op beide ministeries zit een CDA-er. Gelet op de uitbreidingsplannen van de intensieve veehouderij in Gemert-Bakel is er alle reden voor een openbare discussie. Wethouder Verkampen stelt daar tegenover dat het “in ieders belang is dat bestaande bedrijven kunnen blijven investeren in verbetering van de luchtkwaliteit.” Hij zegt er niet bij dat deze veehouderijen fors meer dieren mogen gaan houden als er een luchtwasser wordt geïnstalleerd. Daarmee gaat hij voorbij aan de huidige luchtkwaliteit in Oost-Brabant die te boek staat als ‘slecht’. Er is dus eerder reden om de veestapel in te krimpen, dan te laten groeien. Verkampen klaagt verder dat er een verkeerd beeld is ontstaan over de wijze waarop Gemert-Bakel omgaat met het thema gezondheid en landbouwontwikkeling. De vraag is wiens schuld dat is? Afgelopen maandag vertelden Verkampen en raadslid Frans Meulemeesters in De Rips dat er binnen de reconstructie nooit is gesproken over ‘volksgezondheid’. Inwoners van De Rips bestrijden dat en geven aan dat zij al in 2003 bezwaar hebben aangetekend tegen de aanleg van een landbouwontwikkelingsgebied vanwege effecten op de volksgezondheid. Nu maant Van Maasakkers deskundigen voorzichtig en zuiver om te springen met de volksgezondheid. “Iedereen mag zijn zorgen uiten, maar op basis van veronderstellingen op voorhand conclusies trekken is niet verstandig.” Opmerkelijk is dat zijn rechterhand Verkampen deze oproep direct op ‘deskundige wijze’ teniet doet: “Luchtkwaliteitmetingen tonen vooralsnog aan dat er in De Rips veel minder fijnstof wordt uitgestoten dan in een stad als Eindhoven. Verkeer stoot veel meer fijnstof uit dan de landbouw. Ik zou me dus eerder zorgen maken als ik in Eindhoven woonde.” Waarop dit is gebaseerd, zegt Verkampen er niet bij. Uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat verkeer en landbouw in ongeveer gelijke mate verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van PM2,5. Bovendien negeert Verkampen de verschillen tussen PM10 en het nog schadelijkere fijnstof PM2,5. Van Maasakkers stelt verder dat in afwachting van gezondheidsonderzoek al eerder een stop op nieuwvestiging in landbouwontwikkelingsgebieden is afgekondigd. Dat klinkt mooi, maar uitbreidingen van bestaande bedrijven gaan gewoon door, waaronder een nertsenhouderij en een nieuw kippenbedrijf bij Elsendorp. Het RIVM vindt dat huisvesting van kippen en varkens op korte afstand van elkaar niet meer kan vanwege het risico op kruisbesmettingen (pest). Het college negeert deze waarschuwingen en plaatst inwoners voor voldongen feiten. Elders in het artikel stelt Van Maasakkers dat hij de mogelijkheid wil laten onderzoeken om strengere voorwaarden te stellen aan duurzame locaties in verwevingsgebieden. “In verwevingsgebieden is in principe geen nieuwvestiging van agrarische bedrijven toegestaan. Agrarische bedrijven die als duurzaam zijn aangemerkt, kunnen wel uitbreiden.” Met andere woorden: uitbreiden op deze locaties mag eigenlijk niet, maar we doen het toch. En dat onderzoek komt er zodra de zaken zijn geregeld. Juist om deze voldongen feiten te voorkomen beroepen wij ons in de petitie op het voorzorgbeginsel. Dat het college deze argumenten terzijde schuift met ‘voegt niets toe’ is veelzeggend. De verkiezingsuitslag laat zien dat veel inwoners dit niet langer pikken en een openbare discussie willen over de intensieve veehouderij.  

Ouderenbescherming Nederland

Ieder kind heeft recht op een toekomst!

Kinderen hebben recht op een passende levensstandaard. Ouders moeten daarvoor zorgen binnen hun mogelijkheden en de staat ondersteunt hen daarbij.

+Lees meer...

Dit is een eenvoudige samenvatting van artikel 27 van het VN verdrag van de Rechten van het Kind. Nederland heeft het VN verdrag de Rechten van het kind ondertekend.   Hoe kan het dan dat er in ons sociale en welvarende Nederland er zoveel mensen zijn, die tevens de zorg voor een minderjarig kind hebben, afhankelijk zijn van giften van anderen? Het feit is dat er in Nederland ruim 310.000 kinderen (bron: SCP) in armoede leven en opgroeien. Kinderen die opgroeien in armoede lopen een hogere kans om later ook zelf in armoede te leven. Naast dat feit hebben deze kinderen ook een verhoogde kans op gezondheids- en gebitsproblemen door slechte voeding en verzorging. Ook is sprake van een verhoogde kans op sociale problemen door het gebrek aan geld voor studie en sport. Tot slot is er ook een verhoogde kans dat deze kinderen later in het criminele circuit terecht komen.   Dat moet veranderen! Om een eerste aanzet te geven voor deze verandering is er een Petitie opgesteld om bovenstaande onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek.  

Nederland steunt ter communie gaan van homoseksuelen

<!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText /w:Compatibility MicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel /w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]-->  <!--[if gte mso 10]> mce:style<! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> Ondertekenaars van deze petitie, Solidaire Nederlanders, zo kleurrijk als de regenboog, maken zich zorgen over de behandeling van homoseksuelen binnen de Rooms Katholieke Kerk. (Gelovige) homoseksuelen worden 'anders' behandeld binnen de kerk.

+Lees meer...

Ondertekenaars steunen het ter communie gaan van (gelovige) homoseksuelen. <!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText /w:Compatibility MicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel /w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]-->  <!--[if gte mso 10]> mce:style<! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]-->Het Tweede Kamerlid voor de SGP noemt de actie van afgelopen zondag zelfs "crimineel". Van der Staaij wil dan ook weten of het Openbaar Ministerie van plan is om actie te ondernemen. Het orthodox-protestantse Kamerlid verwijst naar een artikel uit het wetboek van strafrecht dat "het verwekken van wanorde of het maken van gedruis" bij een geoorloofde religieuze plechtigheid strafbaar stelt. Op overtreding staat een maximale gevangenisstraf van twee maanden of een boete. De actie van zondag krijgt de komende weken een vervolg. De SGP wil weten wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen. "Het kabinet moet daarom snel reageren", aldus Van der Staaij. bron: website www.gaykrant.nl <!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]--> <!--[if gte mso 9]> Normal/w:View 0/w:Zoom 21/w:HyphenationZone false/w:SaveIfXMLInvalid false/w:IgnoreMixedContent false/w:AlwaysShowPlaceholderText /w:Compatibility MicrosoftInternetExplorer4/w:BrowserLevel /w:WordDocument <![endif]--><!--[if gte mso 9]> /w:LatentStyles <![endif]-->    http://www.coc.nl/dopage.pl?thema=any&pagina=viewartikel&artikel_id=3369  

Nederland steunt ter communie gaan homoseksuelen