U, de petitionaris

Nieuws

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

ED artikel | Waarom wordt het snelfietspad in Nuenen-Eeneind niet veiliger aangelegd? Advies uit rapport verdwenen!

Copy/paste navolgende URL en lees het ED artikel:

https://www.ed.nl/nuenen-gerwen-en-nederwetten/waarom-wordt-het-snelfietspad-in-nuenen-eeneind-niet-veiliger-aangelegd-advies-uit-rapport-verdwenen~afdc2b3a/?fbclid=IwAR3JjkK3KnvmuA5jS7Z9kf4RzpEspgv6wjDbeA5pCsKq0s-DOTyjzaI.

Notitieboek in de maak

Van de Flyers die 'Live' waren versprijd in de buurt zijn 396 handtekeningen teruggekomen. Daar worden nu notitieboekjes van gemaakt.

+Lees meer...

Zo worden de achterkanten van de flyers ook nog gebruikt. snel meer hierover.

ACTIE op 14 maart; door Wortels in Breda en Vereniging Toekomstboeren

ACTIE op 14 maart, tegen overheidswanbeleid jegens agro ecologische boeren. Door Wortels in Breda en Vereniging Toekomstboeren. Tuinderij Wortels in Breda wordt na jarenlange mooie woorden van de gemeente en goed beheer van het land weggestuurd, niet transparant en onnavolgbaar.

+Lees meer...

En er zijn meer boeren die dit overkomt! Overheden schrijven visies over toekomstbestendige landbouw, maar als het over land gaat geven ze niet thuis, worden boeren genegeerd, voorgelogen of zelfs ‘uitlandgezet’. Kom je ook op 14 maart, om aan media, de politiek en de stemmers duidelijk te maken dat het zo niet langer kan? We verzamelen om 19:30 voor het provinciehuis in Den Bosch, waar het slotdebat voorafgaand aan de provinciale statenverkiezingen plaatsvindt. Je kunt in deze signalgroep aanhaken, zodat we makkelijk kunnen communiceren.

Adres: Brabantlaan 1 5216 TV 's-Hertogenbosch Voor meer informatie: maria@wildepeen.nl

Petitie gestart en de pers ingeseind

We starten vandaag een petitie op om de brug wel te laten komen. De tegenstanders beweren dingen die onjuist zijn.

+Lees meer...

De tijdbeparing is veel meer dan twee minuten en bovendien kost de brug geen miljoen euro maar slechts 600 000 euro. Dat is veel geld, maar het levert een veel groter centrum op. Ook zal het aantal files verminderen en zullen er minder ongelukken plaatsvinden.

Beboet: fiets die 40km ging

De bestuurder van een e-bike die 40km/u ging heeft een boete gekregen omdat er een 'gashendel' op zat meldt het wijkteam Overtoomse Sluis in Amsterdam via Instagram. Dat is het wijkteam voor Amsterdam West: De Baarsjes, Kinkerbuurt, Oud-West, Da Costabuurt, Vondelbuurt.

+Lees meer...

"Met zulke snelheden over de smalle fietspaden in ons werkgebied levert gevaarlijke situaties op. Daarom blijven we hier actief op controleren.⁣" schrijft het wijkteam bij het bericht.

En in een reactie bij het bericht: "zodra er een gashendel op gemonteerd is dan is het een bromfiets."

Overhandigen petitie aan wethouder Vincent Karremans

Vandaag (7-3-2023) heb ik per e-mail contact opgenomen met wethouder Vincent Karremans (Wethouder Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit) om de petitie te overhandigen. Daarnaast wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om in gesprek te gaan waarom betaald parkeren funest is voor de bewoners van Groot- en Oud-IJsselmonde.

+Lees meer...

De petitie is nog steeds actief dus stop vooral niet met delen en ondertekenen. Hoe meer aantallen des te krachtiger onze stem is!

Heineken biedt excuses aan !

Bierbrouwer Heineken had naar eigen zeggen duidelijker moeten zijn over zijn activiteiten in Rusland, zoals de introductie van tientallen nieuwe producten. Het bedrijf verontschuldigt zich daarom op zijn eigen website. De bierbrouwer kreeg de afgelopen weken veel kritiek, omdat die nog altijd actief is in Rusland.

+Lees meer...

Onderzoeksplatform Follow the Money meldde dat Heineken onlangs 61 producten in Rusland heeft geïntroduceerd. Dit deed het bedrijf ondanks de belofte om het land vanwege de Russische inval in Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten. Ook heeft Heineken er nieuwe medewerkers aangenomen.

De brouwer zei in het verleden dat de Russische onderdelen volledig zelfstandig opereerden, dus zonder inmenging van het Nederlandse hoofdkantoor. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat ook nieuwe merken zijn geïntroduceerd na overleg met Nederland.

"We erkennen dat we duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren en dat de vragen hierover begrijpelijk zijn", schrijft Heineken. "We realiseren ons dat dit zorgt voor twijfels over onze belofte om Rusland te verlaten. Hiervoor bieden we onze excuses aan."

Dat het bedrijf nog in Rusland actief is, komt naar eigen zeggen doordat er nog geen koper is gevonden. Ook wil Heineken zijn Russische onderdelen niet failliet laten gaan. Ten eerste vanwege de achttienhonderd medewerkers en ook omdat een bewust faillissement strafbaar is in Rusland. Lekker belangrijk zou ik zeggen ! Het woord 'oorlog' gebruiken is daar óók strafbaar. Volgens mij is het NIET de verantwoordelijkheid van Heineken om een faillissement te voorkomen, noch om medewerkers in dienst te houden., laat staan aan te nemen. het gaat blijkbaar nog steeds alleen maar om verliesbeperking ! De tent sluiten, wegwezen en je verlies pakken ! Nu is het duidelijk dat ze hebben gelogen en dus niet van 'onbesproken' gedrag zijn , afnemen dus die 'Eretitel'

update over Mammoetboom Grave

Beste ondertekenaars en andere belangstellenden,

Bij het aanbieden van de petitie ( met bijna 1500 ondertekeningen) op 17 november 2022, is ook benadrukt dat voor een goede toekomst van de mammoetboom de leefomgeving van de boom essentieel is. Door gemeenteraadsleden werd toen geadviseerd om contact met de wethouder op te nemen.

+Lees meer...

Behalve de wethouder die over bomen gaat bleken er nog 2 wethouders over het Visioproject te gaan. Begin december is een brief gestuurd naar de drie wethouders. In de brief de vraag: wie van de gemeente zet zich in voor behoud van de mammoetboom, en hoe? Het antwoord, 27 februari jl, geeft aan de ene kant weer dat er veranderingen komen in het ontwerp, aan de andere kant blijft nog steeds staan dat de opdracht van de gemeente aan de ontwerper is om de mammoetboom in te passen in het plan en dat er nog steeds naar een oplossing wordt gezocht. Omdat er nog geen enkele aanwijzing is dat bouwplannen zullen worden aangepast, blijven we ons inzetten voor de toekomst van deze boom in zijn natuurlijke omgeving. De petitie kan nog steeds getekend worden!

Groet, Leni Koot, Bomenstichting