U, de petitionaris

Nieuwtjes

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Wel BTW-verhoging op sport

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2019, waar de btw-verhoging op sport een onderdeel van is. GroenLinks is lang tegen geweest op dit punt, maar is uiteindelijk overstag gegaan.

+Lees meer...

Kamerleden Lisa Westerveld van GroenLinks en Antje Diertens van D66 gaven aan voor preventiemaatregelen te zijn om een gezonde leefstijl te bevorderen. Edgar Mulder van de PVV heeft wel een motie ingediend, maar die kreeg onvoldoende steun.

Bron: Over het Belastingplan 2019, zie de memorie van toelichting, 7.1. Verhogen verlaagde btw-tarief.

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Dank voor uw steun aan de petitiecampagne "geen btw-verhoging op sport". De campagne is ondertekend door bijna 25.000 personen. Het besluit van het kabinet is helaas definitief: het lage btw tarief gaat van 6 naar 9%.

Uw ondertekening is zeker zinvol geweest.

Door middel van alle acties die zijn gevoerd tegen het duurder maken van een gezonde leefstijl, is een voorschot genomen op de toekomst. Er is een breed maatschappelijk protest ontstaan, niet alleen op het vlak van sporten, maar ook met betrekking tot de gezonde eerste levensbehoeften zoals groente, fruit en kraanwater. De politiek zal moeten nadenken over maatregelen die snel en onbezonnen werden genomen. Enerzijds mensen straffen omdat ze bewust voor een gezonde leefstijl kiezen en anderzijds een beleid voeren waarbij gekozen wordt voor preventie. Het kabinet weet dat dit een volstrekt verkeerd en tegenstrijdig signaal is geweest.

Wij blijven alert, mobiliseren krachten en zullen de barricaden opzoeken, zodra er opnieuw onzalige plannen komen om de btw te verhogen. Wij hopen dat wij dan ook weer op uw steun mogen rekenen.

Met sportieve groet,

Namens de Vereniging Exclusieve Sportcentra,

Het bestuur

EINDE REACTIE

07-02-2019 | Petitie Géén btw verhoging op sport

Vanavond 7 feb bewonersavond in de Geus!

Komt allen vanavond vanaf 19.00 uur naar de Geus voor meer tekst en uitleg over de gemeente plannen en die van de bewoners!.

Steun de brief aan de leden van de raad!

Hoi, goed dat je dit leest!

Hartelijk dank voor het tekenen van de petitie over de acute stijging kavelprijzen Almere Oosterwold. We gaan richting de 1000 dus blijf deze petitie vooral delen onder vrienden/bekenden/familie zodat we met z'n allen sterk staan!

Gisteren is er vanuit initiatiefnemer John Duynhouwer een brief opgesteld en verstuurd naar de burgermeester, wethouders en voltallige raad.

+Lees meer...

)Zie de inhoud van de brief hier onder). Steun alsjeblieft de brief door 'm namens jezelf te mailen met de tekst "Ik steun hierbij de brief van John Duynhouwer van 6-2 , "Prijsverhoging Oosterwold en Beginselen van Behoorlijk Bestuur".

Het is heel belangrijk dat we massaal mailen want hoe meer mensen de brief steunen, hoe groter de kans is dat het een agendapunt wordt tijdens de politieke markt!

Lees de brief hieronder en je e-mail kun je richten aan: raadsgriffie@almere.n,l fmweerwind@almere.nl, mveeningen@almere.nl, lypma@almere.nl, wbrouwer@almere.nl, emtheunissen@almere.nl en natuurlijk: RADAR! radar@avrotros.nl

Brief: Onderwerp: Prijsverhoging Oosterwold en beginselen van behoorlijk bestuur

Datum: 6 februari 2019

Geachte leden van de Raad, heer Pruim, heer Weerwind, mevrouw Ypma, mevrouw Veeningen, heer Brouwer, leden bestuurlijk overleg Oosterwold,

Ik ben erg geschrokken over de wijze waarop Gemeente Almere de prijsverhoging voor een woon kavel op Oosterwold kenbaar heeft gemaakt. De grote prijsverhoging van EUR 42,- naar EUR 74,15 is zonder aankondiging vooraf bekend gemaakt en onmiddellijk van kracht geworden op 4 februari j.l. De gemeente heeft alle initiatiefnemers die al een overeenkomst hebben met de gemeente een overgangsregeling aangeboden.

Deze brief gaat echter over de initiatiefnemers die buiten de overgangsregeling vallen. Mensen die vaak al lange tijd bezig zijn met hun initiatief, maar die door de vele vertragingen die nu eenmaal inherent zijn aan de werkwijze van de Gemeente, nu van de ene op de andere dag te laat blijken te zijn om nog van de oude grondprijzen te profiteren.

Precontractuele goede trouw beginsel Op basis van het precontractuele goede trouw beginsel ben ik van mening dat er ook een overgangsregeling moet komen voor de initiatiefnemers die geen overeenkomst met de gemeente hebben. Er is door hen immers veel tijd en in veel gevallen ook veel geld geïnvesteerd. In de meeste gevallen is er (uitgebreid) per email met de gemeente gecorrespondeerd. Deze voorbereidende werkzaamheden kunnen gezien worden als onderhandelingen voorafgaande aan een (intentie)overeenkomst. Er is op de website en op de informatie bijeenkomsten van de gemeente een kavelprijs van EUR 42,- gecommuniceerd. Daarmee is de plotselinge en grote prijsverhoging (bijna verdubbeling) van 4 Februari j.l. naar EUR 74,15 een inbreuk op het precontractuele goede trouw beginsel. De gemeente breekt immers de onderhandelingen af op basis van de eerder gecommuniceerde prijs van EUR 42,- en stelt de prijs eenzijdig zonder vooraankondiging vast op EUR 74,15.

Subsidiair is er de kwestie onbehoorlijk bestuur die de Gemeente wellicht verweten kan worden en waar ik nu, om de lengte van deze brief beperkt te houden, slechts kort op in ga.

Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen moeten op een gelijke manier worden behandeld. Een overheidsinstantie mag geen onderscheid maken tussen partijen bij haar besluitvorming of het aangaan van contracten. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Door deze prijsverhoging is het zeer de vraag of mensen die van een beneden modale inkomen moeten rondkomen een kavel kunnen kopen in Oosterwold. Dit is een van de beginselen van het Oosterwold project.

Evenredigheidsbeginsel De gevolgen van een overheidsbesluit moeten zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de betrokken personen. Daarbij kan het natuurlijk zo zijn dat de belangen van een (rechts)persoon moeten worden geschaad om het algemeen belang te kunnen dienen. Die negatieve gevolgen moeten wel zo beperkt mogelijk zijn en dus evenredig aan de noodzakelijke handelingen. Dit is vastgelegd in artikel 3:4 lid 2 Awb.

Handreiking Deze brief is nadrukkelijk niet bedoeld als een verwijt maar als een handreiking naar de gemeente en betrokken partijen. Mijn doel is op een zo constructief mogelijke manier een aantal oplossingen voor te stellen en te voorkomen dat de situatie escaleert en resulteert in (verdere) negatieve media-aandacht voor de Gemeente Almere en voor Oosterwold en haar (toekomstige) bewoners. Deze brief is ook in de Facebook groep Oosterwold geplaatst en feedback uit de groep is zover mogelijk verwerkt. Ik hoop er met u uit te komen.

Voorstel Mijn voorstel is om een overgangsregeling te treffen voor de initiatiefnemers zonder overeenkomst en aan wie een prijs is gecommuniceerd van EUR 42,-

Te onderscheiden zijn de volgende groepen initiatiefnemers

  1. Alle initiatiefnemers die op een informatiebijeenkomst zijn geweest
  2. Alle initiatiefnemers die een stip hebben gezet
  3. Alle initiatiefnemers die voor 4 februari ’19 een stip hebben gezet
  4. Alle initiatiefnemers die in 2018 of eerder een stip hebben gezet
  5. Initiatiefnemers die actieve communicatie met de gemeente hebben gezocht via email
  6. Initiatiefnemers die een kaveltekening al hebben ingestuurd en waarvan de behandeling door de gemeente nog loopt
  7. Initiatiefnemers die een intentieovereenkomst hebben ontvangen maar die nog niet ondertekend terug hebben gestuurd

Ik ben sterk van mening dat er voor bovenstaande groepen een of eventueel meerdere overgangsregelingen moeten komen, waarbij ik mij beroep op de beginselen van precontractuele goede trouw en de beginselen van gelijkheid en evenredigheid. Ik denk dat een of meerdere overgangsregelingen voor alle groepen qua tijd, energie en kosten de meest efficiënte oplossing zal bieden en dat deze oplossing de gemeente Almere de meeste goodwill op zal leveren.

Ik hoop dat u bovenstaande in overweging wilt nemen en zie uit naar een constructieve reactie,

Hoogachtend,

John Duynhouwer


Samen staan we sterk!

info over hoe het betaalbaar kan worden.

07-02-2019 | Petitie Nationaal Zorgfonds

Update!

Het lijkt misschien wat stil rond deze petitie maar niets is minder waar. De nieuwe gemeenteraad van Noordwijk is inmiddels operationeel en er zijn ook een aantal nieuwe commissie leden beëdigd.

+Lees meer...

Met een aantal van hen ga ik zondag 17 februari de situaties van Langevelderslag en de geboden parkeeralternatieven door de gemeente Noordwijk ter plekke bekijken zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen van het probleem.

Verder is er een zeer prettig gesprek geweest met de beheerders van de parkeerplaats Langevelderslag. Paardentrailers zijn daar, indien de afrit weer wordt opengesteld, zeker zeer welkom. Samen hebben wij gekeken hoe we er dan voor kunnen gaan zorgen dat er voor de andere gebruikers zo min mogelijk overlast is (met name door paardenpoep dat er nog wel eens achterbleef). Het plaatsen van Mestcontainers en het ter beschikking stellen van kruiwagens, bezems en scheppen lijkt de beste optie.

Kortom er wordt achter de schermen zeker nog veel ondernomen om deze petitie succesvol te laten zijn.

Na 17 februari zullen we gaan bekijken wanneer de petitie stop gezet wordt en de handtekeningen overhandigd zullen worden.

*Tot die tijd kan men nog ondertekenen! *

Update

Lieve mensen,

De afgelopen tijd is het hier erg rustig geweest, rustig omdat we dachten dat er eindelijk een fatsoenlijke oplossing zou komen voor onze voetbalvereniging. Zoals jullie weten vechten wij inmiddels al 2,5 jaar voor ons recht.

+Lees meer...

Gisteren zijn er vanuit het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn naar buiten gekomen waar wij absoluut niet blij van werden, dit sloeg in als een BOM! Want waar al 2,5 jaar lang over een zogenaamde voetbaloorlog gesproken wordt word het nu echt oorlog. De reden waarom wij uiteindelijk een nieuwe club gestart zijn krijgt van de gemeente gewoon weer de mogelijkheid om mee te doen! Dit zou niet mogen en wij gaan dat ook echt niet toestaan.

Dus help ons nogmaals en zorg dat dit bericht heel Nederland bereikt! Deel de petitie op je eigen social media sites en help ons dat zo veel mogelijk mensen gaan tekenen!

Zie onderstaande berichten over het persbericht wat wij uit hebben doen gaan en daaronder de oproep aan de leden. Wie zich geroepen voelt om ons bij te staan vanavond is van harte welkom!

Persbericht: College Borger-Odoorn gooit bom op dorp 2e Exloërmond Voetbalvereniging vv de Treffer is een jonge groeiende voetbalvereniging met meer dan 250 leden. De vereniging heeft een zeer belangrijke sociale functie in het dorp door het samenbrengen, opleiden en begeleiden van haar leden, gekenmerkt door hun diversiteit, en daardoor een belangrijke bijdrage levert aan onderling begrip en integratie binnen het dorp. Op 10 december 2018 heeft vv de Treffer’16 een officieel verzoek aan het college gestuurd om de voetbalvelden voor onbepaalde tijd aan de club toe te wijzen. In de raadsvergadering van 17 december 2018 verklaarde wethouder Niek Wind dat er besloten is om De Treffer ’16 de voetbalvelden op sportpark De Treffer in 2e Exloërmond niet voor onbepaalde tijd toe te kennen.

Gemeenteraadsleden stelden wethouder Wind direct de vraag of deze handelswijze ook in de andere dorpen van de gemeente wordt gehanteerd. Wind gaf aan dat dit in de andere dorpen niet het geval is maar wel in 2e Exloërmond.

Het bestuur van Vv De Treffer ’16 heeft daarop direct bezwaar aangetekend tegen dit besluit. De Treffer 16 beroept zich hierbij op de beginselen van behoorlijk bestuur. Er is geen enkele reden te bedenken dat de jonge club de velden niet krijgt toegewezen.

Er is in het verleden meermaals door voormalig wethouder Frits Alberts en burgemeester Jan Seton verklaart dat vv de Treffer’16 voor onbepaalde tijd de beschikking zouden krijgen over de velden op het sportpark de Treffer in 2e Exloërmond. Er is hierdoor vertrouwen gewekt en de overheid dient dit gewekte vertrouwen te honoreren.

Maar wie denkt dat het niet nog gekker kan, kwam vandaag bedrogen uit. Op woensdag 6 februari werd voorzitter Wim Hospers van De Treffer’16 door wethouder Niek Wind gebeld met de mededeling dat de voetbalvelden voor het seizoen 2019/2020 worden toegekend aan 2 (!!) verenigingen. De naam ‘TEVV’ werd niet door Wind genoemd maar het is overduidelijk dat het college onder één hoedje speelt met het Dorpshuis en met TEVV. Het bestuur van deze club heeft in het verleden bijna alle wetten en regels die er zijn overtreden maar het gemeentecollege weigert om een onderzoek te starten naar de verdwenen gemeenschapsgelden uit 2016 die zijn uitbetaald aan een aantal bestuursleden van TEVV.

Een gesprek op woensdagmiddag met Wethouder Wind deed de wenkbrauwen van het bestuur van De Treffer ’16 nog verder omhoog gaan. Als reden voor het besluit gaf de wethouder aan dat het beleid van de gemeente was dat als een vereniging voldeed aan de voorwaarden van de KNVB ook de velden ter beschikking zouden worden gesteld. Al 3 seizoenen lang moet De Treffer ’16 smeken om de velden te mogen huren van de gemeente. Enkele keren worden er extra voorwaarden aan de verhuurconstructie verbonden en nu verwijst de wethouder alleen maar naar de KNVB regels. Echt een geval van meten met 2 maten.

Op dit moment loopt er een onderzoek bij de notaris om de rechtmatigheid van de verkoop van de kantine te onderzoeken. De gemeente Borger Odoorn is hierbij ook betrokken vanwege de financiering van deze aankoop door Stichting Dorspbelangen en Dorpshuis 2e Exloërmond. Ook verkocht de gemeente Borger-Odoorn alle toegangswegen tot het sportpark, de ondergrond van de kantine, alle omliggende gronden en de kleedkamers voor 1 euro aan de Stichting. De Treffer’16 heeft de notaris ingelicht over het ontbreken van alle noodzakelijke stukken voor een rechtmatige overdracht: agenda ledenvergadering, uitnodiging ledenvergadering, notulen ledenvergadering, uitdrukkelijke toestemming van de leden. Ook is de notaris ingelicht over de veel te lage overdrachtsprijs. De club werd jarenlang voor 198.000 euro aangeslagen voor de WOZ door de gemeente Borger-Odoorn, terwijl het onroerend goed werd verkocht voor 110.000 euro. De rol van de gemeente Borger-Odoorn bij deze transactie roept steeds meer vragen op.

De Treffer’16 heeft een aangifte tegen het bestuur van TEVV in voorbereiding. Deze zal komende week bij de Hoofdofficier van Justitie in Leeuwarden op de mat belanden. Dit onderzoek zal spoedig starten. De dubbele boekhouding zal wel niet gevonden worden maar er zijn aanwijzingen en bewijzen voldoende in de gewone administratie. Zowel de leden van de club als de KNVB als de gemeente zijn jaren vals voorgelicht omtrent de financiële zaken van TEVV. Zonder toestemming van de leden werden op persoonlijke titel van bestuursleden, namens de club, grote schulden aangegaan en deze werden buiten de administratie en het zicht van de leden gehouden. Toen de schuldpositie zo groot werd, werd het roekeloze besluit door het bestuur genomen om de kantine voor een veel te laag bedrag te verkopen aan het Dorpshuis. Deze transactie werd gefinancierd door de gemeente Borger-Odoorn maar nooit gecontroleerd. De opbrengst van deze transactie verdween buiten het zicht van de leden om grotendeels in de zakken van 2 bestuursleden die op kladpapier, zonder bewijsstukken, zogenaamde uitgaven hadden gezet. De ene bestuurslid verkreeg op deze manier meer dan 52.000 euro uit de opbrengst.

In de afgelopen 2,5 jaar is de gemeente Borger-Odoorn door haar afwachtende houding en besluiteloosheid steeds verder betrokken geraakt bij de problemen rondom de onrechtmatige overdracht van het onroerend goed aan Stichting Dorpsbelangen en Dorpshuis 2e Exloërmond. De advocaat van de Treffer’16, Mr. Fedde van de Nadort, heeft onlangs medewerking en toestemming verkregen van het college van de gemeente Borger-Odoorn om een onderzoek naar de integriteit van de gemeente functionarissen te starten.

Oproep aan de leden:

Oproep aan alle leden!

Bij deze willen wij jullie informeren over de vandaag ontstane situatie.

Hedenochtend is onze voorzitter, Wim Hospers, gebeld door wethouder Niek Wind. De wethouder heeft in dit telefoongesprek te kennen gegeven dat door het College van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente Borger-Odoorn het besluit genomen is dat de voetbalvelden op ONS sportpark voor seizoen 2019-2020 zullen worden toegekend aan 2 verenigingen! Jullie kunnen je natuurlijk voorstellen wat dit voor een reactie teweeg gebracht heeft binnen het bestuur. Na enige telefoontjes met een aantal fractievoorzitters, die hier ook bijzonder verbaasd en verbolgen over waren, hebben wij het advies gekregen morgenavond tijdens de raadsvergadering in grote getale aanwezig te zijn en ons deze keer ook te laten horen! Wij willen jullie dus allemaal nogmaals dringend vragen aanwezig te zijn en in, als jullie die hebben, clubkleding te komen. Wij zullen de vlaggen van de vereniging ook meenemen en zichtbaar opstellen.

We laten het met z’n allen toch niet gebeuren dat de reden waarom wij uiteindelijk de Treffer’16 geworden zijn nu weer ruimte krijgt op onze velden?? Dit is toch niet waar we met z’n allen al 2,5 jaar voor vechten? We laten ons niet nogmaals belazeren!!

Wees er morgen avond alsjeblieft allemaal bij! We verzamelen rond 18.45 uur voor de ingang van het gemeentehuis te Exloo.

Mocht onze aanwezigheid morgen en de vragen die morgen door een aantal raadsleden gesteld gaan worden niet tot het gewenste resultaat leiden, en dat is dat de Treffer’16 de velden voor onbepaalde tijd toegekend krijgt, zullen er op zeer korte termijn meerdere acties volgen! We houden jullie op de hoogte..

Tot vanavond!

Bestuur de Treffer’16

Antwoord van Woonstichting Gendt

Beste,

Bedankt dat u digitaal heeft getekend. Inmiddels heb ik een gesprek gehad met woonstichting Gendt.

+Lees meer...

Zij geven aan dat zij graag willen dat alle petities terecht komen bij huurdersvereniging Gendt. Dit omdat zij voor de belangen van alle huurders moeten opkomen. Mevrouw van Beek gaat kijken of ook woningzoekenden lid kunnen worden van huurdersvereniging Gendt want ook zij zijn belangrijk gezien dit wel de toekomstige huurders zijn.

In april 2019 zal er een vergadering, met zeer belangrijk stemrecht tegen deze fusie plaatsvinden. Wij verzoeken u allen daarbij aanwezig te zijn. Te zijner tijd wordt de lokatie bekend gemaakt in lokale kranten. U wordt verzocht om lokale kranten in de gaten te houden.

Zoals u weet is er vanuit de digitale petitie een huis-aan-huis petitiegroep ontstaan die inmiddels flink actief bezig is. De digitale petitie sluit geheel en de huis-aan-huis petitie gaat verder. Alle digitale petities zijn gesloten. Er zijn meer dan 1000 petities afgedrukt en meer dan 10 vrijwilligers gaan langs de huurders van Woonstichting Gendt om aan de deur handtekeningen te verzamelen.

Mevrouw van Beek van woonstichting Gendt wil luisteren naar haar huurders en zal ook het advies van de gemeente mee wegen. Verder bekijkt ze ook de onderzoeken die lopen. Al met al sluit ze voor niemand haar deuren. Ze vindt de mening van haar huurders het belangrijkste.

Met vriendelijke groet,

Roel van de Laarschot

Eerste hulp in ziekenhuis Bethesda Hoogeveen moet open blijven!

Goedenavond inwoners van Hoogeveen en omstreken,

Omdat het er alle schijn van heeft dat de Spoedeisende Hulp (SEH) in ziekenhuis Bethesda Hoogeveen binnenkort wordt opgeheven, wordt het straks onmogelijk voor mensen met een beperking snel naar het ziekenhuis te gaan. Help Bethesda SEH open te houden door het ondertekenen van de onderstaande petitie.

+Lees meer...

Vergeet niet je mail te checken en je petitie te bevestigen!!

https://www.petities24.com/eerstehulpsehinbethesdahoogeveenopen_houden

Groet,

Thom van der Veldt.