U, de petitionaris

Nieuws

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

De Vleugelnoten zijn niet te redden

De gemeente heeft opnieuw een BEA (Bomen Effect Analyse) laten opstellen. Hieruit blijkt dat de vleugelnoten niet te redden zijn.

+Lees meer...

Daarom sluiten we de petitie. De Bomenstichting Den Haag heeft de gemeente gevraagd om te herplanten met vleugelnoten.

Waarom deze petitie

Het land dat momenteel eigendom is van boer Rodenburg, zou binnenkort wellicht beschikbaar kunnen komen voor woningbouw, en wij dringen er bij de gemeente op aan om op dit cruciale moment actie te ondernemen. Het is nu de perfecte gelegenheid voor de gemeente om vooruit te stappen en deze kans aan te grijpen om de dringende kwestie van woningtekort aan te pakken, met name voor jonge starters op de woningmarkt.

+Lees meer...

Dit initiatief biedt een veelbelovende opening om deze specifieke demografische groep van een huisvestingsoplossing te voorzien.

Door het land van boer Rodenburg te benutten voor woningontwikkeling, kan de gemeente een positieve impact hebben op de wooncrisis die veel steden en dorpen momenteel treft. Startende woningzoekers hebben vaak moeite om betaalbare en geschikte woningen te vinden, wat hun toegang tot onafhankelijkheid en stabiliteit belemmert. Door nu te handelen en woningen te bouwen op dit beschikbare land, kan de gemeente een belangrijke stap zetten in het verlichten van deze last.

Het is van groot belang dat de gemeente deze kans aangrijpt en prioriteit geeft aan het creëren van een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen. Dit zou niet alleen de woningzoekers helpen, maar ook de lokale economie stimuleren door werkgelegenheid in de bouwsector te genereren en de vastgoedmarkt nieuw leven in te blazen. Bovendien zou het project de leefbaarheid van de buurt kunnen vergroten door verlaten of ongebruikte grond nieuw leven in te blazen en de gemeenschap te verrijken.

Kortom, het beschikbaar stellen van het land van boer Rodenburg voor woningbouw biedt een unieke kans voor de gemeente om actief bij te dragen aan het verminderen van het woningtekort en het ondersteunen van startende woningzoekers. Het is een stap in de goede richting om een duurzame oplossing te vinden voor het urgente probleem van woningnood en om een positieve verandering teweeg te brengen in de lokale gemeenschap. De tijd is rijp voor de gemeente om te handelen en een blijvende impact te hebben op het leven van vele inwoners.

Starten van online petitie

Vandaag 25-08-2023 is de petitie aangemaakt..

HULDE HULDE HULDE VOOR PIETER DE HAAN

Dankzij Mijn Schoonvader Pieter de Haan uit Oranje Land Kwam Deze Petitie Tot Stand

Geniet Van Jullie Water

Water Valt Uit De Lucht

Energie Komt Van De Zon

Waar Komt Zuurstof Vandaan?????????????.

Aanbieden petitie

Wat geweldig dat zoveel mensen de petitie getekend hebben! Dankjewel! Woensdagmiddag 13 sept om 16.00 neemt wethouder R.Compagne de petitie in ontvangst in de speeltuin op het haverland. Uiteraard is iedereen hierbij welkom.

Groeten Annemiek van Osta.

Gaat de gemeenteraad in september tegen de uitbreiding van De Stroet stemmen?

Gaat de gemeenteraad tegenstemmen?

Het is even geleden dat we u op de hoogte hebben gebracht van de voortgang van het bestemmingsplan De Stroet.

Het College van B&W heeft het plan goedgekeurd en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

+Lees meer...

Wij hebben de petitie aan de raadsleden aangeboden en zullen de raadsleden extra informatie geven over ons bezwaar tegen het plan.

De raadsvergaderingen zijn openbaar, en we weten dat raadsleden gevoelig zijn voor de aanwezigheid van publiek op de tribune. Laten we in groten getale aanwezig zijn om te laten zien dat we dit besluit belangrijk vinden voor ons dorp. De raadsvergaderingen zijn gepland op 7 september om 21:00 uur (voor het oordeelvormende debat) en op 21 september om 19:00 uur (voor het definitieve besluit) in de raadszaal aan de Bergstraat 4 in Ede. Eventuele wijzigingen kunt u vinden op https://ede.raadsinformatie.nl/.

En laten we niet vergeten dat dit tevens een prachtige gelegenheid is om de jongere generaties hierbij te betrekken. Leer hen de waarde van betrokkenheid en het diepgaande proces van democratie. Want wie weet, zien we hen over enkele jaren wellicht op dezelfde stoelen plaatsnemen.

Tot slot bekijk en deel massaal onze video op: https://youtu.be/YzrDYIOvd9w Het gaat om uw dorp!

Met vriendelijke groet, Max A. Hilhorst, namens Bezorgde Lunteranen

Aanbieden petitie op 4 september 2023 om 18.45 u aan wethouder gaat niet door.

De petitie "ZORG VOOR GOED WERKENDE LIFTEN BIJ DE PALEISBRUG" wordt niet op maandag 4 september a.s. om 18.45 u, voor de commissievergadering Bedrijvigheid, waarin het nieuwe raadsvoorstel "Voorbereidingskrediet liften Paleisbrug" wordt behandeld aangeboden aan de wethouder. Hoop dat u wel aanwezig kunt zijn bij de behandeling van het raadsvoorstel. U bent dan van harte welkom.

Joep Gersjes, fractieleider VOOR Den Bosch.

Bewonerscollectief gestart

Beste buurtbewoners,

Een grote groep bewoners maakt zich zorgen over de mogelijke bouw van een AZC voor 225 bewoners in Midden Delfland. De zorgen gaan over veiligheid, leefbaarheid in aangrenzende wijk en de financiële risico’s voor de gemeente.

+Lees meer...

Deze zorgen zijn niet nieuw. Ze zijn met de burgermeester gedeeld tijdens de informatieavonden. Wel nieuw is dat, hoogstwaarschijnlijk, de keuze op locatie Harnaschdreef in Den Hoorn valt. Langs de A4 en naast een weg met veel vrachtverkeer. Ook vanuit het perspectief van een AZC bewoner geen fijne locatie. Ook nieuw is dat blijkt dat de burgermeester foutieve informatie gedeeld heeft op de informatieavonden. Bewoners in dit collectief hebben dit geconstateerd tijdens hun onderzoek, zoals ook de risico’s van grootschalige opvang in onze gemeente onderzocht zijn. O.b.v. de bevindingen is er een brandbrief gestuurd naar alle gemeenteraadsleden. Deze brandbrief en verdere informatie kun je vinden op de site Bewonerscollectief www.geengrootschaligazcdh.nl en op de fb pagina https://www.facebook.com/bewonerscollectieftegengrootschaligazcindenhoorn. Dit is een bewonersinitiatief waarvan de betrokkenen niet per definitie tegen opvang zijn, wel tegen het aantal en de locatie Harnaschdreef. Op de site vindt u de argumenten, bronnen, ondernomen stappen en wat u kunt doen om dit initiatief te ondersteunen.