U, de petitionaris

Nieuws

Verantwoording lobby

In het nieuwe jaar is het goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 stond in het teken van de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangrijk thema. Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisaties, als met eigenaren van monumenten, hebben we als publiek met de politieke partijen daarin een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een succesvolle regeling afschaft. Hieronder vindt u een verantwoording van ons lobbywerk.

Verloop

Met Prinsjesdag 2015 werd aangekondigd dat het Kabinet werk ging maken van het vereenvoudigen van de belastingen. Allerlei regelingen, zoals van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, zouden geëvalueerd worden en na een zorgvuldig besluitvormingsproces zou bekeken worden of en zo ja hoe de regeling zou kunnen veranderen. De middelen zouden behouden blijven. Met Prinsjesdag 2016 werden we allen verrast door het Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten wilde afschaffen. Minister Bussemaker moest een bezuiniging op haar departement doorvoeren en koos voor het afschaffen van de fiscale aftrek. Ze diende samen met Staatssecretaris Wiebes een wetsvoorstel in om per 1 januari 2017 de fiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Ze vonden namelijk dat de fiscaliteit niet goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en onderhoud van monumenten kunnen sturen. Daarnaast vonden ze de regeling niet eerlijk. Inmiddels weten we na de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat er geen evaluatieonderzoek had plaatsgevonden naar de werking van de fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidie moest nog worden uitgewerkt. Ook de motieven voor afschaffen klopten niet. De werkelijke reden voor afschaffing was de oplegging van een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro aan het ministerie van OCW door het ministerie van Financiën.

Lobbywerk

Na het bekendmaken van de maatregel om de fiscale aftrek af te schaffen hebben een aantal organisaties, te weten Erfgoedvereniging Heemschut, Bewoond Bewaard, Hollandse Molen, Nederlandse Monumentenorganisatie, Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, en de erfgoedkoepels Kunsten 92 en Federatie Instandhouding Monumenten de handen ineengeslagen. Doel was de structurele bezuiniging op monumentenzorg van tafel te krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in de monumentenzorg in 2018. We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerie van OCW. We zijn uitgebreid met de Kamerleden gaan praten. Tevens werden verkennende gesprekken gevoerd met het ministerie. Daarnaast starten we een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Via (lokale, regionale en landelijke) kranten, televisie en radio en nieuwsportals, werd aandacht gevraagd voor onze lobby. Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumenten oneigenlijk gebruikt werd en vooral ten goede kwam aan de mensen die het niet nodig hadden. Niet altijd kwam deze weerlegging van dat beeld in het begin goed naar voren. Daarom hebben we ook filmpjes laten maken om te laten zien dat de meeste monumenteigenaren een modaal inkomen hebben, liefde hebben voor hun eigendom en graag de oude panden willen behouden en in goede staat willen doorgeven aan de volgende generatie. Deze zijn via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud ook een erkenning voor de inspanningen en inzet van de monumenteneigenaren. Ook voor historische binnensteden heeft de fiscale aftrek een enorme positief effect.

Resultaten

Allereerst heeft de petitie Stop de bezuinigingen op ons erfgoed!, via petities.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2 november 2016 ruim 11.000 handtekeningen opgehaald. De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft deze petitie op 2 november 2016 aangeboden gekregen. Daarnaast heeft onze lobby in de Tweede Kamer gezorgd dat zowel op maandag 31 oktober en maandag 7 november bij de behandeling van het Belastingplan 2017 de meeste aandacht en tijd uitging naar het wetsvoorstel tot afschaffing van de monumentenaftrek. Toen op 7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel, heeft de minister het niet aan laten komen op een stemming, maar heeft ze op 9 november laten weten het plan aan te houden. Dat betekent dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden in 2017 gehandhaafd blijft. Een amendement van Van Weyenberg van D66 om het wetsvoorstel terug te draaien is op 17 november door de Kamer nipt verworpen. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden tegen. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van 25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2016 stemde de Kamer voor een amendement van Mark Harbers (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) die zorgt dat het budget van 57 miljoen voor monumentenaftrek gehandhaafd blijft. Alleen PVV, 50 PLUS en Lijst Roland van Vliet waren tegen.

Sociale media

Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en facebookaccount aandacht gevraagd voor de petitie, en heeft haar achterban geïnformeerd over haar lobbywerkzaamheden richting Tweede Kamer. Voor sociale media heeft Heemschut drie filmpjes laten maken die door een ieder verspreid konden worden. Vooral het bereik van Facebook was een groot succes. Via Facebook hebben we de filmpjes actief gepromoot onder geïnteresseerde doelgroepen. Met behulp van een kleine investering hebben we het bereik van de berichten vergroot. De filmpjes zijn ieder ongeveer 40.000 keer bekeken! Via twitter zijn de berichten over onze campagne ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken. Onze website heeft ongeveer 1000 unieke bezoekers per bericht gehad. Een extra nieuwsbrief van Heemschut is uitgestuurd en heeft 2.500 mensen bereikt. Via televisie is Nieuwsuur op 6 oktober 2016 en 1 Vandaag op 1 november 2016 beiden ongeveer 600.000 keer bekeken.

Financiële verantwoording

Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne. Dat is ruimhartig gebeurd. Tot nog toe is aan giften een bedrag binnengekomen. € 3.984,75. Dank daarvoor! Een klein deel van dit bedrag is overgemaakt via www.geef.nl. Een groot deel is via de website van Heemschut binnen gekomen. Daarnaast is ook rechtstreeks geld gestort op de rekening van Heemschut.

We hebben voor de campagne afgerond de volgende (extra) kosten gemaakt:

  • 3.000 euro voor het maken van spotjes voor gebruik op YouTube, de social media (Facebook, Twitter) en op websites

  • 1.000 euro advertentieruimte op social media (Facebook, Twitter)

  • 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

Vervolg

In 2017 blijft de aftrek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat het wetsvoorstel daarmee niet van tafel is. Of en hoe verder wordt besloten hangt echter deels ook af van de Tweede Kamerverkiezingen in maart aanstaande. Het ministerie van OCW gaat de komende maanden met de erfgoedorganisaties praten over aanpassingen of veranderingen in de financiering van het stelsel van de monumentenzorg. De huidige minister lijkt hierin deels al een richting te hebben gegeven. Zo is het idee dat er geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaamheidsmaatregelen en herbestemming. Onderhoud aan rijksmonumenten door particulieren lijkt de huidige minister minder belangrijk te vinden.

Heemschut zet in op behoud van de bestaande middelen en extra inzet van middelen uit andere aandachtsgebieden/beleidsterreinen. Alleen hierdoor kan de erfgoedzorg op peil blijven en een effectieve bijdrage blijven leveren aan onze samenleving. Om sterk te staan en ook om te zorgen dat uw belang wordt gehoord vragen wij u om ons te steunen en lid te worden van Heemschut. Erfgoedvereniging Heemschut bestaat sinds 1911 en is met bijna 5.000 leden een van de grotere erfgoedorganisaties.

Word ook lid van Heemschut

Letter together with the petition to parliament

To: House of Representatives
Attn. Rt Hon Vera Bergkamp,
Speaker of the House of Representatives,
PO Box 20018
2500 EA The Hague

Subject: Urgent Action Needed: End the Plight of Sudanese Asylum Seekers in the Netherlands in Light of Ongoing War in Sudan"

Your Excellency,

Allow us to start with the warnings issued by international organizations that Sudan will suffer an unimaginable humanitarian catastrophe if the ongoing war does not stop permanently.

The intense fighting is putting the lives, safety, and security of civilians at grave risk all over Sudan.

+Lees meer...

The new escalation in violence is exacerbating an already devastating situation and making people desperately need urgent help. At least more than 500 people have died and thousands injured since the power struggle between Sudan's army and paramilitary group Rapid Support Forces (RSF) descended into fighting almost four weeks ago.

The fighting has pushed Sudan's population to near breaking point, with food becoming scarce, electricity cut off and many hospitals shut down. To make things worse, multiple aid agencies have suspended operations, and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) said it was gearing up for potentially tens of thousands of people including children, women, and the elderly, fleeing to neighbouring countries.

The UN refugee agency also stated that ?the ongoing brutal conflict has forced more than 100,000 Sudanese Refugees to flee neighboring countries, and at least 20,000 Sudanese refugees to flee to Chad from Darfur?, which it describes as ?one of the regions most affected by violence of Sudan, and where growing instability might cause much larger displacement in the coming weeks.?

Regrettably, the situation in Sudan remains volatile. There are no positive signs on the horizon about an imminent end to the fighting, and people in Sudan are still living in fear every single day. Bodies are scattered in the streets, children, and women are among the victims. It seems the voice of bullets has prevailed over the voice of wisdom, sanity and the sanctity of our homeland and the safety of its citizens.

The signatories believes that the dilemma of the transitional period lies in the existence of multiple heads of power and decision-making centres. In addition, the de facto authority is neither elected nor decentralized and is unable to take decisive decisions. We are particularly saddened that once again, avaricious, and power-hungry men have trampled upon the needs and wishes of Sudanese people.

In the face of this tragic scene, the world watched with interest how the concerned countries hastened to evacuate their diplomatic missions and nationals from Sudan, which left an impression among many that the crisis is likely to deteriorate rapidly.

However, we are particularly saddened to see these countries racing to evacuate their nationals from Sudan, while they stand by and watch the catastrophic scene in this country. The paradox here is that the majority of these countries provide support to the two warring parties, the army and the Rapid Support Forces, in accordance with their interests. We are also shocked to learn that some of these countries have ruled out introducing safe and legal routes for Sudanese fleeing the war to seek asylum in their soil.

The signatories strongly believes that the relevant Dutch authorities should grant all Sudanese asylum seekers the right to settle immediately and without any conditions under their applicable legislations, and in the light of the ongoing war in Sudan.

Those unfortunate people and their families have endured years of uncertainty and are traumatized as a result, let alone the psychological, emotional, and financial problems they are experiencing. Many suffer from panic attacks, nightmares, and psychological problems due to the long wait for decisions regarding their asylum applications.

Undoubtedly, the ongoing war in their country, the lack of security and basics elements of normal life for the citizens there and the constant concern for the safety of their families have exacerbated the suffering of these people and made their psychological and mental conditions worse than ever.

We hereby strongly appeal to your esteemed administration to take the necessary measures to end the plight of Sudanese asylum seekers, their long suffering and grant them asylum to prove that the Netherlands is at the forefront of sponsoring countries for refugees fleeing repression and persecution in their country in search of safe havens.

Sincerely,

Petitie wordt 11 mei ingediend

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering Borsele op 11 mei aanstaande wordt deze petitie ingediend. In totaal ondersteunen 428 mensen de petitie (inclusief handtekeningenlijsten).

Urgent Action Needed: End the Plight of Sudanese Asylum Seekers in the Netherlands in Light of Ongoing War in Sudan"

Allow us to start with the warnings issued by international organisations that Sudan will suffer an unimaginable humanitarian catastrophe if the ongoing war does not stop permanently. The intense fighting is putting the lives, safety, and security of civilians at grave risk all over Sudan. The new escalation in violence is exacerbating an already devastating situation and making people desperately need urgent help.

+Lees meer...

At least more than 500 people have died and thousands injured since the power struggle between Sudan's army and paramilitary group Rapid Support Forces (RSF) descended into fighting almost two weeks ago. The fighting has pushed Sudan's population to near breaking point, with food becoming scarce, electricity cut off and many hospitals shut down. To make things worse, multiple aid agencies have suspended operations, and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) said it was gearing up for potentially tens of thousands of people fleeing to neighbouring countries.

The UN refugee agency also stated that “the ongoing brutal conflict has forced at least 20,000 Sudanese refugees to flee to Chad from Darfur”, which it describes as “one of the regions most affected by violence of Sudan, and where growing instability might cause much larger displacement in the coming weeks.” Regrettably, the situation in Sudan remains volatile. There are no positive signs on the horizon about an imminent end to the fighting, and people in Sudan are still living in fear every single day. It seems the voice of bullets has prevailed over the voice of wisdom, sanity and the sanctity of our homeland and the safety of its citizens. The signatories believes that the dilemma of the transitional period lies in the existence of multiple heads of power and decision-making centres. In addition, the de facto authority is neither elected nor decentralized and is unable to take decisive decisions. We are particularly saddened that once again, avaricious, and power-hungry men have trampled upon the needs and wishes of Sudanese people. In the face of this tragic scene, the world watched with interest how the concerned countries hastened to evacuate their diplomatic missions and nationals from Sudan, which left an impression among many that the crisis is likely to deteriorate rapidly. However, we are particularly saddened to see these countries racing to evacuate their nationals from Sudan, while they stand by and watch the catastrophic scene in this country. The paradox here is that the majority of these countries provide support to the two warring parties, the army and the Rapid Support Forces, in accordance with their interests. We are also shocked to learn that some of these countries have ruled out introducing safe and legal routes for Sudanese fleeing the war to seek asylum in their soil. The signatories strongly believes that the relevant Dutch authorities should grant all Sudanese asylum seekers the right to settle immediately and without any conditions under their applicable legislations. Those unfortunate people and their families have endured years of uncertainty and are traumatized as a result, let alone the psychological, emotional, and financial problems they are experiencing.

Many suffer from panic attacks, nightmares, and psychological problems due to the long wait for decisions regarding their asylum applications. Undoubtedly, the ongoing war in their country, the lack of security and basics elements of normal life for the citizens there and the constant concern for the safety of their families have exacerbated the suffering of these people and made their psychological and mental conditions worse than ever.

We hereby strongly appeal to your esteemed administration to take the necessary measures to end the plight of Sudanese asylum seekers, their long suffering and grant them asylum to prove that the Netherlands is at the forefront of sponsoring countries for refugees fleeing repression and persecution in their country in search of safe havens.

Petitie aangeboden aan wethouder Kikkert

https://twitter.com/hermendegraaf/status/1653057586650816512.

Wij luiden de noodklok Stop Staatsbosbeheer – Stop de kap van het Schoorlse Bos – Stop Ruttes Kartel

Onze acties voor het redden van Bossen gaan door in heel Nederland

Wij luiden de noodklok

Omdat Staatsbosbeheer van plan is om nog veel meer hectare bos te kappen.

Klokkenluider Citaat: “Men wil de onvervangbare mooie bomen met subsidie verstoken in ziekmakende biomassa centrales. Men wil de natuur vernietigen zodat een enorme kale vlakte overblijft waar Staatsbosbeheer nog eens 200 voetbalvelden met zand wil gaan kiepen om daarmee de indruk te wekken dat men het voor het aanleggen van een zandgebied en voor biodiversiteit doet, maar zij maken de biodiversiteit kapot, het gaat hun alleen maar om geld en het innen van subsidies voor het verstoken van bomen in ziekmakende houtovens.

+Lees meer...

Zij hebben gelogen en bedrog gepleegd want de bomen halen stikstof uit de lucht, ze zorgen voor verkoeling, en ze houden de bodem vast en dat is nodig voor de veiligheid, men liegt dat het gedrukt staat, meer klokkenluiders spreken van corruptie omkoping, er is helemaal geen M.E.R (Milieu Effect Rapportage) gemaakt, er is gelogen, rapporten zijn vervalst en men liegt dat het om beschermende maatregelen voor “de natuur” zou gaan. De kap moet verboden worden en er dient een parlementaire enquete te komen naar corruptie/omkoping, de vreselijke aanslag op flora en fauna zoals de massale boomkap in Nederland en de miljardenzwendel/subsidie op het verstoken van bomen, de zeer grote schade, het ziek worden van steeds meer Nederlanders( longkanker/copd) door het inademen van /fijnstof/gifstoffen die vrijkomen bij het verbranden van hout in biomassa-centrales

Bewoners van Schoorl vragen u om hen mee te helpen om het bos te behouden. Ons mooiste duingebied van Nederland Trekt 2,2 miljoen bezoekers en dat is omdat ​ons gebied prachtig is zoals het is Wij houden van ons bos en denken dat u ook van ons bos houdt. Help ons dit bos te behouden

Teken de Petitie

924 ondertekeningen in totaal

De handtekeningen (digitaal en schriftelijk samen 924) zijn inmiddels overhandigd aan de gemeenteraad.

Help mee de petitie te verspreiden!

Breng anderen ook op de hoogte van de deze petitie door deze flyer af te drukken, te vierendelen en op een prikbord te plaatsen..

1325 handtekeningen

Aankondiging in de Nieuwe Meerbode: 1325 handtekeningen onder de petitie.