U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Binnen 24 uur 1000 ondertekeningen!!!

Wat fantastisch! Nederland laat zien dat dit niet kan en mag! Laten we doorgaan met het delen van de petitie met zoveel mogelijk mensen! Laten we onze menselijkheid een gezicht geven!.

Overhandigd en besproken met wethouder en nu met burgerinitiatief naar de raad

De petitie is overhandigd en besproken met de wethouder en uitvoerders. De gemeenteraad kan zich hier nog over uitspreken.

+Lees meer...

Er is gekozen om dit met een burgerinitiatief te vragen.

Bron: De IJzeren Vrouw

REACTIE PETITIONARIS

We kregen steun van meer dan 2.200 mensen voor onze petitie. Daarna heeft de wethouder ons uitgenodigd om te praten over het plan. De gemeente, Heijmans en de architect hebben nog eens uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We mochten suggesties geven binnen de kaders van het plan. De ruimte voor aanpassingen werd hierdoor zeer beperkt. Veel meer dan de torens een beetje opschuiven en wellicht wat in hoogte variëren is er niet bij. We hebben de uitnodiging aanvaard en suggesties gedaan, met de nadrukkelijke mededeling dat dat niet betekent dat we ineens vóór het plan zijn. We zijn en blijven tegen bouw in het park.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat:

  • de gemeente en wij zó ver uit elkaar liggen dat het voor de gemeenteraad eenvoudig is om dan maar gewoon voor het plan van de wethouder te gaan gezien de woningnood;
  • de fracties van de coalitie tot nu toe niet erg gevoelig zijn gebleken voor onze wens om niet te bouwen.
  • bouwen binnen het huídige bestemmingsplan sowieso een optie is voor de gemeente. Daar kunnen we niets tegen doen.

Laat (nog een keer) uw stem horen via het Burgerinitiatief

Om de zinnen van de raad te prikkelen hebben we daarom nagedacht over alternatieven, waarbij niet bouwen in het park nog altijd onze voorkeur heeft. Ons voorstel leggen we voor aan de gemeenteraad. Dat heet een 'Burgerinitiatief'. We halen zaken als leefbaarheid, menselijke maat en klimaatbestendigheid aan om de alternatieven te onderbouwen. U leest het 'dictum' en het hele burgerinitiatief hier.

Kunt u zich vinden in dit initiatief? Vul dan dit formulier in en lever het in op een van de onderstaande adressen. We hebben minimaal 100 echte handtekeningen nodig van personen van 16 jaar of ouder die staan ingeschreven in Den Bosch. Dat kan bijvoorbeeld u zijn, en ook uw partner, en uw kinderen van 16 jaar of ouder.

U vindt alle informatie aangaande het initiatief ook op

www.ijzerenvrouw.nl/burgerinitiatief.

Bijeenkomst op dinsdag 12 oktober 19:30 in de Slinger

Wij lichten een en ander toe op onze bijeenkomst in de Slinger (Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE 's-Hertogenbosch) op dinsdag 12 oktober. Inloop vanaf 19:30, start 19:45. U kunt die avond vragen stellen en/of uw handtekening ter plekke zetten. Er is genoeg ruimte om afstand te houden tot elkaar.

In het kort:

  • Lees het hele Burgerinitiatief;
  • Stel uw vragen tijdens onze bijeenkomst op 12 oktober 19:30 in de Slinger;
  • Onderteken dit formulier met een geschreven handtekening (dus niet digitaal);
  • Lever het formulier in op een van de volgende adressen of tijdens onze bijeenkomst.

Alvast heel veel dank!

Inleveradressen: Ophoviuslaan 102 Ophoviuslaan 156 Van Grobbendoncklaan 39

Heb je deze mailing niet direct via ons ontvangen en wil je dat voortaan wel? Klik dan hier

Nieuwe politieke partij in Leusden

Beste ondertekenaars,

In de afgelopen maanden is er bepaald niet stil gezeten.

Ons gemeentebestuur geeft er steed weer blijk van niet te willen luisteren naar de diverse tegenargumenten m.b.t. het bouwen van windmolens in ons buiten gebied. Inmiddels is er een dreiging bijgekomen, n.l.

+Lees meer...

honderden hectaren zonneweiden. Daarvoor is zelfs al een pilot voor is gestart zonder hier ook maar enige fatsoenlijke communicatie aan vooraf te laten gaan.

Deze buiengewoon ondemocratische vorm van bestuur heeft er toe geleid dat een aantal enthousiaste, bevlogen mensen bij elkaar zijn gekomen om hun visie te delen en dat heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe politieke partij in Leusden genaamd : "Lokaal Belangrijk-Leusden-Achterveld-Stoutenburg". ( Lokaal Belangrijk. De partij is donderdag 7 oktober opgericht . De partij van, voor en door de inwoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg. De partij gaat , als zelfstandige, onafhankelike partij deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Zij staan voor een haalbare en betaalbare energietransitie waarbij de belangen van de inwoners leidend zijn. Ook willen zij meer betaalbare woningen realiseren voor starters en senioren.

Meer nieuws volgt spoedig.

Met vriendelijke groet, Ko Nieuwenhuijse (petitionaris)

10-10-2021

Reageer ook op de Omgevingsvisie van Waalre!

Bedankt voor het tekenen van de petitie! Wil je nog meer doen om te voorkomen dat windmolens gebouwd worden tussen Aalst - Waalre en de High Tech Campus? Dien dan een zienswijze in tegen de Omgevingsvisie van Waalre!

(www.omgevingsvisiewaalre.nl, Het ontwerp van de omgevingsvisie Waalre ligt van 9 september t/m 20 oktober 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen alle inwoners van de gemeente Waalre en andere belanghebbenden een inspraakreactie insturen.)

Via deze link kan je een voorbeeld zienswijze downloaden: voorbeeld zienswijze

Vul je eigen naam en adres in en mail hem voor 20 oktober 2021 naar gemeente@waalre.nl.

Als je zelf nog redenen extra wil toevoegen aan de brief dan is dat nog beter.

Alvast bedankt voor je hulp: hoe meer reactie hoe beter! Met vriendelijke groeten, Bewoners uit Waalre Dorp .

Het hele verhaal...

Het jonge echtpaar Amir en Samaneh vluchtten in 2011 Iran uit. Amir is opgeroepen om naar het politiebureau te komen.

+Lees meer...

Zogenaamd vanwege zijn politieke betrokkenheid bij ‘the green movement’, (de twitter-revolutie in 2010 in Iran). Maar Amir weet wat hem te wachten staat als hij zich meldt: martelingen, schijnexecuties, vernederingen. Door toedoen van de Nederlandse IND was hij daar al eens eerder terecht gekomen. In 2001 had hij namelijk ook asiel aangevraagd in Nederland, maar dat werd geweigerd waarna hij in 2003 zonder pardon op het vliegtuig werd gezet, terug naar Iran. Zonder zijn medeweten had de IND een bijbel in zijn spullen gedaan waardoor hij direct in de martelkerkers belandde. Amir en Samaneh proberen naar België te vluchten omdat de moeder van Amir daar woont. Samaneh was op dat moment 8 maanden zwanger. Ze stranden echter in Bulgarije. De mensensmokkelaars zijn er met al hun geld vandoor en zij blijven hulpeloos achter. Omdat het jonge stel doodsbang is om teruggestuurd te worden naar Iran, vragen ze asiel aan in Bulgarije. Dat wordt hen ruim een jaar later toegekend, maar pas als Amir heeft toegezegd dat hij zal samenwerken met de SANS (geheime dienst van Bulgarije) om te infiltreren in het mensenhandel netwerk. In 2015 besluiten Amir en Samaneh met hun inmiddels 3 jarige dochtertje naar Nederland te vluchten. Ze willen ontsnappen aan de werkzaamheden voor de SANS die bijna criminele vormen beginnen aan te nemen. Ze hopen zich bij hun familie te kunnen voegen: Amirs vader en broer wonen al jaren in Nederland. Bovendien hopen ze dat Amir geholpen zal kunnen worden bij de trauma’s en depressiviteit waarmee hij leeft sinds de martelingen in Iran. (In Bulgarije heeft een vluchteling geen recht op een ziektekostenverzekering). Inmiddels zijn we 6 jaar en vele afwijzingen verder. De IND blijft van mening dat ze terug moeten naar Bulgarije - ondanks een rapport van het BMA (Bureau Medische Advisering dat de IND adviseert bij medische kwesties)- dat er in Bulgarije onvoldoende kans is op de voor Amir noodzakelijke medische zorg en herstel. Zonder verblijfsvergunning is hun perspectief uiterst somber. Hun opties: Iran (martelingen), Bulgarije (verlopen verblijfsvergunning, dus illegaal en verplicht spionagewerk verrichten en infiltreren in mensensmokkel - netwerken) of illegaal in Nederland verblijven waar de onzekerheid inmiddels bijna net zo martelend is als de fysieke martelingen in de cel in Iran. Help dit gezin.

Wij willen dat: * de overheid werk maakt van een humaan asielbeleid, waarbij gekeken wordt naar mensen en niet alleen naar regels en dossiernummers *de grote fout van de IND uit 2003 erkend wordt (iemand met een bijbel in zijn tas terugsturen naar een Islamitisch land) * de IND de vluchtelingen minder lang in onzekerheid houdt. Ze lijken boven de wet te staan en houden zich niet aan de termijnen die de rechter hen oplegt.

De vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet

De omstreden vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen komt er niet. Na meer dan vier jaar discussie gaat er een dikke streep door het plan.

Bronnen: NH Nieuws, 5 oktober 2021 en NH Nieuws, 6 oktober 2021

REACTIE PETITIONARIS

Lieve mensen, Het is eindelijk zo ver!

Na ruim vier en een half jaar is besloten om te stoppen met het project, Vaarverbinding Hilversumskanaal - Loosdrechtse plassen uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Door volhardigheid, doorzettingsvermogen, saamhorigheid, kritische vragen stellen, luisteren naar elkaar, soms afstand nemen en veel samenwerken is het project vaarverbinding eindelijk afgesloten.

+Lees meer...

Het bestuur van de Vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP) is zeer verheugd om dit nieuws met jullie te delen.

We zijn ontzettend blij voor de bewoners aan de Horndijk en al onze leden en donateurs.

De bewoners aan de Horndijk hebben vier en half jaar in spanning geleefd, niet wetende hoe hun leefomgeving er in de toekkomst uit ging zien. Deze spanning en onzekerheid is te vaak genegeerd.

Wij blijven van mening dat het niet meenemen van bewoners bij het begin van een project in hun leefomgeving veel onrust en weerstand veroorzaakt. Wij vragen de gemeentelijke politiek om tijdens de verkiezingen van 2022 hier aandacht voor te hebben. De SP en de Dierenpartij op Provinciaal niveau en de Lokale Partij en de PVDA/Groen links op gemeentelijk niveau hebben aandacht gevraagd voor onze problematiek. Waarvoor onze dank.

We hebben samen met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten oppositie gevoerd tegen dit project. De verenigingen van de Bewonersfederatie Oostelijk Vechtplassen waren het met onze bezwaren eens en hebben ons meer dan gesteund. Waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn.

Onze bezwaren tegen dit plan waren in het kort:

  • Nut en noodzaak niet aangetoond (doel onduidelijk);
  • Veel negatieve effecten voor onder andere Natuur, Landschap en beleving Bewoners.

In 2019 is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld waaruit de bovengenoemde bezwaren onder meer naar voren kwamen. De onafhankelijke commissie mer heeft daarop een zeer kritisch rapport opgesteld over deze MER. Desondanks wilde een deel van de partijen in uit het gebiedsakkoord in 2021 vervolgonderzoek uit laten voeren.

De 21 partijen konden hierover geen consensus bereiken hetgeen nodig is om een project doorgang te geven, zoals afgesproken is bij het sluiten van het gebiedsakkoord in 2017.

Daarom is in het voorjaar van 2021 in goed overleg een onafhankelijk adviseur aangesteld. Deze adviseur heeft de afgelopen maanden met alle betrokken partijen gesproken en op 29 september jongstleden een niet bindend advies gepresenteerd.

In het kort is zijn conclusie dat de impasse die dit voorjaar is ontstaan niet opgelost kan worden. In de gesprekken die hij heeft gevoerd met de betrokken partijen is voorgesteld om gezamenlijk naar haalbare alternatieve projecten te gaan zoeken met het oog op het verbeteren van de economie in Loosdrecht, met name de watersportsector.

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de wensen van de andere partijen en hebben zelf onder meer aangedragen om de bestaande doorgangen en sluizen te verbeteren (de NUL+ variant waarvoor we al vier jaar hebben gepleit). Daarnaast kan een deel van het geld aan het herbestemmen van de Kerk van Oud-Loosdrecht besteed worden, zodat er een mooi ontmoetingscentrum ontstaat in Oud Loosdrecht.

Wij zijn blij dat alle partijen het advies van de adviseur omarmen en hopen op een positieve samenwerking in het gebiedsakkoord. Onze vereniging blijft zich constructief inspannen voor onze prachtige omgeving.

De petitie wordt gesloten.

Namens het bestuur, Hartelijk dank voor jullie steun.

Op de foto!

Op deze foto zien we Sofia staan tussen haar vriendinnen en haar juf van school. Van links naar rechts: Noa, Sofia en Sarah en achter hen juf Corine..

NRC: Dino’s en korte rokjes worden uit de schoolboeken geweerd

Makers van lesboeken moeten van veel uitgevers thema’s mijden die gevoelig liggen bij reformatorische scholen. Geen bikini’s, geen evolutie en niet te veel kermis.

+Lees meer...