U, de petitionaris

Nieuws

Vaccinatieplicht nu

De petitionaris van de petitie Vaccinatieplicht nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De discriminatie van gevaccineerden moet stoppen, ziekenhuizen liggen vol met ongevaccineerde coronapatiënten die wel gevaccineerd hadden kunnen worden, gevaccineerden die zorg nodig hebben krijgen die daardoor niet, er is sprake van discriminatie ten voordele van de niet-gevaccineerden"

https://vaccinatieplichtnu.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-11-2021

Gemeente Amersfoort tilt de discussie over de verkiezingen heen.

De gemeente Amersfoort doet nog een poging om de zonnevelden in Over de Laak voor elkaar te krijgen. Ze starten een nieuw participatietraject na de verkiezingen van maart 2022.

+Lees meer...

De uitnodiging luidt:

"Wilt u betrokken worden in dit participatietraject? Mail dan uw naam naar duurzamestad@amersfoort.nl met vermelding meedenken over zonneweides in Over de Laak. Dan wordt u in het voorjaar 2022 uitgenodigd."

Mooie poging om tegenstanders in verkiezingstijd de mond te snoeren. Enfin: we kunnen alleen maar zeggen: meld u aan bij de gemeente en laat uw stem horen.

Dit filmpje illustreert het wetenschappelijk niveau van Timmermans

In het nieuws: Almere deze week

Onze stadskrant Almere DEZE WEEK heeft ook aandacht voor het onderwerp

Hartelijk dank aan de redactie!!.

29-12-2021 | Petitie Behoud het groen in Almere

Petitie (tussenstand) aangeboden aan gebiedscommissie Watergraafsmeer

Op 21 december is het erotisch centrum besproken in de vergadering van de gebiedscommissie Watergraafsmeer van stadsdeel oost. Daarbij is ook de petitie met (toen) 676 ondertekeningen aangeboden.

+Lees meer...

Zie de agenda vanaf tijdstip 1:15. De commissie heeft toegezegd een aangevraagd advies tegen het erotisch centrum in het Eenhoorngebied te zullen schrijven. Voor meer info zie ook.

Alsnog afgewezen

Deze petitie voldoet niet aan de regels van Petities.nl. Het is gericht aan een rechter en die is niet 'petitionabel', maakt zelf beslissingen.

+Lees meer...

De minister intervenieert hier ook niet in, laat het recht op zijn beloop. Dit is een consequentie van de trias politica. Ook gaat dit niet om een politieke kwestie maar om een privésituatie onder civiel recht. Er wordt niet gevraagd om een wetswijziging of een dergelijke verandering van beleid (waar de politiek wèl over gaat).

De petitie was onterecht doorgelaten door een slordigheid van de moderator, waarvoor onze excuses

Auto opgeblazen Waalwijk

We zijn nu enige weken verder en het geknal met zwaar vuurwerk is nog steeds gaande. Inmiddels is het helaas zover gekomen dat in de Noordstraat in Waalwijk een voordeur is opgeblazen op het moment dat de bewoonster en haar twee kleine kindjes daar lagen te slapen.

+Lees meer...

In Waalwijk, de Mede is een auto opgeblazen met zwaar vuurwerk.

Als de politie en gemeente de aanhoudende overlast zelf niet onder controle kunnen krijgen is het wellicht een idee dat zij een beveilingsbedrijf in de arm nemen om hen te versterken. Want dit loopt de spuigaten uit en gaat van kwaad tot erger

Overlast melden

Vuurwerkoverlast melden kan via de politie. Telefoonnummer 0900-8844 Of op kantooruren via uw gemeente.

Geen gehoor vinden

Voorafgaand aan de raadsvergadering afgelopen donderdagavond 23 december 2021, heeft Natuurbelang Son en Breugel de door u getekende petitie ingediend. Op dat moment hadden 657 mensen deze ondertekend, waarvan 537 inwoners uit Son en Breugel.

+Lees meer...

Daarnaast is de contra-expertise van Jaap Kuper en Eef Arnolds ingediend met de titel: De bossen van Son en Breugel - Een bezinning op het beheer. Ook is het historisch pareltje van Jan Bleeker, een in eigen beheer uitgegeven boekje over het beheer en de natuur van de Sonse Bergen, digitaal aangeboden.

Ook de 3e motie die de VVD samen met VOORU! en Dorpsbelang die avond indiende om pas op de plaats te maken met de op handen zijnde werkzaamheden in de unieke natuur van de Sonse Bergen, om eerst ons inwoners te betrekken, om de tijd hiervoor te nemen, om ook de door ons aangeleverde contra-expertise van Jaap Kuper en Eef Arnolds te lezen, vond wederom geen gehoor bij Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA. Zij kwamen zelfs met een eigen motie, waarin zij concluderen dat de "onrust" die onder inwoners ontstaan is, voortkomt uit een tekort aan informatie en dat dit beleid beter aan ons uitgelegd moet worden, want blijkbaar snappen wij als bezorgde inwoners het allemaal nog niet zo goed.

De eerder genoemde fracties snappen dus niet dat het juíst de informatie is geweest die voor de onrust heeft gezorgd, evenals het niet betrokken worden, evenals het zien van het ingrijpende en vernielende resultaat van de werkwijze van Bosgroep Zuid in het Sonse bos. Omdat de ambtenaren en de Bosgroep hier niet voldoende tijd voor zouden hebben of dit niet goed/voldoende gedaan zou kunnen worden, zullen nu mogelijk extern ingehuurde mensen uitleg gaan verzorgen.

Hiermee wordt de vraag van ons inwoners weer niet gehonoreerd om betrokken te worden bij onze eigen leefomgeving. Want we moeten weer naar de gemeente en de Bosgroep gaan luisteren. En dat terwijl er geen enkel moment is geweest waarin er naar inwoners geluisterd is, of waarin inwoners bij dit beleid en de uitvoer ervan betrokken zijn geweest. Onze vraag is en blijft om naar de eigen inwoners te luisteren. Dat houdt in dat de gemeente met ons in gesprek gaat en onderzoekt waar mogelijkheden liggen om tegemoet te komen aan zorgen en bezwaren die leven, en die worden onderbouwd door de contra-expertise.

De contra-expertise hebben wij laten maken juist omdat we het gemeentelijk beleid begrijpen en om aan te tonen dat het ook anders kan. Misschien dat er extern mensen ingehuurd kunnen worden om een aantal principes van participatie mogelijk te maken, in plaats om het gemeentelijk beleid uit te leggen.

Voorbeelden van participatie:

  • Sluit aan bij wat leeft bij mensen; praat over wat we samen belangrijk vinden in plaats van over de regels van de gemeente.

  • Zet de samenleving centraal en de gemeente als deel daarvan.

  • Geef zowel voor- als tegenstanders de ruimte; het gesprek met tegenstanders kan andere creatieve oplossingen doen ontstaan.

  • Creëer samenspraak; plannen die op basis van een uitwisseling aan argumenten ontstaan of aangescherpt worden, zijn vaak het breedst gedragen.

  • Heb vertrouwen; participatie werkt alleen op basis van vertrouwen in elkaars goede intenties.

Heeft iedereen binnen het gemeentebestuur vertrouwen in de goede intenties van bezorgde inwoners? Weet men dat samenwerken altijd veel meer vertrouwen kweekt dan koste wat kost de eigen ideeën doorduwen? Wat het punt vertrouwen betreft aangaande de goede intenties van een aantal van onze volksvertegenwoordigers; dat wordt, wanneer ik voor mijzelf als initiatiefnemer en inwoner spreek, aardig op de proef gesteld door de keuzes die tot nu toe gemaakt zijn.

De werkzaamheden in het Sonse Bergen bos starten na Oud op Nieuw. Hoop doet leven, dus wij blijven hopen dat ons verzoek om betrokken te worden, wordt gehonoreerd. Dat er geen 'eigen politiek' bedreven wordt, maar dat er bereidheid is om naar iets dat 'samen' heet te streven, een samenleving zijn, dat er naar de zorg en bezwaren van inwoners geluisterd wordt, en dat deze meegewogen en meegenomen worden nu dit nog kan aangaande de Sonse Bergen natuur.

De door u ondertekende petitie blijft, evenals de eerdere petitie voor het behoud van de bomen en bossen in Son en Breugel, voor ondertekening open staan op de site van petities.nl omdat nog altijd niet voldaan is aan de verzoeken die hierin worden gedaan. Mocht u de andere petitie niet kennen, dit is de link Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel

Wilt u de contra-expertise van Jaap Kuper en Eef Arnolds ontvangen en/of de geschiedenis van De Sonse Bergen door Jan Bleeker, stuur dan een mail naar: natuurbelangsonenbreugel@gmail.com

Heel hartelijk dank voor uw natuurbelang namens de bomen en de bossen van Son en Breugel.