You, the petitioner

Updates

Tekst brandbrief medici

Onderstaande brandbrief wordt namens 130 medici op dinsdag, samen met deze petitie, overhandigd.

Geachte Kamerleden,

In het laatste weekend van september jongstleden heeft de snorfiets weer drie levens gekost. In Gorinchem (een jongen van 16 jaar), in Lageland (54) en in Zaandam (61). Een paar geparkeerde auto's zijn de enige andere voertuigen die erbij betrokken waren. En dit was dus niet in Amsterdam, maar in een landelijke omgeving. Dit gebeurt regelmatig, de snorfiets is gevaarlijk, vooral voor de berijder. Bijna de helft van alle ernstige letsels onder snorfietsers betreft hoofd- en hersenletsel.

Overal in Europa moet je daarom een helm op als je op de snorfiets rijdt, behalve in Nederland en Slowakije. Nergens is de snorfiets (lees snorscooter) ook zo populair als in Nederland, want het is gewoon een brommer die alleen op papier niet zo snel kan. Maar de afgeknepen brommer rijdt wel degelijk snel en is zwaar. Vooral je hoofd vangt de klappen op als je botst en dat is te zien aan al het ernstige hoofd- en hersenletsel bij gewonde snorscooteraars. Volgens diepteonderzoek van de SWOV had meer dan de helft van de onderzochte snorfietsers hoofdletsel dat gezien de locatie en aard van het letsel beperkt had kunnen worden als de snorfietser een helm had gedragen.

Toch wil men de 700.000 snorfietsers (nog!) niet 'straffen' met een helm, want ze genieten nu zoveel vrijheid met de snorfiets. Een helmplicht maakt een tweewieler minder populair. Dat zagen we in 1975 met de brommer. In reactie daarop is de snorfiets uitgevonden (PDF met Kamerdebat 19-2-1976). De verkeerswetenschappers van de SWOV adviseren net als Nederlandse traumachirurgen-onderzoekers al jaren een algemene helmplicht voor iedereen op een snorfiets. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (PDF, p 33) dringt hier al jaren op aan. Voor minder dan €100,- heb je al een prima helm die veel doden en blijvend hersenletsel kan voorkomen. Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam is ook bekend dat snorfietsers bij een helmplicht overstappen op de gewone fiets. Dat zal nog minder ongelukken geven! Fietser en snorfietser rijden nu allebei gemiddeld 1000 kilometer per jaar in Nederland, ritjes die dus goed te fietsen zijn. In mindere mate zullen snorfietsers uitwijken naar het openbaar vervoer en een paar procent gaat meer autorijden (het parkeren is namelijk duur). 

Wij vragen u daarom om een nationale helmplicht voor snorfietsen in te voeren. Een helmplicht is een pennenstreek voor de wetgever en een kleine uitgave voor de snorfietser. De besparingen op hersenletsel, uitvliegende traumahelikopters en levenslang leed bij de overlevers is het ruimschoots waard. De Nederlands Vereniging voor Traumachirurgie, de Nederlands Vereniging voor Neurochirurgie en de Nederlands Vereniging van Revalidatieartsen steunen daarom ook ons verzoek.

Het lijkt misschien een onliberale maatregel: maar we hebben ook ooit ingestemd met de autogordel.

Referenties:

  • Leijdesdorff et al. Injury Pattern, Hospital Triage, and Mortality of 1250 Patients with Severe Traumatic Brain Injury Caused by Road Traffic Accidents. J of Neurotrauma 2014
  • Leijdesdorff et al. Ongelukken met gemotoriseerde tweewielers. Ned Tijdschrift v Geneeskunde 2012
  • Leijdesdorff et al. Injury pattern, injury severity, and mortality in 33,495 hospital-admitted victims of motorized two-wheeled vehicle crashes in The Netherlands. J Trauma Acute Care Surg. 2012
  • Davidse et al. Snorfietsongevallen op het fietspad: Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen? SWOV Rapport 2017
  • CBS Factsheet fiets 2015
  • World report on road traffic injury prevention: summary. World Health Organization, Geneva 2004
2018-12-07 | Petition Helmet legislation for all mopeds

Rotonde is gerealiseerd

De petitie is achterhaald want de rotonde is inmiddels gerealiseerd..

Van de rechter krijgen we ons gelijk niet, dus alle kaarten op de politiek

Helaas geen goed nieuws. Een uitspraak van de Hoge Raad die pas in de zomer werd verwacht.

+Read more...

Zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:769.

Het zag er al niet goed uit na het preadvies van de Advocaat-Generaal. De Hoge Raad heeft de Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam SEBA in diens proces tegen de gemeentelijke erfpachtaanpassingen aan het einde van het tijdvak in het ongeljik gesteld. We kunnen geen beroep doen op Europese richtijnen voor consumentenbescherming van 1993, want de erfpachtovereenkomsten dateren veelal van voor die tijd. De eenzijdige procedure van canonherziening kan volgens de hoogste rechter door de beugel 'gezien de ratio en rechtvaardiging' van deze herzieningen. Kortom, we hebben juridisch weinig poot om op te staan, want de (eenzijdige) manier waarop de gemeente omgaat met het vaststellen van de nieuwe canon aan het eind van het tijdvak staat in de contracten al aangekondigd.

Conclusie: te meer reden om de zaak langs politieke weg aan te pakken en te laten zien dat de uitkomsten van de gemeentelijke handelwijze onredelijk en onbetaalbaar is. En dat het echt anders moet, desnoods met canonstakingen of andere methoden. We moeten nog harder ons best doen, omdat de gemeente ongetwijfeld aan deze uitspraak steun zal ontlenen voor het voortzetten van zijn beleid. Wij komen niet met formeel juridische, maar met menselijke en politieke argumenten dat het anders moet, en kàn.

Petities.nl met marktkraam op bevrijdingsfestival Het Vrije Westen

Bezoekt u toevallig het bevrijdingsfestival Het Vrije Westen in het Westerpark in Amsterdam op 5 mei? Daar staat Petities.nl met een marktkraam op de bevrijdingsmarkt in de marge van al het feest, op het plein langs de kade. U kunt er terecht voor alle vragen over petities.nl!.

2016-05-03

Tussenstand totaal aantal ondertekeningen

In aanvulling op de website zijn er ook nog meer dan 3000 handtekeningen op papier opgehaald. U kunt de totale tussenstand volgen op www.wijdemeren2020.nl/petitie .

Einddatum Petitie verlengd

De einddatum van de Petitie wordt met twee maanden verlengd tot 31 juli 2016.

Bankie vondelpark Petitie Komt

Het forderd gestaag.

E-mail aan Bestuurscommissie Centum

Geachte leden van de Bestuurscommissie Centrum,

Ik wil u met klem verzoeken de nu voorliggende aanvragen voor de herbestemming tot hotel van vier brugwachtershuisjes in Stadsdeel Centrum zeer kritisch te bekijken. Dit in het licht van Stad in Balans en de herziening van het hotelbeleid.

+Read more...

Onderaan deze email vindt u de informatie over de betreffende brugwachtershuisjes. Omdat het in het centrum nog slechts gaat om aanvragen is er wellicht nog ruimte om dit in uw bestuurscommissievergadering te bespreken.

De stand van zaken is deze: - in 2009 is er een motie aangenomen om als gevolg van de automatisering van de Amsterdamse bruggen te inventariseren om a. welke huisjes het ging en b. een prijsvraag uit te schrijven voor de herbestemming;

  • in 2011 is door architectenbureau Space & Matter het hotelplan SWEETS bedacht. Dit heeft geleid tot een tentoonstelling in ARCAM;

  • In 2012 is de voortgang van dit project in de Gemeenteraad besproken en heeft de raad geoordeeld dat het hotelconcept SWEETS en de bijbehorende tentoonstelling de invulling van de herbestemming was. Daarbij is voorbij gegaan aan de strekking van de motie uit 2009 en is niet in voldoende mate onderzocht welke alternatieven er ook nog zijn. Deze gang van zaken heeft er bovendien voor gezorgd dat de Amsterdammer geen enkele rol van betekenis heeft gespeeld in het onderzoek naar de herbestemming. Ook is er in de nu te volgen kruimelprocedures nauwelijks ruimte voor inspraak en participatie;

  • In 2014 heeft het college de voortgang van het hotelplan SWEETS nogmaals in TKN aan de raad voorgelegd. Sindsdien staat het op de agenda van de commissie VVL als belangrijk onderwerp om te bespreken. Een contract met Lloyd Hotel is nog niet gesloten;

  • Op dit moment geldt er voor stadsdeel centrum een hotelstop en bovendien heeft wethouder K. Ollongren de publieke belofte gedaan dat, indien er geen draagvlak is gemeten onder bewoners voor de komst van een hotel, dit hotel er niet komt.

Dit kan er alleen maar toe leiden om u te vragen deze vier vergunning op dit moment niet uitsluitend tot hotel te vergunnen. Wellicht is er de mogelijkheid om deze aanvragen om te vormen tot een aanvraag voor meerdere functies. Waarmee er ruimte wordt gecreëerd voor mogelijk uitstel van de besluitvorming of een andere besluitvorming.

Het is tenslotte maar zeer de vraag of een hotel in deze vorm op dit moment echt wenselijk is. Bovendien is er geen draagvlakmeting gedaan. Waarbij ik wil opmerken dat het heel vreemd zou zijn om nu vrije planologische ruimte te creëren voor een hotelontwikkeling terwijl het college naarstig op zoek is naar het beperken van de vrije planologische ruimte voor hotelontwikkelingen.

Het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie West heeft op 12 april jl. vijf besluiten genomen om vijf brugwachtershuisjes de hotelbestemming te geven. Deze vergunningen zijn nog niet onherroepelijk. Eerder heeft men in bestemmingsplan Noorderpark de bestemmingen voor brugwachtershuisjes in zowel hotel als maatschappelijke doeleinden gewijzigd.

Henk van Dijk

BIJLAGE Brugwachtershuisjes in Centrum aanvraag 21 maart 2016

Hortusbrug 0239, Muiderstraat/Nwe. Herengracht, (Bij Hortus) OLO-2272737 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970216/aanvraag-8/

Amstelschutsluis 0101 Amstel/Sluis. (Bij Carré) OLO-2272661 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970206/aanvraag/

Kortjewansbrug 0487 Prins Hendrikkade/Schippersgracht (Bij Arcam) OLO-2272813 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970239/aanvraag-19/

Walter Suskindbrug 0237 Amstel/Nwe. Herengracht (Bij Hermitage) OLO-2272493 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@968355/aanvraag-8/

Verdringing banen

Het is niet bedoeling dat je zorg doet, die door gekwalificeerde mensen gedaan wordt, waar voor een diploma of heel veel ervaring nodig is. Nee het gaat om kleine dagelijkse huishoudelijke bezigheden, welke de wmo cliënt door ziekte of veel stress, even geen tijd voor heeft of niet kan opbrengen.

+Read more...

Bijvoorbeeld je laat voor hem/ haar even de hond uit, je doet even de afwas / doet de was / maakt huis schoon of kookt even voor hem/haar. Even winkelen of even administratie bijwerken ofwel de dagelijkse bezigheden van iedere huishouding.

2016-05-01 | Petition Beloning voor vrijwilligers