U, de petitionaris

Nieuws

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

De petitionaris van de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Heb jij als vrijwilliger ook last van teveel regels en wetten?

De overheid strooit met wetten en regels alsof het snoepgoed is. Neem nou die UBO-registratie, die kan toch nooit voor vrijwilligers bedoeld zijn? Ben je het hier mee eens? Onderteken de petitie."

https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

21-05-2022

Gesprek met gemeenteraad 10 juni 2011, tekst Initiatiefnemers

Hartelijk dank voor uw woord van welkom!   Wij zijn blij dat ons, de initiatiefnemers van de petitie, maar vooral ook onze betrokken inwoners de gelegenheid wordt geboden om met u van gedachten te wisselen. Als initiatiefnemers hebben we een aanzet mogen geven aan een de reanimatie van een verwaarloosde dialoog.

+Lees meer...

Ik nodig iedereen hier aanwezig van harte uit om, samen met ons dit gesprek met u aan te gaan. Ik ga er vanuit dat uw woord van welkom welgemeend is, want tot nu was er, in onze beleving,  geen sprake van een warm onthaal! Via de media hebben wij van de verantwoordelijk Bestuurder vernomen dat hij niet op een petitie zit te wachten en dat hij ook niet weet wat hij er moet. “Burgers maken denkfouten” is de tendens waarmee we tot op heden zijn bejegend.  En wij bedienen ons van “Onjuiste, onvolledige en achterhaalde informatie”. Helaas beschikten wij niet, zoals de Wethouder over onbeperkte middelen(gemeenschapsgeld) om voor een bedrag van  van  1500 euro per pagina onze mening te verkondigen. Wij waren afhankelijk van de welwillendheid van de lokale media, die op hun beurt natuurlijk weer afhankelijk zijn van belangrijke vaste adverteerders, zoals onze Gemeente….. Laat ik het daarbij laten….. Door deze houding van de Wethouder en de  Raad is deel van de ondertekenaars van de petitie  het vertrouwen in dit democratische middel op voorhand al kwijt…… Ook bij het aanbieden van de petitie op 16 mei jl was het geen warme begroeting. Toen wij vroegen om gebruik te mogen maken van deze ruimte met het oog op geluidsversterking werd ons te verstaan gegeven dat, op uitdrukkelijk verzoek van de burgermeester, er geen gebruik kon worden gemaakt van de Raadszaal en dat hij de petitie bij de balie zou komen ophalen. Achter ons werden de gordijnen van de Raadszaal dichtgetrokken zodat arriverende toehoorders niet konden zien dat de zaal eigenlijk leeg was. Dat dichttrekken van de gordijnen is wat mij betreft mede het symbool geworden van de voelbare kloof tussen burgers en locale politiek en het gemeentekantoortraject in het bijzonder. Ik heb dan ook een meetlint meegenomen om af en toe tijdens deze vergadering vast te stellen hoe groot de kloof is of blijft. Ik ben de laatste weken tientallen malen op straat  aangesproken: Wat denk u dat de meest geplaatste opmerking was?  Als jij ooit nog wat nog wat wilt verbouwen of aan je woning wilt veranderen kun je het wel vergeten……  Waar komt dit gevoel vandaan en wat zegt het over het vertrouwen van de burger in de locale overheid…….. Een ander voorbeeld van de kloof is de vraag van een raadslid na afloop van het voorlezen van ons tekst bij het aanbieden van de petitie die informeerde aan wie we petitie hadden gericht. Ik gaf aan wij de petitie hadden gericht aan de Gemeenteraad en wel via haar voorzitter de burgermeester. “Tja, dan moeten we er misschien wat mee zij het raadslid, als u het aan B&W had gericht hadden we er niets mee hoeven doen…” U hoort het goed, een adressering aan het verkeerde ambtelijk loket had 6000 ondertekenaars  van deze petitie duur kunnen komen te staan, want er zijn dus raadsleden zijn die op basis van zo’n vormfoutje de petitie graag hadden genegeerd en dat had kunnen betekenen dat de petitie zonder enige vorm van aandacht in de prullenbak hadden kunnen belanden.  Hoe bestaat het? Ik ben bang dat de kloof die met deze uitspraak  tot uitdrukking werd gebracht met mijn meetlintje niet te meten is, sterker nog: het is de vraag of de echo van het geluid van 6000 inwoners aan de overkant van deze Grand Canyon hoorbaar is.. Het vertrouwen tussen inwoners en gemeentelijke organisatie was al zwak maar de reactie ten aanzien van de petitie en het gemeentekantoor heeft heel veel nieuwe schade berokkend.     Laten vandaag we ook naar de positieve kant kijken. Een maand na het indienen van de petitie zijn we hier bijeen: vrijdagmiddag om 16.00 uur voor het pinksterweekeinde.  Voor de religieuze christenen onder ons het feest van de inspiratie. Ik gebruik met opzet het woord inspiratie en niet het traditionele woord uitstorting. Afgezien van het feit dat het woord uitstorting bij mij persoonlijk meer associaties met De Velperengh oproept, is het vooral inspiratie die we vanmiddag kunnen gebruiken: oftewel wordt het motto:  komt tijd, komt raad of wordt het komt Raad(u dus,) komt tijd!   Waarom zijn we hier? Waarom zijn de bewoners boos en wat willen ze nu eigenlijk? Ik stel voor dat we niet de hele petitie-aanbiedingstekst gaan herhalen die hebt u allemaal kunnen lezen, we zullen het voor u samenvatten:(Marian:)   “Stop de bouw van de duurste ambtenarenhuisvesting in Nederland”   Voor alle burgers gaat de hand radicaal op de knip, maar de gemeenteambtenaren moeten en zullen hun paleis krijgen.   6000 inwoners(vergelijk ong 35% van de opkomst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug protesteren tegen de bouw van een nieuw gemeentekantoor dat - naar vierkante meterprijs gerekend - de duurste huisvesting voor gemeenteambtenaren van Nederland zal worden. Als de raad haar plannen doorzet wordt er € 26.100.000,- uitgegeven aan deze werkplek zonder publieke functie. Let wel uit berekeningen blijkt het nieuwe gemeentekantoor  maar liefst een kleine € 120.000,-- per ambtenaar te kosten. Een eenvoudige berekening geeft uitgaande van 26 miljoen euro geraamde kosten gedeeld door 220 ambtenaren/werkplekken dit kostbare resultaat. Dat terwijl 2010 door de Gemeente UH is afgesloten met een begrotingstekort van 2.3 miljoen en de financiële vooruitzichten uiterst somber zijn.     Waarom zijn onze inwoners zo boos?   1.   Wekelijks lezen de inwoners over schrijnende bezuinigingen voor de kwetsbaren in onze gemeenschap, bijvoorbeeld op Tafeltje Dekje(€3.500,- euro en het leerlingenvervoer €150.000/WMO) Iedereen moet inleveren behalve…Wanneer de burger de begroting voor de komende jaren inziet komen er op sociaal gebied nog minstens een verdrievoudiging van op stapel staande bezuinigingen aan. Een recent voorval tekent de zorg die bij de inwoners leeft. Een vrijwilliger en een docent staan op de jaarlijkse sportdag voor de lagere schooljeugd met elkaar te praten, waarop de docent zegt :”Laten we hopen op weer zo’n zonnige prachtige sportdag volgend jaar”Als reactie reageert  de vrijwilliger met “nou, misschien wordt de subsidie wel ingetrokken voor 2012 en hebben we geen sportdag meer. Ja, wel geld voor het nieuwe gemeentekantoor maar niet voor jeugd ”. Is dit de sfeer ,die momenteel heerst onder de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug ???Op de Utrechtse Heuvelrug met zijn 49.000 inwoners is momenteel maar liefst een derde boven de 55 jaar. Dit aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Laat dus tafeltje dekje alsjeblieft bestaan en zorg voor de ouderengroep,die deze welvaartstaat voor ons hebben opgebouwd! 2.   De belofte om in de andere kernen(Leersum, Driebergen, Maarn Amerongen/Overberg) Gemeente-loketservice te blijven bieden is niet nagekomen. Iedereen moet naar Doorn.Waarom kunnen de gemeentehuizen van Leersum en Maarn niet aangepast worden ? Zij hebben een cultuurhistorische waarde en geven de mogelijkheid voor loketservice.Recent in 2007 is het gemeentekantoor van Driebergen voor forse bedragen gerenoveerd. Flexwerken en digitaal vergaderen zijn in het bedrijfsleven volledig geïntegreerd. 3.   De heuvelrugbewoners herkennen zich niet in dit bouwbesluit, dat op ondemocratische wijze is doorgezet. Zij zijn er op geen enkele wijze aan te pas zijn gekomen. 4.   Het gegoochel met cijfers en rekenmethoden is grotendeels geheim en volstrekt ontransparant. Het is gebleken dat zelfs raadsleden er zelf niets van begrijpen. Helaas hebben wij als petitie aanbieders tot op heden bij ons verzoek om informatie ter voorbereiding op dit gesprek essentiële stukken/begrotingen nog niet ontvangen .Te weten begrotingsstukken investering nieuwe gemeentekantoor, begrotingsstukken-vastgoednota verkoop gemeentepanden t.b.v. financiering nieuwe gemeentekantoor, exploitatiebegroting nw en best.gemeentehuizen . 5.   Alle financiële reserves blijken in het nieuwe gemeentekantoor te worden gestopt. Waar komt de reservering van bouwkundig herstel van diverse lagere scholen, nieuwbouw van het revius lyceum en nieuwbouw van een overdekt zwembad,sportaccommodaties etc. vandaan? 6.   Essentiële negatieve adviezen, zoals die in het Rapport Verkeersberaad werden onder de   tafel gehouden en kwamen bij toeval in de openbaarheid.. 7.   De nog jonge fusiegemeente heeft een bedenkelijke reputatie opgebouwd wat betreft enorme budgetoverschrijdingen, zelfs bij kleine projecten. Ook de begrotingstekorten stapelen zich op. Er zijn dan ook grote budgetoverschrijdingen bij deze nieuwbouw te vrezen. 8.   Het financieel beleid van de gemeente is niet gebaseerd op rationele en  zakelijke overwegingen. Zo heeft de gemeente haar eigen grond terug gekocht voor 5,7 miljoen. De gemeente Utrechtse heuvelrug dient gehoor te geven aan de landelijke oproep om netto geen nieuwe meters toe te voegen aan de Ned.Kantorenvoorraad. De provincies moeten een “Ruimte voor Ruimteregeling “instellen, die erop neerkomt dat voor bijv. elke 100m2 nieuw te bouwen kantoor er 200m2 wordt gesloopt. 9.   De oude, nog goed bruikbare gemeentekantoren, waarvan de verkoopopbrengsten de nieuwbouw deels moet dekken zullen bij lange na niet het geoogde resultaat opleveren door de door de recessie fors teruggelopen onroerendgoedmarkt. Is betreft het nieuwe gemeentekantoor gekeken naar de marktwaarde van het onroerend goed in vergelijk tot de investering? 10.In zijn algemeenheid wordt geheel voorbijgegaan aan relevante, maar onwelgevallige nieuwe feiten zoals de financiële crisis, de vastgoed malaise, de dramatische bezuinigingen en de extra taken opgelegd door het Rijk (zonder voldoende financiële middelen).   Wat willen de inwoners nu?   a.    Onmiddellijk stoppen met alle voorbereidingen voor de nieuwbouw: Een pas op de plaats b.   Een objectief onderzoek door deskundigen (van bijv. de TU Delft) naar alle realistische alternatieven. c.    De presentatie van de resultaten van het onderzoek, met transparante cijfers, naar de burgers. d.   Het voorleggen van de alternatieven aan de burgers middels een bindend referendum.   Dank je wel Marian:   Gelukkig zien we de laatste weken een aantal fracties van partijen een fractie bewegen. Maar is dat beweging voor de bühne of gebeurt er ook wat? D66 zegt we hadden het beter moet communiceren? Wat dan? wat je zelf (nog)niet weet? En zo zien we dat VVD en CDA (los van elkaar)zich storten op allerlei last-minute rekenwerk? Waarom? alles is, en was toch bekend? En nog wel Volledig, juist en actueel?   Voor wie er bij was: afgelopen maandag hield het CDA een hoorzitting in een afgeladen raadszaal over dit onderwerpen ik ben de mening toegedaan dat we het CDA  niet meer hoeven uit te leggen wat de inwoners beweegt om boos te zijn over de gang van zaken. De CDA fractie stelt het college/ de commissie middelen nu twee dagen geleden per brief tientallen heldere kritische fundamentele vragen. Het frappante is echter dat het allemaal vragen zijn die zij zich hadden moeten stellen toen ze op het punt stonden wel of niet in te stemmen het besluit inzake de bouw van het beoogde kantoor. Blijkbaar was u, zo blijkt uit uw vragen. destijds toch niet juist, volledig en actueel geïnformeerd? Het CDA stelt de commissie middelen nu dus, 1 minuut voor twaalf, 32 vragen die de bevolking haar heeft voorgelegd, en waarop ze zelf het antwoord niet heeft. Dat is eerlijk en lovenswaardig maar wel heel erg laat…. Citaat uit de CDA brief, de inkt is nog nat: Wij vragen het College om een risicoanalyse te laten verrichten opdat er definitief duidelijkheid komt of de voorgenomen bouw van het gemeentekantoor verantwoord is. Blijkbaar was onze petitie niet te laat, maar precies op tijd!!!!   De andere voormalige instemmer: de VVD doet het anders: Die vertelt de achterban dat de grond hier nu eenmaal duur is , maar vergeet er bij te vertellen dat de grond tot voor kort in eigendom was en na spijtoptant werd teruggekocht voor een exorbitant bedrag van 5.7. Niet eenmaal duur dus, maar andermaal duur!. Die zelfde grond is nu is getaxeerd voor 2 miljoen! Dat er een 'boekverlies' dreigt van 3,7 miljoen is een bewijs hoeveel  te duur de grond blijkbaar is gekocht. Dit is misschien een 'boekverlies' als de bouw van het gemeentekantoor niet doorgaat. Als het kantoor wel doorgaat is het verlies natuurlijk even groot, maar dan wordt het verdoezeld en onzichtbaar gemaakt in het exorbitante totaalbedrag van de nieuwbouw. Dit soort schimmige transacties is natuurlijk mega gevoelig voor smeergeld of andere frauduleuze handelingen. Transparantie is dus noodzakelijk, of het gemeentekantoor nu wel of niet doorgaat. Terug naar de VVD, want ook die heeft bijeenkomst gehad: een avondje voor met eigen achterban. In de krant lezen we dat ze een plezierige avond hebben gehad en dat er nog een paar financiële vraagjes op een later tijdstip zullen worden behandeld. Die vragen worden vervolgens in besloten VVD kring behandeld, men zegt  dat het allemaal dik in orde is en dat ze geen mededelingen kunnen doen omdat het allemaal geheim is. Een rapport over de cijfers zonder cijfers. Je moet het maar durven.  Laten we voorkomen dat onze eigen leden juist, volledig en actueel geïnformeerd zijn…. Ronald Reagan, de 40e president van de VS, hield wel van deze benadering : Facts are stupid things…..  Begin dit jaar wilde de VVD Den Haag nog een Ronald Reagan-plein vernoemen. Zo heeft ieder zijn of haar rolmodellen. De gehaktballen van deze slager zijn echter aan mij niet besteed!. Misschien moet de VVD het eigen credo uit het verkiezingprogramma nog een nalezen onder het kopje visie: Wij willen integere politici en bestuurders zijn die in de samenleving staan, open communiceren en regelmatig verantwoording afleggen voor gemaakte keuzes. Wij willen dat inwoners ondersteund worden door een efficiënt bestuur en een ambtelijk apparaat dat zich verplaatst in de inwoners, waar nodig snel reageert en kwaliteit levert. Als je het snel leest: en waar nodig kwaliteit levert…, welnu dat is echt nodig! Beste Raad Het moge duidelijk zijn: De bevolking is niet gerust op dit avontuur Wij zien bij u een Frappez toujours: Permanente staat van verbazing, maar: Niets lijkt indruk te maken. Als een verborgen rapport over onze verkeersveiligheid pas na de besluitvorming komt bovendrijven via Heuvelrug leaks heeft dat geen gevolgen, de wethouder zegt dat het niet de schoonheidprijs verdient en iedereen gaat over tot de orde van de dag. Dat begrijpen burgers niet….en zijn verbijsterd Gemeenteraad: u bent onze groep direct gekozen volksvertegenwoordigers. U controleert het Gemeentebestuur:  Hoe doet u dat? Want verbaasd u zich, net als wij,ook zo vaak over incomplete rapporten,ontbrekende cijfers,? U lijkt meer op te hebben met het college dan met de burgers die u gekozen hebben om hun belangen te behartigen. Ik voel wel verwantschap met u: we zijn namelijk allemaal amateurs met goede bedoelingen, maar wij  hebben u gekozen om  namens ons te waken, en wat is er met u gebeurt dat u zich niet op die verantwoording laat aanspreken? Onze creditcard, zonder limieten, ligt op tafel. Er zijn 4 wethouders in deze gemeente: We zien twee wethouders van 1 partij aan het werk: 1 die alles wil uitgeven (Gemeentekantoor,26.1, Revius 20.) een ander die steeds roept dat ie niets heeft, onderweg bij nader inzien ook nog 2,3 miljoen is kwijt geraakt in 2010, een tekort voorspeld van 1.6 voor 2011 en sowieso naar eigen zeggen 7 miljoen moet bezuinigen. Met zulke jongens wilde ik vroeger niet graag niet graag knikkeren.   Wij hebbende afgelopen weken geconstateerd dat niemand precies weet hoe het zit, en de ondertekenaars van de petitie hebben dringend behoefte aan duidelijkheid. Hoe gaat u dat bieden.?  Ik herhaal: wordt het Komt tijd komt Raad, of wordt het komt  Raad en komt  tijd? Maak uw huiswerk kom met een onafhankelijk rapport met opties en betrek ons vervolgens in de besluitvorming! Dank u wel!        

2000 ondertekeningen !

We zijn nu de 2000 ondertekeningen inmiddels gepasseerd. Als iedereen dan ook nog aanstaande maandag om 19:30 uur aanwezig is op de markt om de overhandiging van de petitie bij te wonen... Morgen verschijnt het Weekblad voor Deurne met een advertentie over deze actie. Op naar de 3000 !Blijf de mailtjes doorsturen en andere mensen aansporen om ook te ondertekenen..

15-06-2011 | Petitie Deurne Draait Door?

Halbe Zijlstra: cultuureducatie speerpunt

Vrijdag 10 juni heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen bekend gemaakt. Hij schrijft ondermeer: “Cultuureducatie is belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkeling en voor de creativiteit van onze samenleving als geheel.

+Lees meer...

Het kabinet komt daarom met een speciaal programma: Cultuureducatie met kwaliteit.” Het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen blijft de scholen de komende jaren ondersteunen in hun cultuuronderijws met een bedrag van € 10,90 per leerling per jaar. Het is aan de provincie om te zorgen dat de scholen voorzien kunnen worden van een aanbod, zoals Kunstgebouw dat doet voor het basisonderwijs in Zuid-Holland. Verzoek de provincie dit te blijven doen door deze petitie te tekenen!

meer informatie

Informatieavond Hoge Wei Oosterhout

Op donderdag 16 juni aanstaande is er een informatieavond over de bouwplannen op de Hoge Wei in Oosterhout. Deze vindt plaats in het Dorpshuis De Schakel (De Honsvoet 2 in Oosterhout).

+Lees meer...

De avond begint om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Om 19:00, 20:00 en 21:00 uur is er een presentatie. Tegelijkertijd zijn er mensen aanwezig om vragen te beantwoorden. U kunt dus op elk willekeurig moment binnenlopen. Daarnaast zijn er mensen van de Dorpsraad en Werkgroep Kwellend Water aanwezig om andere vragen te beantwoorden. En U kunt ter plekke de petitie ondertekenen, zowel op papier als direct online. Voor de procedure bij het voorontwerpbestemmingsplan van de Hoge Wei kunt u kijken bij de “Openbare Mededelingen – bestemmingsplannen”.  

Vereniging Dorpsraad Oosterhout

Petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden

Tijdens de hoorzitting die de Tweede Kamer op vrijdag 10 juni 2011 over de herindeling in deze regio hield, heeft voorzitter Gideon Jessayan van de Vereniging Geen Fusie de petitie aangeboden. Daarbij sprak hij de volgende tekst uit. Geachte voorzitter, de voorgenomen fusie van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp is een slecht idee.

+Lees meer...

Daarvoor gaf ik U in mijn brief van 29 mei jl. al een aantal redenen. Deze redenen zal ik hier omwille van de tijd niet herhalen: ik veronderstel dat ze bij U bekend zijn en anders kunt U ze nalezen. Op dit moment wil ik vooral stilstaan bij alle inwoners uit de vier betrokken gemeenten en de meer dan 7.800 ondertekenaars van onze petitie, die zich heel duidelijk tegen deze samenvoeging uitspreken. In de eerste plaats zijn zij ontzettend teleurgesteld omdat hen gedurende het hele besluitvormingstraject nog nooit door iemand iets gevraagd is. En dat, terwijl het wel om hun gemeente gaat. De gemeentelijke herindeling is een idee van de provincie Noord-Holland, ergens in een grijs kantoor aan de andere kant van het IJsselmeer ontstaan. Dat de inwoners heel veel om hun gemeente geven en de in ieder geval hier nog kleine afstand tussen politiek en burger waarderen, helaas, daar kan men bij de provincie geen rekening mee houden. Daarom sta ik hier met een groot pak handtekeningen, omdat U misschien beter van het onnut van deze herindeling bent de overtuigen dan al die anderen, die zich er tot nog toe mee bezig hebben gehouden. Inwoners hebben het gevoel dat het in hun gemeente altijd goed ging. En dat gaat het, zoals U vandaag tijdens de bustour heeft kunnen zien, goeddeels ook. Bovendien waarderen zij de kleine afstand tussen burger en politiek. Voor hen en voor mij is een eventuele samenvoeging van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp daarom een schrikbeeld. De nieuwe gemeente zal veel te groot zijn om de zo belangrijke kleine afstand tussen politiek en burger niet verloren te doen gaan. Geachte volksvertegenwoordigers, hoort de stem van het volk! Want zij wordt door niemand gehoord en zij heeft, in dit geval althans, gelijk. Muiden en Weesp liggen ontegenzeggelijk in de Vechtstreek, Naarden en Bussum in ’t Gooi. In het midden ligt een grote plas water, het Naardermeer. Moet deze plas water straks het kloppend hart van een gemeente worden? Als het aan al deze mensen ligt, dan niet. Zij vinden deze fusie niet logisch of willen de politieke zelfstandigheid van hun gemeente zelfs behouden. Die wens hoeft volgens ons niet onverenigbaar te zijn met de behoefte aan een bestuurlijk sterker Gooi en een sterkere Vechtstreek. Er zijn immers voldoende alternatieven, die de onlogische samenvoeging van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp overbodig en onnodig maken.

1000 ondertekeningen !

We zijn de 1000 ondertekeningen inmiddels gepasseerd. En dat in twee dagen.

+Lees meer...

En dan moet de advertentie in het Weekblad voor Deurne nog komen.Blijf de mailtjes doorsturen en andere mensen aansporen om ook te ondertekenen.Op naar de 2000 ! 

12-06-2011 | Petitie Deurne Draait Door?

Ondertekening niet bevestigd...

We zien dat ruim 200 mensen, wel de petitie hebben ondertekend, maar de ondertekening niet hebben bevestigd. Daarom let op: je ontvangt een mailtje waar een link in staat.

+Lees meer...

Klik op die link om je ondertekening te bevestigen. Laat je stem niet verloren gaan !

12-06-2011 | Petitie Deurne Draait Door?

De petitie wordt verlengd! en zoeken we marketingpower

Op herhaaldelijk verzoek hebben we de petitie verlengd en hopen we dat zich ondertussen marketingpower aandiend om de gedachte van een positievere samenleving breder onder de aandacht te brengen opdat de maatschappij zich niet door angst en haat laat verwarren. Alle hulp is uiteraard van harte welkom :-) RezaEmilieMasja.