U, de petitionaris

Nieuws

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

27-04-2022

laatste week om te tekenen!

Beste mensen. We hebben op dit moment 229 ondertekenden.  Hierbij willen wij iedereen laten dat dit de laatste week is om alsnog te tekenen.

+Lees meer...

Hierna gaan we over tot het versturen van de petitie.  Wij willen iedereen alvast bedanken voor de steun voor de petitie.   Met vriendelijke groeten  Nicole & Carola Boksebeld

Kostendelersnorm voorlopig door Twee Kamer aangenomen met wijzigingen. De strijd gaat door!

De Tweede Kamer heeft gisteren een wetswijziging aangenomen, waar de kostendelersnorm onderdeel van uitkmaakt. Volgens de nieuwe regels krijgen uitkeringsgerechtigden zoals mensen in de bijstand vanaf volgend jaar een lagere uitkering als ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen.

+Lees meer...

De groep van 18- tot 20-jarigen zou onevenredig worden getroffen door deze maatregel, vindt de Kamer. De 'kostendelersnorm' geldt straks ook voor Aow'ers en mensen met andere uitkeringen. Het CDA probeerde nog deze bepaling uit de wet te krijgen maar dat is voorlopig mislukt. Overigens is het CDA wel voor invoering van de kostendelersnorm, alleen voor specifieke groepen niet. Een groep jongeren tussen de 18 en 20 die nog thuis woont, zal niet worden gekort op hun bijstandsuitkering. De Tweede Kamer nam dinsdag een wijzigingsvoorstel hiertoe aan. Strijd gaat door! De eerste wijziging is binnen! Jongeren van 18-20 jaar worden niet gekort. Maar de hele kostendelersnorm moet niet ingevoerd worden. De strijd gaat door!. De Eerste kamer moet zich nog over het wetsvoorstel uitlaten, en bovendien maakt de kostendelersnorm deel uit van een pakket maatregelen die 1 januari 2015 ingevoerd worden. Dit gebeurt oa in het kader van de nieuwe Partcipatiewet, die de bijstand, Wajong en WSW moet gaan vervangen. Deze wet moet nog door de Tweede Kamer worden aangenomen en er is dan bij de discussie die volgt volop de gelegenheid bij de vele maatregelen die genomen worden de kostendelersnorm weer aan de orde te stellen.   

12-02-2014 | Petitie Stop de kostendelersnorm

protest tegen verbreding

    Protest tegen verbreding a27 en actie op amelsweerd   Aan utrecht bugers en politike      Geachte utrecht bugers en politike   De protest tegen verbreding a27 bij amelsweerd gaat nog altijd door nu Is er een actiegroep stop verbreding a27 die ook een petities heeft open gezet Link http://petities.nl/petitie/stop-verbreding-a27 daar kunnen jij ontdekkingen   Manifestatie Asfaltplannen? De boom in! Komt op zondag 2 maart 2014 na een actie dag in amelsweerd Tijd is vanaf 12 uur tot 16:00 uur Er zijn sprekers van twee de kamerleden Aanmelden tomfannynanlohy@gmail.com       Zij wil een verbreding van de A27 door Amelisweerd tot 14 banen! terwijl er in Amelisweerd nooit files zijn of zullen komen Zij wil nu besluiten 1000 miljoen euro uit te geven aan meer asfalt, waar wij schone lucht en stilte wensen de asfaltering van Amelisweerd snel door de Tweede Kamer drukken   veel hartelijke groet van Tom .

11-02-2014 | Petitie Stop verbreding A27

Update februari 2014

Velen van u vroegen om een update en waren benieuwd naar de huidige stand van zaken. Ik ben, net als jullie, ook zeer benieuwd naar de huidige stand van zaken.

+Lees meer...

Waar staan we en wanneer wordt nu eindelijk de wet eens aangepast! Mensen, het is in de politiek zo dat je geen wonderen moet verwachten. Ambtelijke molens draaien nu eenmaal langzaam. Wij zijn vanaf februari 2009 met dit onderwerp bezig. We leven nu in februari 2014! Al 5 jaar trekken en duwen. Vandaag maar weer eens een email gestuurd aan de VVD. Hieronder volgt de tekst van deze mail. Zodra ik een antwoord heb ontvangen zal ik dat met jullie delen. Geachte heer van der Steur, Sinds 2009 strijden wij voor een rechtvaardiger partneralimentatie wetgeving. Het is al weer geruime tijd geleden dat ik bij u langs ben geweest om deze wijziging m.b.t. de partneralimentatie te bepleiten. U steunde dit voorstel, sterker nog, u was reeds in een vergevorderd stadium, samen met de PvdA en D66, bezig om te komen tot een initiatiefontwerp inzake de wijzigingen met betrekking tot de partneralimentatie. In juni 2012 schreef u daarover: QUOTE  De alimentatieregeling wordt versoberd als het aan de PvdA, VVD en D66 ligt. Deze drie partijen dienen hiervoor woensdag een wetsvoorstel in. Die moet de regeling „eerlijker, simpeler en korter” maken, legt VVD-Kamerlid Ard van der Steur uit. Hij bevestigde berichtgeving hierover in het AD. De partneralimentatie wordt teruggebracht tot een maximum termijn van 5 jaar, behalve als het huwelijk of de geregistreerde partnerschap korter heeft geduurd dan 3 jaar. Dan krijgt de partner helemaal geen alimentatie meer. Er zijn twee uitzonderingen. Als er kinderen zijn moet er tot de jongste 12 jaar is alimentatie worden betaald. En als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft standgehouden, zal er tot een maximum termijn van 10 jaar moeten worden betaald. De nieuwe wetgeving maakt het ook mogelijk dat partners afwijkende afspraken maken. Zo kan in de toekomst al bij het begin van het huwelijk afspraken worden gemaakt over alimentatie. Het wordt met de regeling volgens Van der Steur „logischer en duidelijker” wanneer er betaald moet worden. Verder geeft de wet „duidelijke prikkels aan de partner om het leven weer in eigen hand te nemen.” UNQUOTE Daarna werd het echter stil Begin vorig jaar vroeg ik aan de VVD hoe het er mee stond. Ik ontving het volgende antwoord: QUOTE De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert. VVD Voorlichting. UNQUOTE Daarna werd het weer stil Naast het gezamenlijk voorstel van de VVD, PvdA is nu ook de PVV met een voorstel gekomen. Het lijkt erop dat hun voorstel geen meerderheid in uw Kamer heeft. Voorts heeft een van onze medestanders onlangs een open brief over ditzelfde onderwerp, aan uw Kamer geschreven. Wij hebben de volgende vragen voor u en verzoeken u, mede namens onze achterban vriendelijk, doch dringend, om op korte termijn met een duidelijke reactie te komen. 1. Wat is de huidige status van het voorstel tot wijziging van de VVD/PvdA2. Wat is het verschil tussen uw voorstel en dat van de PVV en waarom is er voor dat voorstel geen brede steun3. Wat is de reactie op de open brief die onlangs naar de Tweede Kamer werd verzonden4. Waarom duurt de wetswijziging zo lang5. Op welke termijn tot invoering moeten/kunnen we rekenen Wij wachten uw antwoord af en verblijven met vriendelijke groet, PetitionarisFred Breet

Finale

18-02-2014 17u Raadszaal In deze raadsvergadering zal worden beslist over de tram door de binnenstad. Laatste ontwikkelingen zijn te volgen op Facebook Op het Goede Spoor.

Verschuiven van de actie

Via de reguliere afdeling van de Fietsersbond afdeling Maastricht& Heuvelland gaan we proberen de gemeente toch met ons aan tafel te krijgen bij de Provincie en ROVL Volg deze zaak via: http://maastricht.fietsersbond.nl/.

Aangeboden aan staatssecretaris

Vandaag hebben wij de petitie aan kunnen bieden aan staatssecretaris Dijksma. De overhandiging vond plaats voorafgaand aan de 1e Vaarkamplezing die de staatssecretaris vandaag in Utrecht openende. Het was een onverwachte gelegenheid die zich voordeed en die zeer passend was aangezien Prof. Vaarkamp, die met de lezing wordt herdacht, als voorzitter van de RDA al in 2007 aan de minister het advies gaf het zwanendriften te verbieden.

+Lees meer...

Hij gaf daarbij tevens aan dat het tot onaanvaardbare en onoplosbare dierenwelzijnsproblemen leidt. De petitie blijft voorlopig gewoon openstaan, want we gaan 'm in het voorjaar ook aanbieden aan de Tweede Kamer pas daarna wordt hij gesloten.Meer handtekeningen blijven dus zeer welkom!!!!.

07-02-2014 | Petitie Stop het zwanendriften

Eindeloos wachten . . .

Na de behandeling van onze petitie in de commissie Leefomgeving en Ruimte van Provinciale Staten is er op provinciaal niveau weinig gebeurd. De behandeling van het bestemmingsplan Sportpark Buitenhout heeft bij de gemeente Almere ook lang geduurd.

+Lees meer...

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het plan pas op 16 januari 2014 aanvaard. Daarna is het verzoek tot herbegrenzing van de EHS en het voorstel voor compensatie naar de provincie gestuurd. En wachten we nu al een paar weken op de beslissing van Gedeputeerde Staten. Zodra die is gepubliceerd nemen we weer contact op met de provincie om de e-petitie opnieuw op de agenda te krijgen. Onafhankelijk daarvan starten we direct een bezwaar en/of beroepsprocedure. Vanwege de lage vergaderfrequentie van Provinciale Staten lopen we anders al snel het risico dat bezwaar- of beroepstermijnen verstreken zijn. En onafhankelijk van de procedures met de provincie zullen we ook in beroep gaan tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Verdere ontwikkelingen blijven we melden via dit nieuwskanaal!