U, de petitionaris

Nieuws

SALTO moet blijven

de petitionaris van Salto moet blijven vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De lokale 'open access'-televisie en radio kanalen van SALTO zullen verdwijnen als C-Amsterdam de concessie lokale omroep Amsterdam krijgt. Dat willen we voorkomen! SALTO biedt de burger een platform voor nieuws, cultuur, activisten maar ook voor kritiek en democratische expressie en inspraak."

saltomoetblijven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-03-2019

Rap: Definieer 'Beter', Rap: Define 'Better'

http://www.youtube.com/watch?v=WeWgKIslC3Y Define 'Better' Chill E.B. http://www.youtube.com/watch?v=nX0SFo4Ago&NR=1&feature=endscreen Prove It Chill E.B.  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lDWP37mysBc&list=UUK5A1J8Xkm7Z07lue-Rx3A">http://www.youtube.com/watch?v=lDWP37mysBc&list=UUK5A1J8Xkm7_Z07lue-Rx3A Y'all Busted Chill E.B.   gebruik de pijlen in uw browser om naar meer nieuws bij deze petitie te gaan.use the arrows in your browser to go to more news at this petition..

13-03-2013 | Petitie Tegen de DSM, Against the DSM

Petitie tegen wet zorg en dwang e.a., Petition against the law care and force a.o.

https://petities.nl/petitie/protest-tegen-wetten-op-verplichte-en-gedwongen-zorggeestelijke-gezondheidszorgforensische-zorg   gebruik de pijlen in uw browser om naar meer nieuws bij deze petitie te gaan.use the arrows in your browser to go to more news at this petition..

13-03-2013 | Petitie Tegen de DSM, Against the DSM

Jaap Eden onderwerp in VPRO's Slag om Nederland

Ook de Jaap Edenbaan in Amsterdam, de oudste kunstijsbaan van Nederland, dreigt ten prooi te vallen aan het spook van efficiency en rendement. Al meer dan 50 jaar kunnen schaatsliefhebbers hier iedere winter hun rondjes rijden in de de buitenlucht, met koek, zopie en stamppot achteraf.

+Lees meer...

Zo werd de Jaap Edenbaan een begrip in ons schaatsland, waar alle grote kampioenen hebben gereden . Maar sinds een aantal jaren is hommeles op de schaatsbaan. Het bestuur houdt niet van de heersende romantiek en wil dat alles strakker en zakelijker wordt. De, overigens goed lopende, schaatschool en schaatscafe, moeten daar voor wijken. Onder andere schaatslegendes Ard Schenk en Kees Verkerk, spreken er in deze uitzending van De Slag om Nederland hun verontwaardiging over uit. Zie uitzending gemist: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1331113 

Alle straffen tot drie jaar voortaan met enkelband / Belgie

  12/03/13 - 20u34  Bron: belga.be© belga. Voortaan moeten alle gevangenisstraffen tussen acht maanden en drie jaar thuis uitgezeten worden met een enkelband. Dat staat in een rondzendbrief die alle gevangenissen in ons land net gekregen hebben, meldt de VRT-nieuwsredactie vanavond. Wie nu veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf tussen acht maanden en drie jaar moet zich aanmelden in de gevangenis, maar komt meestal niet in een cel terecht.

+Lees meer...

De gevangenissen zitten immers overvol, dus de veroordeelde wordt naar huis gestuurd. Dan is het wachten op een enkelband, soms begint iemand pas anderhalf jaar na zijn veroordeling zijn straf thuis uit te zitten onder elektronisch toezicht, maar voortaan zou het sneller moeten gaan, aldus de VRT.Nog een wijziging in de regels is het bestraffen van veroordeelden met een enkelband die zich niet aan de regels houden. Nu moet de gevangene bij de minste fout terug naar de gevangenis. Vanaf nu zal geval per geval bekeken worden waarom het fout ging met de enkelband.Op dit moment loopt er ook een proefproject waarbij iemand thuis zijn straf uitzit met een systeem van spraakherkenning. Elk moment van de dag kan worden gecontroleerd of iemand echt thuis is. Dat wordt in de toekomst de regel voor iedereen die veroordeeld wordt tot een straf van minder dan acht maanden.

http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detail/1595244/2013/03/12/Alle-straffen-tot-drie-jaar-voortaan-met-enkelband.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Ernst Thoutenhoofd, Laura Batstra: Overleeft de psychiatrie... Ernst Thoutenhoofd, Laura Batstra: Survives psychiatry...

http://www.academia.edu/2766023/OverleeftdepsychiatriedeDSM-5     gebruik de pijlen in uw browser om naar meer nieuws bij deze petitie te gaan.use the arrows in your browser to go to more news at this petition..

12-03-2013 | Petitie Tegen de DSM, Against the DSM

Directeur D. Jeste APA, Director D.Jeste APA

http://www.psych.org/advocacy--newsroom/newsroom/presidents-video-messages   gebruik de pijlen in uw browser om naar meer nieuws bij deze petitie te gaan.use the arrows in your browser to go to more news at this petition..

11-03-2013 | Petitie Tegen de DSM, Against the DSM

Tegen DSM. Against DSM

gebruik de pijlen in uw browser om naar meer nieuws bij deze petitie te gaan.use the arrows in your browser to go to more news at this petition.   Nl. Iedere mens op deze aarde wordt door de psychiater gelabeld aan de hand van een aantal bedachte criteria. Jaar na jaar, worden er nieuwe namen/nomen 'geboren', criteria verruimd en steeds meer mensen kunnen hierdoor bestempeld worden als 'ziek' en 'gestoord'.

+Lees meer...

Clienten of patienten of hoe psychiaters deze menselijke objecten of gevallen ook maar noemen willen, worden lam en afhankelijk en machteloos gepraat met verhalen over 'je kan er niks aan doen' en erfelijkheid. De invloed van de psychiatrie gaat tot in alle hoeken van de samenleving. Jonge kinderen worden lucratief getest op persoonlijkheidsstoornissen of de aanleg daarvoor. Oudere mensen worden in bedwang gehouden met zogenaamde psychofarmaca, dat is medicatie uit de psychiatrie. Werknemers worden beoordeeld adhv psychiatrische danwel psychologische testen en verdachten worden veroordeeld op basis van de uiteenlopende meningen en opvattingen van de psychiaters en aanverwante deskundige interpretaties. Jongeren worden uit huis geplaatst en gedwongen opgesloten op basis van neergepende beweringen en schijnbaar objectieve observatie's en stromen naadloos over in de 18+ TBS-klinieken.Militairen straks allemaal verplicht aan de exstacy of andere afgeleiden van harddrugs omdat een reclame aanprijst dat dat het nieuwe middel tegen een Post Traumatisch Stress Stoornis?Burgers met kopzorgen om hun financiele bestaanszekerheid kloppen aan bij een huisarts en met het keur aan creatieve mogelijkheden en een hoofd vol latijnse termen, focust die dan op dat recepten danwel verwijsblokje. Elk menselijk wezen, kan onder het mom een gevaar te zijn, voor zichzelf of zijn omgeving of geen (lees: niet het door ons als enige juist gevonden) inzicht  te hebben, worden afgevoerd en buiten gebruik gesteld worden. Toetsing van dat gevaar vind achteraf nooit plaats, het woord van de psychiater is heiliger dan dat van de paus of president en iedereen zal daar voor moeten knielen.Een eenmaal gegeven 'beeld' van een schijnbare 'ziekte' verdwijnt nooit meer en kleeft aan je, zoals een ID-nummer of een sociaal fiscaal nummer of een kampnummer. Fouten in dat soort diagnose-stellingen worden nooit vervolgd. Zelfs een neuroloog als Ernst Jansen Steur kon jaren doorgaan voor er ook maar ene kip naar kraaide.Dossiers worden gevormd, versleuteld en alles wat prive was, wordt her en der op clouds opgeslagen, beschikbaar voor hackers over de hele wereld en voor elke handeling vind er vanuit uw portemonnaie een transactie van een x-euro/dollar/yen-bedrag plaats, al of niet middels een kartel prijsafspraak, via desnoods een gedwongen 'verzekering op wat dan ook' van uw zogenaamd betrouwbare en onafhankelijke psychiater, dokter, naar verzekeraars en overheidsinstantie's en legio zorg en andere instantie's.  Voor elke mens een passend label. En zo niet, dan wordt er een oplossing op maat gemaakt, door de APA, de grote uitvinders in Amerika van dit wereldwijde controle systeem op onze geestelijke gezondheid.Hoe lang zal het duren voor wereldwijd alle, roep eens wat, Bipolaire gestoorden worden opgeroepen om zich, onder het mom van de volksgezondheid, te laten implanteren met een nieuw DNA of ander stofje, wat hen voorgoed van alle zorgen zal 'bevrijden'? Men garandeert telkens weer net zoveel zekerheid te hebben als destijds met de Lobotomie. En hebben we geleerd van de zogenaamde zekerheid met het mexicaanse griep epidemie vaccin en de Finse bevolking die gedwongen werd dit te nemen en nu veelal lijden aan narcolepsie.Heeft een goed mens met sterke hulpverlenende eigenschappen zo'n kil systeem nodig om mensen te typeren? Zou hij zonder tot veel mooiere zorg komen? Menselijke warmte is niet meetbaar en zingevende gesprekken kosten veel tijd, dus voor alles wordt een goedkope en vervuilde pil bedacht, waar elk verslavend en vernietigend effect zoveel mogelijk verdoezeld zal worden. Een levenslang in te nemen pil is geen genezing, maar een zijwieltje wat al naar gelang de financiele aantrekkelijkheid groot groter grootst gemaakt wordt. Het begrip 'natuurlijke dood' is een eufemisme wanneer je elk sterfgeval gaat onderzoeken op het gebruik van enig farmaceutisch middel dan ook in relatie tot het uiteindelijke falen van het fysieke lichaam.Na de koude oorlog, volgt de stille dood. Wir haben es nicht gewusst. Het toenemende aantal van agressie en schiet en moord partijen in de wereld neemt hand over hand toe. Extreme gedragingen geven blijk van een niet werkende hulpverlening en opvoeding op basis van psychiatrische middelen en maatregelen. Waarbij zeker niet moet uitgesloten worden dat de gehele wereld onderhevig is aan ernstige toxische vervuiling van onze neurologische gezondheid. Zo'n vaart zal het toch niet lopen... Of tekent u preventief?   Meer informatie:http://petities.nl/nieuws/partij-voor-de-gezondheid-party-for-the-health   En. Every man on this earth by the psychiatrist labeled on the basis of a number of criteria devised. Year after year, new names / included 'born', criteria broadened and more people can thus be labeled as 'sick' and 'disturbed'. Clients or patients or  how psychiatrists call human objects or cases, they will be made paralytic, dependent and talked powerless with stories about 'you can't help it' and heredity. The influence of psychiatry goes to all corners of society. Young children are tested lucrative for personality disorder or predisposition therefor. Older people are kept in check with so-called psychotropic drugs, which is medication in psychiatry.Employees are reviewed with psychiatric and psychological testing and suspects are convictedon the basis of differing opinions and views of the psychiatrists and related expert interpretations.Young people are forced from their homes and imprisoned based on indite allegations and seemingly objective observation and flows seamlessly into the 18 + TBS clinics.Soldiers soon all obliged to Exstacy or other derivatives of hard drugs because an advertising recommend it as the new drug against a Post Traumatic Stress Disorder?Citizens worry about their financial livelihood knocking on the door of a general practitioner who has a palet of creative possibilities and a head full of latin terms, and with the array of creative possibilities and a head full of Latin terms and focuses on the block for recipes and referrals.Every human being, can under the guise 'a danger to himself or for his environment' or with'you have no -we found to be good- insight', be discharged and be taken out. Afterwards assessment of the risk do not place, the word of the psychiatrist is holier than the pope or president and everyone will have to kneel.A once given "picture" of an apparent "disease" never disappears and sticks to you, such as an ID number or a social security number or a campnumber. Errors in that kind of diagnostic statements are never prosecuted. Even a neurologist as Ernst Jansen Steur could continuefor years before even 'one chicken crows to it'.Files are generated, encrypted and everything what was private, is scattered in clouds stored, available to hackers around the world and for every action there takes place a transaction from your wallet of a x-euro/dollar/yen-amount, whether or not by a cartel price agreement, if necessary through a forced "insurance on whatever ' for your supposedly reliable and independent psychiatrist, doctor, to insurers and government agency and numerous public and other authorities.For every man an appropriate label. And if not, than will be made a tailor solution??, by the APA, the great inventors in America of this global control system on our mental health.How long will it take before global all, shout something, Bipolar deviants are called upon, under the guise of public health, to implant a new DNA or other fabric, making them 'liberate' of all concerns for good? It ensures time and time again as much certainty as in the time of the Lobotomies. And have we learned from the socalled certainty of the mexican flew epidemic vaccin and the consequences for the Finnish people who were forced to take this and now widely suffer from narcolepsie?Need a good man with strong assisting features such cold system in order to characterizepeople? Would he care more beautiful without? Human warmth is not measurable and meaningful conversations are time consuming, so foreverything is a cheap and dirty pill devised, where each addictive and destructive effect as much as possible will be obscured. To take a pill lifetime is not a cure, but a sidewheel,  depending to the financial attractiveness, is made big bigger biggest. The term 'natural death' is a euphemism when every death would be investigated on the use of any pharmaceutical agent in relation to the eventual failure of the physical body.After the cold war, following the silent death. Wir haben es nicht gewusst. The increasing number of aggression and shooting and killing in the world is on the rise.Extreme behaviors reflect a no working assistance and education on a base of psychiatric drugs and measures. Which certainly should not be excluded that the whole world is subject to serious toxic pollution of our neurological health.So fast it will not run... Or will you sign preventive?   More information:http://petities.nl/nieuws/partij-voor-de-gezondheid-party-for-the-health                    

09-03-2013 | Petitie Tegen de DSM, Against the DSM

Partij voor de Gezondheid Party for the Health

NL http://partijvoordegezondheid.webklik.nl/ EN http://translate.googleusercontent.com/translatec?act=url&depth=1&hl=nl&ie=UTF8&prev=t&rurl=translate.google.nl&sl=nl&tl=en&u=http://partijvoordegezondheid.webklik.nl/page/-&usg=ALkJrhjfsI5lfsNEPXZK9S7QtFNzpBckw#frame_   gebruik de pijlen in uw browser om naar meer nieuws bij deze petitie te gaan.use the arrows in your browser to go to more news at this petition..

10-03-2013 | Petitie Tegen de DSM, Against the DSM